Cách Giải Trừ Oán Thù Của Oan Gia Trái Chủ

Cách Giải Trừ Oán Thù Của Oan Gia Trái Chủ

Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành không được thành tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, là vì có oan gia trái chủ đến gây phiền phức, làm ma chướng. Người không học phật, không biết hóa giải oán thù, vì vậy oan oan tương báo khổ không kham nổi. Người học Phật, đối với tất cả chúng sanh bất luận họ đến đòi nợ hoặc trả nợ đều khuyên họ niệm Phật, như vậy có thể chuyển tất cả thiện ác, oán thành pháp duyên, nhân tình thế gian cũng có thể chuyển thành pháp quyến thuộc tu hành mới được thành tựu.

Mọi người đều có nghiệp chướng, nếu không có nghiệp chướng sẽ không phải sanh đến thế gian này. Làm sao để tiêu trừ nghiệp chướng? Cổ đức khai thị rằng phương pháp tốt nhất là niệm A Di Đà Phật.

Để giúp các vị cư sĩ trong quá trình tu hành không bị chướng ngại, như lý như pháp, tiêu trừ nghiệp lực, cùng hội một thuyền, thuận qua bờ giác, dưới đây, tôi xin giới thiệu phương pháp tiêu trừ nghiệp lực của Trịnh Hạ Tường sư phụ như sau:

1. Đầu Tiên Khuyên Dạy Cách Giải Trừ Oán Thù.

Tôi tên (xxxxx), Những oan gia trái chủ trên mình tôi (tức nghiệp lực, của một bộ phận nào trên thân thể) xin quý vị hãy nghe rõ, từ vô thủy kiếp đến nay, vì tôi bị mê hoặc trong thế giới Ta Bà, trong nhiều kiếp luân hồi, trong lúc vô ý đã làm tổn hại đến quý vị, khiến cho quý vị phải thọ vô lượng tội nghiệp trong lục đạo luân hồi, hứng chịu biết bao đau khổ, tăng thêm biết bao phiền não, tôi thường cảm thấy tội chướng sâu nặng hối hận vô cùng. Tất cả đều do tôi mê hoặc vô tri tạo nên, đời này nhờ nguyện lực từ bi gia hộ của Phật tôi được kết pháp duyên với Phật, tôi không quên quý vị, thành khẩn hy vọng quý vị cùng nhau học phật, niệm Phật tu hành, tranh thủ sớm ngày tu hành chánh quả. Đồng thời hy vọng quý vị tha thứ cho tôi, đừng trả thù tôi, nếu quý vị nhất định muốn báo thù tôi, tôi cũng không có cách nào lẩn tránh, vì nhân đó là do tôi tạo ra, nên cũng phải chấp nhận quả báo, nhưng nếu như vậy đối với quý vị cũng không có lợi ích gì, chỉ khiến quý vị cảm thấy khoái lạc nhất thời, nhưng đến cùng quý vị không giải quyết được vấn đề căn bản, vì quý vị không những không tránh được sanh tử, cùng thoát ra khỏi lục đạo luân hồi. Tôi nhận thấy cách này vừa tổn người lại không lợi ích gì cho chính mình, đối với hai bên chúng ta đều không tốt lành, vì vậy tôi thành khẩn hy vọng quý vị cùng tôi học Phật, niệm Phật hiệu A Di Đà Phật, xin ghi nhớ chỉ cần quý vị thâu lại thân tâm niệm Thánh Hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng hoành siêu tam giới, siêu thoát tam giới tức được đắc đạo, chỉ cần tinh tấn tu hành sẽ được thành Phật. Chỉ cần thâu lại thân tâm niệm Thánh Hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng phước thọ tăng trưởng, tiêu tai diệt chướng, chỉ cần thâu lại thân tâm niệm Thánh Hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng, tu gì được nấy. Nhưng chúng tôi hy vọng quý vị đừng tu nhân thiên quả báo, cố gắng tu tập, phát tâm Bồ Đề, nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật thánh hiệu, chỉ cần tu hành đúng pháp, tất nhiên đắc đạo tu hành chánh quả.

2. Quy Y Tam Bảo Cho Oan Gia Trái Chủ

Tôi tên (xxxxx), oan gia trái chủ trên thân tôi (tức nghiệp lực) quý vị hãy nghe rõ, quý vị không nghe Tam Bảo không hiểu Quy Y, cho nên thọ khổ luân hồi. Nay tôi truyền thọ Quy Y Tam Bảo, quý vị phải lắng nghe, tôi niệm một lần, quý vị hãy theo tôi niệm một lần (phải niệm ba lần)

Quy Y Phật
Quy Y Pháp
Quy Y Tăng.

Quy Y Phật, Lưỡng Túc Tôn,
Quy Y Pháp, Ly Dục Tôn
Quy Y Tăng, Chúng Trung Tôn.

Quy Y Phật, Không Đọa Địa Ngục,
Quy Y Pháp, Không Đọa Ngạ Quỷ,
Quy Y Tăng, Không Đọa Súc Sanh
(niệm 3 lần)

Lễ Quy Y viên mãn, bây giờ tôi vì quý vị niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật hai ngàn tiếng. Xin mời quý vị thâu lại thân tâm cùng tôi chuyên tâm trì niệm thánh hiệu A Di Đà Phật.

(niệm Phật 4 chữ hoặc 6 chữ tùy ý)

3. Niệm Xong Thánh Hiệu, Vì Oan Gia Trái Chủ, Tụng Tâm Kinh Một Lần.

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí, diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.

Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha (3 lần)

4. Tụng Xong Tâm Kinh, vì oan gia trái chủ, tụng Chú Vãng Sanh 21 lần.

Chú Vãng Sanh

Nam mô a di đa bà dạ
Đa tha dà đa dạ
Đa địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa, tất đam bà tỳ
A di rị đa tì ca lan đế
A di rị đa tì ca lan đa
Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

Kệ Hồi Hướng

Nguyện đêm công đức này,
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ,
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ tam đồ,
Nếu có ai thấy nghe,
Đều phát tâm Bồ Đề,
Hết một báo thân này,
Đồng sanh cõi Cực Lạc

5. Lời Kết Thúc:

Tất cả oan gia trái chủ trên thân tôi, lúc nãy tôi vừa quy y Tam Bảo cho quý vị, tụng niệm Phật hiệu A Di Đà Phật hai ngàn tiếng, tụng Tâm Kinh một lần, tụng chú vãng sanh 21 lần. Những pháp ngữ này đều tặng cho quý vị, hy vọng quý vị đừng làm chướng ngại cho tôi, mau rời khỏi thân tôi, tìm một chỗ tốt lành mà tu hành, phá mê khai ngộ, minh tâm kiến tánh, lìa khổ được vui, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Chú Giải:

 1. Nhất tâm chuyên niệm vạn đức hồng danh A Di Đà Phật, có thể tiêu tai chướng, phá mê khai ngộ, thuận đạt bờ giác.
 2. Khi nghiệp lực hiện tiền, tu hành tinh tấn, nhức đầu, đau chân hoặc các bộ phận khác trên thân thể không khỏe, có thể dùng phương pháp này.
 3. Trong lúc tu hành gặp chướng ngại, dùng phương pháp này, đừng dùng những văn hồi hướng khác, nên tụng chú vãng sanh siêu độ cho họ vãng sanh, tức là hồi hướng cho họ rồi, phương pháp này linh nghiệm, xin quý vị đồng tu chứng nghiệm.

Trích Văn Phát Nguyện Sám Hối
Pháp sư Tịnh Không

CHIA SẺ BÀI PHÁP:

107 Phúc đáp

 1. Ngọc Vũ

  Tôi muốn làm lễ giải trừ oan gia trái chủ tại nhà nhưng nhà tôi trật chội ko có bàn thờ phật thì làm thế nào vá xó nhất thiết phải mời thầy ko? Xin mọi người cho tôi biết vs ạ xin cám ơn mọi người A Di Đà Phật

  • Thanh Miền

   Chào bạn.
   Nếu mời được thầy thì càng tốt nhé! Bàn thờ Phật: nếu có lòng thành bạn chọn vị trí thanh tịnh cao trong nhà lập bàn thờ quan âm (ng ta ở phòng trọ nhỏ vẫn có thể lập bàn thờ phật được).

  • Trang

   @Thanh Miền mình muốn lập bàn thờ phật ở phòng trọ thì cần những gì ạ?

 2. nguyễn thành

  Hôm nay xin chia sẻ với quý vị đồng học Phật, mấy ngày trước tôi bị đau răng, hê cứ ăn uống là răng bị đau buốt, từ khi dùng phương pháp sám hối này thì thật là mầu nhiệm thần kì bây giờ tôi ăn uống bình thường không bị đau nữa (tôi không hề dùng bất kì loại thuốc gì cả nhé). Chỉ cần quý vị thật tâm sám hối với oan gia trái chủ thì sẽ được linh nghiệm (hiệu quả tự bản thân mỗi người sẽ thấy). A Di Đà Phật, kính chúc tất cả quý vị sớm đạt được niềm vui và sự an lạc trong giáo Pháp của Phật.

  • Ngọc Vũ

   Chào bạn Nguyễn Thành mong bạn tư vấn giúp mình chút nhé. Mình cũng gặp nhiều ian trái trong cuộc sống vào trang này thấy mọi người chia sẻ cách sám hối giải trừ oan gia trái chủ.minh rất muốn làm nhưng vì nhà cửa chật trội ko có chỗ thanh tịnh để làm vậy có làm đc ko bạn? Và xin đc hỏi bạn có thướngl xuyên đi lễ chùa ko vì mình nghĩ người phật tử hay theo khóa lễ ờl chua sr biết cách lễ hơn còn mình tuy cũng là phật tử nhưng vì đi làm khuy sớm nên ít có thời gian theo khóa lễ ở chùa nên ko biết lễ chỉ biết đọc theo bài có sẵn có sao ko bạn? Mong bạn tư vấn dùm nha

  • nguyễn thành

   Chào bạn Ngọc Vũ, tôi ít khi đi chùa lắm, cách thực hành phương pháp sám hối này của tôi như sau: ngồi kiết già hoặc bán già miễn sao mình có được cái tâm nghiêm túc chân thành mà sám hối những tội lỗi với oan gia trái chủ trên thân, tâm bạn phải thật sự chân thật giống như mình phạm lỗi với ai mà xin lỗi họ vậy, rồi cứ niệm theo nghi thức đó cho đủ số lượng là được, ngoài ra chô tôi ở cũng không có bàn thờ Phật chi cả

 3. Ngọc Vũ

  Chào Phước Huệ. Tôi rất cảm kích trước sự gop ý trân thành và sáng suốt đó của bạn. Tôi cũng đã có lúc suy nghĩ như của bạn. Nhưng bạn ạ đã 3 lần tôi bàn vs chồng sưa nhà cho sạch sẽ nhưng a toàn lảng tránh hoặc tìm lý do thoái thác khiến cho tôi có suy nghĩ a ko muốn sống cùng mẹ con tôi nữa vì a vẫn thường xuyên lên nhà vợ cũ ăn uống vui chơi trên đó kể cả từ khi con tôi còn bé cũng vậy rất ít khi ở nhà chơi đùa cùng con mà chỉ qua quýt với con rồi lại lên đó. Tôi vì đi làm tối ngày nên cũng ít có thời gian cho gia đình bởi gánh nặng cuộc sống đè lên vai tôi. Tuy là ở nhờ nhà nhưng hỏng hóc cái gì bảo a đứng ra làm cubg ko làm tôi lại phải lo làm. Cũng đã nhiều lần t đặt vấn đề nếu thấy cuộc sống ngột ngạt thì 2 bên phải cởi mở lòng mình ra để tìm cách giải quyết thì a cũng ko có ý gì tôi thực sự bất lực chẳng biết nên thế nào mà hơn nữa 18 năm qua tôi cũng chưa nhập hộ khẩu về đó vì khi lấy a về thì hộ tịch cũ có tên vợ cũ đến kho anh làm hộ tịch ms thì a đưa tên em gái a hiện đang ở trong quê vảo trong hộ tịch tôi thấy vậy nên cũng thôi ko nhập về nữa và thực tâm tôi cũng ko hề buồn phiền vì ko đc cho nhà cửa mà có chăng tôi chỉ buồn vì chồng tôi ko đồng lòng đồng sức vs tôi. Mặc dù a làm ra kt nhưng cũng chỉ trách nhiệm phần nào vs đứa con còn mặc tôi tự lo xoay sở (ngược xuôi ngang dọc tốt xâul tùy mày tao chỉ có thế ) nên mệt mỏi lắm bạn PH ạ. Thân chào bạn cám ơn bạn rất nhiều

 4. Trang

  Mình bị tiếng nói bên tai 3 năm nay không biết cách nào chữa khỏi mong mọi người giúp mình với ạ?

  • Tran

   Bạn Trang đến Hương Lộ 80B, Đông Thạnh, Hóc Môn gặp Thầy Thiện Tín nha. Mong bạn có duyên với phật và sẽ hết bệnh.

  • Quý

   Xin hỏi chính xác Thầy Thượng Tín ở địa chỉ nào ở Hương Lộ 80B ạ?

 5. Võ thị tuyết lan

  Xin chỉ dẫn giúp tôi niệm sám hối oan gia thì sáng nào cũng niệm hết tất cả các phần trong bài à? Thời gian là bao nhiêu ngày ạ, xin cam ơn.

 6. niệm A DI ĐÀ PHẬT quả thực linh nghiệm. Tôi đau dạ dày phải cúi lưng để đi, vậy mà sau khi niệm danh hiệu A DI ĐÀ PHẬT tôi đã đỡ hẳn, niệm đến đâu đỡ đau đến đấy.Và đọc cách giải oan gia trái chủ theo cách trên tôi không còn đau nữ. Một bài viết rất bổ ích. Tôi vô cùng cảm ơn.

 7. Nguyễn thị Tuyết Hồng

  Làm cách nào để biết mình đã niệm đủ 2000 danh hiệu A di đà phật ?

  • Cư sĩ Phước Huệ

   Kính chào bạn Nguyễn Thị Tuyết Hồng,
   Bạn có thể lần chuỗi để biết, cứ một câu Phật hiệu thì lần một hạt, hoặc niệm 10 câu thì lần 1 hạt (đại khái là vậy, bạn thấy cách nào thuận lợi, thoải mái thì thực hành), cứ như vậy mà niệm đủ số Phật hiệu mà bạn muốn.
   Kính chúc bạn tu tập tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *