Vì Sao Người Chết Sau 49 Ngày Mới Đi Đầu Thai?

Vì Sao Người Chết Sau 49 Ngày Mới Đi Đầu Thai?

Con người chết rồi sau khi thần thức lìa khỏi thể xác trước lúc chưa đi đầu thai, ví như người từ trong nhà bước ra ngoài nhưng chưa vào nhà khác vẫn còn ở trung gian, đây là chỉ ý nghĩa thân trung ấm. Người nào có tín sâu, nguyện thiết, tinh tấn niệm Phật khi mới chết ngay đó liền vãng sanh Tây phương, hoặc người có căn lành sâu dày thì trực chỉ sanh về cõi trời, hoặc kẻ tạo ác nghiệp nặng liền đọa vào Địa ngục Vô gián, ba hạng người này là không trải qua gian đoạn thân trung ấm. Hạng người phổ thông bình thường đã không phải cực thiện cũng không phải cực ác đều phải trải qua giai đoạn thân trung ấm. Thời gian thân trung ấm thọ sanh có nhanh chậm không đồng. Nhanh thì trong khoảng khảy móng tay liền đầu thai vào một trong sáu đạo luân hồi, chậm thì khoảng bốn mươi chín ngày hoặc hơn bốn mươi chín ngày.

Hỏi : Duyên cớ gì con người sau khi chết không đi đầu thai mà phải rơi vào giai đoạn thân trung ấm, trải qua bốn mươi chín ngày mới đi đầu thai?

Đáp : Bởi do người chết trong nhiều đời nhiều kiếp quá khứ đã tạo các nghiệp thiện ác lẫn lộn. Trong vọng tâm vô minh nghiệp thức đó, một niệm lành một niệm ác cứ sanh rồi diệt diệt rồi lại sanh khiến nghiệp thiện ác liên tục không phân định. Nếu như trụ vào nghiệp thiện, tâm này thuần thiện thì do trong tâm thiện phát hiện ra cảnh giới lành Thiên,Nhân, A tu la tâm thức này tùy theo nghiệp lành đó mà đi đầu thai. Nhưng vì, trong tâm thiện cũng có duyên thượng phẩm thiện, trung phẩm thiện, hạ phẩm thiện mới cảm thành ba cõi Thiên, Nhân, A tu la không đồng nhau.

Nếu như trụ vào nghiệp ác, tâm này thuần ác do trong tâm ác phát hiện ra ba cảnh giới ác Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, trong tâm thức này tùy theo cảnh giới ác đó mà đi đầu thai. Nhưng vì trong tâm ác cũng có duyên thượng phẩm ác, trung phẩm ác, hạ phẩm ác mới cảm thành ba cõi Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh không đồng. Nên biết, bởi có mối quan hệ tâm và cảnh tương đồng như thế,vì vậy người bà con ở trong thời gian bốn mươi chín ngày cần ăn chay niệm Phật thay hương linh tu tạo công đức, khiến người chết nương nhờ công đức đó mà tiêu trừ tội ác tăng trưởng phước lành, vãng sanh Tây phương hoặc siêu thăng trong cảnh giới Thiên đạo hay Nhân đạo.

Bằng như người bà con trong thời gian này không phát tâm ăn chay niệm Phật mà gây tạo các ác nghiệp như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu ăn thịt như thế túc nghiệp ( nghiệp đời trước ) người chết nếu là nghiệp lành sẽ chuyển thành nghiệp ác; như túc nghiệp người chết nếu là nghiệp ác thì nghiệp ác lại thêm tăng trưởng. Nên biết nghiệp ác nếu tăng thêm sẽ thành thượng phẩm ác, nghiệp đó nhất định khiến cho người chết đọa lạc vào Địa ngục vĩnh viễn chịu vô lượng sự thống khổ.

Hỏi : Nếu kinh tế gia đình khó khăn, mà bảo họ trong thời gian bốn mươi chín ngày ăn chay niệm Phật làm mọi công đức, e rằng cuộc sống của họ khó có thể duy trì được?

Đáp : Trong tất cả mọi công đức để hồi hướng cho người chết thì công đức niệm Phật là lớn nhất, nếu như gia đình kinh tế khó khăn lúc này không cần thỉnh Tăng Ni đến làm lễ, chỉ cần toàn gia quyến phát tâm ăn chay niệm Phật là đủ. Thời gian niệm Phật, quy định sáng sớm niệm Phật xong đối trước bàn thờ người chết hồi hướng rồi dùng cơm sáng. Buổi trưa niệm Phật trước hay sau bữa cơm tùy theo công việc bản thân sao cho thích hợp mà sắp xếp. Buổi chiều sau bữa cơm mới niệm Phật, niệm xong đối trước bàn vong mà hồi hướng, mỗi ngày quy định ba thời niệm Phật ba lần hồi hướng, thời gian còn lại khi làm công việc cũng nên cố gắng mặc niệm niệm Phật.

Phương pháp niệm Phật siêu độ người chết như thế, đối với cuộc sống kinh tế gia đình sẽ không bị ảnh hưởng. Phương pháp này vừa đơn giản nhưng lại tiện lợi hoàn toàn không chướng ngại cuộc sống mà công đức rất lớn. Gia đình lại có thể bình an thanh khiết, bà con mỗi người đều được phước đức mà người chết cũng được sự lợi ích vô cùng. Đây là phương pháp thù thắng làm cho cả hai người sống lẫn kẻ chết đều được sự lợi ích không thể nghĩ bàn.

Trích Lâm Chung Những Điều Cần Biết
Tác giả: pháp sư Thế Liễu
Soạn dịch: thích Nguyên Liên

CHIA SẺ BÀI PHÁP:

593 Phúc đáp

 1. Ngọc Đoàn

  Thưa các vị sư thầy đắc đạo ông nội con mới mất được bốn ngày nhưng vì công việc con phải sang nước ngoài làm ăn vậy con ở nước ngoài có làm gì đó đểvôbg nội con được siêu thoát ra đi thanh thản không ạ con xin cảm ơn!

  • Hữu Nghĩa

   A Di Đà Phật
   Bạn Ngọc Đoàn,
   Bạn đã đọc bài Pháp trên thì chắc đã rõ rồi. Dù bạn ở xa nhưng vẫn nên luôn niệm Phật hồi hướng cho ông đi, trong 49 ngày này ông bạn rất cần điều này để có thể được siêu thoát vào cõi lành, không bị đọa vào đường dữ. Dù bạn ở đâu thì làm các công đức hồi hướng ông cũng nhận được cả, cũng được lợi ích cả. Bạn cũng khuyên người thân trong nhà trong thời gian này tích cực làm các việc lành niệm Phật, đọc Kinh Địa Tạng, phóng sanh, ấn tống Kinh điển, cùng dường, ăn chay, không được sát sanh…tất cả hồi hướng công đức cho ông để ông sớm được siêu thoát. Ông đang rất cần điều này. Cách thức thực hiện thì có thể tham khảo các phúc đáp bên trên. Hãy cố gắng giúp ông bằng cách này, đó mới là cách giúp ông thiết thực nhất lúc này, chứ không phải là làm các đám thất giỗ cho nhiều bày biện cho lớn. Làm như thế phỏng có ích gì? Chỉ thêm lãng phí, để kinh phí đó làm các công đức hồi hướng cho người mất thì được lợi ích hơn nhiều. Làm đồ cúng nên cúng chay hết, không được sát sanh làm đồ cúng mặn vì như thế càng làm nặng nghiệp cho người mất khiến họ càng khó được sinh về cõi lành, dễ vào đường dữ.
   Đôi dòng chia sẻ. Chúc bạn thực hành tốt.
   Nam Mô A Di Đà Phật

  • lê cảnh bin

   Thưa các thầy nếu chúng ta làm nhiều việc có tội vậy thì làm sao để được đầu thai và không bị chịu hình phạt ở địa ngục a xin cảm ơn các thầy

 2. dien quang

  Dạ thưa thầy: Phương pháp niệm Phật siêu độ người chết là phương pháp gì? Niệm A Di Đà Phật hay niệm Kinh cầu siêu? Xin thầy chỉ rõ dùm con…

  A Di Đà Phật.

  • Tìm Lại Phật Tánh

   A Di Đà Phật, Dien Quang thân mến

   Thông thường, người ngay sau khi chết phải trải qua giai đoạn thân trung ấm trong vòng 49 ngày. Trong giai đoạn này thân trung ấm luôn chờ đợi cơ duyên thành tựu để chuyển sanh vào một trong sáu đường.

   Niệm Phật chân thành hồi hướng cho những hương linh là một trong những cách thức ‘siêu độ’ vi diệu nhất, đây là một trong nhiều công đức thù thắng của Thánh hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, như Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân trong quyển “Niệm Phật Tông Yếu’ có dạy: “Vì người chết mà niệm Phật hồi hướng cho họ thì Phật A DI ĐÀ phóng quang minh soi chiếu địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Kẻ bị chìm trong ba đường dữ chịu khổ sẽ hết khổ, người chết sau khi lâm chung được giải thoát.”

   Ngài Pháp Nhiên dạy rất hay, vì y theo Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ ở phẩm 12 ghi, “…Quang Minh của Phật A DI ĐÀ chiếu khắp mười phương, nếu chúng sinh nào chạm quang minh này, cấu diệt thiện sinh, thân ý nhu nhuyến, nếu trong tam đồ, chỗ vô cùng khổ, thấy Quang minh này, đều được dừng dứt, đến khi mạng chung đều đặng giải thoát.”

   Ngài Ấn Quang Đại Sư năm xưa khi còn sống cũng dùng cách niệm Phật hồi hướng cho hương linh. Phật tử yêu cầu siêu độ tổ tiên, thân bằng quyến thuộc thì Ngài Ấn Quang đều để bài vị ở Niệm Phật đường rồi lấy công đức niệm Phật của đại chúng ở Niệm Phật Đường hồi hướng cho họ. Theo lời của HT Tịnh Không, cách này rất đáng được học tập và nhân rộng. Chúng ta nên làm y như vậy, thân bằng quyến thuộc họp lại cùng niệm Phật hồi hướng cho ông bà, tổ tiên của mình thì “âm siêu, dương thới”, cả hai người sống và mất đều được lợi lạc, không phải quá tốt rồi không bạn?

   Vài chia sẻ. Nam Mô A Di Đà Phật. _()_

 3. quỳnh nhi

  Con chào thầy con chúc thầy mạnh khoẻ.thưa thầy năm nay con mới 18 tuổi ạ.năm nay con thi đại học với tốt nghiệp.dạo này ôn thi căng thẳng con xin thầy giảng cho con mới ạ.để con đi thi gặp nhiều may mắn ạ.trước con chưa ôn thi vào những ngày chủ nhật rảnh con vẫn cùng ban lên chùa tứ xuyên tỉnh thái bình học kinh nhưng do thời gian không cho phép con không đi được.thầy giảng cho con với

 4. Hồng thơm

  Con chào thầy ạ. Con chúc thầy luôn luôn mạnh khoẻ ạ. Thưa thầy, ông nội con mất bữa 31/5/2016 ạ. Ông bị ung thư thanh quản khoảng hơn năm rưỡi rồi mất. Ông con bị vậy rồi ko ăn bằng miệng được nên phải ăn bằng ống xông ạ. Từ bữa ông mất tới giờ thì gia đình có cúng cơm và thắp đèn dầu suốt ko tắt. Lúc tối và trưa con ngủ mơ thấy ông ngồi ăn bằng miệng bình thường và con hỏi thì ông trả lời giờ ông thích ăn thế này và ăn rất ngon cháu à. Sau đó con hỏi tiêp thì ông mất luôn ạ. Thầy cho con hỏi như vậy thì ông con qua đời rồi thì bệnh cũng mất luôn hay sao thầy ạ??? Và gia đình con cần làm gì trong vòng 50 ngày này ạ. Con cảm ơn thầy

  • Nguyễn vân

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

   Bạn Hồng Thơm !

   Có những người mất rồi mà vẫn đau bệnh.
   Có những người mất rồi thì hết đau bệnh.
   Được giải thích như thế này :
   Thọ mạng hết,nghiệp còn -> mất rồi vẫn đau bệnh.
   Thọ mạng hết,nghiệp hết -> mất rồi hết đau bệnh.

   Trong vòng 49 ngày của Ông,gia đình bạn hãy làm như bài hướng dẫn sau :
   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/10/49-ngay-sau-khi-chet-gia-quyen-nen-lam-gi/

   Nguyện cầu Ông của bạn sớm về cõi lành !
   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

 5. Quyên

  Con chào quý thầy. Xin quý thầy giúp đỡ cho gia đình con, mở sáng cho gia đình con. Cháu con sinh năm 2014 mang 2 trọng bệnh là tim bẩm sinh và ung thư máu. Cháu đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 12/05/2016 âm lịch. Gia đình con đã chăm sóc cháu rất tận tình cùng các bác sĩ nhưng cháu vẫn rời bỏ gia đình để ra đi. Gia đình có nhờ thầy trong chùa đến niệm phật cầu cho cháu lo hậu sự cho cháu chu đáo. Giờ cháu mới đi hôm nay là được 5 ngày. Gia đình xin quý thầy giúp đỡ tư vấn cho gia đình giúp đỡ cho cháu bé sớm được siêu thoát. Hơn nữa vợ chồng em cháu còn muốn sinh nở, rất sợ cháu lại đầu thai tiếp về nhà mình thì đường con cái sau sẽ rất cơ cực. Vì vậy cúi xin quý thầy
  Chỉ giúp cho gia đình, cúng, niệm, và làm cách nào để cháu sớm được siêu thoát và không đầu thai quay lại nhà mình nữa. Để vợ chồng em cháu có cơ hội sinh các bé sau khỏe mạnh. Con chân thành cảm ơn sư thầy. A di đà phật

 6. Quyên

  Con xin bổ xung thông tin. Cháu trai từ trần lúc 7.37 phút ngày 12/05/2016, niệm lúc 14.05 phút ngày 12/05/2016 đưa cháu đi lúc 8.05 phút ngày 13/05/2016, hạ huyệt lúc 10.09 phút ngày 13/05/2016. Bố cháu sinh năm 1988, mẹ cháu sinh năm 1986. Rất mong quý thầy giúp đỡ để gia đình vơi bớt khổ đau. A di đà phật.

 7. Phương Trang

  con chào thầy. Chúc thầy luôn mạnh khỏe .. thưa thầy cho con hỏi ba con bị ung thư gan qua đời vừa tròn tam thất, từ lúc phát hiện bệnh đến lúc mất tròn 8 tháng và ra đi rất đau đớn, khi còn sống ba con hay nhậu nhẹt ăn chơi và bồ bịch khiến vợ con hết sức phiền lòng nhưng có điều tâm ba con không phải xấu hoàn toàn vì ông thường hay hiến tặng đất cho trường học , Tổ dân phố và làm từ thiện. từ khi ba mất con luôn mơ thấy ông về, lần gần nhất thấy ông bị hộc máu miệng mà không rõ người đánh, Gia đình con cũng cúng chay cho ba và thường xuyên đi cầu siêu trên chùa, vậy xin thầy cho con hỏi liệu ba con có được siêu thoát không ạ?

  • Nguyễn vân

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

   Bạn Phương Trang !

   Bạn mơ thấy Ba hộc máu miệng nghĩa là Ba đang rất cần được gấp rút trợ duyên đó.
   Trong 49 ngày của Ba,gia đình bạn hãy làm như bài hướng dẫn sau :
   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/10/49-ngay-sau-khi-chet-gia-quyen-nen-lam-gi/

   Gia đình bạn hãy đọc Kinh(Kinh Địa Tạng hoặc Kinh A Di Đà),niệm Phật,sám hối thay Ba,khuyến tấn Ba cùng niệm Phật,sám hối.
   Ngoài ra,rất cần phóng sinh thật nhiều,cúng dàng Tam Bảo,ấn tống Kinh sách,làm từ thiện,có thời gian thì đến Chùa làm công quả…Hồi hướng tất cả cho Ba,cho oan gia trái chủ của Ba.Nguyện cầu Ba sớm được siêu sanh cõi lành.
   Làm được như vậy thì cả gia đình bạn và Ba đều được lợi lạc.

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

 8. Phương Trang

  Còn một vài thắc mắc mà con muốn hỏi là khi ba con mất chị gái con có đi xem họ nói ba con bị nghiệp chướng rất nặng và phải chịu tộirất nặng nề không được vê thăm gia đình vợ con, họ nói cha làm con chịu vì vậy chị em con sẽ phải trả nghiệp cho ba , phải chịu cảnh gia đình ly tán, tán tài tán của như vậy có đúng ko ạ? Có phải ba con chêt do nghiệp và bị quả báo do những gì mình làm ko ạ?

  • Nguyễn vân

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

   Bạn Phương Trang !

   Có phải Ba chết do Nghiệp và bị quả báo do những gì mình làm ko ?
   Ba bạn mất vì ung thư gan,đó là mất vì bệnh nghiệp,bệnh nghiệp thì có thể là do Nhân sát sinh quá nhiều từ quá khứ hoặc trong những kiếp sống trước.

   “Họ nói không được về thăm gia đình vợ con, họ nói cha làm con chịu,vì vậy chị em con sẽ phải trả nghiệp cho ba,phải chịu cảnh gia đình ly tán,tán tài tán của,như vậy có đúng ko ?”.
   Lời thầy bói không phải lúc nào cũng đúng.
   Thường thì Ai làm nấy chịu.
   Gia đình và chị em bạn cứ tích cực thực hiện như hồi đáp trên,vừa giúp được Ba,lại khiến thiện nghiệp của mọi người thêm tăng trưởng.

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

 9. phương Tranh

  Con xin chân thành cảm ơn thầy !

 10. Còn Sân Si

  Câu hỏi 13: Vì sao có lúc trong đầu có cảm giác như kéo tơ bóc kén, càng tịnh để niệm Phật thì hiện tượng này càng mãnh liệt? Tình trạng này thuộc về nghiệp chướng. Nếu gặp phải tình huống này hoặc tương tự thì không nên lo sợ, phải tập trung tinh thần ý chí, càng chăm chỉ nỗ lực niệm Phật, liều mạng mà niệm, phải đột phá chướng ngại này. Chướng nạn có thể dựa vào gia trì oai thần bổn nguyện cuả Phật Bồ Tát, chúng ta thành tâm thành ý niệm sẽ được Phật lực gia trì. Lúc đó dù không thể tiêu trừ nhưng nghiệp chướng nhất định có thể giảm nhẹ.
  con xin hỏi :Câu hỏi 13: Vì sao có lúc trong đầu có cảm giác như kéo tơ bóc kén. vây cảm giác là thế nao(diễn tả rõ ” kéo tơ bóc kén” cho con hiểu) cảm ơn!

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Khi niệm Phật, hành giả sơ cơ như chúng ta đây thường gặp nhiều chướng nạn: buồn ngủ, ù tai, khó thở, khan cổ,… hiện tượng “kéo tơ bóc kén” như bạn đề cập cũng là một trong những chướng nạn mà thôi.

   Niệm Phật là niệm Phật, miệng niệm, tai nghe, tâm ghi nhớ. Ngoài niệm Phật tất cả chướng ngại đều mặc nhiên, phớt lờ. Giả như có gặp phải thì không cần để ý đến mà chỉ chuyên cần xưng danh hiệu Phật, nhờ công đức hồng danh Phật, thân-khẩu-ý được điều hòa, các chướng nạn dần được đẩy lùi.

   Bạn cần hết sức cẩn trọng mà thay đổi tư duy, tránh tìm hiểu đến những “chướng nạn” này. Các hành giả đều tránh xa, tại sao bạn muốn lại gần. Tôi lấy ví dụ: có một con đường đầy gai, hiểm trở; mọi người chẳng có đi vào, chẳng ai nghĩ đến nó nữa; nay ta vì muốn biết nó ra sao, mà dấn thân vào thì coi chừng mắc kẹt trong đó.

   Vài lời chia sẻ. Chúc bạn luôn tỉnh giác tu học!

   _()_

   Nam mô A Di Đà Phật

 11. Dũng

  Bạch thầy con xin hỏi.con có 1 đứa con xảy thai lúc 4tháng..vợ chong con hiếm muộn 3 năm moi có con lại xảy..đã đem cho vào tiểu và đem trôn…ko lâu sau con mê ôg nôi con đã mất dẫn con con về nhà..sau đó đc 1 tbảng vơ con mang bầu..con yin chắc 100% con con đầu thai lại..như vậy có cần xây mộ cho con con xảy thai kia ko vì là đầu thai là con con hiện tai bây giờ..xin giúp ạ

 12. Minh Châu

  Thưa thầy, con chúc thầy sức khỏe. Bạn con mới mất cách đây 5 ngày. Mà chưa biết lý do vì sao bạn con nghi đến cái chết và đi tự tử vậy có phải là chết oan không thầy? Vậy bạn con có được đi đầu thai hay vào địa ngục hả thầy? 49 ngày đó bạn con vẫn bên cạnh người thân hả thầy? Mong thầy giúp con.

 13. Ngô Minh Phương

  Thưa thầy! Con chúc thầy mạnh khỏe. Thầy giúp con được ko ạ. Bây giờ con đang hoang mang lắm. Con trai con mới được 18 tháng tuổi do ko may nên bị điện giật đã từ trần cách đây 14 ngày. Hằng ngày con vẫn ăn chay đọc kinh Địa Tạng Bổn Nguyện cho con trai con. Con là mẹ. Vậy con phải làm gì nữ để con trai con sớm được siêu thoát ạ? Con trai con có bị đẩy vào chốn địa ngục ko thầy? Thầy giúp con với ạ. Thầy đọc được những dòng tâm sự trên thì mong thầy giúp con với ạ. Con cảm ơn thầy.

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Bạn Ngô Minh Phương!

   MD chỉ là cư sỹ tại gia, cũng có con nhỏ, trước xin chia buồn cùng gia đình bạn, sau có vài lời chia sẻ.

   Nghiệp lực chúng sanh không nghĩ bàn, có sự sai khác riêng biệt nên không thể nhận biết chính xác được cảnh giới tái sanh sau khi chết. Song việc tụng kinh Địa Tạng và ăn chay của bạn, nhất định con trai bạn sẽ nhận được sự lợi ích. Gặp gỡ- chia lìa là do nhân duyên, bạn không gây ra tội lệ gì, sao lại hoang mang? Có đau buồn thì con cũng đã mất, điều nên làm là tu thiện tích đức cho con để con nhanh siêu thoát.

   Ngoài việc ăn chay, tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho con, bạn nên thường niệm thánh hiệu A Di Đà Phật. Có thể lập thời khóa mà niệm Phật, khuyên bảo con buông bỏ duyên trần cùng mẹ niệm Phật cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thường thì hồn trẻ sau khi mất lưu luyến cha mẹ, thường theo và chờ cơ hội đầu thai trở lại.

   Bạn hãy tham khảo thêm bài viết sau:

   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/10/49-ngay-sau-khi-chet-gia-quyen-nen-lam-gi/

   _()_

   Nam mô A Di Đà Phật

 14. liên hoa

  Con chào thầy.thầy cho con hỏi.ngoại con mới mất .đến hôm nay là đã qua cúng 21 ngày rồi.gđ con cúng cơm ba bữa cúng chay không cúng mặn.thầy cho con hỏi hai điều.cúng cơm chay cho ngoại,con thì ăn mặn có ảnh hưởng đến ngoại con không.và con đag đi làm xa.cúng tuần thất con không về dc có sao không.xin thầy chỉ giúp con.con cảm ơn thầy

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Liên Hoa,

   *Việc gia đình bạn hàng ngày cúng chay cho bà là tốt lắm rồi, nhưng tốt hơn nữa là gia đình bạn hàng tuần nên cúng tuần Thất cho bà, kết hợp thêm những việc phước thiện khác: phóng sanh, bố thí, cúng dường Tam Bảo… để hồi hướng thêm công đức cho bà ngoại. Việc bạn ăn mặn trong vòng 49 ngày của bà ngoại nếu không thể khác hơn, TN nghĩ cũng nên ăn đồ đã làm sẵn chứ không nên mua gia súc về để giết thịt rồi chiên, xào nấu nướng, như thế sẽ tốt hơn, bởi thực tế thì bạn cũng đang muốn làm điều gì đó để hồi hướng cho bà.

   *Việc cúng tuần Thất cho bà, nếu bạn ở xa không về được, bạn có thể hàng ngày phát tâm phóng sanh, bố thí, cúng dường Tam Bảo và tụng KINH Địa Tạng Bổn Nguyện cho đến hết 49 ngày của bà, kết hợp niệm Phật mọi thời khắc để hồi hướng cho bà ngoại bạn. Được thế dẫu bạn ở xa, nhưng vẫn thực sự hữu ích và chắc chắn bà bạn cũng sẽ rất hoan hỉ để đón nhận tấm lòng đó từ nơi bạn.

   TN

 15. liên hoa

  Con cảm ơn thầy.cho con hỏi thêm là.ngoại con theo lời mẹ con kể ngày xưa hiền như cục đất.vậy mà khi về già lại phải chịu đau đớn về xác thịt.ngoại hay nói về ma quỷ,hay chửi kêu là người này đổ nước dơ vào người ,…ngta nói ngoại con bị lẫn.đó là bị lẫn thật hay là kiếp trước ngoại con làm chuyện ác.và kiếp này phải chịu đau đớn như vậy.đến khi gần mất,người ngoại lở loét hết.nhìn xót xa vô cùng.

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Liên Hoa!

   *Chúng ta từ vô thủy đã tạo vô số ác nghiệp, nên cho dù trong một kiếp làm hiền lánh dữ cũng không sao tránh khỏi ác nghiệp hiện tiền, oan gia trái chủ đến đòi nợ. Thân thể đau đớn vì bệnh tật đó là do oan gia trái chủ báo thù vậy.

   *Lúc trên giường bệnh oan gia trái chủ hay biến hiện ra mọi thứ hình hài nhằm dẫn dắt thần hồn người mất vào tam ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh). Trước khi mất, ông ngoại hay nhắc “ma quỷ” có lẽ ông đã tái sanh vào cảnh giới này rồi.

   *Như MD nói trên, làm hiền lánh dữ không tránh khỏi ác nghiệp, do đó đa phần người sau khi chết đều đi vào ác. Muốn tránh đi vào cõi xấu thì cần có biện pháp tu hành. Niệm Phật là phương pháp tu hành đắc lực nhất, có thể thành Phật chỉ trong một đời ngắn ngủi. Và nếu sự nghiệp thành tựu thì tất cả thân bằng quyến thuộc của ta từ nhiều kiếp, dù đang chịu khổ ở cõi nào đều được sanh cõi Trời (http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2012/01/mot-nguoi-tu-dac-dao-cuu-huyen-that-to-sinh-thien/)

   *Hằng ngày bạn hãy gắng niệm Phật hồi hướng cho ông, bà; nhất định họ sẽ nhận được lợi ích từ vạn đức hồng danh A Di Đà Phật.

   Nam mô A Di Đà Phật

  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật.

   Chào bạn Liên Hoa,

   Chuyện gì cũng đã qua rồi. Ngoại của LH cũng đã mất. Thân thể cũng đã lở loét. Nếu bạn có xót xa cho bà ngoại thì hãy mau mau niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cầu nguyện Đức Phật A Di Đà từ bi phóng quang nhiếp thọ cho hương linh bà ngoại bạn được sanh về Tây Phương Cực Lạc.

   Cảm ứng do lòng thành của bạn, hãy nên cố gắng hết mình niệm Phật cho người thân.

   “Vì người chết mà niệm Phật hồi hướng thì Phật A Di Đà phóng quang minh soi chiếu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Kẻ bị chìm trong ba đường dữ mà chịu khổ thì hết khổ. Người chết sau khi lâm chung được giải thoát.” (Niệm Phật Tông Yếu – Pháp Nhiên Thượng Nhân)

   Trong Phật pháp có 5 việc không thể nghĩ bàn. Chúng sanh được sanh Tịnh Ðộ là do khả năng nguyện lực không thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà mà thành tựu. Đó là trong năm điều không thể nghĩ bàn. Bổn Nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà thì lấy trì danh làm chánh hạnh, dễ hành nhất trong bất cứ hoàn cảnh nào cho chúng sanh.

   Người nghèo khó không thể phóng sanh, bố thí, cúng dường Tam Bảo… thì vẫn có thể niệm Phật để hồi hướng công đức cho người thân.

   Người không có bàn thờ Phật, không có kinh điển, không biết chữ… thì vẫn có thể niệm Phật để hồi hướng công đức cho người thân.

   Lục Tự Hồng Danh đã bao hàm tất cả.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 16. Tú béo

  Thưa thầy! Chúc Thầy mạnh khoẻ ạ. Anh con trên đường đi làm về, vì chuyện hiểu lầm mà bị bọn côn đồ đánh…đến tử vong. Ngày bé bố con sống rất là không tốt với mẹ con. Thường xuyên đánh đập và nặng lời với mẹ,mặc dù mẹ con rất là hiền lành chịu khó. Rồi bố mẹ sống ly thân, con đi ở nhà Bác cùng mẹ, anh con ở cùng với bố. Anh em con lớn lên trong sự thiếu thốn, trưởng thành trong sự khó khăn nên 3 mẹ con sống rất tình cảm. Mẹ con thường động viên 2 anh em: “Trời cao có mắt không lấy hết của mẹ,cho mẹ 2 đứa con ngoan và học giỏi”. 10 năm sau gia đình con đoàn tụ, vui được 4 năm…thì a con ra đi. Con và mẹ rất là đau khổ, ngày nào cũng nhớ đến anh. Bản thân con nén lại quá nhiều dẫn đến sức khoẻ không tốt ảnh hưởng đến tim. Con thương anh bạc mệnh sống hiền lành chưa bao giờ to tiếng với ai lại luôn cố gắng phấn đấu để mẹ yên tâm, anh vừa mới được vui vẻ vài năm thì ra đi. Còn mẹ con…..bạc phận quá thầy ơi. Cuộc sống vợ chồng 20 năm toàn đau khổ, ôm con đi ở nhờ 10 năm cố gắng nuôi 2 con ăn học. Chỉ có 4 năm vui vẻ, nửa đời còn lại chìm trong nỗi khổ mất con. Trời xanh, trên cao nhưng thật k có mắt, để 2 người con yêu quý nhất trên đời người bạc mệnh kẻ bạc phận. Con cảm thấy không cam tâm chút nào, suốt ngày suy nghĩ về anh không làm được việc j cả. Đứng trước bàn thờ anh, con k lễ a,k thắp hương cho anh…chỉ lặng lẽ nhìn di ảnh anh và trách anh. Con k chấp nhận chuyện anh ra đi, ăn cơm và đi đâu con cũng nói với anh như khi a vẫn ở nhà. Con luôn cố gắng nghĩ anh đi trực không về, luôn cố gắng chờ, hằng ngày vẫn nt cho anh. Con vẫn cứ luôn hi vọng 1 phép màu….cho anh…cho mẹ. Con không biết làm thế nào để thoát khỏi những suy nghĩ không lối thoát này, suốt ngày đứng trước bàn thờ anh và nhìn anh. Có lúc con rất nhớ anh,rất muốn gặp anh, rất muốn được nói chuyện với anh. Còn còn muốn chạy ra đồng ngồi bên cạnh anh, có lúc nghĩ đến chuyện đi gọi hồn anh để có thể nói chuyện với anh. Con không mong ước j cả,chỉ mong được gặp anh. Nếu không phải nghĩ đến con trai chắc con mặc kệ tất cả đi với anh, để nấu cơm, giặt quần áo và nói chuyện với anh. Có lúc con tự nghĩ có khi nào là do ” cha làm con chịu”. Do bố con sống như vậy nên anh con phải gánh thay cái nghiệt này?

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Tú béo,
   Thật là rất đáng thương. PH xin góp vài ý với bạn, mong rằng sẽ giúp bạn nguôi ngoai và sống vui vẻ hơn.
   – Lúc Phật còn tại thế, có một người mẹ có đứa con bị chết, trong lòng rất đau khổ đến như điên dại, đến cầu xin Phật cứu con bà sống lại. Phật dạy bà hãy đi xin tro của nhà nào mà từ trước đến giờ trong nhà, trong dòng họ chưa có ai chết, có tro đó thì Ngài mới giúp được. Người phụ nữa này đi khắp làng để xin, nhưng thật buồn là nhà nào cũng đã có người mất, có người mất cha, có người mất mẹ, có người mất con, anh, em,..; có người do bệnh mà chết, do tai nạn mà chết, bị người giết hại,..; lại có người chết khi đã già, khi còn trung niên, khi còn là thanh niên, khi mới là em bé, khi chỉ mới sanh ra, khi chỉ là bào thai,… Người phụ nữ đó rất buồn, trở về bạch lại với Phật sự việc như thế. Bà từ lúc con mất, chỉ nhớ thương con, trách sao ông trời bất công, nay có cơ hội thấy được cái chết không trừ một ai hết, đức Phật qua đó đã chỉ cho bà thấy một sự thật là ai cũng phải chết, và khi chết rồi thì không ai sống lại được cả. Bạn giờ cũng như bà mẹ đó, vì quá đau khổ mà không chịu chấp nhận sự thật.
   – Gia đình bạn như thế, anh bạn mất đi như vậy đều là do nghiệp, nhân quả. Vì chúng ta không nhìn thấu được quá khứ nên nghĩ sao lại bất công. Ví dụ, bạn gieo xuống một hạt chanh, rồi vì lý do gì đó bạn quên mất, đến khi cây chanh đó trổ quả, bạn hái ăn thấy chua, mới nghĩ..sao chua quá vậy, phải ra trái ngọt mới đúng chứ, sao lại là chanh.. Nghĩa là chỉ do bạn không nhớ mình đã từng gieo hạt chanh, nên giờ ăn trái chanh chua thì bạn lại thấy không đúng. Mà rõ ràng, tại mình gieo hạt chanh thì nó mọc lên cây chanh thôi. Cho dù bạn không nhớ, nhưng giờ thấy trái chanh thì có thể suy ra được..à, không biết hồi xưa tôi gieo hạt chanh lúc nào, giờ nó có trái, ắt là do tôi đã gieo.. Không cần nhớ lại đã gieo lúc nào, như thế nào, chỉ cần thấy trái chanh thì biết là mình đã gieo hạt chanh, chứ không thể là hạt cam, bưởi, xoài… Thì việc anh bạn bị người ta đánh chết, cũng là như vậy. Có thể trong kiếp lâu xa nào đó anh bạn đã từng đánh chết người, chỉ là không nhớ ra việc đã từng làm thôi. Còn trong kiếp này, anh bạn là người tốt, thì trong tương lai, anh sẽ được quả tốt tương ưng.
   – Như lý nhân quả bên trên, ai gieo hạt thì người đó nhận quả, nên cái ý “cha làm con chịu” là không đúng rồi, nên bạn đừng nghĩ như vậy nữa.
   – Hy vọng bạn hãy tự suy gẫm và chấp nhận sự thật, đừng tự lừa gạt mình rằng anh vẫn còn sống nữa.
   – Mỗi người mỗi nghiệp khác nhau, qua một đời rồi thì theo nghiệp mà tái sanh qua đời khác. Tái sanh thì có khi được làm người, có khi phải làm thú, hoặc chịu khổ trong địa ngục,.. Chỉ qua một đời, ta đã không nhớ việc đã gieo hạt chanh, huống gì lại có thể nhớ anh, em, mẹ, con,.. Cho nên việc bạn nghĩ đi theo anh để làm những việc này nọ là hết sức sai lầm.
   – Mẹ bạn chỉ còn mỗi bạn, nếu quả thật bạn thương mẹ thì phải sống mạnh mẽ, làm chỗ nương tựa cho mẹ, giúp mẹ vui sống. Trách nhiệm giờ là của bạn, mà bạn cứ lo ôm cái khổ sầu của mình hoài, để mẹ phải chịu khổ như vậy, liệu bạn có thật thương mẹ không?
   – Bạn hãy vì mẹ mà dắt bà đi chùa, nghe, đọc các bài giảng Phật pháp. Nhờ nghe pháp, bà sẽ hiểu và dần sẽ không đau buồn nữa.
   Hy vọng sẽ ít nhiều giúp bạn “tỉnh” ra được. PH thật thấy rất đau lòng khi thấy bạn khổ sở như thế, trong khi biết rõ rằng, chỉ cần bạn hiểu nhân quả, vô thường thì chắc chắn sẽ không khổ sở như vậy. Cho nên bạn hãy tìm đọc, nghe các bài giảng Phật pháp để thay đổi cách hiểu biết của mình và sống thật an vui nhé.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 17. Bùi Tuấn

  Bạch thầy!
  1- Bố con vừa mất (22/7 âm lịch) mới sang tuần thứ 2. Thầy cho con hỏi sau khi hết 49 ngày cúng bố con, con có được đặt bát hương thờ bố con lên bàn thờ gia chung không?
  2- con có muốn tái tạo và thay ban thờ gia chung mới (bốc bát hương mới) thì có được không, cách làm như thế nào?

  • Lê văn thăng

   Chào Bùi tuấn
   Trong khi chờ đồng hữu trả lời, tuy mình suy nghĩ nông cạn chỉ dám khuyên vài điều này thôi
   * bạn là người con có hiếu rất tốt. Tại sao bạn không niệm phật cho cha hồi hết cho cha. Để ông có thể có cơ hội sanh cõi cực lạc hoặc không phải sanh trong đao ngục. Niệm phật cho hết 49 ngày mới thôi. Mà bạn đã có duyên vào trang wed này sao không thành tâm niệm phật cầu vãng sanh.
   * theo mình nghĩ thì nên hết một trăm ngày hãy lập bát hương .
   * tại sao lại nói không đươc đặt bát hương trên bàn thờ tổ tiên.
   * Tùy mình thôi nếu mình hiếu kính thì có thể đươc. Hãy xem giờ tốt nhe

   Chúc bạn thực hiện hậu lễ đúng lễ . Hãy niệm a di đà phật

 18. NgọcVân

  Thưa thầy, người yêu của con cô ấy bị tai nạn mới mất được 6 ngày, lúc mất nhà và người thân không ai biết. Con có cảm giác Cô ấy vẫn ở nơi xảy ra tai nạn, gia đình đã đưa cô ấy về an táng tại quê cách nơi đó gần 1000 cây số. Con muốn hỏi thầy mấy việc:
  – Làm sao để biết là cô ấy đã về quê chưa? Nếu chưa thì phải làm gì?
  – Con muốn thờ cô ấy trong chùa gần nhà con thì có được không? Bao giờ thì làm điều đó được ạ?
  – Có cách nào có thể liên hệ hoặc cô ấy báo mộng về cho con được không ạ?

 19. Nguyễn thị Hoa

  A di đà phật! Thưa thầy cho con hỏi anh trai con 39 tuổi bị tai nạn lao động và qua đời nhưng anh chưa quy y tam bảo.vậy khi chết rồi có quy y tam bảo được không ạ?.và nếu được thì khi đi chùa để quy y tam bảo cho anh con có phải gọi hồn anh đi cùng đến chùa không?xin thầy sớm trả lời cho con. Nam mô a di đà phật

 20. Huệ Bình

  Nam mô a đi Đà Phật..xin cho con hỏi,con của con được hơn 8 tháng tuổi và mới mất gần 2 tuần vì bị bệnh.. Hằng ngày còn đều niệm năm mô quan thế âm bồ tát và mua cá phóng sanh và hồi hướng công đức cho con của con…con cua con chỉ mới 8 tháng tuổi thôi và chưa gieo nghiệp ác gì.vậy con của con có được về cõi lành hay không?

  • Trung Đạo

   A Di Đà Phật

   Bạn Huệ Bình,

   Xin được chia buồn cùng bạn. Bạn chớ nên khởi nghĩ: 8 tháng tuổi chưa gieo nghiệp ác gì mà phạm sai lầm. Nghiệp chẳng phải kiếp này mới gây tạo, mà nghiệp là do con bạn đã gây tạo từ vô lượng kiếp rồi. Đời này, dẫu con bạn được thọ thân người, nhưng vì nghiệp quá nặng, nên thọ mạng chỉ ngắn ngủi có vậy. Bạn phải hiểu: Nghiệp quả vốn rất công bằng. Điều này trong Kinh Phật đã dạy rất cụ thể. Người tạo nghiệp sát nặng, chắc chắn khi được thọ sanh, thọ mạng cũng sẽ rất ngắn ngủi. Hiểu được điều này, bạn hãy phát tâm thật thanh tịnh trong vòng 49 ngày hãy phát nguyện ăn chay thanh tịnh và trì tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, kết hợp phóng sanh, bố thí và thường xuyên niệm Phật để hồi hướng con con bạn, nguyện con bạn thức tỉnh, hồi đầu hướng thiện, cùng niệm Phật, tu hành và phát nguyện vãng sanh về Tịnh Độ. Đó là con đường duy nhất mà bạn cùng người nhà nên làm và phải làm cho thật tốt, nhờ đó con bạn mới có đủ phước duyên để sanh về cõi an lạc.

   Trong mục này đã có khá nhiều chia sẻ rồi, do vậy TĐ mong bạn hoan hỉ phát tâm thanh tịnh đọc thật kỹ những chia sẻ từ mọi góc đó để tìm ra giải pháp tốt nhất giúp cho con bạn có đủ phước duyên mà siêu sanh Tịnh Độ.

   Chúc bạn vững tin nơi Phật pháp.

 21. Hoàng Lương

  Thưa thầy cho con hỏi.nhà con có người thân mất vì tai nạn chú ấy sống trong Nam tại nạn mất trong ấy làm mà và hoả thiêu trọng ấy rồi đưa ra ngoài Bắc này.nhà con có nên làm mà cho chú ấy nữa không hay đưa ra huyệt luôn ở nhà chỉ cúng thôi.?con cảm ơn thầy.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Hoàng Lương,

   Theo đúng nghi thức Phật giáo thì gia đình bạn nên thỉnh chư Tăng để làm lễ nhập quan, khâm liệm kế đó mới đưa ra huyệt mộ. Bạn nên đến một chùa gần nhất thỉnh hỏi chư Tăng nơi này để biết rõ về nghi thức an táng thì sẽ tốt hơn. Việc chú bạn mất do tai nạn thường rất khó siêu, vì thế gia đình bạn phải cùng bàn bạc rồi thỉnh Chư Tăng làm lễ siêu độ cho chú bạn, kế đó trong 49 ngày, mỗi tuần gia đình nên đến chùa nhờ chư Tăng cúng Thất cho tới 49 ngày. Tại gia đình bạn mọi người nên phát tâm tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, niệm Phật, phóng sanh, bố thí và quan trọng nhất khi cúng cơm không được giết thịt đồ mặn vì khiến chú bạn tổn phước rất lớn. Mọi phước thiện đã làm đều hồi hướng cho chú bạn, cùng các oan gia trái chủ của chú, nguyện cho họ và chú hướng về Phật pháp tu học để giác ngộ mà siêu sanh về Tịnh Độ. Được vậy chú bạn nếu đủ phước duyên mới có thể siêu sanh được.

   Mong bạn sáng suốt để cùng gia đình tìm giải pháp tốt và đúng chánh pháp giúp cho chú bạn sớm về miền an lạc.

   TN

 22. Trương Đình Thả

  Nam mô a di đà phật
  Bạch thầy. Con là Trương Đình Thả, con ở Thanh Bình-Đức Lĩnh-Vũ Quang-Hà Tĩnh. Con có việc nhờ thầy chỉ giúp:
  Nhiều đêm con không ngủ, trăn trở và sợ hãi. Bố con đã mất, con còn mẹ già 77 tuổi. Con cứ sợ một ngày nào đó mẹ con ra đi, con lại không biết làm sao để mẹ ra đi được thanh thản và được siêu thoát ở cõi vĩnh hằng. Mẹ con cả đời vất vả, khổ cực, siêng năng cần mẫn, hiền lương. Giờ đây đạo hiếu làm con muốn làm cho mẹ, lo toan làm sao mẹ được về miền an lạc sau khi qua đời. Con xin lỗi vì con đã lo nghĩ về điều này. Nhưng không thể thầy à.
  A di đà phật.
  Chúc thầy sức khỏe.

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Trương Đình Thả,
   PH xin được tán thán tâm hiếu hạnh của bạn. Để mẹ bạn lúc lâm chung có thể vãng sanh về cõi Cực lạc an vui thì ngay từ bây giờ bà phải tu tập theo pháp môn Tịnh Độ. Bạn hãy đọc quyển Niệm Phật Thập Yếu theo đường link bên dưới nhé. Quyển này có đầy đủ chi tiết các điều căn bản về pháp môn Tịnh Độ (niệm Phật), bạn hãy đọc để hiểu, rồi sau đó lựa lời khuyên nhủ và hướng dẫn mẹ niệm Phật nhé.
   http://thuvienhoasen.org/a449/niem-phat-thap-yeu
   Ngoài ra, bạn cũng nên tự mình niệm Phật để còn cứu độ người thân của mình nữa. Nếu có gì thắc mắc, trở ngại thì bạn hãy chia sẻ nhé, PH và các bạn sen ở đây nếu đủ duyên sẽ trao đổi với bạn.
   Chúc bạn và mẹ thường an vui.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 23. ngọc anh

  con chào thầy. Người yêu con bị tai nạ mât cách đây được 2 tuần. Lúc sống có hứa hẹn sẽ cưới nhau.mà giờ con đi làm xa.Vậy con cầu siêu tại chùa cho anh ấy được k ạ?

 24. THU HÀ

  A DI ĐÀ PHẬT
  Kính thưa Thầy!
  Anh trai con mất và hỏa táng đã được 24 ngày. Vừa qua gia đình có người mơ thấy anh con về nhà (chỉ vòng trong sân nhà) và nói không thể và nhà trong để ăn cơm được vì hiện có một con ma rất dữ, hung tợn luôn bám riết lấy anh trai của con.
  Thưa Thầy. Xin Thầy hướng chỉ cách giúp gia đình con phải làm sao để anh con có thể vào nhà được ạ. Kính thầy.

 25. Tùng thảo

  Cho con hỏi chồng con vừa mới mất được 2 tuần,nếu con làm 49 ngày được ko hay fai làm đúng 50 ngày với lại từ giờ tới lúc đó con fai làm gì để linh hồn chồng con được siêu thoát

 26. Thái Thảo

  Thưa Thầy
  Bà ngoại con mất lúc mẹ con mới 20 tuổi, bà muốn con cháu đưa bà về quê chôn cất xa hơn 100km, bà đã mất đã hơn 40 năm rồi, vì mộ bà ở xa quá nên cậu và mẹ con muốn dời mộ bà về gẩn nhà để cậu và mẹ tiện viếng thăm, nhưng lúc cậu hốt cốt của bà về mặc dù chỉ một hủ nhỏ nhưng cậu không thể chở về được, cậu chạy bằng xe gắn máy nhưng xe cứ đảo qua đảo lại mỗi lần như vậy cậu lại khấn ” mẹ mấy đã mấy chục năm rồi thôi mẹ để con đưa mẹ về gần nhà tiện thăm viếng” cứ chạy được một đoạn đường thì xe lại đảo không chạy được, cậu phải dừng xe quỳ lại một lúc và nói rất nhiều lần mới đưa hài cốt bà về được, con có được đọc vài kinh sách thì 49 ngày sẽ đầu thai làm người hay làm những gì khác do phước báu mình và gd tạo ra. Vậy đã hơn 40 năm rồi chẳng lẻ nà chưa được siêu thoát, nếu thật vậy thì gđ con nên làm gì để bà được vãng sanh. Con cảm ơn Thầy.

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Thái Thảo,
   Sau 49 ngày, một số người hoặc quyến luyến con cháu, hoặc tham chấp tài sản, đất đai,.. thì sẽ theo tâm nghiệp đó mà tái sanh vào các cảnh giới ngạ quỷ, súc sanh, người tương ưng. Ví dụ, một người quá quyến luyến quê hương, phần đất của ông cha,..thì dù sau 49 ngày, họ sẽ cứ quanh quẩn mãi ở nơi đó, như vậy, do tâm nghiệp của mình mà họ đã tái sanh vào cảnh giới ngạ quỷ, và nếu họ không tỉnh ngộ, cứ bám vào nơi đó hoài thì sẽ ở mãi trong cảnh giới đó, có khi kéo dài cả trăm, ngàn năm.
   Về trường hợp của bà bạn, rất khó để nói bà đang ở cảnh giới nào. Tuy nhiên, bạn và gia đình nên nhờ chư Tăng Ni có giới đức thanh tịnh tiến hành lễ cầu siêu cho bà, và đem hài cốt của bà vào chùa. Mục đích là, giả sử bà đang ở cõi ngạ quỷ, thì nhờ nghe kinh, nghe khai thị, mà bà sẽ buông bỏ tâm ái luyến và tái sanh vào cõi khác. Với tình trạng hiện giờ, để con cháu vì bà mà làm các việc để cho bà vãng sanh Cực lạc thì e rằng ít có khả năng thành công. Tuy nhiên, nếu bạn và người thân thật sự thương bà, thì hãy vì bà mà niệm Phật mỗi ngày vài trăm, vài ngàn câu, cứ như vậy mãi cho đến lúc cuối đời. Khi niệm cần thành tâm, cung kính, hoàn toàn phó thác cho đức A Di Đà tiếp dẫn bà bạn, không nghĩ qua việc khác; thì may ra sẽ giúp được cho bà vãng sanh.
   Về phần bạn và người thân, nếu muốn lúc chết được vãng sanh thì hãy nên tự mình tu Tịnh Độ, niệm Phật ngay từ bây giờ nhé.
   Chúc bạn sớm tỉnh giác.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 27. Trần Ngọc Lan

  Xin kính hỏi quý thầy! con là một phật tử tại gia. Hằng ngày con đều niệm Phật A Di Đà cầu sanh Tây phương. Con xin hỏi nếu niệm thêm chú Vãng sanh thì liệu có được không ạ?

  • lê văn thăng

   Cháu chào cô
   Cháu xin có chút góp ý một chút. Theo con, không nên cô à. Cổ đức dạy : thâm nhập một môn trường kỳ huân tu.
   Ngoài niệm phật ra chỉ đọc tụng kinh vô lượng thọ hoặc a di đà cô à.
   Nếu như cô nói như trên thì là xen tạp cô ạ.
   Vài lời góp ý mong các cô chú khác cho thêm ý kiến ạ.

 28. Trần Ngọc Lan

  A Di Đà Phật! Xin cảm ơn Đạo hữu!Từ nay tôi xin nhất tâm niệm Phật!

 29. KIM NGÂN

  Con chào Thầy!!!
  Mẹ con mất gần 10ngày, ngày mẹ con còn sống con không lo lắng chăm sóc quan tâm đến mẹ, chỉ lo cho bản thân mình,con bất hiếu quá!! Giờ con hối hận cũng quá muộn!! Giờ con chỉ biết ăn chay và đọc Kinh Địa Tạng mỗi tối cầu mong cho mẹ con vãng sanh!!
  Con xin hỏi thầy con quỳ trước Phật Bà đọc như thế mẹ con có nghe không!? Con phải làm gì trước và sau khi đọc, Thầy chỉ dạy giúp con!! Con cảm ơn Thầy!!

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Kim Ngân,
   Bạn hãy xem bài viết bên dưới để thực hiện theo nhé.
   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/10/49-ngay-sau-khi-chet-gia-quyen-nen-lam-gi/comment-page-5/#comment-32417
   Bạn muốn mẹ vãng sanh thì phải tìm hiểu về pháp môn Tịnh Độ, rồi khai thị, hướng dẫn vong linh mẹ bạn niệm Phật, phát nguyện cầu vãng sanh. Để có thể độ người đã chết mà vãng sanh được rất là khó, nhưng nếu bạn có đủ tình thương, đủ lòng thành, hãy vì mẹ mà niệm Phật mãi cho đến cuối đời, thì cũng có thể thành tựu.
   Ngoài ra, nếu muốn bản thân mình được vãng sanh, bạn hãy nên tu Tịnh Độ ngay từ bây giờ, đừng đợi đến lúc mất đi rồi nương cậy vào người thân làm các việc cho mình để cầu vãng sanh thì e rằng quá khó để thành tựu.
   Chúc bạn sớm tỉnh giác.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 30. Phú Thủy

  Kính gửi Thầy !
  Kính gửi các bạn gần xa .
  Ba con mới mất ngày 27 tháng 12 năm 2016 (dương)năm 1963 quý mẹo 53t . Mới chôn cất . Ba bị tai nạn lao động . Mất đột ngột . Sáng mới thấy nói chuyện . Chiều ba mất . Ai cũng bất ngờ . Ngày 3 tháng 1 năm 2016 . Vừa mới mở cửa mã . Tối hôm đó ba con về báo cho má con biết . Má có kể lại có 2 người. 1 bà già.1 bà trẻ dắt má con xuống ngục bậc thang. Xunh quanh tối thui và rất sâu . Xuống rất nhiều bậc thang. Đến nơi má con thấy ba con . Mặc áo giống như người TÙ . Có 2 người dắt ba con ra . Ba con định chạy đến ôm má con mà 2 người kia kèm ba con lại . Ko cho ba con đi . Ba con cũng ko nói được gì . Nhìn ba buồn . Rồi 2 người đó dắt ba con đi đâu mất . Xong rồi 2 người kia bồng má con lên lại ….
  Con thường nghe mở cửa mã là người mất sẽ được về nhà . Mà trường hợp ba con như vậy . Ko biết như thế nào … THẦY GIẢI ĐÁP HỘ CON . trước khi làm lễ tang . Con làm đây đủ thủ tục . Sư thầy . Nhạc . Ngày nào cũng có .cungs tuần cũng có luôn .

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Phú Thuỷ,

   Cảnh giới ba bạn đang trải qua rất xấu, vì thế gia đình bạn phải phát tâm thanh tịnh mà làm lễ siêu độ cho ba từ nay cho tới hết thất tuần. Riêng về phần gia đình, hàng ngày nên phát tâm trì tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, thực hành phóng sanh theo đúng chánh pháp và bố thí thanh tịnh để hồi hướng cho ba bạn.

   Gia đình chớ nên khởi nghĩ: Ba cả đời sống lương thiện nên không thể lâm vào cảnh tăm tối. Việc ba bạn bị tai nạn lao động cho thấy nghiệp mạng của ba không được tốt và đã đến hồi phải trả, nhưng những bất thiện nghiệp tiền kiếp ba đã gieo nếu chưa có cơ hội hoá giải, nay đến lúc ba bạn phải tiếp tục gánh chịu. Do vậy việc phát tâm thanh tịnh làm mọi phước thiện cho ba bạn trong suốt 7 thất tuần là vô cùng quan trọng. Mong bạn và gia đình hãy vì ba mà phát tâm làm.

   Nguyện cầu hương linh ba bạn sớm mau giác ngộ, nương ánh từ quang của Phật Di Đà cùng tu hành, niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ.

   TN

 31. Vũ Đình Lan Nhi

  Thưa thầy, người sau khi chết sẽ uống canh Mạnh bà ( theo con tìm hiểu là như thế) thì họ sẽ quên hết quá khứ. Nhưng sao nhà có người đã khuất vẫn phải thờ cúng ạ? Đôi khi thờ người đã khuất được hơn trăm năm hoặc có thể người ta đã đầu thai rồi. Mình gọi họ, xin họ phù hộ độ trì cho mình nhưng họ không nhớ gì cũng không biết mình là ai. Con vẫn chưa hiểu chuyện đó lắm. Mong thầy giảng giải
  Nam mô a di đà phật

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Vũ Đình Lan Nhi,

   *Thờ Tổ tiên, giỗ, lễ, cúng ông bà, cha mẹ…là hạnh hiếu kính mang truyền thống dân tộc để biểu tỏ sự nhớ ơn về nguồn cội, nhưng thờ cúng như thế nào cho đúng chánh pháp lại là chuyện hoàn toàn khác.

   Một người chết, khi còn sống không tin nhân quả, chẳng kính tin Tam Bảo, chẳng lo làm phước thiện, khi họ chết, nghiệp cũ, mới chất chồng, nếu người thân không hiểu Phật pháp, sát sanh, hại vật, lễ cúng quỷ thần để cầu cho người chết được siêu thoát, đó là điều đại nghịch, bất đạo, bởi sẽ chuốc thêm nghiệp oán, khiến cho người chết phải gánh chịu. Người như vậy, những người tương tự như vậy cho dù họ trải qua 100 hay nghìn năm, nếu không giác ngộ (rất khó có cơ hội), thật khó mà lo cho mình, nói gì lo cho người còn sống?

   Để giản đơn hơn, TN lấy một ví dụ: Ông A rất nghèo khốn, ăn, mặc, công việc, nơi ở đều không có, hàng ngày chỉ còn lo đối mặt với sự tồn tại của chính mình. Vậy nhưng hàng ngày chúng ta tìm đến ông A, cầu ông A giúp chúng ta đủ thứ chuyện: công danh, tài lộc, thăng quan, tiến chức, gia đình an lạc, hạnh phúc…theo bạn liệu ông A có thể đáp ứng được những điều bạn mong muốn? Điều này cũng tương tự như trường hợp người chết nói trên vậy.

   Do vậy, việc thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ…nếu không đúng chánh pháp, tất sẽ rơi vào mê tín, tà đạo và sẽ tạo vô cùng nghiệp chướng tội cho cả kẻ còn lẫn người mất.

   *Việc uống “canh Mạnh Bà” trong các Kinh Phật mà TN được đọc thật chưa thấy kinh nào nói đến, trái lại trong các kinh nhân quả và nhân quả báo ứng mà Phật dạy thì Phật chỉ rất rõ: con người khi chết đi, ngoài thần thức (còn gọi là linh hồn) họ sẽ chỉ còn mang theo nghiệp. Nghiệp có thiện, có ác hay vừa thiện vừa ác. Do vậy, khi chết đi, trong vòng 49 ngày, tuỳ theo nghiệp mỗi người mà phải gánh chịu mà tái sanh vào các cảnh giới tương thích mà phần lớn là đi vào 6 cõi luân hồi: trời, người, a tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

   *Khi phát tâm học Phật pháp bạn nên nương theo chánh pháp của Phật để học chứ đừng nương theo những kinh, giáo không phải Phật pháp mà dễ sanh tà tri, tà kiến rồi dẫn đến lầm lạc, uổng phí một đời người.

   TN

 32. Thinh An

  Bạch thầy!
  Có 1 việc làm con hoảng loạn tột cùng xin thầy cho con thỉnh giáo.
  Con có 1 người bạn chỉ gặp thoáng qua 1, 2 lần nhưng khi nhìn thấy người đó con có cảm giác rất thân quen. Lạ lùng thay trước khi người đó mất hơn tuần con có cảm giác đau đớn, bồn chồn. Lạ lùng hơn nữa cảm giác đau đớn đó lại trùng với vết thương của người đó. Bạch thầy anh ấy mất vì tai nan giao thông vừa 1 tháng và đã có gia đình. Đi đâu con cũng có cảm giác có người theo mình. Con rất hoảng sợ và không biết thỉnh giáo ai. Mong quý thầy cho con sự giải tỏa. Con mong chờ phúc đáp. Cảm tạ chư thầy.

  • Loan

   TẠI SAO LÚC MỚI HỌC PHẬT LẠI CÓ RẤT NHIỀU CẢM ỨNG NHƯ NHÌN THẤY HÀO QUANG, NGỬI ĐƯỢC MÙI HƯƠNG LẠ. CÒN BÂY GIỜ SAU NHIỀU NĂM HỌC PHẬT MÀ 1 LẦN CẢM ỨNG CŨNG KHÔNG CÓ?
   Người niệm Phật có người ở trong mộng nhìn thấy A Di Đà Phật rất nhiều, mà người ở trong Định thấy Phật cũng không ít. Khi ở trong Niệm Phật Đường lúc chỉ tịnh cũng có người nhìn thấy Phật, thấy hoa sen, thấy Thế Giới Tây Phương Cực Lạc. Có cái tình hình này sau khi vừa nhìn thấy liền cho rằng:
   _ “Ồ! Vậy là mình ghê gớm rồi, ta niệm Phật đã đạt đến công phu nhìn thấy Phật rồi, những người khác đều không nhìn thấy, vậy ta cao siêu hơn mọi người quá nhiều rồi”.
   Vậy thì bạn tiêu rồi! Đã bị ma nhập rồi. Vậy phải như thế nào mới đúng? Chúng ta khi gặp những cảnh giới này, phải làm cho được thấy như không thấy, và càng không thể lấy đó làm đề tài đi khoe khoang khắp nơi, thì đây đích thật là cảnh giới tốt, là đúng rồi. Còn nếu như sau khi bạn thấy rồi, thường xuyên rêu rao khoe khoang ở bên ngoài, thì cảnh giới mà bạn thấy đó liền biến thành cảnh giới ma.
   Người thời nay tu học luôn không giữ được bình tĩnh, khi gặp được cảnh giới dù rất nhỏ cũng liền đi khoe khoang khắp nơi, luôn cho rằng mình rất tài giỏi, đây là cái khuyết điểm lớn nhất của người mới tu học. Cho nên Phật, Bồ Tát sẽ không tiếp tục thị hiện cảnh giới cho bạn xem. Vì sao vậy? Vì bạn không có kín miệng được, nhất định phải làm cho được sóng to gió lớn thì mới chịu.
   Sở dĩ Phật, Bồ Tát thị hiện cảnh giới cho bạn xem là nhằm để tăng trưởng Tín tâm của bạn, để bạn biết được vãng sanh Cực Lạc nhất định có phần nắm chắc, là cái dụng ý này. Chứ không phải bảo bạn đi khoe khoang khắp nơi. Trước đây có 1 đồng tu đến hỏi tôi:
   _ ” Lúc tôi mới học Phật, trong 1 năm có cảm ứng rất nhiều như nhìn thấy hào quang, ngửi thấy mùi thơm rất lạ. Còn hiện nay học Phật đã học mười mấy năm rồi, mà 1 lần cảm ứng cũng không có nữa. Vậy có phải công phu của tôi đã thoái chuyển rồi không?”
   Tôi liền trả lời ông rằng:
   _ ” Cũng giống như trên Kinh Kim Cang nói vậy, cũng là phải, cũng là không phải. Cũng là phải là như thế nào? Nếu như bản thân ông đã niệm Phật mười mấy năm rồi mà mấy năm gần đây niệm Phật vẫn là một mặt niệm Phật, một mặt vẫn khởi vọng tưởng, thế thì một chút cũng không sai ông đã hoàn toàn thoái chuyển rồi. Còn tại sao lại nói cũng là không phải vậy? Nếu như ông nhiều năm gần đây dụng công rất đắc lực, quả thật phiền não đã nhẹ đi, trí huệ đã tăng trưởng, thế thì không phải thoái chuyển. Sở dĩ lúc ông mới học thường hay có các loại cảm ứng này là vì để tăng trưởng Tín tâm của ông. Nay Tín tâm ông đã có rồi thì không được tái hiện lại, bởi vì tái hiện lại thì cảnh giới liền biến thành ma ngay. Đâu có đạo lý nào thường xuyên thấy được chứ. Vậy cảnh giới tái hiện lại vào lúc nào? Lúc lâm chung tiếp dẫn, cảm ứng nhất định sẽ hiện tiền. Còn bình thường sẽ không đến làm quấy nhiễu thanh tịnh tâm của ông. Cho nên, có được cảm ứng hay không cũng chớ nên chấp chước vào nó”.
   Hiện nay có rất nhiều nơi xuất hiện hào quang, mọi người ùn ùn kéo đến để chụp hình, để ghi âm rồi đi khắp nơi khoe khoang. Điều này thật không tốt chút nào cả. Vì sao? Phật pháp là dạy tu tâm thanh tịnh, chẳng phải dạy thần thông cảm ứng. Thần thông cảm ứng quyết chẳng phải là chuyện tốt, cho nên Phật pháp tuyệt đối không dùng thần thông cảm ứng để mà làm Phật sự. Chúng ta đối với cái vấn đề này cần phải ghi nhớ cho kỹ, để chính mình có thể tránh khỏi ma chướng trên con đường tu học.

   Pháp sư Tịnh Không

 33. Trâm Võ

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  Kính thưa thầy, 28/12/2016 ÂL vừa rồi người yêu con (chuẩn bị cưới hỏi) vì tai nạn giao thông mà mất. Mọi chuyện đến với con quá bất ngờ, đến bây giờ con vẫn chưa tin sự thật. Con có người giới thiệu đi xem bói đầu năm thì chị ấy nhìn con và nói con đang có 1 vong ng nam theo, và con hỏi thời gian từ khi nào thì chị ấy nói đúng và con đoán có thể là anh ấy.Chị ấy nói nếu ko cúng sẽ theo con hoài vì còn thương con rất nhiều hoặc có thể dẫn con đi theo. Rồi chị ấy bảo con phải cúng giải để linh hồn anh sớm siêu thoát, có nói con mua 2 hộp bánh, nước ngọt lon, trứng, dầu ăn, đường và 1 con cá lóc, 1 con cá trê. Hôm rằm tháng giêng cúng để tiễn anh đi, thì trùng hợp tối hôm đó con nằm mơ thấy ảnh đến gặp con được 5 giây rồi ảnh quay đi, có 1 ng đang đứng chờ ảnh. Con ko biết giấc mơ đó có phải là ảnh về báo cho con biết ko? Con còn nghe chị ấy nhờ ng Bác của chị cúng và gọi hồn ảnh về thì nghe nói ảnh đang lang thang ở ngoài đường đói rét. Bây giờ thì đã cúng và cho ảnh vào hội gì đó con ko rõ và nói sớm được đầu thai. Con thực sự rất hoang mang và lo lắng ko biết rằng mọi việc mà con đang làm cùng chị kia là có thật hay ko?nếu cúng rồi bây giờ a đã được có chỗ ở đàng hoàng ko phải vất vưởng ngoài đường ko? Mong thầy giải thích dùm con. Ngày đêm con cũng hay nghe kinh niệm A Di Đà Phật và về chùa trong thời gian rãnh để cầu cho ảnh sớm siêu thoát. và con có cần về chùa để cúng cầu siêu cho ảnh ko? Mong thầy chỉ giúp con. Tâm trạng của con bây giờ chẳng biết phải làm gì cứ nghe có ng chỉ cách này cách kia miễn sao mà tốt cho anh con là con làm hết.

 34. Trâm Võ

  Chắc có lẽ con chưa có duyên với thầy nên con chờ mãi chưa nhận được phản hồi.Con sẽ ko buồn và hi vọng 1 ngày nào đó con sẽ nhận được những lời khuyên dạy từ thầy.Nam Mô A Di Đà Phật.

 35. Thiện Nhân

  A DI ĐÀ PHẬT

  Gửi bạn Trâm Võ,

  *TN xin chia buồn về những mất mát mà bạn đang gánh trải. Bạn trai bạn chết vì tai nạn thật sẽ khó siêu thoát. Nguyên nhân chính là do bạn trai bạn chưa có sự chuẩn bị cho cái chết của mình, vì thế khi vô thường ập tới đột ngột sẽ khiến cho bạn trai bị hoảng loạn và rất có thể còn sanh tấm oán hận người gây ra cái chết cho mình. Vì vậy điều bạn nên làm có lẽ là nên đến nhà bạn trai, bàn cùng gia đình nên đến chùa, thỉnh chư Tăng hay Ni có đức hạnh, làm lễ rước vong từ nơi bị tai nạn về chùa rồi làm lễ an vị vong linh tại chùa là một giải pháp tốt nhất. Thứ nhất: nếu bạn trai bạn khi còn sống, không tu đạo, nay sẽ sống vất vưởng nơi bị tai nạn, nhưng khi được chư Tăng Ni rước về chùa và an vị tại chùa, kế đó làm lễ cầu siêu theo từng thất tuần cho tới 49 ngày, bạn trai bạn sẽ có nơi an trú về tâm linh. Thứ hai: hàng ngày được nghe kinh, thỉnh pháp, được thấy chư Tăng Ni tu học, làm các phước thiện, bạn trai bạn sẽ có cơ hội thức tỉnh về cuộc đời vô thường và những nỗi khổ của thế gian, từ đó mà giác ngộ rồi tu học để tự giải thoát. Thứ ba: hàng tuần nếu nhìn thấy bạn và người thân lên chùa cúng thất tuần, kết hợp cúng dường Tam Bảo, bố thí, phóng sanh…bạn trai bạn sẽ vô cùng hoan hỉ vì thấy dẫu mình đã chết, nhưng thân quyến không bỏ rơi mà còn tìm mọi cách, làm đủ mọi phước thiện, giúp cho bạn trai sớm ngày siêu thoát.

  *Riêng phần bạn: Hàng ngày và hàng tuần (nếu có cơ hội làm lễ thất tuần tại chùa) đều nên khuyên bạn trai bạn: duyên trần của anh vậy là đã mãn, anh không nên luyến tiếc hay sanh tâm oán hận bất cứ ai mà tổn phước, trái lại anh hãy phát tâm hoan hỉ và dũng mãnh tu đạo, hàng ngày niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, bởi chỉ có về Tịnh Độ anh mới thoát khỏi mọi đau khổ của kiếp sống trần thế này. Khuyên rồi bản thân bạn cũng phải dũng mãnh dấn thân tu đạo, hàng ngày chăm chỉ niệm Phật, làm phước thiện để hồi hướng cho bạn trai.

  *Bản thân bạn chớ nên lập bàn thờ bạn trai, bởi sẽ khiến cho bạn trai khó siêu thoát. Hàng ngày nếu có bàn thờ Phật chỉ cần phát tâm tụng kinh, niệm Phật, khuyên bạn trai cùng tu học rồi nguyện vãng sanh Tịnh Độ là đủ. Không nên xem bói, gọi hồn, sát sanh để cúng tế như đã làm là khiến bạn trai thêm tổn phước.

  *Quan trọng: Nhất quyết không được phát lời thề dù là hình thức nào hay lời nguyện, lời hứa kiếp này không nên duyên, hẹn kiếp sau sẽ tái duyên vợ chồng, bởi như vậy sẽ khiến cho bạn trai bạn bị đoạ không thể siêu thoát và chính bạn cũng sẽ khó mà thoát ra khỏi kiếp luân hồi. Đây là điều vô cùng hệ trọng, TN mong bạn và những bạn có cùng hoàn cảnh, khi đọc được những dòng này phải ráng vượt qua nỗi đau tinh thần, tỉnh táo để nhận rõ cuộc sống sanh tử vô thường mà mau tu đạo để tự cứu mình và những thân quyến của mình khi gặp khổ nạn.

  Về việc khi người thân qua đời phải làm gì cho có lợi lạc, trong chủ đề nêu trên hẳn bạn đã rõ rồi nên TN sẽ không nhắc lại nữa. Mong bạn ráng tỉnh giác để vượt qua nỗi đau, phát tâm tu học thanh tịnh, giúp bạn trai và cũng là giúp mình cùng giác ngộ và giải thoát.

  TN

  • Trâm Võ

   A DI ĐÀ PHẬT.
   Dạ trước tiên con xin cảm ơn thầy Thiện Nhân, Con chúc thầy luôn mạnh khỏe ạ.
   Sau sự việc này hàng tuần gia đình bạn trai con tụng kinh cúng thất hàng tuần tại nhà, con vào trong Nam làm việc, hàng ngày đi làm về con đều vào chùa để thắp nhang cầu nguyện. Sau khi mất gia đình cũng nhờ thầy cúng rước vong về từ nơi bị tai nạn về nhà rồi Thậy ạ.Và tính sau 49 ngày sẽ đưa bạn con về chùa. Con đang phân vân thất 49 ngày tới ko biết cần phải có sự có mặt của con hay ko, vì con ở xa quê?nếu như sự có mặt của con sẽ giúp được 1 phần nhỏ cho vong hồn bạn con siêu thoát thì con sẽ sắp xếp để về. Thỉnh thoảng con hay nằm mơ thấy anh ấy về gặp con và nói duyên nợ đã hết, con ko biết có phải vì con suy nghĩ hay là anh ấy báo cho con biết sự tình. và cho con hỏi có những khi 1 mình chạy xe hay suy nghĩ thì con khóc như vậy có níu kéo anh ấy sẽ ko siêu thoát ko ạ. Con ở nhà trọ nên ko có bàn thờ Phật nhưng khi rãnh con nghe tụng kinh và niệm theo có được ko?Mong thầy bỏ chút thời gian phúc đáp thêm cho con rõ. Con cảm ơn thầy

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Trâm Võ,

   Gia đình bạn trai làm vậy là tốt rồi.

   *49 ngày cúng thất bạn nên có mặt không? Rất nên, bởi đây là ngày quan trọng nhất bạn, người thân bạn trai có thể trợ duyên, hộ niệm giúp bạn trai có thêm tín tâm nơi Phật pháp rồi hoan hỉ buông bỏ duyên trần để siêu sanh về cõi lành.

   *Giấc mộng cho thấy bạn trai bạn đã phần nào ý thức được về cái chết của mình và duyên nợ giữa hai bạn, đó là điều lành. Tuy nhiên bạn phải dũng mãnh, tránh uỷ mị sẽ khiến bạn trai thêm quyến luyến mà không chịu siêu sanh. Hàng ngày, đặc biệt khi đi đường bạn phải luôn nhiếp tâm niệm Phật, vừa trợ duyên cho mình, vừa giúp bạn trai thức tỉnh cùng niệm Phật, xa hơn là các chúng sanh vô hình sẽ không lại gần bạn để nhiễu loạn được, quan trọng hơn là phải khuyên bạn trai dứt bỏ nợ trần, niệm Phật để siêu sanh Tịnh Độ.

   *Bàn thờ Phật chính là tâm bạn. Hàng ngày luôn nhớ nghĩ đến Phật, luôn hành thiện, bỏ ác, nhiếp tâm tu học, làm các phước thiện, đồng nghĩa bạn đang thờ Phật, đang học và hành theo hạnh Phật.

   Ráng lên nhé. Hãy nhìn cái chết của bạn trai mà ráng tu để khi vô thường tới, mình biết sẽ về nơi nào.

   TN

 36. Trâm Võ

  A DI ĐÀ PHẬT.
  Lòng con đã rõ, con sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau này.
  Con xin cảm ơn Thầy Thiện Nhân rất nhiều .Chúc Thầy luôn mạnh khỏe ạ.

 37. Thinh An

  Thinh Anh rất mong phúc đáp, xin nhận lời hồi âm từ chư thầy.

  Đường Về Cõi Tịnh: Mong bạn hoan hỉ gõ tiếng Việt đủ dấu để mọi người tiện chia sẻ.

 38. Thịnh An

  Bạch thầy
  Con có 1 việc rất mong được giải đáp vì nó làm con rất hoang mang. Con đã cố gắng tìm hiểu nhưng càng bế tắc. Con gặp 1 người chỉ thoáng qua 2 lần nhưng cảm giác rất thân quen. Lạ thay trước khi người đó mất hơn 2 tuần con có cảm giác bồn chồn lo lắng. Khoảng 2 tuần sau thì người đó gặp tai nạn giao thông và qua đời. Kì lạ hơn nữa là những vết thương của anh lại trùng với những cơn đau của con. Bạch thầy anh ấy đã có gia đình. Sau khi anh mất con nhìn kỹ vào ảnh của anh thì cảm nhận sao mà thân quen tới kì lạ. Con rất stress cũng tìm đến vài bác sĩ hỗ trợ nhưng cũng không ổn. Mong được chư thầy phúc đáp. Con rất mong hồi âm. Xin cảm tạ chư thầy.

  • Tâm Tịnh

   Bạn hãy chí tâm niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát nhé, rồi thì những cảm giác lo sợ căng thẳng kia sẽ dần hết. Hãy tin tưởng trì niệm danh hiệu Ngài cầu Ngài từ bi gia hộ cho.
   Một lời khuyên nữa là khi có thời gian bạn hãy phát tâm tìm hiểu Phật pháp, pháp môn Tịnh Độ, và thực hành tu tập đi nhé, đừng để thời gian trống trôi qua lãng phí vô ích.
   A Di Đà Phật

 39. Đỗ Hằng

  Nam Mô A Di Đà Phật!
  Kính Bạch Thầy
  Con có việc xin thỉnh Thầy nhờ thầy giúp con. Con trai con sinh ngày 21/01/2012(âm lịch), không may con của con bị tai nạn mất ngày 24/12/2016 (âm lịch), Thầy cho con hỏi do nghiệp chướng của vợ chồng con nặng mà ảnh hưởng đến con con hay ko? Cháu mất do tai nạn có gọi là chết oan ko ạ? Cụ nội cháu mất vào 12h trưa ngày 28/3/2016 mọi người bảo trùng tang? Giờ hàng ngày con chỉ ăn chay còn mọi người trong gia đình vẫn ăn uống bình thường, con cũng khuyên cả nhà không đc sát sinh, con đọc kinh địa tạng quyển Thượng, Trung, Hạ rồi hồi hướng cho con mình. Sắp 49 ngày con con rồi, mà con không biết con con đã được vãng sanh về tây phương cực lạc theo đức phật a di đà chưa ạ? Lòng con ngổn ngang thương nhớ con trai mình, duyên nợ của cháu với vợ chồng con ngắn ngủi quá ạ. Con sinh năm 1987, chồng con sinh năm 1984. Vợ chồng con mới được một cháu không may cháu bị tai nạn, giờ con lên làm như thế nào để những đứa con sau này vợ chồng con sinh ra được sức khỏe và cuộc sống cả nhà được trọn vẹn ạ?

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Đỗ Hằng,

   *Trong mục trao đổi bài viết bạn đang hỏi có rất nhiều lời khuyên và hướng dẫn làm cách nào giúp người thân tốt nhất trong 49 ngày, chỉ cần bạn kiên nhẫn bỏ thời gian rồi thanh tịnh đọc kỹ những chia sẻ đó chắc chắn bạn đã có giải pháp.

   *”trùng tang” hiểu đúng nghĩa là do hai người có thâm thù quá sâu nặng với nhau, nên khi 1 trong hai người chết, họ sẽ mang theo những oán thù đó và ngay lập tức họ sẽ trở lại để thanh toán những oán thù, vì thế họ sẽ tìm mọi cách để não hại người còn sống. Trường hợp tai nạn của con trai bạn liệu có nằm trong mối tư thù nói trên không? Nếu không có thì bạn phải loại trừ ngay ý niệm cụ nội con trai bạn đã gây ra khổ nạn cho con trai, bởi khởi nghĩ như vậy là bạn đã hàm oan cho ông bạn rồi.

   Bạn nên phát tâm thanh tịnh làm theo những điều mà các liên hữu đã chia sẻ trong bài viết nói trên rồi tìm mọi cách làm mọi phước thiện, thanh tịnh hồi hướng cho cả cụ nội và con trai bạn, chắc chắn con trai và cụ nội đều được hưởng lợi lạc.

   *Con trai bạn có được vãng sanh cực lạc hay không không ai có thể xác quyết được chính xác, ngoài chính con trai bạn. Một người còn trẻ, bị tai nạn phải đoản mạng, điều cho cho thấy con trai bạn nghiệp lực rất sâu dày. Vì thế hai bạn phải ráng tìm mọi cách khai thị cho cháu hiểu để cháu sám hối nghiệp chướng rồi phát tâm tu học Phật pháp, niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Từ nay tới 49 ngày hàng ngày gia đình nên khai thị cho cháu, giúp cháu giác ngộ, buông bỏ luyến ái kiếp mạng hiện tại, phát tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc thì cơ hội siêu sanh về cõi an lạc mới có thể đặt ra.

   Chúc bạn tỉnh giác để giúp con trai sớm được siêu sanh về cõi lành.

   TN

 40. phương quế

  bạch thầy.
  người yêu con mới mất khoảng 5 ngày.sáng nay ra mộ phần anh nhưng ở nhà hương hết mọi người không để ý nên hương hết không thắp.con và mẹ a ấy ngoài đó thấy trong lòng nôn nao khó chịu.không biết như thế có ảnh hưởng gì đến a khi con và mẹ mời anh về ăn cơm cùng gd không ạ

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Phương Quế,

   *Trong vòng 49 ngày không nên ra thăm mộ nhiều, bởi nếu bạn và người nhà bạn trai không biết kìm chế xúc cảm, luyến ái sẽ gây tác dụng ngược, ảnh hưởng đến hành trình siêu sanh của bạn trai bạn.

   *Điều tốt nhất bạn và gia đình bạn trai nên làm là lo việc cúng thất hàng tuần cho tới hết 49 ngày; kết hợp làm tất thảy mọi phước thiện: bố thí, phóng sanh, cúng dường tam bảo, tụng kinh, niệm Phật… rồi hồi hướng cho bạn trai, nguyện cho bạn trai buông bỏ luyến ái trần tục, chấp nhận số mạng, dũng cảm tu đạo để giác ngộ mà giải thoát.
   Những điều này trong bài viết “Vì Sao Người Chết Sau 49 Ngày Mới Đi Đầu Thai?” đã có khá nhiều chia sẻ, mong bạn hoan hỉ đọc thật kỹ để hiểu rõ hơn mình nên làm gì hữu ích cho người bạn trai nhé.

   TN

 41. Đinh Viết Chiến

  A DI ĐÀ PHẬT
  Con Kính Bạch Thày, Thày cho con hỏi, chúng co không phải là con trưởng. Mẹ Con mới mất được 2 tuần chúng con muốn đặt ảnh của Mẹ lên bàn thờ cùng Bố có được không? VÀ THỜI GIAN BAO LÂU THÌ MỚI ĐƯỢC THỜ CÙNG CÁC CỤ.
  King1 mong Bạch Thày cho Con biết sớm.Con Chúc Bạch Thày mạnh khỏe,

 42. An Thanh

  Trên đời có rất nhiều thứ kì lạ thưa thay.
  Tôi tìm đọc nhiều tài liệu và rất mai mắn khi dọc những bài tư vấn nên mong muốn được giải đáp thắc mắc mà nó ám ảnh tôi mãi. Do đó rất mong nhận được hồi âm từ quy thay bởi tôi có lòng tin ở khoa học kỳ diệu này.
  Thưa thay cách đây hơn 3 tháng tôi gặp 1 hiện tượng không thể nào lí giải được. Bỗng dưng tôi mất ngủ và biểu hiện mệt mỏi tôi đã tìm vài bác sĩ tư vấn, và uống thuốc theo dõi 1 thời gian nhưng vẫn không khỏi. Mặc dù bác sĩ rất tận tình và tìm mọi cách chữa trị giúp tôi. Khoảng 2 tuần sau thì tôi cảm thấy mình đầu nhức như búa bổ, chân tay đau nhức, tim nhói đau. Đặc biệt vào 1 ngày tôi đang đi trên đường cơn nhức đầu lại đến, tim bóp nghẹt, chân tay đau nhức rụng rời. Điều kì lạ là chính ngày tôi xảy ra hiện tượng trên là ngày 1 người quen với gia đình tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Vết thương anh ta lại trùng với cảm giác đau mà tôi gặp phải. Thật sự tôi chỉ gặp anh ta thoáng qua 2 lần cũng chưa hề trao đổi, tiếp xúc. Cảm giác tim như bóp ngẹt kéo dài khi anh ta mất được 1 tuần thì cảm giác kia lại tan biến như chưa hề có.
  Vừa lạ lùng với những gì mình trải qua, rồi cảm giác buồn thê thiết cứ xuất hiện thường xuyên mặt dù tôi cũng không có gì để buồn. như có gì thôi thúc tôi tìm face và nhìn rõ hình anh ta thì sau thấy thiết đến kì lạ. Tôi tìm hiểu phật pháp, đến chùa cầu siêu cho anh,… nhưng cảm giác nặng nề vẫn không khỏi.
  Thưa thay chúng tôi điều có gia đình riêng. Thỉnh thoảng anh lại xuất hiện trong giấc mơ tôi vui tươi, tỏ ra thân thiết như người quen biết. Tôi dặn mình do mình ảo tưởng, tưởng tượng phải quên không được nhớ và suy nghĩ nhưng lạ thay lần nữa tôi lại gặp anh trong giấc mơ buồn bã, lặng lẽ rồi ra về. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với mình kể cả tôi đã đọc qua Thế giới tâm linh của nhà văn Trần Ngọc Lân cũng không trả lời được.
  Thưa thay đến bầy giờ tôi cũng vẫn còn bỡ ngỡ khi tôi trình bày điều này. Tôi nặng nề khó chịu bác sĩ của tôi sợ tôi rơi vào trầm cảm nhưng cuộc sống của bình thường, tôi cũng chẳng biết điều gì xảy ra với mình tôi nặng nề, uể oải. Và chỉ cách đây 1 tuần tôi đi đến phép thử cuối cùng tôi tìm đến mộ anh cúng khấn. Lạ sao khi ra về là người tôi khỏe lại không còn cảm giác như mấy tháng qua.
  Tôi đọc và tìm hiểu thiền sẽ giúp mình biết được căn nguyên nhưng tôi không làm được mặc dầu đã cố gắng và thầy ở chùa giải thích rằng chỉ vị sư phụ đủ tinh thông mới làm được thôi còn người thường thì khó lắm.
  Thưa thay tôi rất mong nhận được ý kiến từ thay xin thành thật cảm ơn

 43. Thiện Nhân

  A DI ĐÀ PHẬT

  Gửi bạn An Thanh kính mến,

  *Trong kinh Phật dạy: mọi chuyện trong đời đều không ngoài nhân duyên, nếu không có nhân duyên tất không bao giờ có quả. Việc xảy ra trên thân bạn trong thời gian vừa qua cũng không vượt ra ngoài lý nhân duyên đó. Việc người quen gia đình bạn đột ngột qua đời, sự đau đớn thể xác tương ưng như chính cơn đau trên thân bạn, cho thấy người quen này và bạn có những nhân duyên khá khăng khít với nhau, vì thế, khi người quen này đột ngột qua đời, vì họ và bạn có mối tương thông về tâm linh nên đã đến để cầu cứu bạn, mong bạn hiểu được sự mất mát của họ và giúp họ có cơ hội vượt qua được sự đau khổ mà họ đang gánh phải, rất tiếc là bạn chưa có đủ niềm tin về nhân quả luân hồi và chưa có niềm tin chân chánh nơi Phật pháp nên đã bỏ qua những tín hiệu mà người quen mới mất đã gửi qua giấc mơ cho bạn.

  *Cuốn sách của nhà văn Trần Ngọc Lân không phải là giáo lý Phật, mà chỉ là sự gom nhặt những câu chuyện về tâm linh, kết hợp kỹ xảo của ngòi bút nhà văn mà viết lại thành truyện, vì thế, nếu bạn dùng nó để làm cẩm nang tìm hiểu về đạo Phật thì bạn sẽ mắc phải sai lầm lớn. Bởi muốn hiểu rõ chân tướng sự thật về sự sống và cái chết, bản thân bạn phải tự phát tâm học hỏi giáo lý của đạo Phật và kế đó phát tâm tu học chân chánh theo giáo lý Phật dạy, may ra mới có thể tự mình chuyển hoá được những vướng kẹt trong cuộc sống tâm linh.

  *Việc đi bác sĩ để chẩn trị bệnh đó là chữa ngọn, nghĩa là bác sĩ chỉ có thể kê thuốc, cho bạn lời khuyên để tránh rơi vào tình trạng suy thoái thần kinh, nhưng sự suy thoái này bắt nguồn từ đâu thì khoa học vốn không thể giải thích chuẩn xác, vì không biết nguồn gốc nên họ chỉ có thể chẩn đoán chứ không thể trị dứt bệnh, bởi cuộc sống nội tâm của bạn, chỉ mình bạn mới hiểu và tự mình lý giải và chuyển hoá được. Chuyển hoá cách nào?
  – Bạn chớ nên hoảng sợ vì cái chết của người quen cũng chớ nên tạo cho mình những cảm giác rùng rợn về cái chết đó. Việc luôn nghĩ và tạo cho mình cảm giác sợ hãi sẽ là nhân duyên tốt khiến cho tâm bạn luôn hoảng loạn. Trong đạo Phật có câu: Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh! Nghĩa là: khi tâm của bạn thanh tịnh (không lo âu, không khởi sanh những chuyện phiền não), thì nơi bạn đang sống sẽ luôn an lạc. Hiểu sâu xa hơn thì tâm của bạn có thể là thiên đường nếu bạn luôn sống thuần thiện, nhưng tâm bạn cũng có thể là địa ngục nếu bạn sống trong cảnh giới bất thiện. Nói vậy để bạn hiểu: sự hoảng loạn tột tỉnh trong tâm bạn trong những ngày qua là mầm mống căn bệnh mà bác sĩ gọi là „trầm cảm“. Đó là căn bệnh mà trong đạo gọi là tâm bệnh. Bệnh có 2 loại: thân và tâm. Thân uống thuốc hay trị liệu vật lý có thể khỏi hay thuyên giảm, bởi thân xác của chúng ta là cấu tạo vật lý, nhưng tâm thì không thể dùng thuốc mà phải dùng lý trí: phải tự nhận ra nguồn gốc sanh bệnh, rồi tự mình lý giải, tự mình điều trị.
  – Muốn trị căn bệnh của bạn rất đơn giản: Trước hết bạn phải ngưng tìm hiểu những câu chuyện tâm linh, bởi nó không giúp ích cho bạn, ngược lại nó sẽ khiến cho bạn thêm rối mù về tâm linh. Thế đó, bạn hãy cũng với gia đình người quen vừa mất, thỉnh một vị Tăng có đạo hạnh (không phải thầy bói hay thầy cúng thông thường mà phải là một vị Tăng hay Ni có đạo hạnh ở chùa) làm lễ rước vong vị người quen mới mất từ chỗ bị tai nạn về một ngôi chùa gần nhất, làm lễ an vị linh cho người này tại chùa. Nếu người này chưa biết đạo Phật và chưa quy Y Tam Bảo, bạn nên bàn với gia đình họ xin làm lễ Quy Y Linh (quy y Phật-Pháp-Tăng) cho người này để họ có nơi trú thân về tâm linh. Gia đình người thân nên thường xuyên làm lễ siêu độ tại chùa cho người này, vì rất có thể vị này đang rất đau khổ, chưa được siêu thoát, nên mới tìm cách báo mộng cho bạn biết. Riêng bạn phải phát tâm thỉnh một cuốn Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện (trong đó có 3 quyển Thượng-Trung-Hạ), hàng ngày thu xếp thời gian thích hợp để tụng Kinh Địa Tạng liên tục trong vòng 21 ngày không gián đoạn, hồi hướng cho người quen vừa mất. Thứ đến ráng thực hành phóng sanh theo đúng nghi thức Phật giáo và thường xuyên bố thí và cúng dường Tam Bảo thật thanh tịnh, tất cả những phước thiện này đều hồi hướng cho vị người quen nọ và các oan gia trái chủ của vị này, nguyện cho họ buông bỏ vạn duyên, nhiếp tâm tu học Phật pháp để siêu sanh về Tịnh Độ.
  – Hàng ngày bạn phải phát tâm niệm hồng danh A DI ĐÀ PHẬT mọi nơi, mọi chốn, đặc biệt khi ra ngoài đường hay đi trên các phương tiện thì càng phải thường xuyên niệm Phật. Lý do? để tâm bạn không bị hoảng loạn, thứ đến khi bạn thường niệm Phật các vong linh sẽ không có cơ hội lại gần bạn, vì bên cạnh bạn lúc này luôn có chư Hộ pháp bảo vệ, nhờ đó tâm bạn luôn an lạc, mọi chướng ngại đều sẽ tiêu trừ. Việc này tuy rất đơn giản nhưng để thực hành rốt ráo bạn cần phải có niềm tin với đạo Phật và sự cần mẫn hành trì. Ngày qua ngày căn bệnh nói trên của bạn sẽ tự thuyên giảm.
  – Trước khi đi ngủ, bạn nên thực hành ngồi niệm Phật tối thiểu từ 15-30 phút, kế đó hồi hướng cho vị người quen nọ, nguyên cho họ và các oan gia trái chủ của họ và của bạn cùng đồng tu học để siêu sanh về Tịnh Độ. Bạn không nên tự tìm hiểu rồi tự ngồi hành thiền mà gặp nguy hiểm, đặc biệt hiện đang gặp chướng ngại về tâm linh lại càng không nên. Pháp tốt nhất bạn nên học và nên hành là pháp niệm Phật mọi thời khắc.

  *Nếu bạn có niềm tin vững chắc và tinh tấn thực hành, TN khẳng định với bạn chỉ ít tuần sau bệnh của bạn sẽ tự tiêu giảm. Trong đạo gọi là: Âm siêu thì dương thới! Nghĩa là nhờ phước thiện bạn làm, nhờ công đức bạn tu học, rồi hồi hướng cho vị người quen nói trên, họ có đủ phước duyên để tái sanh vào cõi lành. Khi họ tái sanh vào cõi lành, đồng nghĩa bạn sẽ sống trong an lạc.
  TN khuyên bạn không nên đến nơi đình, chùa, đền, miếu hay những nơi bói toán, coi điềm, đoán mộng… bởi những nơi này sẽ chỉ khiến bạn thêm mê mờ nhân quả. Ráng phát tâm tu đạo Phật chân chánh để tự chuyển hoá tâm thức của chính mình.

  Nếu có gì khó hiểu, mong bạn hoan hỉ chia sẻ, các đạo hữu khác sẽ đồng hành cùng bạn. Chúc mau chóng an lạc.
  TN

 44. AN THANH

  Kính gởi thầy Thiện Nhân
  Cám ơn thầy lắng nghe, hiểu và chia sẻ nếu AT tâm sự ngoài đời thì ai cũng sẽ bảo AT rối loạn tâm lí nặng. An Thanh rất cám ơn thầy đã giúp thoát khỏi phiền muộn và tìm ra chân lí. AT đọc không biết bao nhiêu lần từng câu, từng chữ thầy giải thích. Rất mong những người cùng cảnh tìm được người tư vấn hướng tâm linh để không rơi vào bế tắc như AT đã trải qua và vô tình tội nghiệp cho người đã mất.
  Thưa thầy lời thầy nói đúng tận tâm, AT cũng chưa hiểu rõ về phật pháp đã mãi đi tìm lời giải khắp nơi nhưng không đúng xuất phát chân lí của nó.
  Thưa thầy AT đọc và suy ngẫm nhưng có vài điều AT không hiểu xin thầy rộng lòng giải thích giúp để AT không rơi vào sai lầm như trước kia:
  1. AT không hiểu nhân duyên giữa AT và người đó như thế nào mà lại có tâm linh tương thông (nhân duyên là gì? , tâm linh tương thông là gì?) bởi vì AT và anh ta xét kỹ ra không có mối quan hệ nào.
  2. AT cùng tuổi với anh ta nhưng không có mối quan hệ, gia đình anh có điều kiện, vợ sắp sinh con đầu lòng việc rước vong AT thuyết phục gia đình anh rất khó vì ai cũng nghĩ AT bị rối loạn thần kinh. Chỗ anh xảy ra tai nạn AT lại không biết chính xác.Còn những việc khác AT sẽ làm được. AT nên làm gì?
  Rất cám ơn thầy đã chia sẻ, thấu hiểu.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn AN Thanh,

   1. AT không hiểu nhân duyên giữa AT và người đó như thế nào mà lại có tâm linh tương thông (nhân duyên là gì? tâm linh tương thông là gì?) bởi vì AT và anh ta xét kỹ ra không có mối quan hệ nào.

   Cổ nhân thường nói: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối mặt bất tương phùng. Đại ý là: Nếu có duyên thì xa cách ngàn trùng vẫn có thể gặp lại. Nếu vô duyên dẫu đối mặt cũng chẳng thể đến với nhau.

   Vạn vật trong đời đều không ngoài nhân duyên và luôn gắn với nhân duyên, bởi thế có thể nói nhân duyên cũng chính là nền tảng giáo lý đạo Phật. Để lý giải tường tận về nhân-duyên, có lẽ cả đời chúng ta cũng không lý giải nổi, nhưng để bạn hiểu được đại ý và có thể đi vào quán chiếu và thực hành ngay trong cuộc sống đời-đạo, TN xin được chia sẻ về đại ý của cụm từ nhân-duyên.

   Nhân duyên là nói gộp chung, nhưng tách biệt là nhân và duyên. Nhân-duyên là nền móng để tạo quả. Nói khác đi: Nhân là nguyên liệu – Duyên là chất xúc tác – Quả là thành phẩm. Muốn có một thành phẩm tất phải có nhân-duyên. Vì thế trong đạo Phật nhân-duyên-quả luôn là một mắt xích không thể tách rời. Thiếu cái này, cái kia không thể thành tựu.
   Quả muốn thành tựu vốn phụ thuộc vào 4 nhân-duyên như sau:
   – Có nhân mà không duyên
   – Có duyên mà không nhân
   – Có nhân và có duyên (nhân duyên hội đủ).
   – Không nhân cũng không duyên.

   *Sao gọi có nhân mà không duyên? Ví thử bạn muốn ăn trái cam, có người khuyên bạn nên gieo, trồng hạt cam, rồi ráng chăm sóc, vun trồng cho cây cam ra hoa kết trái, tất có ngày bạn sẽ có trái cam để ăn. Bạn nghe thấy, liền từ trối, vì thế thay vì muốn ăn cam bạn phải gieo trồng hạt cam nhưng bạn lại để hạt cam đó trong tủ.
   Lý giải: bạn có nhân nhưng không chịu tạo duyên để kết trái. Hạt cam là nhân; gieo trồng, chăm sóc tưới tắm… là duyên.
   Quán chiếu cụ thể: Lo lắng hoảng loạn vì ngỡ mình bị ma ám, bị mọi người khinh, chê, xa lánh=Nhân. Bệnh của bạn bác sĩ đã chê=Quả đã thành tựu. Bạn muốn tìm cách chuyển hoá căn bệnh để sống trong an lạc nhưng bạn không biết nên bắt đầu từ đâu, vì bạn nghĩ nói ra không ai tin mình, đều cho mình bị thần kinh, bạn tỏ ra chán chường với cuộc sống và số mạng, không chịu tìm hiểu để chuyển hoá bệnh=thiếu duyên. Vì duyên không đủ nên nhân-quả không thể chuyển hoá.

   *Sao gọi là có duyên thiếu nhân? Ví thử có người thấy bạn mang bệnh, chữa chạy hoài không đỡ, bèn khuyên bạn nên tìm hiểu đạo Phật rồi tu học để chuyển hoá nghiệp bệnh. Bạn nghe rồi bảo: Bệnh của tôi bác sĩ đông, tây y còn không trị nổi, ai có thể làm được chuyện đó. Tôi không tin. Sự từ chối lời khuyên của mọi người là bạn không chấp nhận gieo duyên; thiếu niềm tin nơi Phật pháp là bạn đã không có nhân. Vì thiếu nhân-duyên nên bạn sẽ tiếp tục phải chịu khổ nạn.

   *Có nhân và có duyên (nhân duyên hội đủ)? Điều này chính là hai ý bên trên được hiểu theo chiều hướng tích cực: Bạn muốn ăn cam, trong tủ có sẵn hạt cam, bạn muốn gieo hạt, muốn chăm sóc cho tới ngày cam ra hoa kết trái. Hiểu theo đạo ý: Bạn mang bệnh, đông tây y đều chê, có người khuyên bạn nên tìm hiểu, học hỏi, thực hành, tu theo đạo Phật một cách chân chánh, bạn liền nắm ngay nhân duyên đó, tìm cầu thiện tri thức để giúp bạn học và tu đạo, nhờ tín tâm và nguyện tâm bạn đã thấy rõ được nguyên nhân của mầm bệnh từ đâu khởi và từ từ chuyển hoá… tới khi bệnh tình trên thân được hoá giải. Đó chính là cả nhân-duyên đều hội đủ, đương nhiên quả cũng sẽ thành tựu.

   – Không nhân cũng không duyên: Câu này thì dễ rồi, nó được hiểu theo chiều hướng tiêu cực. Đương nhiên bạn sẽ tiếp tục sống trong khổ nạn rồi ra đi trong khổ nạn.

   Trở lại câu hỏi: “tâm linh tương thông là gì?” Điều này khá trìu tượng nhưng cũng rất dễ hiểu. Ví như con cái luôn thường nhớ, nghĩ đến cha mẹ, tất cha mẹ tâm cũng thường luôn nhớ nghĩ về con cái. Bạn và người quen, dẫu kiếp này chỉ gặp một đôi lần, nhưng sau những lần gặp gỡ đó cả hai đều để lại những hình ảnh của nhau trong bộ nhớ. Trường hợp nếu người nọ sống bình thường, không gặp nạn, có lẽ những hình ảnh đó sẽ dần lu mờ (tạm nhạt đi chứ không hoàn toàn biến mất), nay đột nhiên gặp nạn, ngay lập tức những hình ảnh của quá khứ sẽ lập tức trỗi dậy, hình ảnh nào sâu đậm nhất trong ký ức sẽ được tái hiện. Rất có thể người quen này từng có duyên-nghiệp với bạn, phút cận tử nghiệp, hình ảnh của bạn là sâu đậm nhất, nên lập tức họ phát “tín hiệu” cho bạn biết để tìm cách cứu họ. Đây là lý do tại sao ngày người đó mất, những cái đau của người này tương ưng như cái đau trên thân của bạn. Họ hoàn toàn không có ác ý, trái lại chỉ thông qua bạn, muốn bạn trợ giúp họ, giả xử: lý giải cho họ tại sao họ lại bị chết thảm như vậy. Những chuyện này khoa học chẳng thể lý giải.

   Để bạn hiểu rõ hơn TN xin kể lại một chút câu chuyện người bạn thân của TN đã qua đời vì căn bệnh ung thư thực quản tháng 09.2010.

   Khi bạn TN phát hiện bị ung thư đầu năm 2010 thì bệnh đã vào giai đoạn cuối. Lúc TN biết tin, bèn vội gọi điện về, hỏi thăm bạn về bệnh tình. Bạn TN nói bệnh đang di căn, xạ trị mấy lần, tốn cả đống tiền mà không có kết quả, nên đã bỏ, quay sang uống thuốc đông y nhưng cũng không tiến triển. Hồi đó sau vài lần gọi điện, TN đã lựa lời rồi khuyên bạn niệm Phật, nhưng lúc này di căn đã chạy khắp nơi trên thân thể khiến bạn TN đau đớn không thể niệm nổi; phần nữa từ bé tới giờ chưa bao giờ biết đến chùa, thắp hương cúng Phật, chưa nói tới niệm Phật. Vì thế khi nghe TN hướng dẫn, bạn TN cũng ráng thử, nhưng cơn đau đớn thể xác đã khiến bạn TN quằn quại nên chỉ niệm nổi một hai câu rồi không thể nào niệm nổi nữa. Ít tháng sau bạn TN qua đời. Khi chết, anh em trong gia đình xung đột về của cải, nên bạn TN chết rất đau đớn và oán hận. Khi chết được tuần đầu, bạn TN có qua nhà TN nhưng không vào được mà chỉ đứng ở cửa. Kế đến tuần thứ 2, bạn TN báo mộng là chán đời nên chỉ muốn chết thôi; kế đến ít tuần sau lại báo cho TN biết và bảo TN: Ông dạy tôi niệm Phật đi; rồi ít tháng sau lại báo mộng cho TN thấy toàn thân lửa rực đỏ, cháy như lò than, nhưng thân thể lại run lên bần bật và không ngừng kêu: Tao lạnh quá! TN phải dùng chiếc chăn bông, nhúng nước rồi chụp lên người bạn TN mà chăn cháy hết, thân bạn vẫn hừng hực lửa. Giấc mộng này cho thấy bạn TN đang gặp khổ nạn về nghiệp sân hận. Rồi khoảng hơn một năm sau TN lại được báo mộng, lần này bạn TN đã vui tươi, da dẻ, khoẻ mạnh và đi theo một đoàn người đông kinh khủng, trong đó chư Tăng Ni cũng rất đông. Lúc đó TN đang định bước vào cửa chùa thì nhìn thấy bạn nên dừng lại. Bạn TN nhìn thấy TN vội chạy lại, hai đứa ôm chầm lấy nhau rồi bạn TN hỏi xin tiền. TN hỏi ông cần tiền làm gì? Bạn TN cười, không nói. TN hỏi bao nhiêu? bạn TN bảo hai triệu. TN rút tiền cho bạn, rồi bạn TN vội chạy ra nhập vào đoàn người nói trên.
   Năm 2013, TN về VN, đến thăm gia đình bạn, bước vào nhà, lạnh và tối như trong hang núi. Vợ bạn TN kể hàng đêm anh ấy vẫn về nằm cạnh em. Bữa đó TN cũng làm lễ rồi khai thị cho bạn, nhưng TN biết, khó mà chuyển, vì bạn TN chết đúng lúc cuộc sống bắt đầu khá giả, con trai lại vừa tròn 5 tuổi, lại chết vì oán thù người thân nữa… Rồi thời gian trôi… Bẵng đi gần 5 năm, hàng ngày khi tu, TN đều hồi hướng cho bạn, cho đến trước ngày giỗ bạn TN khoảng 9 ngày, tức ngày 21.9.2016 AL, bạn TN đã báo mộng, nói đích danh tên Sư phụ TN (mặc dù TN chưa bao giờ kể về Sư phụ) và bảo TN xin Sư phụ làm lễ Quy Y Tam Bảo cho bạn.

   TN thấy bạn rất khoẻ mạnh, tươi tắn cùng rất nhiều người khác cũng như vậy. Nghe bạn nói vậy, TN bảo bạn: Ăn trưa xong thì Quy y cũng được. Bạn TN bảo: Không được! Vì ăn xong là phải đi ngay! Ngay hôm sau (tức ngày 13.10.2016 DL) TN đã phôn cho Sư phụ và kể câu chuyện của bạn, Sư phụ đã rất hoan hỉ, rồi hẹn cuối tuần lên chùa. Hôm đó (ngày 16.10.2016 DL) các Phật tử về tu cuối tuần cũng đông, Sư phụ TN cùng chư Tăng Ni làm lễ Quy Y Tam Bảo cho bạn rất trang nghiêm. TN ở bên trên nên không biết bên dưới xảy ra chuyện gì. Nhưng sau khi thọ lễ xong, một vị Phật tử đã cho TN biết: Khi Sư phụ TN xướng tên, đặt pháp danh và khai thị cho bạn TN 3 lần, lần nào vị Phật tử nọ cũng thấy ngọn nến lớn nơi bàn thờ Phật đều như có người đứng đó thổi phụt lên ngọn nến. Có lẽ bạn TN muốn cho mọi người biết anh đang ở chánh điện và đang nghe Sư phụ khai thị…

   TN kể chuyện này để bạn hiểu: không phải chết là hết. Mỗi người, khi chết đều mang theo nghiệp lực của chính mình, rồi tuỳ theo nghiệp lực mà thọ sanh vào những cảnh giới tương ưng.

   Bạn TN chết 6 năm mà vẫn không siêu, cũng vì niệm cuối cùng là luyến tiếc vợ con, của cải và sân hận, may là có chút duyên với Phật pháp, trước khi chết, TN đã hướng dẫn niệm Phật, rồi nhờ chủng tử ít ỏi đó hàng ngày chắc chắn cũng tu theo mà 6 năm sau đã giác ngộ rồi xin quy y Tam Bảo rồi tái sanh vào cảnh giới lành. Điều này cho thấy pháp niệm Phật là không thể nghĩ bàn và có thể độ chúng sanh từ mọi cảnh giới.

   Sau khi quy y cho bạn TN, 5 hôm sau, tức đúng ngày giỗ của bạn, TN phôn về cho vợ bạn, thông báo cho vợ bạn TN biết. Vợ bạn TN vừa vui, vừa buồn nói: Sao anh ấy đi xa thế? Hèn gì dạo này không thấy về nữa…
   Tới đây thì bạn đã hiểu thế nào là tâm linh tương thông.

   (Sẽ trao đổi tiếp)

   TN

 45. Thiện Nhân

  A DI ĐÀ PHẬT

  Gửi bạn An Thanh,

  2. AT cùng tuổi với anh ta nhưng không có mối quan hệ, gia đình anh có điều kiện, vợ sắp sinh con đầu lòng việc rước vong AT thuyết phục gia đình anh rất khó vì ai cũng nghĩ AT bị rối loạn thần kinh. Chỗ anh xảy ra tai nạn AT lại không biết chính xác.Còn những việc khác AT sẽ làm được. AT nên làm gì?

  Thực ra để làm được những điều TN gợi ý không phải dễ, bởi nó phụ thuộc vào niềm tin, tấm lòng của những người còn sống đối với Phật pháp và đối với người thân mới qua đời. Theo như bạn nói thì chuyện của vị nọ bạn đừng lo nghĩ thêm làm gì. Bản thân bạn hãy tự lo và bảo trọng cho chính mình đã, bởi muốn lo cho người khác bản thân bạn phải tự mình rành rõ, tự có niềm tin và chí nguyện cũng như sự tinh tấn thực hành theo chánh pháp. Khi trải qua hành trì và có kết quả, những người thân, những người xung quanh bạn tự sẽ nhìn ra lợi lạc của việc tu học Phật pháp, từ đó trong số họ sẽ có người giác ngộ rồi tìm đến bạn để học hỏi, lúc đó bạn chỉ cần gieo duyên Phật pháp cho họ là họ có thể tự tu, tự hành, tự mang lại lợi lạc cho bản thân.

  Điều này có thể lấy ví dụ trồng cam bên trên để lý giải: Bạn muốn có cam ăn, bạn phải tự tay gieo, trồng, chăm bón…kế đó mới có ngày ăn quả. Quả ra nhanh hay chậm, nhiều hay ít, ngon hay không ngon phụ thuộc vào niềm tin và sự tận tâm chăm sóc cây cam của bạn. Khi bạn đã có cam trong tay, lại là những trái ngọt, lúc đó bạn muốn tặng ai, muốn chia sẻ tới ai chỉ là chuyện trong tầm tay. Trong đạo gọi đó nhân duyên đã tròn đầy.

  Việc tu đạo cũng tương tự. Hiện bạn mắc bệnh trầm trọng vậy, bạn càng nói, càng khiến người khác mất niềm tin nơi Phật pháp, bởi với họ bạn đang là người cần phải “trị liệu” chứ không phải họ. Vì thế, theo thiện ý của TN, bạn nên thực hành theo những phương pháp sau:

  – Nhất quyết không được nghĩ mình là người mang bệnh. Bệnh mang trên thân bạn hiện giờ không phải là bệnh, mà chỉ do nhất thời bạn lo lắng, suy nghĩ quá độ mà khởi nên, do vậy, muốn trị tận gốc bạn phải tu và thực tu. Tu gì và tu như thế nào, trong trao đổi trước TN đã chia sẻ rồi.

  – Nhất quyết không được tìm đến những nơi thờ đồng cốt, bói toán, giải sao, đoán điềm… bởi không mang lại lợi lạc mà chỉ có hại thêm về tâm linh, nghĩa là tâm bạn sẽ thêm mê mờ về nhân quả.

  – Bạn nên tìm đọc những kinh sách sau: Kinh Tội Phúc Báo Ứng; Kinh Nhân Quả 3 Đời; Kinh A Nan Vấn Phật Chuyện Cát Hung; Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt; Kinh Phật Thuyết Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt; Kinh Báo Ứng Thiện Ác.
  Kế đó là bạn nên đọc Cảm Ứng Thiên và Liễu Phàm Tứ Huấn; Kinh Vô Lượng Thọ và thường xuyên nghe Hoà Thượng Tịnh Không giảng Kinh Vô Lượng Thọ để tăng thêm tín tâm và sự gia trì của Phật pháp.

  – Hàng ngày bạn nên lập ra thời khoá tu học theo những gì TN chia sẻ trong trao đổi trước để hoá giải những chướng duyên hiện bạn đang gặp, kết hợp thường xuyên niệm hồng danh A DI ĐÀ PHẬT mọi nơi, mọi chốn, mọi thời khắc, kể cả khi đi ngủ cũng niệm, niệm tới khi ngủ thì thôi.

  – Mọi chuyện chê bai, khinh thị của kẻ khác với bạn, kể cả người thân, bạn hãy hoan hỉ đón nhận, chớ sanh tâm sân hận hay buồn não, bởi đó là những thử nghiệm tốt cho sự tu hành của bạn. Ráng thường ghé thăm ĐVCT để trao đổi học hỏi Phật pháp, tăng thêm tín tâm với đạo Phật.

  TN nguyện chúc bạn phát tâm bồ đề, tinh tấn và tỉnh giác tu học để chuyển hoá tâm mình, khi tâm an tất thân sẽ an=lành bệnh.

  TN

 46. Lê Dự

  Con cháu k ở chung nhà nhưng hồi hướng vãn sanh cho người đã mất được không

  • Cư sĩ Phước Huệ

   Chào bạn Lê Dự,
   Tất nhiên là được. Bạn hãy dùng tâm chân thành, chú tâm mà làm các việc phước thiện, đọc kinh, chú, niệm Phật rồi hồi hướng cho người đã mất. Bạn cũng nên khai thị, khuyên người đã mất buông xả mọi thứ để hướng tâm về cõi Cực Lạc, và niệm Phật để mau được vãng sanh.
   Chúc bạn tu tập tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 47. Bùi văn tùng

  NAM MÔ ADIDAPHAT con xin đức thầy giúp vợ chồng con với. Con có một con trai năm nay tròn 6 tuổi, ngày 30/5 âl vừa qua cháu đi tắm ko may bị đuối nước nên qua đời, vợ chồng con rất thương yêu cháu. Chúng con đã làm lễ chiêu hồn để đưa cháu về an tọa từ đường, vợ chồng con đang trẻ nên muốn sinh thêm, nay con muốn cháu đầu thai vào gia đình con được ko ạ, cháu rất thông minh và lạnh lợi, con xin thầy chỉ giúp. ADIDAPHAT.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Bùi Văn Tùng,

   TN cùng các liên hữu xin thành tâm chia buồn cùng hai bạn. Người thân trong gia đình qua đời đã là điều đau xót, nhưng đẻ lại còn ở lứa tuổi quá trẻ như vậy thì sự đau xót càng lớn hơn. Tuy nhiên hai bạn phải thật bình tĩnh, sáng suốt để tìm ra lối thoát viên mãn nhất cho cả hai bạn và cháu bé vừa qua đời.

   *Một người mới qua đời, nếu không đủ phước duyên để ngay lập tức tái sanh vào cõi lành (cõi Phật, trời, người) thì thường sẽ phải trải qua 49 ngày mới đi tái sanh. Trong 49 ngày này họ rất mong chờ người thân làm các phước thiện để hồi hướng, giúp cho họ có đủ phước báu để tái sanh và cảnh giới tương ưng. Điều này trong Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Phật đã nói rất cụ thể, vì thế hai bạn ráng đọc kỹ để biết thêm nhé. Con trai hai bạn bị chết đuối, hiểu theo giáo lý nhân-quả Phật dạy thì một người khi chết yểu thường do những nghiệp tiền kiếp có liên quan tới sát sanh, nay gặp duyên chín mùi thì phải trả quả. Do vậy việc hai bạn nên làm hiện giờ cho con trai là trong mỗi thất tuần, nên thỉnh chư Tăng, Ni làm lễ siêu độ cho cháu bé theo đúng nghi thức Phật giáo; kết hợp phóng sanh, bố thí thanh tịnh để hồi hướng trợ duyên cho cháu bé, nguyện cho cháu buông bỏ duyên kiếp trần tục, niệm Phật vãng sanh Tịnh Độ. Đó là con đường tốt và an toàn nhất cho cháu bé và cho cả hai bạn.

   *Hai bạn chớ nên khởi tâm muốn sanh con ngay mà sẽ gặp điều không lành, đặc biệt là ý niệm muốn cháu bé vừa qua đời tiếp tục đều thai vào nhà hai bạn. Lý do? Vì nghiệp của cháu bé chưa trả hết, vì vậy nên phải chết yểu, nay lại nguyện cho cháu bé tiếp tục thọ thai vào hai bạn, tức cháu bé sẽ tiếp tục phải gánh nghiệp quả cũ, điều này đồng nghĩa việc chết yểu rất có thể sẽ được lặp lại. Do vậy để tiến trình sanh con của hai bạn thật sự an toàn, trong thời gian tối thiểu từ 1-2 năm, hai bạn phải ráng phát tâm trì Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, năng phóng sanh, bố thí, làm hết thảy phước thiện, hồi hướng cho cháu bé, nguyện cho cháu và các oan gia trái chủ của cháu bé đồng được siêu sanh về Tịnh Độ. Làm được như vậy, giả như con trai bạn đủ phước duyên để tái sanh làm người, chắc chắn cháu bé sẽ giảm đi tối đa những oán nghiệp tiền kiếp, một phần do oan gia trái chủ đều đã buông bỏ oán thù, nhờ đó hành trình tái sanh của cháu bé cũng sẽ suôn sẻ. Còn giả như cháu bé đó đã không còn duyên nợ với hai bạn nữa, đứa trẻ khác sẽ thọ thai vào gia đình hai bạn, nhờ những công đức hành thiện, tu trì của hai bạn, đứa trẻ đó chắc chắn sẽ bớt đi những nghiệp quả bất thiện, hoặc giả có nhưng nhờ công đức tu hành của hai bạn, những nghiệp quả này sẽ được chuyển hoá từ oán thù, đòi nợ cha mẹ chuyển thành trả nợ, báo ân cha mẹ.

   Hy vọng hai bạn có đủ sáng suốt để lựa chọn cho mình những giải pháp an lạc nhất.

   TN

 48. Con xin chào thầy!
  Thầy cho con hỏi những thai bị lưu vậy có được đi đầu thai không, và người mẹ có tội gì không thưa thầy

  • Cư sĩ Phước Huệ

   Chào bạn Thi,
   Những thai bị lưu như vậy là do nghiệp của những thai đó. Sẽ tuỳ theo nghiệp mà họ tái sanh vào các cảnh giới như cõi người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục,..
   Trường hợp bị lưu thai, người mẹ không khởi tâm giết hại, và thai đã chết trước khi bác sĩ làm thủ thuật lấy thai ra, cho nên người mẹ không gây ra nghiệp sát sanh, nên sẽ không bị quả báo xấu từ việc như thế.
   Chúc bạn tu tập tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 49. Nguyễn Thị Thuỷ

  Con xin chào thầy ạ . Thầy cho con hỏi con trai con sinh ra được 19 ngày thì mất , từ hôm mất đến bây giờ là được 18 ngày , ngày nào nhà con cũng tụng kinh địa tạng và kinh a di Đà cho con và phóng sinh được vài lần . Con của con mất ở bệnh viện trong 49 ngày linh hồn của con có theo về nhà K ạ . Trong lúc tụng kinh thì con có nghe được K ạ . Con xin hỏi thầy thêm một câu nữa ạ , con trai con mất con mang đi hỏa táng , sau 49 ngày con đang có ý định mang tro cốt của con trai con ra biển thủy táng có được ko ạ hay là phải xây mộ ?bạch thầy . Thầy giúp con với ạ . Nam mô a di Đà phật.

 50. Hoàng Thế Khải

  kính lạy phật quan âm bồ tát cứu khổ cứu nạn_cho con xin hỏi vợ con mất đc ba ngày con thấy tiếng vợ con vong về con tưởng suy nghĩ của con nhưng không phải càng sau càng rõ và thật sự con nói chuyện với vợ con đc cho đến hôm nay là hai tuần rồi con vẫn nói chuyện bình thường thi cho con hỏi như thế là sao tại sao vậy?

  Khi còn sống chúng con rất yêu nhau nhưng con không hiểu tại sao tự nhiên chỉ một lần cãi vã con thấy chuyện đó so với mọi khi thì con thấy bình thường lắm và con thấy con hôm đó làm chuyện ngu dại chưa từng thấy tự nhiên nổi nóng lên không đánh vợ quá đau mà con không mấy khi đánh hôm đó con lại đánh mà con hỏi mình sao lại vậy và con ôm vợ để vợ chết trong vòng tay của con khi đi cấp cứu thì trời mưa rất to cản đường cấp cứu nên không kịp vợ con qua đời đến nay là đc hai tuần nhưng con và vợ con nói chuyện vói nhau bình thường con hỏi vợ con sao vay vợ con cũng trả lời không biết chỉ biết co người cho em đặng ân đc nói chuyện với anh

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *