Niệm Phật Đạt Niệm Lực Tương Tục Bảo Đảm Vãng Sanh [Audio]

Niệm Phật Đạt Niệm Lực Tương Tục Bảo Đảm Vãng Sanh [Audio]

Rất hân hạnh được Thầy Minh Tuệ từ Mỹ Quốc gởi về quyển “Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh” nhờ tôi kính trình lên đức Hòa Thượng thượng Trí hạ Tịnh, viện chủ chùa Vạn Đức, nhờ Ngài hiệu đính.

Ngài Hòa Thượng rất hoan hỉ và đọc quyển sách đến hai lần. Ngài rất hài lòng cho rằng: “Quyển Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh” này rất hay, toàn lời, ý đều là của chư Tổ, chư Cổ Đức, Ngài không còn ý kiến nào để bổ sung thêm được nữa. Nên Ngài chỉ ký tên để chứng minh, thay lời hiệu đính của Ngài.

Kính thưa quý bạn đồng tu,

Cùng tu pháp môn Tịnh Độ Trì Danh Hiệu Phật, trước sự yêu cầu thiết tha của Thầy Minh Tuệ, tôi đành phải viết đôi lời giới thiệu thô kịch. Đọc đi đọc lại đôi ba lần, tôi nhận thấy quyển sách này rất hay, rất cần thiết, rất quý cho tất cả Phật Tử tu Pháp Môn Niệm Phật.

Những tiến trình về “Phương Pháp Trì Danh” và “Niệm Phật Thế Nào Để Bảo Đảm Vãng Sanh” rất chặt chẽ, chi tiết, tỉ mỉ, rành rẽ, dễ hiểu, dễ hành, thêm những điều cấm kỵ, chứng tỏ tác giả là một hành giả đầy đủ kinh nghiệm đã từng vượt qua bao khó khăn, chướng duyên với ý chí vững bền mới đạt được kết quả “Bất Niệm Tự Niệm” này.

Quyển “Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh” này xuất phát từ sự tự tu tự chứng của tác giả.

Tôi xin thành tâm giới thiệu.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ

Người xưa nói: “Một niệm lành, niệm mãi trong tâm, tâm sẽ trọn lành“. Niệm lành mà còn vậy, huống chi hằng ngày tâm hành giả tu Tịnh Độ, luôn duyên vào A Di Đà Phật..Nên Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: “Tâm làm Phật, Tâm là Phật“ là ý này đây. Liên Tông Cửu Tổ Ngẫu Ích đại sư nói: “Mỗi tiếng niệm Phật của mình, tiếng nào mình cũng đã là Phật rồi“. Tâm đã là phật, thì còn tìm phật ở đâu nữa?…..

Công đức xưng danh thật bất khả tư nghì, hàng phàm phu tội chướng, phạm tội ngũ nghịch còn mong cứu độ mà niệm phật vãng sanh, khen cho chúng ta trong vòng sanh tử mà bỏ pháp này thì biết nương vào đâu?? Kinh Niết Bàn nói: “Một tiếng niệm Phật phân làm mười sáu phần công đức. Nếu có một người bố thí cho chúng sanh khắp cả một thế giới trải qua ba tháng nhưng chỉ đem một phần trong mười sáu phần công đức của một tiếng niệm Phật thì cũng hơn công đức người bố thí kia“.
…………..

Chư tổ dạy: “Tâm vô nhị dụng“. Nghĩa là tâm không thể làm hai việc cùng một lúc. Khi tâm lo nghĩ một việc nào khác thì tâm không thể niệm Phật được.

Kinh Pháp Cú dạy: “Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm tạo nghiệp nói năng hoặc hành động, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm thanh tịnh tạo nghiệp nói năng hoặc hành động, sự vui sẽ theo nghiệp kéo đến như bóng theo hình“.

Theo Duy Thức học: “Ý thức công vi thủ, tội vi khôi“. Nghĩa là về công ý thức đứng đầu, về tội thì ý thức cũng đứng đầu. Làm ác do ý thức, làm thiện cũng do ý thức. Thí dụ: ý thức muốn đánh, muốn đá thì tay mới đánh, chân mới đá. Ý thức muốn chửi mắng, miệng mới chửi mắng v.v… Sa địa ngục do ý thức lôi kéo. Vãng sanh Cực Lạc cũng do ý thức đưa đẩy. Làm ma hay làm Phật đều do ý thức làm.

Bằng những lý lẽ trên. Với ý trì ta bắt ý thức phải niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc để thành Phật, thật đúng là diệu pháp. Khi ý thức niệm Phật thì, như đã nói ở trên, ý thức không còn làm được việc gì khác, bặt vọng niệm, vọng tưởng, mà câu Phật hiệu luôn hiện tiền.

Trong suốt thời gian ý trì không có vọng niệm vọng tưởng, đúng là tu chỉ của Thiền. Lại lắng nghe rành rẽ rõ ràng danh hiệu Phật đó là tu quán của Thiền. Như vậy ý trì không khác chỉ quán song tu của Thiền.

Cách tập ý trì:

Cách thứ nhứt:

– Bước 1: dùng máy (cassette hay chip) hát niệm Phật A Di Đà (6 chữ hay 4 chữ tùy ý thích), hành giả tịnh tọa, lắng lòng nghe (nhĩ căn = lỗ tai), dùng ý thức nghĩ, ghi nhận, đưa vào tâm từng chữ, từng câu rành rẽ, rõ ràng theo đúng nhịp điệu hát của máy. Đừng để bị xen tạp và gián đoạn.

Thực tập vài tiếng đồng hồ hoặc vài ba ngày tự nhiên thuần thục.

Nhớ: khi tập cách này phải xả, bỏ quên, không quan tâm đến cách niệm trước đây.

Cách này quá dễ, ai ai cũng thực hành được, nhưng có khuyết điểm là tâm còn phan duyên theo tiếng bên ngoài, gọi là hướng ngoại.

– Bước 2: Không dùng máy nữa, mà dùng bốn hay sáu ngón tay để nhịp.

Hành giả tịnh tọa, lắng lòng, dùng ngón tay nhịp, dùng ý thức để nghĩ, niệm từng chữ, một cách rành rẽ, rõ ràng, theo từng nhịp của ngón tay.

Thực tập vài tiếng đồng hồ hoặc vài ba ngày tự nhiên thuần thục.

– Bước 3: không dùng máy và ngón tay.

Hành giả tịnh tọa, lắng lòng, tự nghĩ và tự niệm rành rẽ, rõ ràng từng chữ, từng câu thánh hiệu A Di Đà.

Lúc đầu biết tâm mình đang niệm Phật A Di Đà, chứ chưa nghe tiếng. Quen dần, thuần thục sẽ nghe rành rẽ, rõ ràng, từng tiếng (từng chữ), từng câu thánh hiệu A Di Đà.

Cái nghe này là nghe bằng tánh nghe (không phải bằng nhĩ căn, lỗ tai). Tình trạng nầy gọi là “Phản văn, văn Phật hiệu“.

Người mới (sơ cơ) ý trì chỉ năm hoặc mười phút là mệt, niệm không được nữa, thì thay đổi niệm bằng miệng (Kim cang trì hay mặc trì là niệm thầm, hay niệm ra tiếng) thời gian ngắn (5,10 phút) rồi lại tiếp tục niệm bằng ý (ý trì) luân phiên thay đổi như thế nhiều lần, lâu ngày ý trì sẽ thuần thục (hoàn toàn niệm bằng ý).

Cách thứ hai:

– Bước 1: Viết bốn chữ hay sáu chữ Thánh Hiệu A Di Đà lên bảng viết hay lên giấy.

Hành giả tịnh tọa, lắng lòng, mắt nhìn Thánh hiệu A Di Đà (4 hay 6 chữ) thay vì đọc bằng miệng thì đọc bằng ý (ý thức).

Thực tập vài tiếng đồng hồ hoặc vài ba ngày thì tự nhiên thuần thục.

– Bước 2: Không dùng mắt nhìn tấm bảng hay giấy có viết Thánh Hiệu A Di Đà nữa.

Hành giả tịnh tọa, lắng lòng, tự nghĩ và tự niệm y như bước ba nói ở cách thứ nhứt.

Thực tập vài tiếng đồng hồ hoặc vài ba ngày tự nhiên thuần thục.

Nói rõ hơn, khi dùng ý nghĩ từng tiếng, từng chữ, từng câu Thánh hiệu A Di Đà, là gieo (huân tập) hạt giống (chủng tử) Phật vào Tạng thức. Huân trưởng lâu ngày chày tháng, hạt giống vô lậu sẽ lớn mạnh dần dần, và khởi hiện hành qua nhiều trạng thái, từ thấp đến cao như sau:

– Giúp ta nhớ niệm Phật nhiều hơn.
– Giúp ta nghe thành tiếng (bằng tánh nghe)
– Thay vì ý thức mà Tạng thức tự niệm (nhập tâm).

Ưu điểm: không hao hơi, tổn khí, đúng như pháp, dứt trừ được vọng niệm, vọng tưởng, mau nhập tâm, đạt Bất niệm Tự niệm.

Khuyết điểm: khó thực hành.

Kinh nghiệm cho thấy, khi thực sự buông xả được vạn duyên, ý trì được sáu mươi (60) phút liên tục không gián đoạn, mỗi ngày hai lần, một tuần lễ sau là hoàn toàn có khả năng sẽ được nhập tâm.

Trích Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Ðảm Vãng Sanh
Đại đức Thích Minh Tuệ
Tu Viện Tịnh Luật – Waller, Texas – USA

46 Phúc đáp

 1. PizMagic

  Con sẽ cố gắng tu tập, con mong lắm cái ngày được ngồi lên tòa sen chào tạm biệt mọi người, cảm xúc đó mỗi lần con nghĩ đến làm con hạnh phúc khôn xiết. Còn quá nhiều điều để làm ở đây nhưng con sẽ không bao giờ để câu Niệm Phật vào quá khứ, mà con sẽ đưa nó cùng đi theo con ngay cả ở hiện tại lẫn tương lai. Tuy là không có điều kiện làm việc thiện nhiều như người khác nhưng con sẽ tận dụng những gì mình có để giúp người, giúp đời. Mỗi việc làm tốt làm con thêm vui, thêm hạnh phúc thanh thản và tự tại mỗi ngày, làm con càng ngày càng tin theo lời Phật nhiều hơn. Con xin cảm ơn Đức Phật!

 2. Diệu Hiền

  Con cũng vậy. Hạnh phúc vô cùng nếu một ngày nào đó, tiếng niệm Phật của tự tánh trong con trỗi dậy mà không cần tác ý, và con sẽ tiếp tục đi, đi mãi trên lộ trình tâm linh, về với cội nguồn, vượt thoát luân hồi sinh tử khổ đau. Con đang cố gắng , từng ngày, từng giờ làm lành, lánh dữ và huân tập câu Phật hiệu vào Tạng thức . Xin thành kính tri ân quý Thầy đã chia sẻ cho con và mọi người cuốn sách quý báu này. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

 3. huệ lực

  con cũng mong một ngày không xa được PHẬT A DI ĐÀ rước.con nghĩ đến mà miệng cứ cười.con hy vọng mỗi ngày con sẽ nhiếp tâm hơn vào câu PHẬT hiệu A DI ĐÀ. A DI ĐÀ PHẬT

 4. Nam Mô A Di Đà phật! Âm thanh vi diệu puá, mổi lần con nghe đều cảm thấy rất an lạc.con mong tất cả mọi người được nghe bài pháp vi diệu thù thắng này và sớm ngày đạt được nhất tâm niệm phật. Nam Mô A Di Đà phật!….

 5. Diệu Huyền

  NAM MÔ A DI ĐÀPHẬT
  Con xin kính lòng thành xin kính chào Ban Biên Tập
  ADIĐÀPHẬT
  Diệu Huyền con cũng muốn gỡ chút khúc mắt trong tâm.Mong ban biên tập hoan hỷ cho con .
  ADIĐÀPHẬT
  Con tu theo pháp môn niệm Phật , hiện tại công phu của con , trong tâm vang câu A DI ĐÀ PHẬT rõ ràng minh bạch , không gián đoạn , (nghe chính tánh nghe không phải nhĩ căn ) kể cả đôi khi trong lúc con ngủ , nói ngủ chứ thật ra con cũng có cảm giác như không ngủ , trong tâm luôn có một động lực thúc đẩy liên tục , vẫn nghe vang câu A DI ĐÀ PHẬT như lúc bình thường không ngủ , vậy cho con hỏi công phu của con hiện ở dạng nào , kính mong ban biên tập từ bi bi chỉ dạy , con xin lắng nghe .
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  • Cư sĩ Hữu Minh

   Chào chị,

   Nhận thấy sức tu bản thân mình thuộc hạng tệ nhất trong những người tệ, nhưng chờ mãi không thấy vị cao minh nào hồi đáp cho chị nên nay HM bạo gan vào đây múa bút qua mắt thợ để chị khỏi đợi trông.

   Cảnh giới tu mà chị đạt được không phải hành giả Tịnh Độ nào cũng dễ dàng đạt đến, ngay cả chính HM vì dở tu nên cũng chưa đạt đến vì thế còn mãi lẹt đẹt nơi cõi này. Có thể nói thời nay số người niệm Phật đạt đến trình độ như chị có thể đếm được không bao nhiêu, còn người niệm Phật nhưng tâm tán loạn thì nhiều vô số trong đó có HM. Theo như lời chư cổ đức thì người tu một khi đã “khoe thì không chứng, chứng thì không khoe” nên hiếm thấy ai nói ra cảnh giới chứng đắc của mình cả. Cảnh giới tu chứng của người tu đạo chư tổ ví “như nhơn ẩm thuỷ noãn lãnh tự tri”, tạm dịch là người tu cũng giống như người đang uống nước, nước nóng hay lạnh chỉ có mình mình biết mà thôi chứ người khác không thể biết và hiểu được. May thay thời gian gần đây có nhiều vị thiện hữu tri thức gồm tăng cũng có, tục cũng có không ngại lời dèm pha đã nói hay viết thành sách về cảnh giới tu chứng của mình, ngõ hầu khuyến tấn và giải đáp những mối nghi của hành giả trên đường tu Tịnh nghiệp. Nhờ thế chúng ta mới hiểu được những điều mà chị đang nhận biết trong tâm.

   Theo đại đức Thích Minh Tuệ, hiện đang nhập thất tại chùa Tịnh Luật tiểu bang Texas Mỹ, có nói trong cuốn Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh (ở trên) thì công phu niệm Phật của chị đã đạt niệm lực tương tục, hay bất niệm tự niệm. Giống như một bể nước lớn nếu mỗi ngày chúng ta chịu khó đổ nước vào không ngưng nghỉ thì có ngày bể sẽ đầy và nước sẽ tràn ra ngoài. Cũng thế, khi hành giả niệm Phật mỗi ngày siêng năng công phu gieo trồng hạt giống Phật vào tâm không để câu Phật hiệu bị gián đoạn, chắc chắn sẽ có ngày câu Phật hiệu sẽ đầy tâm và lưu xuất ra bên ngoài khiến chị có thể “nghe” được tâm chị đang niệm trong từng phút giây. Đây là tầng thấp nhất của trình độ nhất tâm bất loạn. Người niệm Phật đạt đến trình độ này tâm sinh lý bắt đầu có sự thay đổi. Tâm si mê đã được gột bỏ phần nào nên trở nên ít ngủ. Bình thường khi chúng ta ngủ tâm hoàn toàn mê mờ không làm chủ được, vì thế người tu thường tập ngủ ít vì ngủ tức là si mê. Đại lão hoà thượng Thích Trí Tịnh, trụ trì chùa Vạn Đức, cho biết từ khi ngài đạt bất niệm tự niệm hầu như đêm không còn muốn ngủ như xưa. Tâm trở nên minh mẫn tĩnh lặng và câu Phật hiệu không lúc nào dứt dù không cố tình khởi niệm. Điều này giống như trạng thái chị đang trải nghiệm. Đại đức Thích Minh Tuệ cũng cho biết một khi hành giả niệm Phật đã đạt đến trình độ này thì chắc chắn sẽ được vãng sanh. Tuy nhiên theo lời hoà thượng Thích Giác Đăng, một tu sĩ hệ phái khất sĩ tu Tịnh Độ hiện đang trụ trì tại tịnh xá Ngọc Trung (tăng) ở Thốt Nốt đã lưu ý chúng ta rằng: hành giả niệm Phật tuy đạt trình độ này nhưng vẫn có thể bị “tụt lùi”, tức câu Phật hiệu trong tâm sẽ bị gián đoạn không còn tương tục và khả năng không niệm tự niệm của tâm có thể biến mất nếu không tiếp tục nuôi dưỡng và tinh tấn. Nếu hành giả vì bôn ba chuyện thế sự và biếng trễ trong thời khoá niệm Phật thường nhật thì lâu ngày khả năng bất niệm tự niệm sẽ theo đó mất hẳn. Tuy nhiên, hoà thượng cũng nói thêm rằng khả năng ấy lúc bình thời đã đạt tới nhưng lỡ mất đi, khi lâm chung trạng thái bất niệm tự niệm sẽ trở về giúp người lâm chung giữ được chánh niệm để vãng sanh.

   Tại California, Mỹ quốc có chị Diệu Âm Diệu Ngộ cũng niệm Phật đến năm thứ 9 thì đạt đến trình độ bất niệm tự niệm. Chị có chia sẻ điều này trong tập sách Niệm Phật Và Những Chuyện Luân Hồi. Có điều là trong cuốn sách ấy chị đã dùng cụm từ “nhất tâm bất loạn” thay vì “bất niệm tự niệm” để diễn tả sự tu chứng của chị. Điều này không hoàn toàn chính xác. Thật đáng tiếc.

   Ở đây HM chỉ mượn lời của của các chư hiền đức và thiện hữu tri thức đi trước chia sẻ đến chị, để chị an tâm tiếp tục niệm Phật và không có gì phải lo lắng cả. Cũng đừng khởi tâm tham đắm vào những cảnh giới màu nhiệm hiện ra lúc đang tĩnh toạ công phu hay đang ngủ nghỉ. Khi tâm thanh tịnh thì cảnh giới thanh tịnh tất sẽ hiện ra, không nên vì thế mà quá vui theo kẻo lạc vào ma đạo. Chị hãy xem như đây là phần thưởng cho mình trên quãng đường trở về cõi giác.

   Chúc chị luôn tinh tấn và sớm ngày đạt được nhất tâm bất loạn.

   A Di Đà Phật

  • Thọ Đạo

   Niệm phật thành nhân, quả mà bạn nhân được là lúc nào bạn cũng nghe thấy câu A Mi Đà Phật. Chúc mừng bạn, hãy duy trì và cố gắng tinh tấn nhé, đừng mong cầu gì cả, nhất hướng chuyên niệm, tâm tha thiết sẽ được về với phật, hãy đi hết con đường mà bạn đi đi, đừng nhìn sang con đường khác. Chúc bạn Thành tựu để độ chúng sanh. A Mi Đà Phật

 6. Tôi rất hoan hỉ về những lời giải thích của cư sỹ Hữu Minh về việc trả lời thắc mắc của phật tử Diệu Hiền. Tôi không biết công phu hành trì của cư sỹ Hữu Minh ở mức độ nào, nhưng kiến giải và kiến thức Phật Học của cư sỹ sẽ giúp được rất nhiều người đang lầm đường lạc lối, vọng chấp vào một chút công phu tu tập của mình.

  Tôi có xem qua phương pháp tu tập bất niệm tự niệm của Đại Đức Thích Minh Tuệ dạy rằng: ” Nếu hành trì theo các phương pháp mà Đại Đức đã chỉ dạy ở trong cuốn sách “ Bất niệm tự niệm” từ một vài tiếng đồng hồ đến một tuần là hành giả có thể đạt đến bất niệm tự niệm !? Tuy nhiên, trong 3 Kinh Tịnh Độ, lời dạy của 13 Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông không có chỗ nào giảng dạy theo kiểu đó.

  Ấn Quang Đại Sư trên 30 năm chuyên tâm niệm Phật, Ngài đã chứng được niệm Phật tam muội nhưng vẫn khiêm tốn bảo với đại chúng rằng: “Quang tôi chỉ là kẻ phàm tăng, hàng ngày chỉ biết cơm cháo ….” . Lại như Viễn Công , trên 30 năm lập Hội Liên Xã ở Lư Sơn chuyên tâm niệm Phật, chưa từng xuống núi. Cả cuộc đời của Ngài , 3 lần nhìn thấy Tây Phương Tam Thánh nhưng chẳng hề nói với ai. Đến tận ngày vãng sinh, vì muốn sách tiến đại chúng, Ngài mới thuật lại chuyện đó. Thuật xong, Ngài an nhiên thị tịch .

  Ôi đức hạnh của người xưa như vậy thì nay chẳng thấy mấy người cầu học ? Chỉ thấy Tăng Ni, phật tử đua nhau chạy theo phương pháp tu tập nào mau liễu ngộ, mau giải thoát, mau nhất tâm….là đua nhau truy cầu. Mới được 1 chút đã cho là đủ, người thì liền lên đài cao nói rằng xiển dương chính pháp, người thì viết sách vở bảo là khuyến hoá hậu lai…Quả thật thời mạt pháp khó có thể phân định đâu là chính đâu là tà … Thật đáng thương thay !

  • Diệu Âm Quảng Hồng

   A Di Đà Phật

   Kính thưa tất cả quý liên hữu đồng tu,

   Nhân hôm nay đọc được những dòng này, DAQH cũng phải rơi lệ.

   DAQH rất thường hay tiếp xúc với Thầy Thích Minh Tuệ nên rất hiểu tâm tư và bản hoài của Thầy. Thầy Minh Tuệ rất kiên nhẫn trong việc hành trì niệm Phật, cũng giống như cách Sư ông/ Bồ Tát Thích Trí Tịnh chỉ dạy, thầy Minh Tuệ chỉ cách niệm Phật cũng không khác Sư ông Trí Tịnh: nên niệm Phật tương tục không ngơi. Xưa nay ai ai cũng hiểu ý thầy Minh Tuệ dạy là như thế.

   Cho đến một ngày kia năm ngoái, có một vị ở VN qua dự Phật thất ở nơi chùa Tịnh Luật, xong trở về lập đạo tràng lấy chữ “Bất Niệm Tự Niệm” làm quảng doanh chúng vụ. Vị này còn gọi phone cho thầy Minh Tuệ khoe rằng chỉ trong 1 ngày thôi mà rất nhiều tín chúng ở đạo tràng (của vị này) đã đạt được Bất Niệm Tự Niệm. Là người tu Tịnh nên thầy Minh Tuệ chỉ biết ‘Tăng khen ngợi Tăng’.

   Cho nên cơn sốt Bất Niệm Tự Niệm ở VN bị sai lệch chẳng phải do lỗi nơi thầy Minh Tuệ, mà do nơi người truyền đạt ở VN đã làm sai tâm ý của thầy Minh Tuệ.

   Cư sĩ Hữu Minh nói đúng lắm. Thầy Minh Tuệ rất từ bi và có đạo hạnh, thấy ai có lòng hướng Phật là thầy đều tán thán khuyến khích, bình đẳng, không câu nệ cũng chẳng phân biệt người đó Tăng Ni hay cư sĩ, DAQH rất mến phục điểm này ở nơi thầy.

   Kính,
   Diệu Âm Quảng Hồng

 7. Diệu Ngân

  nam mô a di đà phật.kính bạch thầy con là một phật tử tại gia, dù công việc đa đoan không có nhiều thời gian nhưng con không thể không tìm cho mình một con đường để về cõi tịnh,, và đó chỉ có thể là pháp môn tịnh độ mà thôi. thế nhưng con cố gắng rất nhiều mà vọng tâm của con không bớt chút nào, con xin thầy chỉ cho con một phương pháp hành trì hiệu quả nhất để con thực hành con tự cứu lấy chính mình. con xin chân thành cán ơn quý thầy. nan mô a di đà phật.

  • Hoằng Phú

   Chào đạo hữu
   Theo quan điểm cá nhân thì mình cứ niệm Phật bằng tâm chân thành ra tiếng hoặc âm thầm hoặc nhép môi tùy theo hoàn cảnh công việc bản thân mà biết cách áp dụng, bạn đừng cưỡng lại vọng tâm, cứ để nó tự đến rồi tự đi, càng lấn ép nó thì vọng tâm càng khời, bạn niệm Phật thường xuyên sẽ bớt được vọng tâm mà chính mình không hay biết, nên đừng quan tâm đến vọng niệm nữa hãy chú tâm niệm Phật thôi, chúc bạn sớm đạt được an lạc trong cuộc sống.
   Nam Mô A Di Đà Phật

 8. Hoằng Phú

  Con thấy Đại Đức Thích Đạo Thịnh và CS Hữu Minh nói rất hay
  Mình không cần biết cảnh giới công phu nó như thế nào mà chỉ cần học theo lời dạy của Ấn Quang Đại Sư và HT. Tịnh Không “Lão thật niệm Phật, cầu sanh Tịnh Độ” thế là tốt rồi, ham cầu thần thông cảnh giới tu chứng chỉ e làm cản trở bước đường tu giải thoát mà thôi.
  Nam Mô A Di Đà Phật

 9. Khải Đạt

  A Di Đà Phật. Kính Bạch các Chư Tăng; các Cư sỹ. Con tu theo pháp môn Tịnh độ chỉ có niệm phật (4 chữ) và phát nguyện vãng sanh, hồi hướng công đức về Cưch lạc Quốc để cầu cho quốc thới dân an, chúng sanh được giải thoát….. được sáu tháng cho đến nay khoảng 7 tháng con lại tu theo Pháp sư Tịnh Không vào thời khóa sang – Tối tụng Phẩm 6 và Phẩm 32 đến 37 – Tụng Bát nhã tâm kinh và chú vãng sinh rồi niệm phật – Lãy phật – Phạt nguyện vãng sanh – Hồi hướng (Thời khóa gần 2 tiềng đồng hồ ; thời gian niệm phật 30 – 40 phút con thấy đã đi vào nề nếpvà thấy rất nhớ thời khóa của con. Tuy nhiên vừa rồi con được một Phật tử trong Sài gòn tang quyển Niệm phật Bất niệm tự niệm của DĐ Thích Nhuận Nghi con thấy rất thích vì trước đây khi con mới vào pháp môn niệm phật chính con cũng đã thấy tiếng niệm phật của ai đó giống tiếng quen quen niệm bên tai đi xe máy không khởi tự nhiên vẫn thấy ai đó niệm… con mừng lắm đi kheo với đạo hữu cùng tu sau đó không bao giờ thây nữa nhưng con không mong cầu cảm ứng đó mà vẫn tinh tấn tu tập vào thời khóa đều đặn và giúp nhiều Phật tử cùng tu niệm phật (Công tu). Hôm nay vào trang này bất chợt con thầy Niệm phật đạt niệm tương lực đảm bảo vãng sanh và cánh dạy của Thầy Thích Minh Tuệ con lại khởi lên tâm tu theo. Nhưng khi được nghe các lời khai thị chỉ dạy của Thầy Thích Đại Thịnh và cư Sỹ Hữu Minh con cung phân vân. Vì Đường tu của con đang thuộc hang thấp kém nhưng lại tham lam cầu tu cho đạt chứng that mau.
  Con xin hỏi! Nếu con phát nguyện tu theo cách của Thầy Thích Minh Tuệ (Cách thứ nhất) như thầy bảo con phải quên đi các pháp tu của con lâu nay. Bach Thầy cùng CS HM lâu nay con đang phát nguyện cùng các đạo hữu tại nơi con công tác (Miền nui tây Nghệ an, chưa có Chùa)tu niệm phật theo PS Tịnh Không là tụng kinh Phất thuyết Đại thừa vô lương tho và niệm phật. Nếu con theo pháp tu này thì con phải bỏ dở phát tu hiện tại con cùng các đạo hữu tu tập. Nghĩ vậy con lại không đành .
  Xin Thầy cùng CS HM cho con một lời khuyên . có thể một thời Tối con CỘNG TU với đạo hữu còn thời sang con tu theo …Bất niệm tự niệm được không ạ. Xin hoan hỷ cho con một lời khai thị. A Di Đà Phật

  • Tịnh Thái

   Chào bạn Khải Đạt,

   Câu hỏi của bạn lần này là một vấn đề lớn của rất nhiều huynh đệ tu tập theo pháp môn Tịnh Độ ngày nay: Có ko ít đồng tu ngày nay rất vội vàng và nôn nóng trên bước đường tu, rất muốn đạt được Bất Niệm Tự Niệm sớm để đảm bảo vãng sanh, cho nên hễ nghe chỗ này chỗ kia có cách tu nào đó rất hay và rất dễ dàng đạt Bất Niệm Tự Niệm thì liền háo hức tu theo, bỏ hết cả công phu tu tập mỗi ngày trước đây của mình.

   Chúng ta hãy khoan đánh giá việc này là đúng hay sai, mà hãy xem lại lời Phật dạy trong Tịnh Độ Tam Kinh và lời dạy của các Tổ Sư thì sẽ tự mình có câu trả lời:

   Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật: Khi phu nhân Vi Đề Hy được Đức Thế Tôn giới thiệu 10 phương cõi Phật và bà chọn muốn sanh về thế giới Tây phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, sau đó bà liền hỏi Đức Phật là làm thế nào con có thể sanh về cõi ấy. Bà là đại diện cho phàm phu chúng ta, có duyên lành biết được pháp môn này và muốn cầu sanh về Cực Lạc thế giới. Khi đó Đức Phật có dạy bà phương pháp niệm Phật để đạt Bất niệm Tự Niệm không? Đức Phật chưa dạy Bà phương pháp niệm Phật ngay mà Ngài chỉ dạy cho Bà Vi Đề Hy phải tu tập Tịnh nghiệp Tam Phước – Ngài khẳng định “Đây là chánh nhân Tịnh nghiệp của 3 đời chư Phật” – Ngay chỗ này chúng ta thấy rõ ràng là nếu chẳng thành tựu “Tịnh nghiệp Tam Phước” thì chẳng thể vãng sanh về cõi nước ấy, vì sao? Vì Tịnh nghiệp Tam Phước chính là nền tảng tu hành của tất cả chúng sanh tu học Phật pháp, bất kể bạn tu học pháp môn nào mà không xây đắp cái gốc “Tịnh nghiệp Tam Phước” này vững vàng thì nhất định bạn chẳng thể có được thành tựu gì hết trong Phật pháp. Cái gốc của Tịnh nghiệp Tam Phước chính là “Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp”.
   Bốn câu này mà chưa làm được thì tiêu chuẩn “thiện nam tử, thiện nữ nhân” trên Kinh Di Đà và Vô Lượng Thọ Phật nói đó, chúng ta liền ko có phần. Thế giới Tây phương Cực Lạc là “chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ”, là thượng thiện, chúng ta nếu chẳng đạt đến được mức độ “Thiện” thấp nhất thì chẳng thể có phần chúng ta trên Tây phương Cực Lạc. Dẫu chúng ta đạt cái gọi là “Bất niệm tự niệm” mà mỗi ngày vẫn còn có Tham Sân Si, tự tư tự lợi, vẫn còn khiến người khác vì ta mà sanh tâm phiền não thì cái “Bất niệm tự niệm” đó chúng ta cần phải xem lại, cái đó chẳng phải là Chánh Định Tụ, mà là Tà Định Tụ. Nên nhớ “Bất niệm tự niệm” chính là Định, là Chánh Định, mà Chánh Định phải dựa trên nền tảng Trì Giới, Trì Giới thì mới được Chánh Định, được Chánh Định thì mới có thể Khai Trí Huệ. Người đạt “Bất niệm tự niệm” chân thật thì vẫn còn Tham Sân Si và khiến chúng sanh phiền não và tạo Thập Ác hay sao? Ngay chỗ này thì chúng ta có thể biết rõ là công phu đó là Thật hay Giả. Không cần hỏi ai, chỉ cần chân thật đối chiếu với lời Phật dạy trên Kinh thì liền có được đáp án chính xác. Và sau mãi đến cuối kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật thì Phật mới chỉ dạy cho 16 phép quán, trong đó có phép Trì Danh.

   Hay nói cách khác Phật dạy cho chúng ta: Trước phải phát Bồ Đề Tâm, thực tiễn Tịnh Nghiệp Tam Phước chính là chân thật phát Bồ Đề Tâm, thực tâm tin tưởng, chân thành phát nguyện cầu sanh Cực Lạc chính là phát Vô Thượng Bồ Đề Tâm – Sau đó rồi mới dạy cho chúng ta “Nhất Hướng Chuyên Niệm” – Chấp Trì Danh Hiệu chính là “Nhất Hướng Chuyên Niệm A Di Đà Phật”.

   Chúng ta thật hiểu rõ vấn đề này, tường tận rồi thì chẳng vọng động mà vội vàng cầu mong “Bất niệm tự niệm” nữa, mà hãy “thành kính chuyên tu”, khi nào công phu đầy đủ thì tự nhiên ko cầu mà được, mà ngay lúc đạt cũng chẳng có cái niệm được mất nữa, ko có cái tướng “Bất niệm tự niệm”, cũng ko phủ nhận nó, cũng chẳng dính mắc vào nó. Một lòng thành tâm nhất tâm nhất hướng nguyện sanh Cực Lạc, đây chính là mục đích tối thượng của người tu Tịnh Độ – chúng ta hãy nên ghi tạc trong lòng: “NIỆM A DI ĐÀ PHẬT LÀ ĐỂ NGUYỆN SANH CỰC LẠC CHỨ KO PHẢI ĐỂ CẦU ĐẠT ĐƯỢC BẤT NIỆM TỰ NIỆM”. Nếu trong cách hành trì câu Phật hiệu, nếu tâm ý chúng ta đi ngược lại với cương lĩnh này thì chúng ta không khéo đang tự mình hại mình, tự mình cắt đứt chánh nhân vãng sanh trong một đời này của mình mà thôi.

   Chư Tổ và Quý Thầy không sai, chỉ có chúng ta hiểu sai và làm sai thôi. Xin đừng vội vàng quy chụp hay kết luận sai lệch về người khác, người chân chánh tu đạo chẳng hề thấy lỗi của thế gian – chúng ta hãy nên hiểu rõ điều này. Người khác ko có lỗi, lỗi lầm chỉ ở chính ta.

   Lời cuối xin trích dẫn lời dạy của Đại Sư Ngẫu Ích:
   “Muốn nhanh chóng thoát khỏi nỗi khổ luân hồi, không gì bằng trì danh niệm Phật cầu sinh về thế giới Cực Lạc. Muốn chắc chắn vãng sinh cõi Cực Lạc, không gì bằng lấy lòng tin làm người dẫn đường phía trước, sự phát nguyện làm người thúc đẩy ở sau. Tin sâu, nguyện tha thiết, dù tâm tán loạn niệm Phật cũng được vãng sinh. Tin không chân thật, nguyện không mạnh mẽ, dù nhất tâm không loạn cũng chẳng được vãng sinh.

   Sao gọi là tin?
   1. Tin nguyện lực của Phật A-di-đà.
   2. Tin lời dạy của Phật Thích-ca.
   3. Tin lời khen ngợi của chư Phật trong sáu phương.
   Không tin những điều ấy, thật không thể cứu độ. Cho nên, trước phải tin sâu đừng sinh khởi nghi hoặc.
   Sao gọi là nguyện?
   Lúc nào cũng chán nản nỗi khổ sinh tử nơi Ta-bà, ưa thích niềm vui giác ngộ nơi Tịnh độ. Có làm việc gì, hoặc thiện hoặc ác, thiện thì hồi hướng cầu vãng sinh, ác thì sám hối nguyện cầu vãng sinh, hoàn toàn không có hai chí hướng. Đó là nguyện.

   Tín–Nguyện đã đầy đủ thì niệm Phật mới là chánh hạnh, sửa ác làm lành đều là trợ hạnh. Tùy công phu sâu cạn phân ra chín phẩm bốn cõi, chẳng lạm mảy may, chỉ cần chính mình kiểm xét, chẳng cần hỏi han kẻ khác.

   Người tin sâu, nguyện thiết, niệm Phật, nhưng khi niệm Phật tâm nhiều tán loạn, chỉ được sinh về Hạ phẩm Hạ sinh. Tâm loạn dần ít, được sinh về Hạ phẩm Trung sinh. Không còn tán loạn, được sinh về Hạ phẩm Thượng sinh.

   Niệm đến Sự nhất tâm không loạn, chẳng khởi tham sân si, được sinh về ba phẩm Trung. Niệm đến Sự nhất tâm không loạn, tự nhiên trước đoạn kiến tư trần sa hoặc, cũng có thể hàng phục và đoạn trừ vô minh, được sinh về ba phẩm Thượng.
   Thế nên, Tín–Nguyện–Trì danh niệm Phật có thể trải qua chín phẩm, xác thật không sai lầm.”

   Lời viết đã dài, nếu có điều gì thiếu sót xin huynh đệ đồng tu chân tình góp ý. Được vậy TT vô cùng cảm kích và cảm ơn huynh đệ.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Cư sĩ Hữu Minh

   Gửi Khải Đạt cùng quý liên hữu đồng tu,

   Khi cộng tu ở đạo tràng nào thì chúng ta theo quy củ của đạo tràng ấy mà hành trì. Mọi người niệm thế nào thì mình niệm như thế đấy. Khi về nhà tu theo thời khoá của riêng mình thì chúng ta có thể niệm Phật theo phương pháp nào chúng ta cảm thấy dễ nhiếp tâm. Nếu như liên hữu niệm Phật theo hướng dẫn của cuốn sách trên mà vọng niệm ít phát sanh, tiếng niệm Phật nghe rành rọt tròn đầy từng chữ không mơ hồ thì cứ tiếp tục theo phương pháp ấy mà niệm.

   Nhân đây HM chỉ xin nhắc nhở liên hữu một điều rằng chúng ta không phải niệm Phật theo phương pháp nào để dễ đạt bất niệm tự niệm hay nhất tâm bất loạn. Niệm Phật như thế là có tâm vọng chấp, không lão thật niệm Phật. Nếu hành giả niệm Phật với tâm mong cầu như vậy sẽ tự sanh ra nhiều chướng ngại trên đường tu và sẽ không bao giờ đạt được bất niệm tự niệm. Gần đây có rất nhiều liên hữu người Việt ở trong nước cũng như tại hải ngoại tìm đọc và thực hành niệm Phật theo phương cách của thầy Thích Minh Tuệ trong sách Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh. Điều này gần như đã tạo một “cơn sốt” trong làng tu Tịnh nghiệp vì sách miêu tả rõ ràng từng cảnh giới của tâm từ lúc nhập tâm cho đến lúc đạt bất niệm tự niệm. Điều đáng chú ý nhất và khiến cho nhiều người tin tưởng vào sách này hơn cả chính là tác giả cuốn sách – một vị tu sĩ lớn tuổi đang hành trì theo pháp môn Tịnh Độ – qua quá trình nhiều năm nhập thất và thực nghiệm tự cho biết đã đạt đến trình độ bất niệm tự niệm. Do vậy hành giả mới bước chân vào cửa Tịnh Tông sẽ nghĩ rằng người viết ra cuốn sách ấy đã đạt đến trình độ như vậy ắt hẳn nếu noi theo phương pháp của vị ấy sẽ chóng đạt đến mức công phu bất niệm tự niệm. Đây chính là sự ngộ nhận rất lớn thứ nhất của người tu Tịnh nghiệp. HM không phủ nhận những thành quả to lớn đã đạt được của rất nhiều liên hữu khắp nơi trên toàn nước Mỹ khi về chùa Tịnh Luật tại tiểu bang Texas tu tập nương vào sự hướng dẫn của đại đức Thích Minh Tuệ. Mong muốn duy nhất của thầy suốt quãng đời còn lại là được nhập thất một lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nhưng vì lòng bi mẫn của thầy dành cho hàng Phật tử vô bờ bến, thầy đành phải ra thất để hướng dẫn các khoá tu Phật thất cho hàng tại gia. Được biết số hành giả niệm Phật dưới sự dìu dắt của thầy đạt được nhiều tiến bộ rất khả quan không ít. Đây là điều không phải ai cũng làm được và ai cũng mong muốn được cộng tu dưới sự hướng dẫn của thầy. Nhưng bên cạnh đó sự ngộ nhận mà cuốn sách của thầy mang lại cũng không nhỏ vì hành giả niệm Phật chỉ mong cầu sớm đạt được trình độ niệm Phật bất niệm tự niệm. Đây là sự nhận thức lệch lạc vô cùng tai hại khi tu pháp môn Tịnh độ.

   Điều ngộ nhận thứ hai chính là tựa đề của sách. Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh chỉ đúng với những ai có đầy đủ tín, nguyện. Trong sách A Di Đà Yếu Giải, tổ sư Tịnh Độ ngài Ngẫu Ích đại sư đã dạy chúng ta: Người niệm Phật có thể vãng sanh hay không, được quyết định bởi có tín nguyện hay không. Ngài chưa bao giờ nói rằng vãng sanh được là nhờ niệm Phật đạt được bất niệm tự niệm. Với tựa đề sách như thế càng khiến cho hành giả lơ là đến 2 yếu tố chánh vãng sanh là tín và nguyện, mà chỉ chú tâm vào phụ tố là niệm Phật như thế nào để mau mau đạt đến trình độ bất niệm tự niệm. Niệm Phật như vậy chỉ gieo chủng tử lành để những đời tái sanh kế tiếp gặp lại Phật pháp, chứ hiện đời sẽ không thể nào vãng sanh được.

   HM kính mong liên hữu Khải Đạt cùng những ai hữu duyên, đặc biệt là các hành giả mới bước chân vào cửa Tịnh môn, khi đọc được những lời chân thật này xin hãy ghi lòng câu: Niệm Phật Đầy Đủ Tín-Nguyện-Hạnh Bảo Đảm Vãng Sanh. Các phương pháp niệm Phật thì áp dụng bất cứ phương pháp nào cũng đều tốt cả vì đó chỉ là phương tiện để giúp chúng ta nhiếp tâm, hiện đời nhờ câu Phật hiệu để diệt trừ vọng tưởng phiền não, tương lai vãng sanh về cõi Phật ở Tây Phương Cực Lạc. Lão thật niệm Phật với tâm không mong cầu, ngày ngày tinh chuyên không gián đoạn thì bất niệm tự niệm tất sẽ tự đến.

   A Di Đà Phật.

 10. Tịnh minh

  A di đà phật
  Phong trào tu niệm Phật theo chỉ dạy của thày Thích Thuận Nghi hiện giờ rất phát triển, Tm cũng thương đc các đồng tu gọi đi tham gia, các đồng tu này tham gia rất nhiều khoá phật thất trc đây và đều đánh giá tu theo pp mới của thày Thích Thuận Nghi rất lợi lạc, TM cũng tuỳ hỷ đồng tu và nói rằng tham gia cộng tu như vậy có sức đại chúng nên nhiếp tâm tốt hơn, niệm Phật cũng miên mật hơn, mà cứ niệm Phật đc nhiều là tốt, hơn là thời gian đó ở nhà tu giãi đãi. Tuy nhiên k đc có tâm ham chứng đắc , ham bất niệm tự niệm nếu k sẽ vào lưới ma lúc nào mà k hay. Các đồng tu đều đồng ý như vậy và ai cũng hoan hỷ.
  Tm đc biết Cư sỹ Diệu Âm chú trọng tín, nguyện, hạnh để vãng sanh k phải đạt bất niệm tự niệm để vãng sanh. Cho nên đồng tu có duyên tham gia nên tránh mục đích sai thì cũng rất tốt.
  Tuỳ hỷ.
  Nam mô A Di Đà Phật

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật – Chào Tịnh Minh và các huynh đệ:

   Ngẫm nghĩ lại các gương vãng sanh từ trước đến giờ đều có chung một điểm là “lão thật” niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, chân thành một lòng niệm Phật, chẳng hề biết đến cái chi là “bất niệm tự niệm”, cho đến “phát bồ đề tâm”, v.v…Gần đây nhất là lão HT. Hải Hiền 112 tuổi tự tại vãng sanh, Ngài ko biết chữ, 92 năm chuyên tu chuyên niệm chỉ 1 câu A Di Đà Phật, Ngài thật làm trong 92 năm, cho đến cư sĩ Lưu Tố Vân, nghe Kinh 1 ngày 10 giờ, rảnh thì niệm Phật, chỉ chuyên nghe 1 bộ Kinh trong 10 năm thì liền có được thành tựu…các Ngài đều diễn cho chúng ta thấy rõ là thành tựu trong Phật pháp cần phải có thời gian chuyên cần tu tập trong một thời gian dài, ko phải một sớm một chiều mà có được. Tuy cũng có những người 3 ngày niệm Phật thì thành công rồi như tấm gương vãng sanh của Pháp sư Oánh Kha đời nhà Tống, nhưng Ngài trong khi nhập thất cũng là lão thật niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, chứ ko có cầu được bất niệm tự niệm. Khi mình khởi cái niệm muốn nhập thất niệm Phật hay tham gia đạo tràng niệm Phật để đạt Bất Niệm Tự Niệm thì đã lạc đường. Chẳng thể nói: ừ thôi thì cứ nhập thất, có thời gian niệm Phật như vậy là tốt hơn so với ở nhà giải đãi niệm Phật…nhưng cái tâm tham cầu, mong muốn đạt bất niệm tự niệm đó vừa phát khởi thì đã dọn đường vào lưới ma rồi, chứ chẳng phải chuyện chơi đâu.

   Chính vì vậy năm xưa, Ngài Lý Bỉnh Nam sau vài lần tổ chức Phật thất niệm Phật miên mật thì Ngài ko tổ chức nữa, vì quá phiền phức và nguy hiểm, do có người bị “tẩu hỏa nhập ma”, Ngài phải rất mất công, tốn nhiều sức lực để giúp cho họ giải trừ ma nghiệp…Việc này HT. Tịnh Không có giảng rõ trong lúc Ngài giảng Kinh VLT.

   Còn nếu nhập Phật thất thì phải làm như tổ sư Huệ Viễn: Nhập thất trọn đời – Đích thân Ngài tuyển chọn 123 người vào trong đạo tràng ở Lô Sơn, mọi người cùng nhau tu học chuyên cần chấp trì 1 câu A Di Đà Phật, thề trọn đời ko xuống núi. Kết quả 123 người đều vãng sanh, tỉ lệ thi đậu là 100% :). Tất cả 123 vị này đều thật làm, đều lão thật niệm Phật cầu sanh Cực Lạc.

   Cho đến trong cuốn Tịnh Độ Thánh Hiền Lục: Xem qua hết thảy các gương vãng sanh – các Ngài đều là lão thật niệm Phật, thật thà niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, chả có ai cầu đạt được Bất niệm tự niệm rồi mới cầu vãng sanh, ko thấy một ai. Khi chúng ta niệm Phật hễ có một cái nguyện khác với nguyện cầu vãnh sanh Cực Lạc thì cái nguyện cầu sanh Cực Lạc đó là hư dối. Niệm A Di Đà Phật cầu cho mạnh khỏe trường thọ đó chính là hư dối, niệm A Di Đà Phật cầu tai qua nạn khỏi đó chính là hư dối, niệm A Di Đà Phật để cầu gia đình bình an đó chính là hư dối,v.v…cho đến niệm Phật cầu “Bất niệm tự niệm” cũng là hư dối. Vì sao vậy? Vì đi ngược lại lời Phật Thích Ca dạy trong Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ – chúng ta xem kỹ từng câu trong Kinh xem Phật dạy chúng ta niệm A Di Đà Phật để làm gì? Năm lần bảy lượt đều chỉ 1 lòng khuyên chúng ta niệm A Di Đà Phật CẦU SANH CỰC LẠC, không có cái nguyện thứ 2. Chúng ta làm khác đi thì chẳng phải là dối Phật và tự lừa chính mình hay sao? Đem công đức NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT (niệm A Di Đà Phật được vãng sanh Cực Lạc đồng nghĩa với thành Phật) biến thành phước hữu lậu trong luân hồi sanh tử, cho đến tẩu hỏa nhập ma…thế chẳng phải là quá đáng tiếc lắm sao?

   Khẩn cầu các huynh đệ gần xa có duyên đọc được những lời này, xin hãy nghĩ sâu chín chắn, đừng có vội vàng hấp tấp mà uổng phí cái nhân duyên hi hữu hiếm có từ vô lượng kiếp đến ngày nay chúng ta mới có được – đó chính là gặp được pháp môn Tịnh Độ, đó chính là NIỆM A DI ĐÀ PHẬT CẦU SANH CỰC LẠC.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 11. Tịnh minh

  A di đà phật
  Chào chú Tịnh Thái, quan điểm chú rất đúng, xin chú và đạo hữu đừng hiểu nhầm ý cháu, Tịnh Minh đoạn trên cũng nói rõ tín nguyện hạnh vãng sanh chứ không phải bất niệm tự niệm bảo đảm vs như mọi người nghĩ.Tu học pháp môn Tịnh độ phải đúng tông chỉ tín nguyện trì danh theo đúng Chư tổ dạy mới đúng.

  Lão cư sỹ Lý Bỉnh Nam, TM cũng đọc qua thấy thầy luôn khuyến tấn mọi người tham gia Phật thất, hơn 30 năm hoăng pháp năm nào Ngài cũng có tổ chức ít nhất 3 khoá Phật thất, riêng tổ chức Tinh tấn Phật thất đc 2 khoá thì ngưng vì ma chướng như chú Tịnh Thái có nói, tinh tấn Phật thất khác với Phật thất thường là niệm 24h liên tục nên căn cơ chúng ta hiện nay ít người chịu nổi. Đại sư Ấn Quang cũng rất tán thán Phật thất vì thế Đại sư có dạy con cái khi cha mẹ mất thì tài thí tổ chức Phật thất lấy công đức hồi hướng cho cha mẹ là tốt nhất.

  Cá nhân TM cũng mong các bạn mới tu học nên y theo Thầy Tịnh Không dạy, nghe giảng kinh đến khi thấu triệt, hiểu rõ chánh tà thì mới áp dụng phương pháp niệm Phật phù hợp với căn cơ của chính mình, cốt lõi vẫn là Tín Nguyện Trì Danh Cầu Sanh Cực Lạc.

  A Di Đà Phật.

 12. Khải Đạt

  Cảm ơn Cư sỹ Tịnh Thái & Cư Sỹ Hữu Minh đã cho Đệ biết những lời khuyên chân that đầy ý nghĩa làm hành trang cho Đệ bước vững trên con đương học Phật nói chung và nói riêng trong pháp môn tu Tịnh Độ.
  A Di Đà Phật

 13. Diệu Âm Quảng Trí

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
  Con chào quý đạo hữu! Lâu lắm con mới lại tò mò mở trang Phật giáo thì con lại thấy: Ôi thời mạt pháp Ma chướng ở khắp nơi, chúng sanh thời này thì nghiệp lực quá nặng, luôn khởi tâm động niệm là tham, sân, si. Tu hành thì tâm mong cầu lại không biết là mình có tâm mong cầu. Ma vương chỉ đợi cơ hội khởi tâm đó là sẽ độ cho người đó để đi vào Tam ác đạo. Con có chị đồng tu nhiều năm rồi mà cũng bị ngoại cảnh làm mê mờ. Chị có người quen đưa cho quyển sách bất niệm và khuyên làm theo chỉ cần khoảng 1 tháng đạt tới bất niệm tự niệm. Chị đã làm theo, thật là uổng phí bao nhiêu năm tu học Phật pháp…Con đã đưa sự việc cho thầy con xem và thầy chỉ lắc đầu… Thầy con có gặp một vị tự cho mình đạt bất niệm tự niệm và vị ấy có nhờ thầy chứng minh sự chứng đắc đạt bất niệm tự niệm của mình, thì thầy có nói ý là thầy không biết, thì cứ sĩ lẳng lặng đi về hôm sau viết thư mắng thầy. Thầy con nói đấy thầy chỉ nói có thế mà đã sân hận mắng thầy, bất niệm tự niệm đâu có vậy. Thầy con hằng ngày thuyết pháp giảng Kinh Vô Lượng Thọ còn chưa đạt được thì huống chi…

  Theo thiển ý của con để đạt bất niệm tự niệm thì đừng có tâm mong cầu muốn được như vậy, nếu ai được như vậy mà nói ra cho người khác biết thì bất niệm tự niệm đó là do Ma độ cho người đó. Có người tu đạt bất niệm tự niệm như vậy thì mấy tháng sau bị điên luôn…Ôi thế gian tu hành chỉ cầu danh lợi – địa ngục trước mặt mà không biết, chúng sanh thật tội nghiệp. Nếu muốn chứng đắc tam muội thì tốt nhất là Buông xuống vạn duyên: tham, sân, si, ngạo mạn, khoe khoang, chấp,ngã, đố kỵ, tâm mong cầu. Hãy luôn coi mình là ngu nhất thiên hạ mà thành thật niệm Phật, hãy thường xuyên nghe Hòa thượng – Đại đức chuyên tu Tịnh Độ chân chính giảng Pháp thì chúng ta mới có trí tuệ chân thật mà y giáo phụng hành. Nhìn thấy điều xấu, ác đến với mình thì cảm ơn họ vì họ đang dạy ta tâm thanh tịnh. Đó là buông xuống vạn duyên, đó là nền tảng để chúng ta tu học thì chúng ta mới đủ đức hạnh để về Tây Phương Cực Lạc. Hãy vì Phật pháp, vì chúng sanh mà phục vụ nhưng tâm không vướng mắc vào những việc mình đã làm, mà trong tâm chỉ luôn niệm danh hiệu Phật thì dù có vất vả đến mấy nhưng tâm vẫn luôn thấy rất an lạc vì tâm luôn có đức tin Tây Phương đang chờ ta về, ta ở lại là trách nhiệm của ta nếu hết duyên thì ta về Cực Lạc. Thế cho nên chúng sanh tùy duyên mà độ.

  Con chỉ có vài lời muốn được chia sẻ đến quý đạo hữu, chắc chắn sẽ có nhiều người không hài lòng và mắng con không hiểu mà nói bừa. Nhưng đó là những suy nghĩ hiểu biết của riêng con, mong quý vị hoan hỷ vì đó là trách nhiệm của con, từ nay con sẽ cố gắng học hỏi thêm nữa vì Tây Phương Cực Lạc toàn là bậc thiện nhân. Cho nên con phải tự độ mình trước – chúng sanh tùy duyên mà độ, sau này nếu còn duyên con sẽ được gặp lại quý đạo hữu tiếp – Con chào tạm biệt quý đạo hữu. Con cầu Chư Phật – Chư Bồ Tát – Chư Hiền Thánh Tăng tác đại chứng minh! A Mi Đà Phật.

 14. Huệ Tịnh

  HT xin kính chào tất cả các bậc thầy và liên hữu đồng tu. Xin cho phép HT góp vài ý kiến nông cạn. Nếu có sơ sót gì xin các liên hữu chỉ giáo cho HT.

  Theo HT thấy nghe hiểu biết qua các kinh đại thừa thuyết và các thầy tổ giảng dạy thì người tu phải phát tâm từ bi khiêm tốn vô ngã vì lợi ích cho chúng sanh mà tu thật hành các thiện pháp hữu lậu và vô lậu. Y theo lý thuyết như vậy mà dụng công tu hành thì dễ dàng đắc đạo. Càng tư bi càng khiêm tốn vô ngã bao nhiêu thì càng thấy đạo tức lá có trí tuệ rồi.

  Còn nói đến khi hạ thủ công phu niệm Phật, tọa thiền, trì chú Mật tông mà cái căn bản tánh tình ngã chấp danh lợi còn móng khởi thì công phu chuyển thành phước hữu lậu cõi trên. Công đức thiên căn vô lậu phá màn chấp ngã kiến giải thoát sanh tử luân hồi không có bao nhiêu.

  Thật ra mà nói theo kinh nghiệm ở đời khi ai bỏ tâm lực vào làm một việc gì thì người đó sẽ thành công trong việc đó. Cái đó do huân tập thói quen đạo Phật gọi là nghiệp. Nghiệp ở ngoài đời hay trong đạo mỗi người đều có từ nhân phước đức kiếp trước đã deo mà gặp duyên quả nghiệp kiếp nầy. Hiểu và nắm vững luật nhân quả trong lòng bàn tay thì nghiệp thành công thất bại trong đời hay đạo thì bình thường thôi. Người nào đã huân tập tu hành thiện căn nhiều kiếp trước nên kiếp nầy quả chính tu thêm tí là đắc đạo co gì lạ đâu.

  Chúng ta cư sĩ tại gia vừa sống với đời, gia đình, công ăn việc làm, vừa niệm Phật hằng ngày coi như đang hoà họp 2 nghiệp hữu lậu và vô lậu cùng một lúc. Cho nên Phật tử như chúng ta tuy có căn lành sâu mới gặp Phật pháp và tin tu pháp môn niệm Phật thù thắng công đức bất khả tư nghị. Nhưng vì thiếu phước cho nên không có duyên xuất gia nhập tăng tu hành thuận lợi hơn là ở tại gia. Ở nhà tiếp xúc với vợ con cái lo lắng nhà cửa tiền bạc muốn tịnh tâm niệm Phật 1 xâu chuỗi nhất tâm bất loạn còn khó rồi nói chi đạt được cảnh giới bất niệm tự niệm của hàng thượng căn. HT đây thấy thật không đơn giản mơ uớc tí nào.

  HT tán thán hoan hỷ ai đã đạt bật niệm tự niệm nhưng cũng khuyên đó chỉ là mình có đủ phước duyên thuận cảnh để tu tập nhập thất mới được thôi. Nếu người nào có duyên buông xả không lo lắng việc chi vào một cái phòng nhỏ để niệm Phật trong vòng 7 ngày liên tục thì cũng sẽ đạt bật niệm tự niệm như ai. Ai có phước duyên căn lành được tu đắc đạo thì đừng nên tự báo cho thiên hạ biết. Thật ra mình khởi tâm muốn làm gì chư Phật Bồ Tát thiên thần hộ pháp biết hết chơn. Mình chơn tu đắc đạo cho dù chốn trên núi không ai biết đến mấy vị thiên thần hộ pháp cũng kêu các Phật tử tới tìm mình cầu đạo thôi.

  Nếu ai nói bất niệm tự niệm mới bảo đảm vãng sanh vậy thì 3 phẩm hạ sanh cho hạng nguời nào hóa sanh vào? Pháp môn tịnh độ Tự Lực + Tha Lực bao gồm 3 căn 9 phẩm liên hoa trong ao thất bảo TPCL. Nếu nói phải nhất tâm bất loạn Phật mới tiếp dẫn thì pháp môn nầy tự lực quá khó chỉ có thượng phẩm bên cõi Phật Di Đà thôi. Lấy tâm phàm phu mà đi suy lường nguyện lực bất khả tư nghị của Phat Di Đà thiệt không thể nào được.

  HT xin góp ý kiến chỉ mục đích làm lợi ích cho tất cả không có ý hại ai. Xin tùy hỷ tất cả công đức của các bậc thầy và liên hữu.

  HT chỉ xin cầu nguyện mười phương Tam Bảo gia hộ thân tâm an lạc thảnh thơi mỗi ngày hai thời sáng tối quyết chí vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tụng kinh niệm Phật nguyện cho cha mẹ, gia đình anh em. Ông bà tổ tiên, oan gia trái chủ, mười phương chúng sanh. Đồng sanh Cực-Lạc quốc.

  Nam Mô A Di Đà Phật!

 15. Thọ Đạo

  Xin chào quý liên hữu đồng tu: Nửa tháng nay đi tu mà con thấy các vị đồng tu với con có chia sẻ phương pháp BẤT NIỆM TỰ NIỆM, con thật sự không biết phương pháp đó như thế nào mà đã làm cho những người chuyên tu một phen giải đãi làm cho con cũng bị động tâm, vì tập khí sâu dầy dù biết là tu là phải buông xả vạn duyên thì mới không bị chướng vậy mà muốn đẩy mà chướng vẫn còn, nên con cũng muốn biết rõ ràng và bắt đầu tìm hiểu, sách con cũng đọc, nghe con cũng nghe con thấy phương pháp này thật là vi diệu và khó thành.

  Con là một phật tử tu pháp môn niệm Phật, con xin phép được viết nên suy nghĩ của mình nếu có gì mạo phạm không đúng – lạy Phật gia trì chỉ đường tiếp dẫn để con biết được về chánh pháp để tu tập tinh tấn hơn. Thưa quý đạo hữu, con thiết nghĩ pháp môn của phật có 84 vạn pháp môn, là một người tu hành thì không nên có tâm phân biệt đúng hay sai, khi sanh ra ở cõi này thì tất cả chúng ta cũng là chúng sanh, Phật dạy tất cả chúng sanh phải bình đẳng. Trước khi Phật nhập niết bàn Người cũng dạy chúng sanh trong là HÃY LẤY PHÁP CỦA TA LÀM THẦY, LẤY PHÁP CỦA TA LÀM GIỚI MÀ Y THEO. Vì sao Người dạy chúng ta vậy, vì người biết chúng ta ở thời mạt pháp này rất khó tu, u minh che mờ không phân biệt được thật giả, chánh, tà lên mới dạy chúng ta làm vậy. Con thiết nghĩ trong tất cả các phương pháp tu mật tông, thiền tông, tịnh tông, luật tông, bắc tông, … khi đến chùa hãy các liên hữu đồng tu đảnh lễ Phật cũng như chào hỏi nhau đều cung kính niệm A Mi Đà Phật. Con rất chân thành và cảm động khi biết được hồng danh của Ngài. Một câu A Mi Đà Phật vô lương quang, vô lượng giác, vô lương thọ và vô lượng công đức không thể nghĩ bàn, một con đường tu ngắn nhất dễ nhất vậy mà ta không chuyên tâm niệm Phật cầu vãng sanh mà còn mơ tưởng, tham cầu thành tựu nhanh chóng, con nghĩ rằng phương pháp BẤT NIỆM TỰ NIỆM cũng rất là tốt nhưng nó rất khó thành tựu, nếu chỉ 10 ngày hoặc một tháng mà đảm bảo được vãng sanh tây phương Cực Lạc thì cũng thật là mơ hồ, nếu thế thì khắp thế gian này đã thành Phật hết rồi, thật uổng cho 49 năm thuyết pháp của đấng từ phụ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

  Con mong rằng các quý vị đồng tu nên cân nhắc xem mình có thành tưu được hay không với phương pháp mới này. Con chỉ mong mọi người hãy lấy tâm tha thiết của mình mà niệm Phật đừng mong cầu gì cả, nếu chúng ta đủ duyên, tu hành tinh tấn, tâm thật sự thanh tịnh thì nhất định một đời này sẽ về được tây phương. Các cụ xưa có câu “Một nghề thì sống, đống nghề thì chết”, đừng có đứng núi nọ trông núi kia, mình chưa thành tựu được con đường mình đang đi đã bỏ đi sang con đường khác thì biết đến bao giờ mình mới đi hết được đoạn đường đó đây? Nếu cứ có cái tâm đó con e rằng tất cả chúng ta sẽ không về được với cha lành A Mi Đà mà đã đọa vào tam ác đạo rồi. Một phương pháp trì Danh hiệu A Mi Đà Phật dễ vậy, đi, đứng, năm, ngồi, làm việc gì chúng ta cũng có thể tu được vậy mà không tu được thì thôi, giờ còn có lòng mong cầu đạt cái này đạt cái kia thì vãng sanh sao nổi?

  Con kính khuyên các quỹ hữu đồng tu hãy chuyên tâm niệm Phật, niệm Phật một cách chân thật, chân thành nhất định sẽ về được, sẽ được cha lành A Mi Đà cùng thánh chúng đến cứu rước chúng ta về.

  A Mi Đà Phật.

 16. Huệ Tịnh

  A Di Đà Phật. Để thay đổi không khí xin các bạn đọc câu chuyện này rất hay rất thực tế.

  http://chuatanvien.com/vi/news/Guong-Vang-Sanh/Cau-Chuyen-Vang-Sanh-Biet-Truoc-Ngay-Gio-Do-Duoc-Oan-Gia-Trai-Chu-271/#.U_4n6q6_g6k

  Nam Mô A Di Đà Phật.

 17. Phúc Bình

  Ngay chính trong quyển sách “Niệm Phật Bất Niệm bảo đảm vãng sanh” của Thầy Thích Minh Tuệ có câu nói làm mình nhớ nhất của sư huynh ngài “Một đắc, hai điên”. Thầy Thích Minh Tuệ là người chuyên tu, căn cơ như thế nào các bạn đều biết không hạng tầm thường mà phải 2 lần nhập thất, mỗi lần mấy năm tự rút kinh nghiệm tu tập mới đạt được kết quả.
  Có một cô là bạn đồng tu của PB, cô ngoài 60 vừa mới niệm Phật được mấy tháng vừa hôm trước có hỏi PB: con ơi, có người rủ cô đi niệm Phật Bất niệm tự niệm, cô không biết thế nào hỏi con xem sao. Phúc Bình mới thấy giật mình. Ngay như ban hộ niệm mà một lúc mất 50% số người vì họ chuyển hướng sang tu bất niệm tự niệm. Cô là người thật thà, chất phác lắm nên khi PB nói rằng: cô cháu mình như cốc nước đang đục ngầu, muốn lắng trong lắm nhưng phải cần thời gian cô ạ. Người ta chỉ còn một chút đục nên họ tu Bất niệm tự niệm được, cô cháu như vậy nên chưa vội được. Đại đức Thích Giác Nhàn cũng có nói rằng việc vãng sanh hãy để chư Phật sắp xếp, nên cô cháu mình cứ làm việc nhỏ đã, còn đâu có Phật hộ trì rồi, không lo cô ạ,lo cũng không được. Vậy là cô tin, không theo hướng tu Bất niệm tự niệm. Lấy niệm Phật, hộ niệm cho người vãng sanh làm hướng đi chính.
  Các pháp tu tập Tịnh độ được các Ngài chỉ dẫn cho phàm phu chúng ta rất nhiều, phù hợp với mọi căn cơ .
  Con xin thành kính tri ân!
  Nam Mô A Di Đà Phật!

 18. Huệ Tịnh

  A Di Đà Phật.

  “Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Ðảm Vãng Sanh”

  Cái câu tựa đề nầy càng đọc càng cảm thấy nguy hiểm cho các hành giả tín đồ niệm Phật sơ cơ sao đâu. Tuy đưa ra nghe thấy rất hay có lợi ích nhưng e sợ cái hậu quả nặng hơn lợi ích. Vì sao HT lại nói vậy? Vì suy xét theo căn cơ thời mạt pháp vô số người niệm Phật trên thới giới khắp nơi không đủ thiện căn phước đức nhơn duyên để đạt được cảnh giới đó. Nếu không đạt được tiêu chuẩn vậy thì các vị niệm Phật còn kém định lực nhưng tin nguyện đầy đủ thua 1 kẻ được mướn niệm Phật nhất tâm bất loạn chỉ vì đồng tiền danh vọng hay sao? Đem kiến thức tựa đề xuất ra tuy có ý tốt nhưng không nghĩ đến tâm lý của người không có duyên phước đức căn cơ sẽ nghĩ đến phải thật hành vậy mới bảo đảm vãng sanh? Sao nỡ nào lại vì có thể lợi ích được 100 người mà có thể hại đi vô số Phật tử sơ phát tâm niệm Phật đang có lòng tin nguyện sanh TPCL nhưng chưa vững chắc mà sẽ nghi ngờ mất đi lòng tin không thể có phần vãng sanh. Thiệt đáng buồn đáng tiếc không biết nói sao nữa.

  Theo ý kiến nông cạn HT nghĩ cái tựa đề nên sữa lại “Cách niệm Phật để đạt được phẩm cao khi vãng sanh Cực Lạc”. Nói vậy ai nghe có duyên tu tập được có lợi ích của quả vị cao. Người niệm Phật sơ cơ cũng có thêm khái niệm muốn cố gắng hơn mà không mất đi lòng tin tuy chưa tu tập đạt được. Chúng ta tu hành làm gương cho vô số kẻ sơ cơ niệm Phật nên cẩn thận tế nhị là trên hết.

  HT nguyện cho Phật tử nào nghe thấy bài pháp đừng vì phải đạt bất niệm tự niệm mới được vãng sanh. Phải luôn nhớ niệm Phật tu phước đạt cảnh giới cao thấp thì 9 phẩm hoa sen thượng trung hạ bên Cực Lạc tuỳ theo sự phước đức nhơn duyên mà dự vào phẩm thấp hay cao. Hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc có ghi pháp danh của tất cả Phật tử nào có tin và phát nguyện vãng sanh rồi đừng có nghi ngờ. Cứ yên tâm niệm Phật thoải mái như các ông bà lão già là được rồi. Chuyện tiếp dẫn sanh về Cực Lạc thì để cho Phật Di Đà, Quan Âm Đại Thế Chí Bồ Tát lo hết. Cố gắng hằng ngày tập buông xả bớt tham luyến ái tiền tài gia đình con cái nhà cửa mấy thứ đó càng nhẹ thì khi lâm chung Phật tới tiếp dẫn mình bay theo nhẹ nhàng về TPCL.

  ————————-
  Ấn Quang Đại sư – Vị Tổ thứ 13 của Tịnh độ tông

  Đại sư có ba điểm đặc biệt khác hơn những vị xuất gia đương thời:
  – Một là không lãnh làm trụ trì tự viện lớn, vì cho mình kém đức, e chướng ngại đến sự thanh tu.
  – Hai là không thâu đệ tử xuất gia, vì xét thấy vào thời mạt pháp đã sâu, người xứng đáng với bổn phận xuất gia rất ít, nên không muốn gây nhiều hệ lụy.
  – Ba là không quyên mộ khuyến hóa, bởi thẹn thấy nhiều kẻ vì lợi danh mà làm mất sự thanh khiết của nhà tu.
  Về duyên hoằng hóa, Đại sư, quán xét vào thời mạt vận đạo đức lần suy, nhân căn hầu hết đều kém yếu, phần đồng chỉ ở trình độ giữ Tam quy, Ngũ giới, niệm Phật ăn chay mà thôi, như thế cũng gọi là đã có nhiều căn lành rồi, còn hạng siêu xuất thì thật ra tuyệt ít. Vì thế, đại khái Ngài chỉ khuyên giữ trọn luân thường, tin chắc nhân quả, lánh dữ làm lành, Tín Nguyện niệm Phật, cầu sinh Tây Phương. Người đáng chiết phục, dù bậc Thiền túc cự Nho, đạt quan danh sĩ, cũng thẳng thắn chỉ trích. Kẻ đáng nhiếp thọ, tuy hàng sơ học hậu sinh, nông công nô bộc, cũng từ ái khuyên dạy. Cách giáo hóa của Ngài, chỉ đem những sự lý thiết thực bình thường để khuyến ích, tuy chính mình hiểu sâu tông giáo, song không chuộng huyền luận cao đàm.

  Đại sư lúc bình thời, ngôn hạnh chân thật, không biểu thị điều chi kỳ lạ, nên chẳng thể biết Ngài chứng đắc đến đâu. Song hàng Tăng tục xét qua đạo hạnh, sự hoằng hóa thuở còn sinh tiền, đến việc quy Tây và lưu Xá-lợi khi viên tịch, đều nhận định Ngài là bậc Thánh nhân tái lai để tùy cơ độ sinh và hộ trì chánh Pháp.

  HT.Thích Thiền Tâm (nguồn tư liệu về 13 vị Tổ của Tịnh độ tông)
  ———————

  Lý do tại sao mà Đại Sư Ấn Quang tuy đắc niệm Phật tam muội mà không cho ai biết cả? Tự mỗi người suy nghĩ sẽ hiểu tự có câu trả lời.

  Đâu phải ai cũng có phược đức thiện căn rảnh để nhập thất dụng công đạt được cảnh giới cao của bậc thượng căn đâu. Trung hạ căn đều được vãng sanh hết. HT đây chỉ biết Phật Di Đà đã bảo đảm nếu ai có long tin nguyện sanh về cõi Cực Lạc thì chỉ cần niệm danh hiệu của ngài thì sẽ được tiếp dẫn. Nếu ngài nói phải tiêu chuẩn bật niệm tự niệm mới bảo đảm thì hạ căn như HT đây hẹn đợi kiếp sau hay sao? Các hoa sen ở hạ phẩm không có thiện nhơn nào cả. Như vậy cái WIFI năng lượng của Phật Di Đà yếu quá không thu bắt kết nối nổi năng lượng của HT hay sao? Tuy HT ký hợp đồng di động với Phật Di Đà nhưng không có trả tiền hằng tháng cao như người khác nhưng vẫn có phần sử dụng năng lượng của Phật Di Đà chứ. Tuy HT là khách trả tiền hằng tháng thấp nhưng khi công ty điện thoại có tổ chức party cho khách thì HT cũng được mời dự tuy không có chỗ ngồi VIP như khách cao cấp hơn thôi.

  Người tu Tịnh Độ cũng thế. Tín Nguyện vãng sanh rồi là đã ký hợp đồng không được bỏ. Hành trì niệm Phật tích phước đức cao hay thấp (là trả tiền hằng tháng) thì tuỳ khả năng sức lực cho phép chứ không thể ép ra trứng. Đơn giản vậy thôi đừng nghi ngờ phải đua theo thiên hạ coi chừng mất hợp đổng luôn mới khổ.

  Nam Mô A Di Đà Phật.

 19. Khải Đạt

  Sự that chúng con là hang phàm phu nghiệp chứng sâu nặng; Tham – Sân – Si ; Vô minh che lấp. Tự mình vác viên gạch đập vào người mình mà còn kê đầu. Sau nhiều kiếp luân hồi sinh tử chìm trong 6 cảnh (Địa ngục – Ngã quỷ – Súc sinh; A Tu La – Người và Trời) kiếp này đây gần đến cuối đời mới gặp được Phật Pháp; Thọ trì Tam giới; Tung kinh, trì chú và cuối cùng cũng gặp được pháp môn Trì Danh Niệm Phật. Tuy phước cạn nghiệp dày tu tập chưa vào đâu mà vẫn còn mang cái tâm vọng cầu. Nhưng cũng rất may mắn đã tò mò tra gặp trang này để nói lên sự thật của bản thân và đã được các Vị Hòa thương, Đại đức Tăng Ni; Cư sỹ đã tu tập lâu năm về pháp môn Niệm Phật cho những lời pháp thí vô cùng tâm đắc giúp cho hạng Phàm phu thô tục chúng con có tý tư lương hành trang trên con đường đi về TPCL.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

 20. Cam Lồ

  Kính thưa các chư vị đại đức,

  Cho con hỏi là con đang tu pháp môn trì danh niệm phật. Con đang thắc mắc là làm sao để có Phật trong tâm? Con nghe nói niệm Phật mà trong tâm không có Phật thì có thắc cả cuống họng cũng vô ích nên con lo. Xin hãy khai thị cho con điều này!

  Hằng ngày con niệm Phật liên tục nếu có thể lúc đó con chỉ nhớ câu Phật hiệu chứ không nhớ hình ảnh Phật. Từ khi biết Phật pháp thì con ăn chay, làm điều thiện.

  Kính mong các chư vị đại đức khai thị cho con! Con xin chân thành cảm tạ!!!

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Cam Lồ,

   Phật nói: Tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Phật tâm chính là chân tánh hay còn gọi là tự tánh của mỗi chúng sanh. Muốn thấy được tự tánh ấy, muốn cho tự tánh ấy hiện tiền bắt buộc chúng ta phải thực tu hành. Yếu chỉ là: Tín – Nguyện – Hành, nghĩa là Tín sâu – Nguyện thiết – Thực tâm hành. Tại sao chúng ta cần yếu chỉ này, trên ĐVCT đã có rất nhiều bài kiến giải, bạn ráng lắng tâm tìm hiểu để đúc kết kinh nghiệm tu học nhé.

   niệm Phật mà trong tâm không có Phật thì có thắc cả cuống họng cũng vô ích nên con lo
   Nhận định của bạn rất chính xác. Tuy nhiên câu này bạn phải hiểu thật chuẩn xác: Tại sao nói “niệm Phật trong tâm không có Phật”? Tâm Phật như TN đã nói trên, vốn luôn hiện tồn, sở dĩ nó chưa hiển hiện vì tâm ấy bị tham-sân-si, ngã mạn, phân biệt, chấp trước, gộp chung lại là tâm phiền não vọng tưởng=tâm vô minh tạm thời che lấp. Vì thế, khi bạn niệm Phật, tâm vô minh ấy khởi lên và bạn để chúng khống chế, hoặc bạn chạy theo tâm ấy=trong tâm bạn lúc này chỉ còn đầy ắp tâm phiền não, cũng vì thế tuy miệng bạn niệm Phật, nhưng chỉ là niệm suông. Nói chính xác: thân một nơi, tâm một nẻo.

   TN lấy một ví dụ nhỏ để bạn quán chiếu: Khi bạn ngồi ăn cơm, trước mặt bạn là cha mẹ, ông bà, anh chị em, nhưng chưa chắc tất cả mọi người đều chú tâm vào bữa ăn quây quần này. Trái lại, mỗi người lại đang suy tư một nẻo. Vậy là bữa ăn chỉ là cái cớ để cả nhà tụ họp=thân tụ; nhưng tâm của mọi người lại đang tơ tưởng theo những việc của riêng mình=tâm chẳng tụ.

   Do vậy muốn tâm mình niệm Phật bạn phải thực tập: gạt bỏ mọi vọng tưởng, phiền não ra khỏi tâm, ít nhất, trong lúc bạn niệm Phật. Điều này khó hay dễ? Rất khó, vì khó nên chúng ta mới phải thực hành, chứ nếu dễ thì chúng ta đã thành Phật hết cả rồi. Từng ngày, từng giờ, từng bước loại bỏ những phiền não, vọng tưởng đó bằng cách: chúng tự khởi, chẳng chấp, chẳng để ý, chẳng quan tâm, chẳng phân biệt, chẳng suy diễn, chẳng chạy theo… = chúng tự sẽ ra đi và đương nhiên bạn sẽ niệm Phật trong chánh niệm.

   Về sự lo ngại của bạn là đúng, nhưng nỗi lo chỉ thực có ý nghĩa khi hàng ngày bạn nhất tâm thực hành theo yếu chỉ nêu trên. Bằng không nỗi lo sẽ luôn thường trực.

   TN chúc bạn giữ vững niềm tin, thực hành: Nhìn thấu-Buông xả-Tự tại-Tuỳ duyên-Niệm Phật!
   A Di Đà Phật

 21. Cam Lồ

  Con xin cảm ơn chú Thiện Nhân đã khai thị !

  Dạ con niệm Phật chỉ bám vào câu niệm Phật, cái con băn khoăn là con chỉ nhớ câu Phật hiệu chứ ko nhớ Phật :(. Con sẽ cố gắng hành trì theo lời khai thị của chú!

  A Di Đà Phật!

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Phép Trì Danh là giữ vững danh hiệu A Di Đà Phật thường trực trong tâm. Trong “Trì Danh” tức phải hiểu là phải bao gồm đầy đủ “Tín Nguyện cầu sanh Cực Lạc”, khi đó Trì Danh mới gọi là chánh hạnh. Nếu chẳng có Tín, chẳng có Nguyện thì Trì Danh đó chẳng phải thật trì danh.

   Do đó bạn chỉ cần giữ vững câu hồng danh A Di Đà Phật trong tâm, một lòng thiết tha muốn nguyện sanh về nước Cực Lạc khi mãn báo thân này. Khi còn duyên trong đời này thì mình dùng tâm của A Di Đà Phật đối xử với hết thảy mọi người, mọi sự, mọi vật. Tâm của A Di Đà Phật là tâm gì? Là tâm Chân Thành, Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Chánh Giác, Từ Bi. Làm được như vậy mỗi ngày thì niệm câu Phật hiệu liền tương ưng vậy.

   Huynh Thiện Nhân là chia sẻ về kỹ thuật. Nay TT phàm phu này bổ sung cho bạn thêm về phần tâm yếu của việc Trì Danh A Di Đà Phật.

   Cái thắc mắc làm thế nào để có Phật trong tâm cũng là 1 loại vọng tưởng cần phải buông xả. Cứ thực hành pháp trì danh đúng như Đại Sư Ấn Quang khai thị: “Từ sáng đến tối, từ tối đến sáng chỉ niệm Phật hiệu ko để gián đoạn, hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm, ngoài việc niệm Phật đừng dấy khởi 1 niệm nào khác, nếu khởi vọng niệm phải tức thời bỏ ngay.” – Đây là khai thị trọng yếu nhất cho người niệm Phật theo pháp Trì Danh. Chớ nên vọng cầu trong tâm phải “thấy” Phật, rất dễ lạc vào ma đạo!

   Trong đời sống hằng ngày thì dùng tâm “Chân Thành Thanh Tịnh Bình Đẳng Chánh Giác Từ Bi” theo lời dạy của HT. Tịnh Không để ứng xử đối người tiếp vật. Đây chính là tâm Phật A Di Đà, cũng chính là tâm của chính mình. Làm được như vậy thì tâm mình cùng tâm A Di Đà Phật là tương ưng, là một. Người niệm Phật với tâm như vậy mà nguyện sanh Cực Lạc thì chắc chắn vãng sanh, phẩm vị lại tương đối cao.

   Vài lời chia sẻ với bạn, hi vọng bạn đã rõ ràng, thông suốt về cách trì danh niệm Phật.

   Nếu bạn còn chỗ nào chưa rõ, bạn cứ mạnh dạn chia sẻ nhé.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 22. thiện nhẫn

  a di đà phât,
  quý thầy cho con hỏi : từ khi con biết tu theo pháp môn tịnh đô,
  ban đêm con tụng kinh, niệm phật ra tiếng,ban ngày trong tâm con cũng niệm a di đà phật, nghĩa là không niệm thầm củng không niệm ra tiếng, vậy có được hay không?
  gì nhà con buôn bán kinh doanh, nên niệm ra tiếng hơi trở ngại
  không hiểu sau trong tâm con lúc nào củng tự niệm a di đà puật
  con mông thầy cho con lời khuyên .a di đà phật

 23. Từ Minh Hào

  Nam Mô A Di Đà Phật. con tên Từ Minh Hào 13 tuổi,và đang hành trì pháp môn Tịnh Độ, con biết rằng có thể niệm Phật trong 4 oai nghi đi, đứng, nằm ,ngồi, nhưng con thắc mắc một điều là có thể niệm Phật lúc đang dùng cơm có được không vì niệm Phật tương tục không gián đoạn thì mới mau vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được
  kính mong hành giả cho con biết rõ. Nam Mô A Di Đà Phật.

  • minhthuy

   Lúc ăn cơm là lúc đang ngồi. Mà niệm Phật đc trong tứ oai nghi đi,đứng ,nằm,ngồi.Vậy bạn nghĩ lúc ngồi ăn cơm có niệm Phật đc k ? Có nhé.
   Nhưng đang ăn cơm thì bạn nên niệm thầm thôi.

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Minh Hào,
   Nếu bạn có thể nhiếp tâm niệm Phật trong lúc ăn cơm thì quá tốt rồi. Bạn cứ thầm niệm, chú tâm nghe cho rõ từng tiếng một là được.
   Tâm dũng mãnh học Phật của bạn thật là đáng quý. Chỉ xin nhắc nhở bạn một vài điều, thông thường chúng ta lúc ban đầu học Phật thì rất dũng mãnh tinh tấn, càng về sau, do cuộc sống, do duyên này nọ mà ngày càng thối thất. Cho nên, PH muốn nhắc bạn trong cuộc sống sau này, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng nhớ giữ cho được tâm tinh tấn hăng hái như lúc ban đầu nhé. Ngoài ra, còn một điểm nữa, khi ta quá hăng hái, trong trường hợp niệm Phật cứ bị vọng tưởng hoài, nếu không khéo nhìn rõ, nhiếp phục, thì ta sẽ bực mình, nổi sân. Cho nên, dù hăng hái, nhưng hãy nhớ kiên trì, đừng nóng vội bạn nhé. Tín sâu, Nguyện thiết, Hành chuyên thì sẽ mau về Cực lạc.
   Chúc bạn thường tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 24. Võ Huệ Sanh

  A Di Đà Phật, gửi Minh Hào nhỏ tuổi như vậy mà đã hiểu về Tịnh độ lại có thể hành trì đúng pháp cho thấy MH rất có thiện căn đã gieo trồng nhiều căn lành. Trước khi dùng cơm nên nguyện trong tâm và niệm A Di Đà Phật, trong lúc thọ dụng lại có thể tâm tâm không rời 4 chữ A Di Đà Phật lâu ngày sẽ cảm nhận được hỷ lạc khi thọ dụng. Khi thực hành đi, đứng, nằm, ngồi đều tâm tâm lúc nào cũng nhớ A Di Đà Phật bao gồm tất cả những sinh hoạt hằng ngày: trong lúc làm việc, nghỉ ngơi, thực dụng,…Chúc MH mau tiến tu trên con đường Phật quả. Nam mô A Di Đà Phật

  • *Từ Minh Hào

   Con xin cám ơn các hành giả. Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Hoa Mai

   Bạn Huệ Sanh
   Khi ăn cơm bạn niệm Phật như thế nào bạn có thể chia sẻ dc ko
   Cám ơn bạn
   A di đà phật

  • *Từ Minh Hào

   Nam Mô A Di Đà Phật, lúc đang dùng cơm mình niệm danh hiệu Phật trong tâm hay còn được gọi là mặc niệm.

 25. ngoc giau

  A di đà phật
  Con biết phật phát mới đây. Và con đọc sách kinh phật và con biết cuộc sống này vô thường chừng nào và con đã quyết tâm niệm phật cầu sanh tây phương tịnh độ. Con với bước đầu niệm phật cho đừng vọng tưởng tạp niệm chi phối. Xin cho con hỏi buỗi sáng con nằm niệm phật bữa chưa con đọc kinh vô lượng thọ 10 phẩm được ko ạ và buổi tối con đọc kinh sám hối con đọc thêm hướng cho quan gia trai chủ rồi con niệm phật rồi niệm quan thế âm bồ tát rồi ngủ. Do thời gian con ban làm nên ko co thời gian nhiều. Con đọc nhiêu đó có xem tạm ko ạ
  Xin các vị quan hỷ chỉ dẫn.
  Con cảm ơn
  A di đà phật
  Con cảm ơn

 26. Anh Minh

  Kính thưa chư vị đồng tu, tôi rất thích pháp môn niệm Phật A Di Đà nhưng tôi bị vướng mắc 1 số vấn đề chưa được giải quyết đã tu vài năm nhưng lại phiền não và sanh nghi hoặc vô cùng, tôi xin trình bày điều ấy cho quý liên hữu cùng nghe và có thể giúp tôi giải nghi để tôi có lòng tin chân thật với pháp môn này. Kính thưa chư liên hữu tôi bị vọng niệm chi phối và không phải vọng niệm thường dâu quý vị, chuyện là như vầy tôi có học giới có câu có vị sa di kia chê cười vị Tỳ kheo tụng kinh như tiếng chó sủa. Nghĩ đến đó tôi nghĩ mình vừa bị vọng niệm bất kính có từ chó ( xúc sanh) trong câu niệm phật nên tôi dằn vặt suốt mấy năm liên. Chưa có lời khuyên nào rất mong chư vị liên hữu tu Pháp môn niệm Phật giúp đỡ tôi vượt qua nghiệp chướng này.Tôi rất cảm kích ơn đức ấy A Di Đà Phật.

  • Tâm Tịnh

   A Di Đà Phật. Đạo hữu cứ siêng năng chăm chỉ niệm Phật. Dù có khó khăn, chướng ngại nào cũng một lòng một dạ với câu Phật hiệu vạn đức hồng danh này. Luôn tin tưởng, hành trì mỗi ngày như thế thì chẳng có chướng ngại nào mà không bị đẩy lui. Mình cũng xin khuyên Đạo hữu là sau mỗi thời khóa niệm Phật nên nhớ hồi hướng cho tất cả oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp từ trước đến nay của mình, thành tâm sám hối về mọi lỗi lầm mình đã gây ra với họ, khuyên họ hãy buông bỏ oán thù, cùng nhau một lòng niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương, vĩnh viễn thoát khỏi kiếp luân hồi khổ đau này. Như thế thì những nghiệp duyên quá khứ [đang hiện hữu] sẽ mau được dứt bỏ, không còn hành hạ mình nữa.
   Chúc Đạo hữu tinh tấn!
   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Tịnh Thức

   https://youtu.be/fBTPB2MKPZE
   https://youtu.be/Km8REKkbJ68
   https://youtu.be/FZTb3W-m_VE
   Cái này chắc chắn giúp được bạn.hãy nên xem kĩ
   A DI ĐÀ PHẬT

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Anh Minh,

   Chư Tổ nói: Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm! Câu này có nghĩa gì?

   Phàm phu chúng ta nghiệp chướng, phiền não sâu nặng, vì thế hàng ngày luôn sống với chúng, nay muốn chế phục phiền não chẳng phải dễ hay ngày một ngày hai đã vượt qua được. Quan trọng là khi biết phiền não khởi chúng ta phải làm gì? Niệm Phật là để khắc chế phiền não. Phiền não thì muôn hình vạn trạng, do vậy bạn đâu cần phải tự dằn vặt mình quá lắm như vậy? Tu là sửa. Muốn sửa phải nhận biết lỗi từ đâu. Nhận biết rồi, sửa rồi thì thôi, cảnh tỉnh mình lần sau đừng vô minh như thế nữa rồi xả bỏ cái niệm vô minh đó đi, sao lại đem nó chất hoài trong tâm làm gì?
   Có câu chuyện này TN ghi lại, bạn đọc kỹ rồi chiêm nghiệm nhé.

   TN
   ………………………………………………………………
   CON ĐƯỜNG BÙN LẦY
   Một hôm Tanzan và Ekido cùng đi trên một con đường lầy lội. Cơn mưa nặng hạt vẫn còn rơi. Qua một khúc quanh, họ gặp một người thiếu nữ xinh đẹp trong bộ kimono với đai lưng bằng lụa, ngập ngừng không băng qua đường được.
   “Này cô bé,” vừa nói xong, tức thì Tanzan bế cô gái sang bên kia đường.
   Ekido không trò chuyện nữa cho mãi đến đêm khi hai người đến trú ở một ngôi chùa. Không còn chịu được nữa Ekido phàn nàn với Tanzan: “Chúng ta là tăng sĩ, không được đến gần phụ nữ, nhất là con gái trẻ đẹp. Nguy hiểm lắm. Tại sao sư huynh lại phạm giới?”
   “Ủa, tôi đã để cô gái ở đấy rồi mà,” Tanzan nói. “Sư huynh còn mang cô ấy theo ư?” (Trích Những Câu Chuyện Thiền Môn)

 27. Diệu Niệm

  Bạn Anh Minh thân mến
  Tại sao bạn thích pháp môn niệm Phật mà vẫn còn nghi hoặc ? Chứng tỏ bạn rất có duyên với pháp môn này đấy và bạn thiếu sự tìm hiểu về nó, khi có nghi hoặc cũng rất tốt: hãy nghe pháp hoặc đọc sach lời giảng của các tổ sư Tịnh độ,.. như mình thì hay nghe ngài Tịnh Không giảng , thỉnh thoảng lại nghe để nhắc nhở mình tinh tấn lên.
  Theo như mình nghĩ thì bạn đang rơi vào chấp pháp , chấp văn tự , nên sinh ra phiền não, phiền não là nghiệp chướng là tai nạn , Phật dạy giữ tâm thanh tịnh là tiêu nghiệp chướng ( phiền não chướng là khởi đầu của các nghiệp lôi kéo mình vào con đường đau khổ) Bởi vậy Danh hiệu Adida Phật giúp ta niệm Để giữ tâm thanh tịnh. Tâm là đầu mối của các pháp : bạn nghĩ gì thì sẽ thành ra cái ấy. Niệm Phật tương lai vãng sanh cũng tu thành Phật, bạn nghĩ tới xuc sanh thì sẽ không tôt đâu, mà suc sanh cũng có Phật tánh, cũng là bình đẳng với ta không khác mang lông đội sừng cũng do cái Tâm mà ra. Từ súc sanh chẳng phải không thanh tịnh cũng chẳng phải thanh tịnh do bạn tư duy nó thế nào thì nó ra thế ấy, vậy bạn bố thí nó đi , cho đi , buông xả đi, và hãy thay vào câu Adida Phật , niêm phật cũng là trì giới là bố thí là thanh tịnh là trí huệ là tiêu nghiêp chướng….vài lời ngu muội và lủng củng, mình cũng còn đang mới hoc Phật , xin bạn đọc thông cảm nhá , mình cùng giúp nhau tu hanh mà. Adida Phật

 28. Diệu Niệm

  Ôi hôm nay đọc bài của Bạn Anh Minh trong lúc buồn ngủ rồi giờ đọc lại moi thấy mình đọc không kĩ mà đã vội viết lên đây. Adida Phât con còn non lắm không nên viết lung tung lên đây thì tốt hơn Adida Phât Adida Phật Adida Phât ?????

 29. Thanh minh

  Chào bạn anh minh
  Tôi nghĩ bạn nên lạy phật nhiều hơn để sám hối tất cả các tội lỗi từ quá khứ cũng như đời này đã gây ra,niệm hồng danh 88 đức phật(và danh hiệu các đức phật khác mà bạn biết).cả danh hiệu các vị bồ tát(quan âm,địa tạng,di lặc,,,).
  Đọc ttụng phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện trong kinh Hoa nghiêm,kinh Dược Sư,kinh Địa Tạng,kinh Pháp Hoa,Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối(trong kinh Lăng Nghiêm)…
  (“nhớ nghĩ đến giới là gần với Đạo”-kinh Lăng Nghiêm)
  Chúc bạn an lạc.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *