Làm Sao Xác Định Được Một Người Sau Khi Chết Đi Về Đâu?

Làm Sao Xác Định Được Một Người Sau Khi Chết Đi Về Đâu?

Hỏi: Bằng cách nào để biết một người sau khi chết, họ sẽ thác sanh vào cảnh giới nào?

Ðáp: Câu hỏi nầy, chúng tôi xin được giải đáp góp ý qua hai phương diện: “hết nghiệp và còn nghiệp”. Về phương diện dứt hết nghiệp, tức không còn mầm mống sanh tử nữa, thì sau khi chết không có sanh đi đâu hết. Vì người tu khi đã đạt được cứu cánh Niết bàn rồi, thì hằng an trụ nơi thể tánh vô sanh. Đó là mục đích cứu cánh của người tu. Nếu còn sanh, chứng tỏ công phu tu hành của hành giả chưa viên mãn. Có lần, các vị Tỳ kheo hỏi Phật: Một vị A la hán sau khi chết sanh về đâu? Phật trả lời: “Như củi hết lửa tắt”. Củi là dụ cho nghiệp, lửa là dụ cho bản thể. Củi hết là dụ cho nghiệp không còn. Vì hễ còn nghiệp là còn sanh, hết nghiệp là hết sanh. Hiện tượng thì có sanh diệt, còn bản thể thì làm gì có sanh diệt? Như sóng thì có sanh, có diệt, còn chất ướt của nước thì không sanh không diệt. Như vậy, khi lửa tắt không thể nói lửa sanh về đâu. Cũng như sóng dừng, thì không thể hỏi sóng đi về đâu. Khi hiện tượng lặng dừng thì trở về bản thể, chớ không có sanh đi đâu hết. Tuy không sanh đi đâu, nhưng các Ngài vẫn tùy duyên ứng hóa. Do đó, mà chúng ta thấy chư Phật, Bồ tát thường ứng thân thị hiện khắp nơi để độ sanh. Đối với các Ngài sanh mà không sanh, diệt mà không diệt. Vì các Ngài không còn thấy có tướng sanh diệt, tới lui, như phàm phu chúng ta nữa.

Về phương diện còn nghiệp, sau khi chết, tất nhiên là còn sanh. Vì còn vô minh phiền não, tất nhiên, là còn có tướng sanh diệt, tới lui, đến đi. Luận về phương diện nầy, chúng tôi xin được y cứ vào Kinh điển Phật Tổ chỉ dạy để nêu ra ba luận cứ để chứng minh.

1. Y cứ vào luật nhân quả:
Căn cứ theo luật nhân quả, hễ chúng ta gây tạo nhân nào thì sẽ gặt hái quả đó. Nếu như hiện đời chúng ta chuyên gây tạo nghiệp lành, thì sau khi chết tất nhiên là chúng ta sẽ thác sanh về cảnh giới lành. Kinh Pháp Cú Phật dạy:

Dục tri tiền thế nhân
Kim sanh thọ giả thị
Yếu tri lai thế quả
Kim sanh tác giả thị.

Nghĩa là:

Nếu muốn biết cái nhân đời trước của mình đã gây tạo như thế nào, thì hãy xem cái quả báo hiện tại mà mình đang mang đây. Nếu muốn biết cái quả báo đời sau của mình như thế nào, thì chúng ta hãy nhìn kỹ lại cái nhân hiện tại mà mình đang gây tạo. Như vậy, nếu hiện tại mình làm điều lành như bố thí, cúng dường, ăn chay, giữ giới, niệm Phật v.v… thì chắc chắn đời sau mình sẽ hưởng quả báo tốt đẹp.

Xin tạm nêu ra đây hai thí dụ cụ thể để Phật tử hiểu rõ hơn. Thí như anh B chuyên đam mê cờ bạc, hằng ngày anh ta thường hay đi vào casino để đánh bài. Đó là vì anh ta nghiện cờ bạc quá nặng. Khi không thấy anh ấy ở trong nhà, nếu muốn biết hắn ở đâu, thì cứ đi vào sòng bạc là sẽ gặp anh ta ngay. Sòng bạc là “quả ”, dụ cho cảnh giới mà anh B sẽ đến. Nghiện cờ bạc là “nhân”. Vắng nhà là dụ cho sau khi chết.

Một ví dụ khác, như có một Phật tử thường xuyên tới chùa tu học làm công quả hằng ngày, đó là nghiệp nặng đi chùa. Tất nhiên đây là nghiệp lành. Hành động thường tới lui chùa, đó là cực trọng nghiệp. Ngày nào không đi là không được. Chùa là dụ cho cảnh giới lành mà người Phật tử đến. Vắng nhà là dụ cho sau khi chết. Qua hai thí dụ đó, chúng ta thấy hướng tái sanh của người khi hiện đời tạo nghiệp lành hoặc dữ mà có sự thọ sanh khác nhau.

Tổ Qui Sơn có dạy: “Như nhơn phụ trái, cường giả tiên khiên”. Nghĩa là như người mắc nợ, ai mạnh thì đòi trước. Nghiệp nào mạnh thì sẽ lôi chúng ta đi trước để trả quả báo mà hiện đời chúng ta đã gây tạo. Thế thì, muốn biết đời sau mình tái sanh về cảnh giới nào, thì hãy cứ nhìn kỹ lại cái nghiệp nhân mà hiện đời mình đang gây tạo đây. Nếu đã gây nghiệp nhân ác mà muốn sanh về cảnh giới lành, thì điều đó là một nghịch lý, trái với luật nhân quả và sẽ không bao giờ có. Tuy nhiên, vấn đề nầy, còn tùy thuộc vào Cận tử nghiệp, tức cái nghiệp gần sắp chết. Nếu cả đời mình tu tạo nhân lành ( tích lũy nghiệp) mà đến giờ phút hấp hối sắp lâm chung, bỗng khởi một niệm ác, thì khi nhắm mắt, tất nhiên là chúng ta phải theo niệm ác đó mà chiêu cảm quả báo. Tuy rằng, sự trả quả báo của cận tử nghiệp thời gian không lâu lắm. Cuối cùng, cũng phải trở về với tích lũy nghiệp. Như vậy, cái tích lũy nghiệp không bao giờ mất.

2. Y cứ vào những thụy ứng:
Nếu y cứ vào những hiện tượng thụy ứng, chúng ta cũng có thể biết được người đó được vãng sanh về cảnh giới lành. Hiện tượng nầy, sách sử đã ghi lại có rất nhiều người tu theo Tịnh môn niệm Phật, khi lâm chung đã để lại thụy ứng (điềm lành gọi là xá lợi ) vãng sanh. Nếu Phật tử muốn biết rõ, xin đọc Mấy Điệu Sen Thanh do cố Hòa Thượng Thích Thiền Tâm biên soạn, sách gồm có hai tập: I và II, xuất bản ấn tống tại Sydney – Úc Châu, năm 1994. Và quyển Những Chuyện niệm Phật Vãng Sanh Lưu Xá Lợi, xuất bản năm 2000 tại Hoa Kỳ, do cư sĩ Tịnh Hải sưu tầm.

3. Y cứ qua kinh nghiệm của các bậc Cổ Đức:
Theo kinh nghiệm của Cổ Đức chỉ dạy, khi người mới chết trong vòng vài tiếng đồng hồ trở lại, muốn biết họ thác sanh về cảnh giới nào, thì người nhà có thể lấy tay sờ vào những nơi ứng nghiệm như sau:

Nếu toàn thân lạnh hết mà chỉ có trên đảnh đầu còn nóng, thì biết rằng người đó sẽ sanh về cảnh giới Phật. Còn như nóng ở nơi con mắt, thì biết người đó sẽ sanh về cõi trời. Nóng ở ngực, thì sanh lại cõi người. Nóng ở bụng, thì sanh về ngạ quỷ. Nóng ở đầu gối, thì sanh vào loài súc sanh. Nóng ở dưới lòng bàn chân, thì sẽ sanh vào địa ngục. Do sự ứng nghiệm đó, nên Cổ Đức có làm bài kệ tóm tắt cho chúng ta dễ nhớ :

Đảnh Thánh nhãn sanh thiên
Nhơn tâm ngạ quỷ phúc
Bàng sanh tất cái ly
Địa ngục khước môn xuất.

Tạm dịch:

Thánh đầu, trời tại mắt
Người tim, ngạ quỷ bụng
Súc sanh hai chân xuống
Địa ngục bàn chân ra.

Thích Phước Thái

Xin tham khảo thêm: Sau khi chết ta sẽ đi về đâu?

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

5 Phúc đáp

 1. Thưa chú Diệu Âm,nếu muốn xác định 1 người lâm chung đã qua trợ niệm có được vãng sanh hay không thì phải y cứ theo tiên triệu nào ạ.Cháu thấy người ta bảo thân thể mềm mại,da hồng hào,nóng đỉnh đầu là vãng sanh.Cháu thấy không thuyết phục vì như đến trường hợp lưu xá lợi còn không giám chắc huống chi là vậy.Pháp sư cũng có nói chỉ có người tâm địa thanh tịnh mới về được nước kia.Thích Ca Mâu Ni Phật có dạy mạng người khi hết như ngựa bị lột da,như rùa bị mất mai.Xét thấy như vậy thì việc trợ niệm cho người lâm chung được vãng sanh thì rất khó khăn,càng khó khăn hơn với người chưa học Phật Pháp.Ở thành phố cháu có 1 số ban trợ niệm nhưng cháu nghe họ nói hầu hết ca nào cũng vãng sanh cả.Tuy là người ta có thể trợ niệm đến 2 ngày liền để có được cái thân mền mại,hơi ấm đỉnh đầu nhưng cháu thấy đây là pháp khó tin,là pháp cứu cánh viên mãn đến như Thanh Văn cùng Duyên Giác các ngài còn không tin nổi.Như pháp sư có nói điều kiện thấp nhất là phàm phu đại tâm thì được sanh về nước kia nhưng cháu thấy có người tu mãn 1 đời tâm lượng vẫn nhỏ lắm,lại nghi hoặc,tà tri tà kiến,đừng nói đến hạ phẩm ngay cả biên địa cũng không có phần.Cháu biết chú là người có kinh nghiệm lâu năm về trợ niệm,lại tiếp nhận giáo học của Pháp Sư nên cháu rất muốn biết ý kiến của chú để không lầm tưởng.A Di Đà Phật

 2. thanh bình thanh tâm

  thưa chú Diệu Âm,chau da gây ra tội lỗi và giờ cháu ân hân lắm mà không biêt làm sao.Đó là trước đây cháu đã yêu môt ngươi và cháu đã trao thân cho người đó,kết quả là cháu đã có thai ngoài ý muốn với người đó.Nhiwng lúc đó cháu và anh ấy còn đi học nen cháu đã bỏ cái thai.và sau này anh ấy cũbg bỏ cháu đi lấy người khác.Bây giờ cháu hối hân lắm.cháu muốn làm gì do cho con mình nhưng không biêt phải làm sao cả.vi cháu ở vói anh chị lá người công giáo nên cháu không thể lập bàn thờ.vì thế chau xin được hỏi chú bây giờ cháu phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra

  • Hằng

   Ăn chay, niệm Phật, phóng sanh, làm thiện với tâm chân thành rồi hồi hướng cho cháu nhỏ thì có thể hóa giải được.

 3. lung_linh22

  Xìn chào chú

  Mẹ con tới chủ nhật này là 49 ngày
  con nằm mơ thấy mẹ 2 lần
  1 lần mẹ nói thấy ánh sáng màu lục nhưng mẹ ko theo
  1 lần thấy mẹ đang ở trong 1 khung khổ riêng để chờ xét định đi về đâu
  trong 49 ngày này con đã làm đuoc những viec nhu sau
  con đọc KINH A DI ĐÀ
  VIẾT CHÉP KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA ĐỂ CÚNG CHÙA
  CON CÚNG DƯỜNG Ở CHÙA ĐỂ NIỆM KINH ĐỊA TẠNG CẦU SIÊU CHO MẸ CON
  Con cúng dường thỉnh 2 khung hình phật A DI ĐÀ
  Rồi mang hai khung hình phật cúng chùa
  con ăn chayduoc 10 ngày
  và hai hôm nay khong thấy mẹ nua
  vậy làm sao con biết mẹ con về cõi nào

  ngoài ra con còn phụ phật tử in ấn tống hình phật để cúng chùa
  tất cả công đức con làm duoc con đều hồi hướng cho mẹ con

  • chào bạn

   Bạn đúng là 1 đứa con có hiếu.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 7 = 8

Xin hoan hỉ viết tiếng Việt có dấu. Chọn kiểu gõ: TELEX VNI VIQR OFF

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>