Nghèo Khổ Niệm Phật 3 Năm Liền Vãng Sanh [Video]

Thời Dân Quốc, một người phụ nữ nghèo ở huyện Từ Khê tỉnh Triết Giang, không biết họ, nhà nghèo, con ngỗ nghịch. Một ngày nọ bị con mắng nhiếc, tâm đau đớn, khó nhẫn, đến than thở với vị Tăng ở gần nhà. Vị Tăng bảo: – Bà đã biết khổ sao chẳng đem … đọc tiếp ➝ Nghèo Khổ Niệm Phật 3 Năm Liền Vãng Sanh [Video]