Cách Giải Trừ Oán Thù Của Oan Gia Trái Chủ

Cách Giải Trừ Oán Thù Của Oan Gia Trái Chủ

Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành không được thành tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, là vì có oan gia trái chủ đến gây phiền phức, làm ma chướng. Người không học phật, không biết hóa giải oán thù, vì vậy oan oan tương báo khổ không kham nổi. Người học Phật, đối với tất cả chúng sanh bất luận họ đến đòi nợ hoặc trả nợ đều khuyên họ niệm Phật, như vậy có thể chuyển tất cả thiện ác, oán thành pháp duyên, nhân tình thế gian cũng có thể chuyển thành pháp quyến thuộc tu hành mới được thành tựu.

Mọi người đều có nghiệp chướng, nếu không có nghiệp chướng sẽ không phải sanh đến thế gian này. Làm sao để tiêu trừ nghiệp chướng? Cổ đức khai thị rằng phương pháp tốt nhất là niệm A Di Đà Phật.

Để giúp các vị cư sĩ trong quá trình tu hành không bị chướng ngại, như lý như pháp, tiêu trừ nghiệp lực, cùng hội một thuyền, thuận qua bờ giác, dưới đây, tôi xin giới thiệu phương pháp tiêu trừ nghiệp lực của Trịnh Hạ Tường sư phụ như sau:

1. Đầu Tiên Khuyên Dạy Cách Giải Trừ Oán Thù.

Tôi tên (xxxxx), Những oan gia trái chủ trên mình tôi (tức nghiệp lực, của một bộ phận nào trên thân thể) xin quý vị hãy nghe rõ, từ vô thủy kiếp đến nay, vì tôi bị mê hoặc trong thế giới Ta Bà, trong nhiều kiếp luân hồi, trong lúc vô ý đã làm tổn hại đến quý vị, khiến cho quý vị phải thọ vô lượng tội nghiệp trong lục đạo luân hồi, hứng chịu biết bao đau khổ, tăng thêm biết bao phiền não, tôi thường cảm thấy tội chướng sâu nặng hối hận vô cùng. Tất cả đều do tôi mê hoặc vô tri tạo nên, đời này nhờ nguyện lực từ bi gia hộ của Phật tôi được kết pháp duyên với Phật, tôi không quên quý vị, thành khẩn hy vọng quý vị cùng nhau học phật, niệm Phật tu hành, tranh thủ sớm ngày tu hành chánh quả. Đồng thời hy vọng quý vị tha thứ cho tôi, đừng trả thù tôi, nếu quý vị nhất định muốn báo thù tôi, tôi cũng không có cách nào lẩn tránh, vì nhân đó là do tôi tạo ra, nên cũng phải chấp nhận quả báo, nhưng nếu như vậy đối với quý vị cũng không có lợi ích gì, chỉ khiến quý vị cảm thấy khoái lạc nhất thời, nhưng đến cùng quý vị không giải quyết được vấn đề căn bản, vì quý vị không những không tránh được sanh tử, cùng thoát ra khỏi lục đạo luân hồi. Tôi nhận thấy cách này vừa tổn người lại không lợi ích gì cho chính mình, đối với hai bên chúng ta đều không tốt lành, vì vậy tôi thành khẩn hy vọng quý vị cùng tôi học Phật, niệm Phật hiệu A Di Đà Phật, xin ghi nhớ chỉ cần quý vị thâu lại thân tâm niệm Thánh Hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng hoành siêu tam giới, siêu thoát tam giới tức được đắc đạo, chỉ cần tinh tấn tu hành sẽ được thành Phật. Chỉ cần thâu lại thân tâm niệm Thánh Hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng phước thọ tăng trưởng, tiêu tai diệt chướng, chỉ cần thâu lại thân tâm niệm Thánh Hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng, tu gì được nấy. Nhưng chúng tôi hy vọng quý vị đừng tu nhân thiên quả báo, cố gắng tu tập, phát tâm Bồ Đề, nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật thánh hiệu, chỉ cần tu hành đúng pháp, tất nhiên đắc đạo tu hành chánh quả.

2. Quy Y Tam Bảo Cho Oan Gia Trái Chủ

Tôi tên (xxxxx), oan gia trái chủ trên thân tôi (tức nghiệp lực) quý vị hãy nghe rõ, quý vị không nghe Tam Bảo không hiểu Quy Y, cho nên thọ khổ luân hồi. Nay tôi truyền thọ Quy Y Tam Bảo, quý vị phải lắng nghe, tôi niệm một lần, quý vị hãy theo tôi niệm một lần (phải niệm ba lần)

Quy Y Phật
Quy Y Pháp
Quy Y Tăng.

Quy Y Phật, Lưỡng Túc Tôn,
Quy Y Pháp, Ly Dục Tôn
Quy Y Tăng, Chúng Trung Tôn.

Quy Y Phật, Không Đọa Địa Ngục,
Quy Y Pháp, Không Đọa Ngạ Quỷ,
Quy Y Tăng, Không Đọa Súc Sanh
(niệm 3 lần)

Lễ Quy Y viên mãn, bây giờ tôi vì quý vị niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật hai ngàn tiếng. Xin mời quý vị thâu lại thân tâm cùng tôi chuyên tâm trì niệm thánh hiệu A Di Đà Phật.

(niệm Phật 4 chữ hoặc 6 chữ tùy ý)

3. Niệm Xong Thánh Hiệu, Vì Oan Gia Trái Chủ, Tụng Tâm Kinh Một Lần.

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí, diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.

Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha (3 lần)

4. Tụng Xong Tâm Kinh, vì oan gia trái chủ, tụng Chú Vãng Sanh 21 lần.

Chú Vãng Sanh

Nam mô a di đa bà dạ
Đa tha dà đa dạ
Đa địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa, tất đam bà tỳ
A di rị đa tì ca lan đế
A di rị đa tì ca lan đa
Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

Kệ Hồi Hướng

Nguyện đêm công đức này,
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ,
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ tam đồ,
Nếu có ai thấy nghe,
Đều phát tâm Bồ Đề,
Hết một báo thân này,
Đồng sanh cõi Cực Lạc

5. Lời Kết Thúc:

Tất cả oan gia trái chủ trên thân tôi, lúc nãy tôi vừa quy y Tam Bảo cho quý vị, tụng niệm Phật hiệu A Di Đà Phật hai ngàn tiếng, tụng Tâm Kinh một lần, tụng chú vãng sanh 21 lần. Những pháp ngữ này đều tặng cho quý vị, hy vọng quý vị đừng làm chướng ngại cho tôi, mau rời khỏi thân tôi, tìm một chỗ tốt lành mà tu hành, phá mê khai ngộ, minh tâm kiến tánh, lìa khổ được vui, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Chú Giải:

 1. Nhất tâm chuyên niệm vạn đức hồng danh A Di Đà Phật, có thể tiêu tai chướng, phá mê khai ngộ, thuận đạt bờ giác.
 2. Khi nghiệp lực hiện tiền, tu hành tinh tấn, nhức đầu, đau chân hoặc các bộ phận khác trên thân thể không khỏe, có thể dùng phương pháp này.
 3. Trong lúc tu hành gặp chướng ngại, dùng phương pháp này, đừng dùng những văn hồi hướng khác, nên tụng chú vãng sanh siêu độ cho họ vãng sanh, tức là hồi hướng cho họ rồi, phương pháp này linh nghiệm, xin quý vị đồng tu chứng nghiệm.

Trích Văn Phát Nguyện Sám Hối
Pháp sư Tịnh Không

CHIA SẺ BÀI PHÁP:

122 Phúc đáp

 1. Ngọc Vũ

  Tôi muốn làm lễ giải trừ oan gia trái chủ tại nhà nhưng nhà tôi trật chội ko có bàn thờ phật thì làm thế nào vá xó nhất thiết phải mời thầy ko? Xin mọi người cho tôi biết vs ạ xin cám ơn mọi người A Di Đà Phật

  • Thanh Miền

   Chào bạn.
   Nếu mời được thầy thì càng tốt nhé! Bàn thờ Phật: nếu có lòng thành bạn chọn vị trí thanh tịnh cao trong nhà lập bàn thờ quan âm (ng ta ở phòng trọ nhỏ vẫn có thể lập bàn thờ phật được).

  • Trang

   @Thanh Miền mình muốn lập bàn thờ phật ở phòng trọ thì cần những gì ạ?

  • Hồng Thiện Đức

   Xin chào bạn, tôi cũng hok biết nhiều, nhưng tôi cảm nhận từ tâm, nếu bạn có lông lòng thì trong nhà bạn. Chỗ nào sạch sẽ, lấy một cái ghế, hoặc bàn rồi chứng bày lễ, hướng ra cửa, rồi tưởng Phật ở tâm rồi phát tâm mà niệm, Phật ở tấm lòng ở tâm bạn đó! A di đà phật!

 2. nguyễn thành

  Hôm nay xin chia sẻ với quý vị đồng học Phật, mấy ngày trước tôi bị đau răng, hê cứ ăn uống là răng bị đau buốt, từ khi dùng phương pháp sám hối này thì thật là mầu nhiệm thần kì bây giờ tôi ăn uống bình thường không bị đau nữa (tôi không hề dùng bất kì loại thuốc gì cả nhé). Chỉ cần quý vị thật tâm sám hối với oan gia trái chủ thì sẽ được linh nghiệm (hiệu quả tự bản thân mỗi người sẽ thấy). A Di Đà Phật, kính chúc tất cả quý vị sớm đạt được niềm vui và sự an lạc trong giáo Pháp của Phật.

  • Ngọc Vũ

   Chào bạn Nguyễn Thành mong bạn tư vấn giúp mình chút nhé. Mình cũng gặp nhiều ian trái trong cuộc sống vào trang này thấy mọi người chia sẻ cách sám hối giải trừ oan gia trái chủ.minh rất muốn làm nhưng vì nhà cửa chật trội ko có chỗ thanh tịnh để làm vậy có làm đc ko bạn? Và xin đc hỏi bạn có thướngl xuyên đi lễ chùa ko vì mình nghĩ người phật tử hay theo khóa lễ ờl chua sr biết cách lễ hơn còn mình tuy cũng là phật tử nhưng vì đi làm khuy sớm nên ít có thời gian theo khóa lễ ở chùa nên ko biết lễ chỉ biết đọc theo bài có sẵn có sao ko bạn? Mong bạn tư vấn dùm nha

  • nguyễn thành

   Chào bạn Ngọc Vũ, tôi ít khi đi chùa lắm, cách thực hành phương pháp sám hối này của tôi như sau: ngồi kiết già hoặc bán già miễn sao mình có được cái tâm nghiêm túc chân thành mà sám hối những tội lỗi với oan gia trái chủ trên thân, tâm bạn phải thật sự chân thật giống như mình phạm lỗi với ai mà xin lỗi họ vậy, rồi cứ niệm theo nghi thức đó cho đủ số lượng là được, ngoài ra chô tôi ở cũng không có bàn thờ Phật chi cả

 3. Ngọc Vũ

  Chào Phước Huệ. Tôi rất cảm kích trước sự gop ý trân thành và sáng suốt đó của bạn. Tôi cũng đã có lúc suy nghĩ như của bạn. Nhưng bạn ạ đã 3 lần tôi bàn vs chồng sưa nhà cho sạch sẽ nhưng a toàn lảng tránh hoặc tìm lý do thoái thác khiến cho tôi có suy nghĩ a ko muốn sống cùng mẹ con tôi nữa vì a vẫn thường xuyên lên nhà vợ cũ ăn uống vui chơi trên đó kể cả từ khi con tôi còn bé cũng vậy rất ít khi ở nhà chơi đùa cùng con mà chỉ qua quýt với con rồi lại lên đó. Tôi vì đi làm tối ngày nên cũng ít có thời gian cho gia đình bởi gánh nặng cuộc sống đè lên vai tôi. Tuy là ở nhờ nhà nhưng hỏng hóc cái gì bảo a đứng ra làm cubg ko làm tôi lại phải lo làm. Cũng đã nhiều lần t đặt vấn đề nếu thấy cuộc sống ngột ngạt thì 2 bên phải cởi mở lòng mình ra để tìm cách giải quyết thì a cũng ko có ý gì tôi thực sự bất lực chẳng biết nên thế nào mà hơn nữa 18 năm qua tôi cũng chưa nhập hộ khẩu về đó vì khi lấy a về thì hộ tịch cũ có tên vợ cũ đến kho anh làm hộ tịch ms thì a đưa tên em gái a hiện đang ở trong quê vảo trong hộ tịch tôi thấy vậy nên cũng thôi ko nhập về nữa và thực tâm tôi cũng ko hề buồn phiền vì ko đc cho nhà cửa mà có chăng tôi chỉ buồn vì chồng tôi ko đồng lòng đồng sức vs tôi. Mặc dù a làm ra kt nhưng cũng chỉ trách nhiệm phần nào vs đứa con còn mặc tôi tự lo xoay sở (ngược xuôi ngang dọc tốt xâul tùy mày tao chỉ có thế ) nên mệt mỏi lắm bạn PH ạ. Thân chào bạn cám ơn bạn rất nhiều

 4. Trang

  Mình bị tiếng nói bên tai 3 năm nay không biết cách nào chữa khỏi mong mọi người giúp mình với ạ?

  • Tran

   Bạn Trang đến Hương Lộ 80B, Đông Thạnh, Hóc Môn gặp Thầy Thiện Tín nha. Mong bạn có duyên với phật và sẽ hết bệnh.

  • Quý

   Xin hỏi chính xác Thầy Thượng Tín ở địa chỉ nào ở Hương Lộ 80B ạ?

  • Nguyễn Thị Thuý

   Chào b!
   Bạn hãy xin Thầy của m, đó chính là ng thầy của bạn đang chỉ cho bạn, có bất cứ vấn đề gì b đều có thể hỏi họ, xem vì sao lại bị như vậy hoặc alo cho C Trang: c ấy coa kha năng nhìn đc sđt của cô ấy là: ‭097 8830935‬ cô ấy rất tốt! Giúp ng vô điều kiện, những ai có duyên với Phật pháp! C ấy là ng có trí tuệ các b a!
   Cuoi cung Biết ơn các b đã có lòng tin với m! Và với c Trang! Ko ko có quảng cáo để kinh doanh hay buôn bán cái gì cà, t mách là vì lương tâm tôi! B hãy sáng suốt để ko bị rơi vào cảnh ngộ tiền mất tật mang nhé!
   Biết ơn bạn đã tin vào tôi!

 5. Võ thị tuyết lan

  Xin chỉ dẫn giúp tôi niệm sám hối oan gia thì sáng nào cũng niệm hết tất cả các phần trong bài à? Thời gian là bao nhiêu ngày ạ, xin cam ơn.

  • Khánh linh

   Có thời gian bạn nên niệm hết tất cả phần trong bài và ngày nào cũng niệm bạn nhé.Tuy nhiên,nếu quỹ thời gian eo hẹp thì trước khi ngủ bạn có thể nói chuyện tâm thức (theo phần 1 Đầu Tiên Khuyên Dạy Cách Giải Trừ Oán Thù)=> tối nào trước khi ngủ thì cứ làm vậy.Sau đó,thì bạn niệm hồng danh đức phật, bồ tát hay trì chú rồi hồi hướng oan gia trái chủ và gia đình nhé.Là mọi thứ sẽ được bình an.

 6. niệm A DI ĐÀ PHẬT quả thực linh nghiệm. Tôi đau dạ dày phải cúi lưng để đi, vậy mà sau khi niệm danh hiệu A DI ĐÀ PHẬT tôi đã đỡ hẳn, niệm đến đâu đỡ đau đến đấy.Và đọc cách giải oan gia trái chủ theo cách trên tôi không còn đau nữ. Một bài viết rất bổ ích. Tôi vô cùng cảm ơn.

 7. Nguyễn thị Tuyết Hồng

  Làm cách nào để biết mình đã niệm đủ 2000 danh hiệu A di đà phật ?

  • Cư sĩ Phước Huệ

   Kính chào bạn Nguyễn Thị Tuyết Hồng,
   Bạn có thể lần chuỗi để biết, cứ một câu Phật hiệu thì lần một hạt, hoặc niệm 10 câu thì lần 1 hạt (đại khái là vậy, bạn thấy cách nào thuận lợi, thoải mái thì thực hành), cứ như vậy mà niệm đủ số Phật hiệu mà bạn muốn.
   Kính chúc bạn tu tập tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 8. Giang

  Nhà tôi có những chuyện tự dưng đưa đến như chồng phải mổ thay van tim tiền làm ra nhưng cứ có việc phải tiêu ngay cho tôi hỏi như vậy có phải gia đình tôi đã mắc phải oan gia trái chủ không và cách giải như thế nào tôi xin chân thành cảm ơn

  • Khánh linh

   Bạn Giang

   Mọi việc xảy đến đều có nguyên nhân của nó, không có việc gì là vô duyên vô cả, không có việc nào là nằm ngoài việc nhân quả. Sự việc đến thì hoan hỉ mà chấp nhận nó.Bên cạnh đó, bạn nên tu tập, mỗi tối đều nói chuyện tâm thức với oan gia trái chủ, trì chú để hồi hướng cho họ,mong được siêu thoát và bỏ qua. Mỗi ngày hãy trì chú,niệm phật để bề trên che chở, cuộc sống được an bình.

 9. Phúc Bình

  Oan gia trái chủ có thể hiểu là những vong hồn không siêu thoát, đeo bám tìm mọi cách để hãm hại người còn sống do những món nợ từ nhiều đời nhiều kiếp. Cách nào để hóa giải, trước hết phải tự mình tu tập có công đức hồi hướng đến các vị oan gia trái chủ, họ cảm thấy thoải mái rồi thì mới buông bỏ cho mình. Không phải một hai lần tụng kinh, niệm Phật, quy y mà được đâu ạ. Phải thật tâm tu tập, thời khóa công phu hàng ngày, hàng tháng, hàng năm cho đến mãn kiếp này.
  Có câu chuyện một cô trong đạo tràng, hiền lành dễ mến. Trong một buổi tham dự khóa lễ cầu siêu ở Chùa, vong nhập vào người khác mà nói lờicăm giận cô này vì đời trước hành hạ họ quá ác, làm bà chủ bắt trẻ ăn phân, đánh đập, cắt cổ cho đến chết. Vong trẻ này quyết theo trả thù, may mắn do cô có tu tập nên đến chùa đã được hóa giải và siêu thoát vê cõi lành. Như vậy có thể thấy đời nay mình có thể là người lành nhưng không gì đảm bảo ác nghiệp từ đời trước của mình đang đeo bám để bắt mình phải trả nợ.
  Mình phải thật tu mới có công đức để hồi hướng, chuyển hóa được oan gia trái chủ ạ.
  Đôi lời chia sẻ.
  Nam Mô A Di Đà Phật!

 10. Đàm Thị Kim Dung

  Hiện giờ cảm giác của tôi như có ai đeo bám mình,và tinh thần rất nặng nề và không thoải mái,như có ai cản trở những việc mình làm,và làm việc gì cũng k xong.Chả là ngày 14/9 tôi có xuống Chùa Ba Vàng dự khóa lễ cầu siêu cho vong linh và thỉnh oan gia trái chủ.đến lần thứ 2 tôi lại thỉnh tiếp,tổng cộng 2 lần là 12tr mà tôi thỉnh oan gia trái chủ.nhưng tôi mới cúng dường tam bảo đc 4,5tr,còn 7,5tr nữa tôi hẹn cúng vào những lần tiếp theo.sau khi thỉnh xong toi về nhà cũng tụng 49 ngày,nhưng do công việc bận rộn nên tôi hôm đọc hôm không.mấy ngày gần đây tôi thấy tâm mh k đc thoải mái,tinh thần nặng nề,k muốn làm việc gì.làm gì cũng k xong. Vậy mong quý Phật Tử chỉ bảo giúp tôi để tôi hóa giải đc oán kết với oan gia trái chủ để k đeo bám trên thân tâm tôi.tôi xin thành tâm sám hối.cho tâm thanh tịnh và lòng nhẹ nhàng hơn,công việc thuận lợi hơn.A di đà phật.

  • Khánh linh

   Bạn hãy làm như “Cách Giải Trừ Oán Thù Của Oan Gia Trái Chủ” của pháp sư Tịnh Không đã chỉ bảo. Còn nếu quỹ thời gian ít thì như Tôi đã chia sẻ trên đây cho bạn Võ Thị Tuyết Lan thì bạn có thể làm theo như vậy, nhưng với tấm lòng thành khẩn, nhất tâm nhé.. mong mọi thứ bình yên với bạn.

  • Hồng Thiện Đức

   A di đà phật, tôi đã đọc mẫu chuyện của bạn, cũng thật bi thương, tôi nhận thấy bạn đang phiền não ở tâm, tâm bạn phiền thì sau an lạc dc, mà sau bạn lại thỉnh vào mình bạn làm gì? Sau bạn hok đễ ở chùa cho các thầy tụng, dc nghe kinh nhiều dc mau giải thoát, còn bạn có lòng thì lúc nào rảnh rỗi, niệm Phật, niệm Pháp, niệm tăng, rồi hồi hướng cũng tốt mà!khi bạn hiểu rõ dc thì tâm bạn sẽ hok phiền não não, thì bạn sẽ dc an vui! Đừng làm những việc ngoài khả năng của mình nữa nha!chúc bạn thành công an vui,an lạc! A di đà phật!

 11. Ngô Đức Phong

  Xin hỏi ngày nào cũng làm hãy là chỉ làm một lần ạ?

  • Khánh linh

   Chào bạn

   Ngày nào mình cũng làm bạn nhé. Làm càng nhiều càng tốt bạn ạ.
   A di đà phật

 12. Dương thị phương

  Dạ. Cho con hỏi. Bài này có thể tự thỉnh tại nhà ạ và có cần phải thắp hương ngồi trước bàn thờ gia tiên niệm không ạ( nhà con k có bàn thờ phật và con muốn niệm trong phòng ) . Vì vậy con muốn hỏi phải thắp hương và ngồi trước bàn thờ để niệm ạ

 13. TRÂn LOI

  Cho con xin lời khuyên hai vợ cho con cùng tuổi 1985 lấy nhau đã có 2 cháu gái núc nhỏ 2vợ cho con đã chết đi sống lại và này 2 VC con làm nhà sống thì vợ con đổ bệnh nặng mà 2 VC hiền lành tốt bụng liệu đây có phải là oan gia trái chủ ko ạ cho chúng con lời khuyên ạ

  • Nguyễn Thị Lựu

   Bạn Trân Loi thân mến,

   Theo mình hiểu thì phàm phu như chúng ta từ vô thủy đến nay chẳng ai là không có oan gia trái chủ, chỉ khác một chút là người có nhiều người có ít, đủ duyên hay chưa đủ duyên để gặp nhau đòi nợ thôi. Điều quan trọng là chúng ta phải làm như thế nào để hóa giải những oán hận do chúng ta đã gây khổ đau cho họ trong đời này hay nhiều đời trước.

   Theo lời Phật dạy, chúng ta bị tai ương, bệnh tật là hậu quả của nghiệp sát hại chúng sanh. Trong trường hợp của vợ chồng bạn, mình khuyên vợ chồng bạn phải chí thành lạy Phật sám hối, tuyệt đối từ bỏ ăn thịt chúng sanh, quyết tâm trường chay; hàng ngày vì họ (những chúng sanh mà vợ chồng bạn đã giết hại-oan gia trái chủ-) mà tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, rồi hồi hướng tất cả công đức có được cho họ, cầu mong họ buông bỏ oán thù, sớm siêu sanh vào cõi lành.

   Hy vọng rằng vợ chồng bạn làm theo để sớm tiêu trừ nghiệp chướng, đời sống được an lạc thảnh thơi.

   Nam Mô A Di Đà Phật!

 14. Nguyễn Yến

  Bạch thầy. Người thân trong gia đình con có đi chùa và thỉnh oan gia trái chủ và hết mấy chục triệu. Con là một người tin và luôn hướng Phật. Nhưng bản thân con thây như vậy không tốt. Vì nếu đúng là chùa thật thì không ai lại lấy tiền của chúng sanh. Dạ đấy là những suy nghĩ của con. Con kính mong thầy giải đáp khúc mắc giúp con với ạ. Con cảm ơn thầy.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *