Yếu Chỉ Pháp Trì Danh Niệm Phật

Yếu Chỉ Pháp Trì Danh Niệm Phật

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên chúng ta nên phát nguyện sanh về Cực Lạc thế giới. Lần thứ nhất trong kinh A Di Đà, đức Phật Thích Ca nói được sanh về cõi Cực Lạc không phải tầm thường. Người thiện căn, phước đức ít, không sanh về được. Như vậy nghĩa là sao ? Phải thiện căn phước đức nhiều mới được thọ sanh. Muốn được thiện căn phước đức nhiều thì phải làm gì?

Đức Phật Thích Ca nói: “Ai nghe nói đến danh hiệu Phật A Di Đà rồi chuyên chấp trì”, cũng như quý vị mấy ngày qua niệm Phật đó, như vậy tất nhiên là được thiện căn phước đức nhiều. Nhưng niệm Phật mà được gọi là Chấp trì danh hiệu cũng không phải thường, không phải chuyện dễ làm được!

[audio:http://hotfile.com/dl/120092611/41218ea/the_nao_la_chap_tri_danh_hieu_phat_ThichTriTinh.mp3|titles=Audio Yếu Chỉ Pháp Trì Danh Niệm Phật của hòa thượng Thích Trí Tịnh]

Chấp trì nghĩa là sao? Nghĩa là nắm giữ hay cầm giữ. Thí dụ như hiện tại, quý vị nhìn lên đây thấy tôi đang nắm cái gì ? Tôi đang nắm cầm cái mão, và cái mão dụ cho danh hiệu Phật A Di Đà. Bây giờ tay tôi chỉ còn nắm cầm cái mão, ngoài cái mão không còn nắm cầm cái gì hết. Nếu cầm vạt áo mà quý vị nói tôi đang cầm nắm cái mão thì đâu có được phải không ?Cái mão này tỷ dụ cho danh hiệu Phật A Di Đà. Cũng tương tự như vậy! Nếu trong tâm mình đang niệm Phật mà còn niệm nào khác thì không thể nói là niệm Phật (như ở đây tôi đang cầm cái mão chung với cái vạt áo thì không thể gọi là chỉ cầm cái mão được). Cho nên, tiếng Chấp trì thực hành cũng khó lắm chứ không phải dễ, nghĩa là một thứ thôi. Chấp trì danh hiệu Phật chỉ là một thứ danh hiệu Phật thôi. Nếu trong tâm mình có một cái tưởng hoặc một niệm, một suy nghĩ gì khác, đâu thể gọi là chấp trì. Như tay tôi như vầy thì gọi là chấp trì cái mão, mà bây giờ thêm vạt áo nữa thì không thể nói chấp trì cái mão được, có phải vậy không ?

Khó chớ không phải dễ đâu! Việc làm từ phàm đến Thánh đâu phải chuyện thường, phải tinh tấn cố ggắng nhiếp tâm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, nếu mình nhiếp trì danh hiệu Phật được từ một ngày, hai ngày đến sán ngày, bảy ngày thì được nhất tâm bất loạn, gọi là niệm Phật Tam Muội, là Chánh định. Người như vậy, lúc sắp lâm chung sẽ được Phật A Di Đà cùng với Thánh chúng hiện đến trước người đó. Người đó thấy Phật cùng với Thánh chúng thì Chánh niệm hiện tiền, được vãng sanh về Cực Lạc thế giới (nghĩa là bỏ thân này liền sanh về Cực Lạc).

Việc làm từ phàm đến Thánh, từ khổ đến vui mà tóm tắt mau lẹ như vậy nên đức Phật Thích Ca nói đó là một điều lợi lớn . Cho nên, đức Phật khuyên tất cả mọi nguời đều nên phát nguyện sanh về cõi Cực Lạc. Đó là lời khuyên phát nguyện lần thứ hai trong kinh A Di Đà.

Lần thứ nhất là khuyên phát nguyện sanh về thế giới Cực Lạc để sống cùng với những bậc Thượng thiện nhơn, Nhất sanh bổ xứ. Kế đến là được Phật A Di Đà và các Thánh chúng đến hiện thân trước mặt, người đó được vãng sanh về cõi Cực Lạc. Vì vậy mọi người nên nghe theo đây mà phát nguyện cầu sanh về cõi Cực Lạc. Đó là lời khuyên phát nguyện lần thứ hai của đức Phật Thích Ca.

Huynh đệ nên nhớ bốn chữ Chấp trì danh hiệu trong kinh, cũng như tôi thí dụ nắm giữ cái mão này, để mà kiềm giữ cái tâm mình. Khi mình xưng danh hiệu “ Nam Mô A Di Đà Phật”, làm sao trong tâm mình chỉ có “ Nam Mô A Di Đà Phật “ mà thôi. Đừng có cái gì khác, đừng cho một niệm gì xen vào hết. Ví như khi tôi nắm giữ cái mão này thì chỉ nắm giữ cái mão này thôi, chớ không có gì khác xen vào, chỉ có một thứ thôi. Mình tập như vậy lâu ngày thì tâm nó dần quen. Ban đầu khó lắm chứ không phải dễ, đủ thứ chuyện nó xen vào trong tâm mình. Không phải một chuyện, hai chuyện, ba chuyện đâu; cũng không phải một chục, hai chục, ba chục mà là hàng trăm chuyện, không phải ít đâu! Quý Phật tử cứ nghiệm ở nơi tâm mình thì biết, nhưng mà tại sao vậy ? vì từ lâu mình luôn sống trong tạp niệm, nó quen quá rồi. Khi đã huân tập thành thói quen mà bắt nó chỉ nghĩ một thứ thôi, việc đó không phải dễ dàng.

Dù rằng không phải dễ nhưng cứ cố gắng làm, lần hồi nó cũng quen, lâu ngày tạp niệm tự bớt, mình sẽ nhất tâm lại . Nhất tâm là sao ? Nghĩa là chỉ chú tâm ở nơi câu niệm Phật “ Nam Mô A Di Đà Phật”, lâu dần tâm nó cũng quen đi, lần bớt xao động, lần sẽ dừng lại.

Cũng có nhiều người đến than thở với tôi là muốn giữ cái tâm lại, nhiếp tâm để chấp trì danh Phật mà làm hoài nó vẫn cứ chạy. Vì cái chạy đó nó quen lâu năm rồi. Không phải lâu năm trong đời này, mà nó đã lâu năm trong nhiều đời trước nữa. Cho nên, mình phải cột, phải nắm lại, rồi lần lần “ cột nắm” cũng dần quen. Khi đứng lại thì nó cũng quen đứng luôn. Vậy nên phải thật chịu khó.

Thành thật nói với đại chúng, tôi biết niệm Phật hồi năm 14 tuổi, đến 21 tuổi mới về chùa. Thì cũng vậy, cũng chuyên về niệm Phật, tu pháp môn Tịnh Độ, đến bây giờ kể ra là bảy mươi mấy năm cũng trì danh hiệu “ Nam Mô A Di Đà Phật”, mà bây giờ niệm lực cũng còn yếu lắm, chứ không được mạnh đâu. Thật là khó! Cảnh duyên nơi này đủ chuyện quyến rũ, đủ chuyện lôi kéo, đủ chuyện nó xen vào. Sự lôi kéo với xen vào đó do mình đã huân tập nhiều đời, nhiều năm quen chạy theo rồi. Nó chạy theo thuần quá, nó quen quá rồi, bắt nó dừng lại tất nhiên phải dày công lắm, nhưng mà mình phải cố làm. Không làm thì đời này mình trắng tay, không được gì hết trong Phật Pháp. Vì thế, Phật dạy lúc nào cũng phải tinh tấn tu hành.

Tóm lại, đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy mình những cái nghe biết ở cõi Cực Lạc của đức Phật A Di Đà, sự sinh hoạt nơi cõi Cực Lạc, khuyên bảo mình phát nguyện sanh về cõi Cực Lạc để chuyển từ phàm phu lên bậc Thánh, từ nơi cõi luân hồi này lên bậc Bất thối chuyển để thành Phật. Đức Phật Thích Ca dạy như vậy đó. Ngài nói chẳng phải riêng ở nơi Ngài mà muời phương Chư Phật đều tán thán việc này (trong kinh mình tụng chỉ nói tắt nơi sáu phương, kỳ thật là mười phương Chư Phật cũng đều tán thán việc sanh về thế giới Cực Lạc).

Vả lại, đức Phật Thích Ca Mâu Ni cuối cùng cũng nói pháp môn Tịnh độ. Pháp môn niệm Phật để sanh về cõi Cực Lạc mà Phật nói đây khó tin lắm, chứ không phải dễ (rất khó tin). Nên trong kinh A Di Đà, vị nào có tụng thì biết, Chư Phật mười phương đều khen ngợi đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở nơi cõi này mà giảng dạy pháp Môn niệm Phật để sanh về cõi Cực Lạc là rất khó, khó hơn ở cõi ngũ trược mà thành Phật. Nơi cõi ngũ trược mà thành Phật đã khó, song nói pháp môn này lại càng khó hơn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau đó nhấn mạnh lại rằng: “Đúng như vậy! Đức Phật ở thế gian này nói pháp môn niệm Phật, cầu sanh về cõi Cực Lạc là rất khó”. Bây giờ, quý Phật tử ở đây đều tin, đều phát nguyện, sớm tối tu hành niệm Phật cầu sanh về cõi đó, như vậy tất nhiên là việc khó. Chư Phật mười phương và Đức Phật Thích Ca nói khó mà quý vị đã làm được rồi. Việc khó tin mà quý vị quyết tâm làm thì cũng làm được. Như vậy việc này hy hữu ít có lắm, nên phải cố gắng tinh tấn tu hành, đừng nản (đừng nghĩ mình niệm Phật sao nó cứ loạn, niệm Phật sao không nhất tâm, niệm Phật sao kiềm giữ không được…)

Chúng ta phải nghĩ thế này: “ Chỉ vì thói quen mà thôi, mình chịu khó luyện tập kiềm giữ thì cũng có thói quen luyện tập kiềm giữ .Thói quen này thuần thì nó có sức mạnh. Có sức mạnh rồi thì không có gì khó đâu, cứ cố gắng làm rồi sẽ thành công”.

Cũng mong nơi tất cả đại chúng đều tinh tấn nhất tâm tu hành. Cầu nguyện từ lực đức Phật A Di Đà, cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cùng với mười phương Chư Phật, cho đến các vị Bồ Tát như Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Chư Thượng thiện nhơn đến gia hộ cho tất cả Phật tử. Tất cả chúng ta khi bỏ thân này, đều được sanh về thế giới Cực Lạc, xa lìa xanh tử luân hồi, không còn sanh, già, bệnh, chết, ưu bi, khổ não, hưởng sự an vui, tự tại, giải thoát.

Mong mỏi tất cả đại chúng, ai nấy đều thành công trong pháp môn niệm Phật, chấp trì danh hiệu Phật để được vãng sanh Tịnh độ, thế giới Cực Lạc của đức Phật A Di Đà!

Trích Yếu chỉ pháp trì danh niệm Phật (Bài thuyết pháp đầu tiên tại chùa Vạn Linh, (núi Cấm) ngày 23/11/2003 Quý Mùi)
HT. Thích Trí Tịnh

4 Phúc đáp

 1. Lê Thanh Nghi

  Tại sao hầu hết các gia đình phật tử thờ đức Phật Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mà khi niệm Phật “Nam mô A Di Đà Phật”, như vậy có được không? Có phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là hóa thân của Đức Phật A Di Đà không?

  • Chanh Huyen Trang

   Chắc là bạn bị nhầm lẩn giữa Phật Thich Ca và Phật A Di Đà rồi chăng ? Vì theo tôi thấy thì đa số phật tử thờ đức A Di Đà và đức Quán Thế Âm, chỉ có chùa mới thờ Đức Thích Ca (hoặc số Phật tử tu theo thiền)
   Có thể phân biệt tượng của hai ngài như sau: Phật A Di Đà thì đứng hay ngồi nhưng tay trái thường cầm hoa sen tay phải ngửa ra, có khi cũng ngồi trong thế thiền định nhưng cầm hoa sen. Phật Thích ca thì chỉ ngồi trong thế thiền định và có khi cầm bình bát. Theo như trong kinh thì Phật Thích Ca không phải là hóa thân của Phật A Di Đà.

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Phong Quang

   “Đức Phật Thích Ca và Đức Phật A Di Đà hoàn toàn là hai người khác nhau, trong kinh dạy rất rõ ràng nguồn gốc của hai đức Phật này. Hai vị Phật này là hai nhân vật thật sự không hư dối trước thời kỳ của đức Bảo Tạng Như Lai cách nay vô lượng a tăng kỳ kiếp số. Lúc đó ở cõi Diêm Phù Đề, có cõi tên là San Đề Lam, thọ mạng của con người thời bấy giờ là 84 ngàn tuổi (khởi đầu của kiếp mới, (khởi đầu của một kiếp, con người thọ mạng đến 84.000 ngàn tuổi rồi cứ mỗi một trăm năm con người giảm xuống 1 tuổi và thấp xuống một lóng tay, giảm đến đến 10 tuổi thì dừng (gọi là kiếp giảm), rồi cứ mỗi 1 trăm năm thì con người tăng lên 1 tuổi cho đến 84.000 tuổi (gọi là kiếp tăng) 1 giảm và 1 tăng thì gọi là đại kiếp. Mà thời của cõi nưới San Đề Lam thì cách nay đã trải qua a tăng kỳ kiếp không thể tính đếm).

   Lúc đó đức Bảo Hải có một người con trai, người con này xuất gia thành Phật hiệu là Bảo Tạng Như Lai đầy đủ mười tôn hiệu, quốc vương nước đó tên là Ly Tránh (Vô Tránh Niệm – tức là Vô Lượng Tịnh) Ngài Bảo Hải là đại Thần của vị vua đó, đức Bảo Hải đã trải a tăng kiếp thực hành đạo Vô Thượng, khuyến hóa vô lượng ức do na tha chúng hữu tình phát tâm Bồ đề Vô Thượng trong khắp mười phương. Đức vua Ly Tránh đó cũng phát tâm bồ đề thực hành đạo vô thượng, chọn cõi nước thanh tịnh trang nghiêm, và được đức Bảo Tạng Thế Tôn thọ ký sau này sẽ ở cõi nước An Lạc thành Phật hiệu là A Di Đà. Còn Ngài Bảo Hải thì chọn cõi nước ngũ trược ác thế để giáo hóa chúng hữu tình, khiến họ mau thoát khỏi đau khổ của sinh tử.

   Thật ra, đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn vốn đã thành Phật từ lâu, pháp thân của Ngài chính là Tỳ Lô Giá Na, Báo thân chính là Lô Xá Na. Nhưng vì chúng sinh mê muội không biết cứ mãi nhìn theo con mắt sinh tử cho rằng đức Phật Thích Ca chỉ mới thành Phật cách đây trên 2600 năm. Thật ra đó, chỉ là ứng (hóa) thân Phật. Chúng ta thấy trong Phật giáo có giống như vở tuồng trên sân khấu không? Thật là không khác chút nào. Đạo lý này cần phải nghiên cứu học thật kỷ giáo lý của Phật giáo, thì sẽ không còn một nghi ngờ nào hết. Nhưng đó là một giáo lý của hàng đại thừa Bồ tát, căn cơ như chúng ta sẽ không bao giờ thấu đạt, nhưng nếu Phật hộ trì và gia hộ cho mới có thể kham nổi. Vì là một giáo lý của đại thừa, cho nên chúng ta cũng không cần phải giải mã những nghi ngờ đối với tầm hiểu biết của chúng ta. Do đó, chỉ cần học theo những pháp hợp căn cơ với chúng ta và thực hành nghiêm túc là được.”

   Trích bài: Đức Phật Thích Ca Có Phải Là Đức Vô Lượng Thọ Phật?

 2. Hải Lạc

  Thuyết thì hay lắm nhưng sự thật thì không có ai làm đươc. cám ơn những lời giảng rất hay của quý Tôn Sư.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *