49 Ngày Sau Khi Chết Gia Quyến Nên Làm Gì?

49 Ngày Sau Khi Chết Gia Quyến Nên Làm Gì?

I. THỰC HÀNH THEO PHẬT PHÁP

– Điều căn bản và quan trọng nhất là gia đình nên y theo Phật pháp để giúp cho vong linh được siêu thoát.

– Trong đám tang người quá cố, khi nhập liệm, gia đình nên mang những đồ quý báu của người mất bố thí cho người nghèo rồi hồi hướng công đức ấy cho người chết.

– Nên làm lễ tang đơn giản, vì càng rườm rà càng hao tốn tiền của, sức lực một cách vô ích, người chết không những không được lợi ích gì, có khi còn phải gánh chịu thêm nghiệp quả xấu do thân nhân gia đình không biết tạo thêm nghiệp tội. Gia đình phải biết tiết kiệm phước, không được có bất cứ hành vi phung phí gạo, rau… Phải vì người chết mà tích phước, làm việc công đức như: cúng dường Tam bảo, phóng sanh, in kinh, cứu giúp người nghèo khổ… Đem những công đước này hồi hướng cho người vãng sanh, họ sẽ được lợi ích thù thắng, không gì sánh bằng.

– Từ lúc người chết ra đi cho đến 49 ngày, gia đình thân quyến chớ có sát sanh đãi đằng cúng tế, vì làm vậy người mất sẽ bị oan đối không được siêu thoát. Cả nhà ai nấy đều phải nhất luật giữ gìn trai giới, dù có khách khứa cũng không được thiết đãi rượu thịt, tránh làm các thứ ô uế khác như phải cữ việc vợ chồng, giữ ngũ giới thập thiện, tuyệt đối không được sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu.

– Gia đình tiếp tục luân phiên niệm Phật và khai thị nhắc nhở hương linh, thì nhất định sẽ giúp người thân mình được giải thoát.

– Đối với Pháp sư, gia đình nên chọn mời những bậc đạo hạnh chân chính. Còn những hạng phóng đãng phá giới và chỉ biết nhìn đến tài lợi, thì ta không nên cầu thỉnh. Nếu gia đình không biết đó là hạng pháp sư vi phạm giới luật, tịnh hạnh không nghiêm, không đúng đắn, ngông cuồng… thì người chết lúc này là thân trung ấm nên có sự cảm nhận rất bén nhạy, nếu biết kẻ ấy lừa gạt, người chết sẽ thất vọng sanh ra hối hận, tức giận, phải đọa vào khổ thú. Cho nên, gia đình phải cẩn trọng việc này.

– Trường hợp này, các thiện tri thức phải dùng những lời như sau đây mà khai thị cho hương linh: “Phật biết rằng thân của bậc tăng-già tên… tức là thân của Phật. Ngươi phải khởi ý tưởng rằng chỉ nương theo pháp, chứ không nương theo người. Mặc dù người tác pháp đó có lầm lỗi thế nào đi nữa, đều là do cái lỗi của ý thức chưa được trong sạch đó thôi. Tỷ như người soi gương, vì mặt mình không sạch, nên cái bóng trong gương cũng nhơ bẩn. Vậy thì biết chắc rằng sở dĩ kẻ tác pháp có sai lầm, đều do tâm niệm của ngươi chưa trong sạch vậy. Ngươi nên khởi tưởng như thế và phải hết lòng cung kính ái mộ, thì việc làm gì cũng đều biến thành Phật sự thanh tịnh và mình vẫn không mất lợi lạc”.

– Gia quyến trước khi rước Pháp sư làm Phật sự, cũng nên đối trước bàn hương linh mà khai thị bảy phen như thế, thì dù trong khi làm Phật sự có đôi chút sai lầm, cũng vẫn được.

II. CÁCH LÀM VIỆC PHƯỚC THIỆN

Điểm trọng yếu của việc phước thiện là phải lấy hạnh bố thí làm gốc. Để hương linh được lợi ích, gia đình đem di sản của người chết đi bố thí là tốt hơn hết. Nếu không, thì bố thí của cải của gia đình người thân hoặc của bà con, bạn bè mà giúp vào cũng được, người chết chắc chắn được lợi ích. Kinh Vô thường đã nói: “Sau khi người thân mất, gia đình nên lấy y phục mới mẻ của người chết, hoặc lấy những vật thọ dụng của kẻ còn sống: chia làm 3 phần, vì người chết đó mà cúng dường Phật-đà, Đạt-ma và Tăng-già (Tam bảo). Nhờ đó mà người chết dù nghiệp nặng cũng trở thành nhẹ và được công đức phước lợi thù thắng. Không nên đem những y phục tốt đẹp mặc cho người chết để đem đi tống táng. Vì sao? Vì không có lợi gì. Chỉ nhờ những công đức làm việc phước báu nói trên, người chết dù đọa vào Ngạ quỉ, cũng được hưởng rất nhiều lợi ích”. Trong kinh Ưu-bà-tắc cũng có nói: “Nếu người cha chết rồi bị đọa vào trong Ngạ quỉ, mà người con vì cha làm những việc phước đức, nên biết, người cha liền được hưởng thọ. Nếu được sanh lên Trời thì người chết không còn nghĩ đến vật dụng trong cõi Người nữa. Vì sao? Vì ở cõi Trời, người ta đã được đầy đủ bảo vật thù thắng rồi. Nếu phải đọa vào địa ngục, thì thân họ phải chịu bao nhiêu khổ não, không được thảnh thơi để nhớ nghĩ luyến tiếc mọi vật, vậy nên không được hưởng thọ. Kẻ đọa vào súc sanh, nên biết cũng như thế. Nếu hỏi tại sao ở trong ngạ quỉ người chết có thể liền được hưởng thọ lợi ích, thì biết vì người ấy sẵn có lòng tham lam bỏn xẻn, cho nên phải đọa vào ngạ quỉ. Khi đã làm ngạ quỉ, họ thường hay hối hận tội lỗi ngày trước, suy nghĩ muốn được lợi ích, bởi thế họ được hưởng lợi ích”.

Đấy là nói rõ chỗ lợi của quỉ thú, còn đối với công phu làm việc phước thiện, thật không luống uổng, vì không những kẻ chết, mà người sống hiện tại cũng chung phần được hưởng. Như trong kinh nói: “Nếu như kẻ chết đã thác sinh vào ác đạo khác, nhưng còn bao nhiêu bà con còn đọa trong ngạ quỉ, nếu người sống có làm việc phước đức, tức thì họ cũng đều được lợi ích. Vì thế, người có trí, nên vì ngạ quỉ mà siêng năng làm việc công đức”.

Lưu ý rằng khi lấy di sản của kẻ chết làm việc phước đức, trước hết phải xét rõ người ấy lúc còn sống, tính tình có bỏn sẻn không. Điều này rất quan trọng, vì khi thấy gia đình người thân đem di sản của mình ra làm Phật sự hay bố thí, thấy vật dụng đó bây giờ thành sở hữu của kẻ khác, người chết liền sanh lòng giận hờn, tiếc nuối, rồi khởi lên tà niệm, liền bị nghiệp lực dắt vào ác đạo. Cho nên thiện tri thức hoặc người thân gia đình phải khai thị cho người chết những lời như sau đây “Ông/bà tên… Nay ta vì ông/bà mà đem di sản của ông/bà làm Phật sự hay bố thí. Làm như thế, tức là lấy của cải hữu lậu làm việc vô lậu, nhờ ở công đức này, ông/bà sẽ được siêu sanh Tịnh độ, thoát khỏi cảnh sanh tử luân hồi. Ông/bà phải chăm lòng thành kính niệm Phật A-di-đà, cầu Ngài đến cứu độ cho. Đối với di sản, ông/bà cần phải rời bỏ, chớ nên bận lòng, phải hoàn toàn không mến tiếc tham đắm mới được. Vì những thế tài (tài sản thế gian) dù có hoàn toàn để lại, ông/bà cũng không thể thọ dụng được nữa. Như thế, đối với ông/bà, chúng đã thành vô dụng, còn luyến tiếc làm gì?”.

III. CÁCH SẮP ĐẶT CÚNG TẾ

Về cách sắp đặt cúng tế, thì rất kỵ việc sát sanh, vì việc sát sanh càng làm liên lụy khổ quả cho người chết. Thân trung ấm nếu một phen thấy được việc ấy lập tức bảo thôi; nhưng ngặt nỗi âm, dương cách trở, người thân gia đình không thể nào nghe được, vẫn trở lại sát sanh như thường. Kẻ chết không thể ngăn nổi sân niệm khởi lên, liền phải đọa vào địa ngục. Cho nên người sắp đặt cúng tế cần phải cẩn thận chú ý.

Nếu muốn cúng tế, thì nên dùng đồ chay, hương, hoa, sữa, bánh và trái cây, chớ dùng những đồ uế tạp và sát hại sanh vật. Kinh Địa Tạng đã nói: “Làm những việc sát hại, cho đến bái tế quỉ thần đã không có một mảy may phước đức, không có lợi gì mà còn kết thêm tội lỗi sâu nặng cho người chết. Dù cho người chết, đời sau hoặc đời này có thể chứng được Thánh quả, hoặc sanh lên Trời, nhưng khi lâm chung bị gia đình làm những ác nhân ấy (tức là nhân sát hại) làm cho họ phải liên lụy nhiều bề, chậm sanh về chỗ lành. Huống chi kẻ chết đó khi sống còn chưa từng làm một chút việc lành, chỉ một bề nương theo gốc nghiệp mà tạo tác, theo lý phải chịu vào ác thú. Nỡ nào gia đình người thân lại gây thêm nghiệp cho họ?”. Gia đình nên lưu tâm đến điều này.

PHẦN THAM KHẢO THÊM:

     1. Khai thị cho người bệnh

Bất luận người bệnh đã tắt thở hay chưa, đều phải khai thị. Xin gợi ý các lời khai thị như sau:

– Bài thứ nhất

“Kính thưa cư sĩ… A-di-đà Phật! Ông/bà nên buông xả vạn duyên, nhất tâm cầu sanh Tịnh độ nơi Tây phương Cực Lạc. Con cháu tự có phước phần riêng của họ. Thế gian này rất khổ, không nên lưu luyến. Thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà có bảy hàng cây báu, tám loại nước công đức, đất trải bằng vàng, vô cùng trang nghiêm đẹp đẽ không thể diễn tả hết được. Ông/bà nên lập tức phát nguyện đến thế giới Cực Lạc, một lòng cầu Phật từ bi đến tiếp dẫn ông/bà vãng sanh Tây phương. Chỉ khi gặp Phật A-di-đà hoặc thấy ánh hào quang màu vàng (kim sắc) ôn hòa của Tây phương Tam Thánh, ông/bà mới theo các Ngài đi. Ngoài ra, khi thấy bất cứ cảnh tượng nào khác, tuyệt đối không thèm để ý đến. Như vậy, ông/bà nhất định được vãng sanh về Tây phương. Bây giờ chúng tôi niệm Phật, xin ông/bà hãy cùng niệm Phật với chúng tôi”.

– Bài thứ hai

Nam mô A-di-đà Phật.

Phật tử…, pháp danh…

Sanh lão bệnh tử là con đường mọi người phải đi qua, không ai có thể tránh được. Đã có sanh ắt phải có tử.

Phật đã nói thể gian này là khổ, là vô thường. Lúc này, Phật tử hãy buông xả mọi việc, tâm không nên gợi lên những than hận hay cố chấp. hãy thành tâm niệm Phật với lòng tin và sự khẩn cầu sanh về Tây phương Cực Lạc quốc. Hãy niệm Phật với chánh niệm để tiêu tan nghiệp chướng, cho thân tâm được tự tại.

Hãy khẩn cầu với lòng thành kính. Nhất tâm niệm Phật, khẩu cầu đức Đại từ đại bi A-di-đà Phật đến tiếp độ, phóng quang soi sáng và dùng Phật lực để giúp người niệm A-di-đà Phật với chánh niệm.

Hãy khẩn vầu Phật A-di-đà đến tiếp độ, niệm niệm A-di-đà Phật, niệm niệm cầu sanh về Tây phương Cực Lạc quốc.

Nam mô A-di-đà Phật.

     2. Khai thị cho oan gia trái chủ

Nam mô A-di-đà Phật.

Phật tử…, pháp danh… từ nhiều đời nhiều kiếp đã gây ra nhiều oan gia trái chủ.

Ông/bà… và quí vị đã có duyên với nhau. Phật nói kết thân tâm pháp duyên là thù thắng nhất. Cho nên, quí vị nên kết thân tâm pháp duyên với ông/bà…, đừng nên gây chướng ngại cho ông/bà…, mà hãy cùng niệm Phật với chánh niệm để cầu sanh về Tây phương Cực Lạc quốc.

Giờ đây xin khẩn cầu quí vị và các thân hữu hãy nhất tâm niệm Phật để giúp đỡ ông/bà… được vãng sanh Tây phương Cực Lạc quốc, hoàn thành Phật sự. Vô lượng công đức sẽ hồi hướng cho quí vị thoát mọi khổ ải và được an lạc.

Cầu xin quí vị hãy vì nhân duyên thù thắng này mà phát tâm Bồ-đề, với lòng tin tưởng sâu sắc mà niệm Phật cầu sanh Tây phương Cực Lạc quốc, toại nguyện vô lượng Phật độ.

Nam mô A-di-đà Phật.

Trích Trợ Giúp Người Khi Lâm Chung
Tỳ kheo Thích Nhuận Nghi cẩn biên

CHIA SẺ BÀI PHÁP:

551 Phúc đáp

 1. Minh Lý

  Nam mô a di đà phật
  Kính thầy
  Bằng giờ này tuần trước tức là 25/2 /2018 duog lịch, 2 anh em trai nhà con bị tai nạn và tử vong tại chỗ, khi hỏi thì 2 ae con chết ko nhắm mắt vậy có điềm gì ko âh? Giờ đấy còn đọc trên mạng cúng thất tuần nhưng con ko biết sao tính từ ngày nào để cúng cho đúng? Trong 3 ngày đầu bme ko biết nên ko cúng luôn, giờ đi hỏi thầy thầy bảo phải giải cầu siêu đưa vào chùa gửi ko chưa đến 49 ngày sẽ bắt thêm người trong nhà đi nữa là sao âh thầy??? Được biết tuổi vk ck đứa út lấy nhau một ba mẹ ra ruộng ở hai là chồng vào hòm ngồi nhưng 2 đứa ko nghe. Chồng tuổi canh ngọ sinh năm 1990 vợ sinh năm 1992 con sinh năm 2017. Thầy ơi giờ con phải làm sao? A di đà phật.

 2. Nguyễn Thị Thúy

  Nam Mô A Di Đà Phật!
  Kính thầy.
  Cha con mất đến nay là 20 ngày. Từ khi cha con mất, hàng ngày con vẫn tụng 1 biến kinh A Di Đà và kinh Bát Nhã để cầu siêu cho cha. Nhà con vẫn cũng chay, thắp hương 24/24. Nhưng nay con muốn hỏi thầy việc này, kính mong thầy giải đáp giúp con: vì nhà con là nhà ống khép kín,không có phòng thờ riêng, nhà con lại có trẻ nhỏ nữa ah. Vậy thầy cho con hỏi có cần phải thắp hương 24/24 không hay chỉ cần thắp vào lúc nào, lúc nào k cần thắp ah. Vì con nghe có người bảo k cần thắp cả ngày cả đêm như vậy. Nhưng con lăn tăn lắm nên con muốn hỏi cho rõ. Con kính mong nhận được hồi đáp của Thầy.
  A Di Đà Phật.

 3. Trung Đạo

  A Di Đà Phật

  Bạn Thuý,

  1. Thắp hương không cần thiết 24/24h mà một ngày 3 thời sáng-trưa-chiều là đủ. Nếu lạm dụng thắp quá nhiều thì người chết không những không lợi lạc, mà người sống sẽ bị tổn hại về sức khoẻ. Điều Cha bạn mong muốn và có thể hưởng dụng chính là tâm chân thành hướng về Cha, làm mọi phước thiện để hồi hướng cho Cha bạn, giúp ông có đủ duyên lành để siêu sanh về Tịnh Độ.

  2. Mỗi tuần thất, gia đình bạn nên đến chùa, thỉnh chư Tăng, cùng gia đình thanh tịnh làm lễ siêu độ cho cha bạn sẽ có lợi lạc. Tại gia, mọi người trong 49 ngày nên phát tâm ăn chay trường, khi tụng kinh nên tránh ăn hành, tỏi, hẹ thì tốt. Nếu không thể cũng đừng sát sanh, hại vật rồi cúng tế mà tạo thêm nghiệp cho Cha bạn.

  3. Gia đình bạn nên phát tâm tụng kinh, niệm Phật, phóng sanh, làm mọi phước thiện để hồi hướng cho Cha. Mọi chuyện phải thật chân thành và thanh tịnh thì mới có hiệu quả.
  Nguyện hương linh Cha bạn sớm được siêu sanh về cõi an lạc.

 4. Nguyễn thị thùy hương

  Thầy cho con hỏi theo tâm linh ,ba con mất 20/1âm lịch, thì thường người nhà cúng làm tuần 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày và 49 ngày hay 50 ngày ạ.Mẹ con ko biết, người nói cúng 49 ngày, người nói cúng 50 ngày. Thầy cho con biết với ạ
  Nguyễn thị thùy hương

 5. Trung Đạo

  A DI ĐÀ PHẬT

  Bạn Thuỳ Hương,

  Cúng Thất tuần sẽ tính từ ngày mất cho tới ngày thứ 7 là tuần thất thứ nhất, kế đó sau 7 ngày là tuất thứ 2, 3,4,5,6,7. Tuần thất thứ 7 có thể làm lễ siêu độ trong khoảng từ ngày thứ 43-49, muộn nhất là ngày thứ 49, bởi sau 49 ngày hương linh sẽ phải theo nghiệp báo mà đi thọ sanh trong cảnh giới tương ưng. Do vậy để Ba bạn đưởng phần lợi lạc gia đình bạn phải tận tâm vì Ba mà tụng kinh Địa Tạng, ăn chay, phóng sanh, bố thí… Để hồi hướng cho Ba bạn đủ phước duyên siêu sanh về cõi an lạc.
  Nam Mô Nam A Di Đà Phật

 6. Nam mô A Di Đà Phật! Chồng con mất ko trăn trối gì với gia đình và người thân nên cả nhà rất đau khổ nhưng khi liệm mọi người ai cũng thấy miệng cười rất tươi. Và mọi người ai cũng mơ thấy lúc nào cũng cười. Vậy là sao hả Thầy? Vậy là dược thọ sanh vào nơi nào mặc dù con đã hồi hướng tụng Địa Tạng cúng dường phóng sanh…

 7. nguyễn thị phuơng Ngân

  Nam mô a di đà phật! quý thầy cho con hỏi. chồng con mới mất được 44 ngày a ấy mất đột tử trong một đêm đi trực ở cơ quan ( anh ấy 34 t) . Làm lễ tang xong gd con ko đốt quần áo của a ấy đi ma giữ lại hết. cách đây 2 hôm anh họ con có mơ chồng con về và có nói với anh họ con là”em chả có quần áo mặc đi đâu cũng phải mặc bộ này “( bộ quần công và cái áo phông màu đỏ lúc mất anh ấy mặc) mặc dù lúc chồng con mất đưa về nhà cho tới lúc niệm anh họ con không được gặp chồng con. quý thầy cho con hỏi như vậy liệu gia đình con có nêm đốt quần áo của anh ấy để gửi cho a ấy. hay làm như thế nào mong quý thầy chỉ bảo con ạ. con xin cám ơn.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Nguyễn Thị Phương Ngân,

   *TN xin thành tâm chia buồn cùng bạn. Trường hợp bạn nói cho thấy chồng bạn còn luyến tiếc về thân mạng và chưa chịu chấp nhận mình đã chết, bởi khi làm lễ nhập quan (cho vào quan tài), chắc chắn gia đình đã thay quần áo mới cho chồng bạn? Nếu có thì chứng tỏ chồng bạn đã nuôi tâm thức mình vẫn đang sống và còn mặc bộ quần áo lao động, và nay vẫn như vậy. Đó là lý do chồng bạn khởi tâm chấp trước mình không có quần áo thay đổi.

   *Để chuyển hoá tâm thức chồng bạn là đơn giản, nhưng cũng lại khá nan giải. Đơn giản nếu gia đình bạn đúng pháp thực hành; nan giải nếu không làm đúng như chánh pháp. Do vậy TN khuyên bạn cùng gia đình nên thỉnh chư Tăng, làm lễ siêu độ cho chồng bạn theo đúng chánh pháp trong vòng 49 ngày (nếu chưa làm), đừng đầu tư tốn kém tiền bạc trong việc mua bán đồ hàng mã mà không lợi lạc, trái lại, phát tâm thật thành kính với chư Tăng, với Tam Bảo và thật chân thành với chồng bạn, khuyên chồng bạn hoan hỉ chấp nhận mình đã chết, nương theo chư Tăng, nghe kinh, thỉnh pháp, phát tâm niệm Phật, nguyện sanh về Tịnh Độ.

   *Trường hợp gia đình không thể mời chư Tăng làm lễ siêu độ tại chùa, tuyệt đối không nên mời thầy cúng ngoài đời vì không có lợi lạc, mà bạn nên bàn cùng gia đình chồng, thỉnh KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, phát tâm thật thanh tịnh trì tụng liên tục trong vòng 49 ngày, mỗi ngày tối thiểu là một quyển nhỏ (quyển lớn gồm 3 quyển: Thượng-Trung-Hạ) kết hợp cúng đồ chay và khai thị (xem phần hướng dẫn bên dưới) cho chồng bạn biết về cái chết của mình. Kết hợp phóng sanh, bố thí, cúng dường Tam bảo theo đúng chánh pháp, tất cả hồi hướng cho chồng bạn và chư vị oan gia trái chủ của chồng bạn, nguyện họ cùng phát tâm tu đạo, niệm Phật nguyện sanh về Tịnh Độ.
   Nguyện chúc bạn tỉnh giác, cùng gia đình phát tâm tu đạo để cùng lợi lạc.

   Tham khảo:

   NGHI THỨC
   KHAI THỊ CHO NGƯỜI LÂM CHUNG
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   (Nghi thức này dùng khai thị cho (thân quyến, bạn bè, bố, mẹ, anh, chị, ông, bà, con cháu…) những phần (…) là người khai thị tự chọn cách xưng hô với người đã mất sao cho thích hợp.
   (…) ạ! Đời người là bể khổ, là sanh-lão-bệnh-tử, ai ai trong cõi đời này đều phải trải qua con đường đó. Nay (…) đã mất thân người, nếu (…) thương (cha, mẹ, ông, bà, anh, em, vợ, con…), (…) nên buông xả vạn duyên nhất tâm cầu nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Thế gian này rất khổ, (…) không nên lưu luyến nữa. Thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà có cây bảy báu, nước tám công đức, đất bằng vàng ròng, vô cùng trang nghiêm đẹp đẽ không thể diễn tả hết được. (…) nên nghe lời (…) khuyên, nếu thương (…) , (…) hãy lập tức phát nguyện đến thế giới Cực Lạc, một lòng cầu Phật từ bi đến tiếp dẫn (…) vãng sanh Tây Phương. Điều quan trọng (…) cần biết: Chỉ gặp Phật A Di Đà hoặc thấy ánh hào quang màu vàng ôn hòa của Tây Phương Tam Thánh, (…) mới theo các Ngài đi. Ngoài ra, khi thấy bất cứ cảnh tượng nào khác, tuyệt đối không nên để ý đến. Như vậy (…) nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Bây giờ (…) sẽ khai thị cho các oan gia trái chủ của (…), kế đó sẽ niệm Phật, mong (…) hãy cùng nghe rồi nhiếp tâm cùng (…) niệm Phật theo.
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   KHAI THỊ CHO OAN GIA TRÁI CHỦ
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   Quý vị oan gia trái chủ kính mến, (…) tôi (Pháp danh nếu có) từ nhiều đời nhiều kiếp đã gây ra nhiều oan thù với quý vị nhưng cũng nên coi đó là đã có duyên với nhau. Phật dạy kết thân tâm pháp duyên là thù thắng nhất, cho nên quý vị nên kết thân tâm pháp duyên với (…) tôi, đừng nên gây chướng ngại cho (…) tôi, mà hãy cùng nhau niệm Phật với chánh niệm để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Giờ đây xin khẩn cầu quý vị hãy nhất tâm niệm Phật, để giúp giúp nhau cùng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hoàn thành Phật sự, thì vô lượng công đức này, sẽ hồi hướng cho quý vị thoát khỏi mọi khổ ải, được an lạc.
   Cầu xin quý vị hãy vì nhân duyên thù thắng này mà phát Bồ Đề Tâm, với lòng tin tưởng sâu sắc mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, toại nguyện vô lượng Phật độ.
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   PHẦN NIỆM PHẬT
   (Sau khi khai thị xong, bạn bắt đầu nghi thức niệm Phật trợ niệm.)

   NGUYỆN HƯƠNG
   (Vị chủ lễ (bạn hay người nào cũng được) thắp 3 cây hương, đưa hương lên trán, quỳ trước bàn Phật hay bàn thờ của gia tiên hay của (…) và khấn nguyện.)
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   Hôm nay, đệ tử chúng con cung tựu Phật tiền, phát nguyện trì niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà. Chúng con nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ.
   Hồi hướng cho Hương linh:
   Phật tử… Pháp danh…(tên người, tuổi, ngày sinh, ngày mất) Phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Nguyện đem công đức này hồi hướng đến oan gia trái chủ, thân bằng quyến thuộc của Phật tử (…) cùng pháp giới chúng sanh đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật Đạo.
   Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. (Xá 3 xá, cắm hương vào lư và đứng dậy lễ Phật)
   KỆ TÁN PHẬT
   Đại Từ Đại Bi thương chúng sanh
   Đại Hỷ Đại Xả cứu muôn loài
   Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm
   Đệ tử chí tâm quy mạng lễ.

   LỄ PHẬT
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai, Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, Thường Trụ Tam Bảo. (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát. (1 lạy)
   KỆ NIỆM PHẬT
   Phật A Di Ðà thân kim sắc
   Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
   Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào
   Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc
   Trong hào quang hóa vô số Phật
   Vô số Bồ Tát hiện ở trong
   Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
   Chín phẩm sen vàng lên giải thoát
   Quy mạng lễ A Di Đà Phật
   Ở phương Tây thế giới an lành
   Con nay xin phát nguyện vãng sanh
   Cúi xin Đức Từ Bi Tiếp Độ.
   Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi A Di Ðà Phật.
   Kế đó niệm: (Nam Mô) A DI ĐÀ PHẬT hay A DI ĐÀ PHẬT . (Niệm liên tục theo nhịp tiếp dẫn tối thiểu từ 30 phút đến 1 giờ hay càng nhiều càng tốt)
   Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

   HỒI HƯỚNG
   Nguyện đem công đức này
   Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
   Trên đền bốn ơn nặng
   Dưới cứu khổ tam đồ
   Nếu có kẻ thấy nghe
   Đều phát lòng Bồ Đề
   Hết một báo thân này
   Sanh qua cõi Cực Lạc
   Nam Mô A Di Đà Phật. (3 lần)

   PHỤC NGUYỆN
   (Vị chủ lễ xướng)
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   Thượng chúc Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận quốc thới dân an, thế giới hòa bình chúng sanh an lạc.
   Hôm nay… đệ tử chúng con hiệp cùng gia đình tang chủ, cung tựu Phật tiền, niệm Phật hộ niệm, nguyện đem công đức này hồi hướng cho Hương Linh:
   Phật tử… Pháp danh…, mất ngày… tháng… năm…, hưởng thọ…
   Ngưỡng nguyện Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Chư Đại Hải Chúng, từ bi gia hộ Phật tử… phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, tốc thoát u minh, siêu sanh Tịnh Độ.
   Nguyện đem công đức này hồi hướng đến oan gia trái chủ, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của Phật tử…, cùng pháp giới chúng sanh đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật đạo.
   Phổ nguyện âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật đạo
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   TỰ QUY Y
   Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)
   Tự quy Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)
   Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)
   Nguyện đem đức công này
   Hướng về khắp tất cả
   Đệ tử và chúng sanh
   Đều trọn thành Phật đạo.
   HẾT

 8. Nguyễn Thị An Tín

  Nam mô a di đà phật. Quý Thầy cho con hỏi: mẹ con mất được 5 tuần(76tuoi).Mẹ con mất do đột quỵ không nói với con cái câu nào. Sau thời gian mở cửa mã 2 người cháu của mẹ con ( kêu mẹ con bằng O ruột) ở xa nằm mơ mẹ con đứng nhìn cười và không nói gì. Con thì mới nằm mơ hôm qua thấy trong đám tang mẹ con,một em bé khoảng 8 tuổi bước từ trong hòm ra,rồi con dọn thức ăn mời em bé ăn. Em bé cũng ăn sau đó di quan em bé cũng đi bên cạnh. Có phải mẹ con được đầu thai kiếp khác rồi phải không thầy.

 9. Điêu Thị Thảo

  Nam mo A Di Da Phat. Con xin Thầy giải đáp giúp con một vấn đề là,ngoại con vừa mất gần đến thất thứ hai mà con ở xa không về được mà con muốn tụng Kinh Cầu Siêu cho ngoại thì con vào chùa đọc Tên tuổi bà nhờ thầy trong chùa cầu giúp được không thưa Thầy.

  • Lăng Nghiêm

   Bạn nên tự đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 7 lần hồi hướng cho bà, và làm các việc công đức như bố thí tiền gạo, phóng sanh, in ấn kinh điển , rồi hồi hướng công đức cho bà. Chứ việc nhờ người khác cầu thì không phải không được , nhưng tự hỏi như vậy có lòng thành không? A Di Đà Phật!

 10. Thuy

  Con xin chào thầy. Mẹ con mất được hơn 30 ngày, vì không có điều kiện về thời gian nên con cúng tuần. Đạo tràng cầu siêu cho mẹ liền cả tuần. Con muốn hỏi thầy mỗi tuần con có phải cúng tuần nữa không ạ? Con mời mẹ đi cho thì mẹ con muốn được lên chùa. Vậy có phải làm lễ xin cho mẹ con lên chùa không ạ? Con cảm ơn thầy.

  Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để độc giả tiện bề theo dõi và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.

 11. Duy Huỳnh

  Mẹ con 64t chết đột ngột do bị nhồi máu cơ tim.không kịp nói gì.Vậy có phải do nghiệp hay gì không thầy?

 12. Nguyễn Thị Thu Làn

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  Quý Thầy cho con hỏi ạ: Chồng con mất đã qua 100 ngày, hưởng dương 31 tuổi ạ. Bây giờ con muốn chuyển bát hương ở bàn thờ vong lên trên ban thờ thì con phải làm những gì ạ?Do con bận con nhỏ (cháu được 3 tháng tuổi), cháu lại hay ốm yếu, bên gia đình chồng con theo Đạo Thiên Chúa, con bên Đạo Phật, nhiều việc lu bu nên con chưa làm được gì cho anh ấy cả, ở quê bố mẹ chồng con cũng lập bàn thờ rồi ạ, nhưng do 2 Đạo khác nhau nên cách thờ cúng cũng khác nhau. con muốn thờ chồng con tại nhà riêng của vợ chồng con ạ ( nhà chung cư). Xin thầy chỉ bảo cho con ạ. Con cảm ơn thầy ạ. Nam mô A Di Đà Phật

 13. Triệu Huệ

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !

  Quý Thầy cho con hỏi ạ : Con năm nay 27t, mẹ chồng con mới mất được 24 ngày. Con hiện nhờ được quý Thầy trong Chùa và làm được tuần thất thứ 3 cho mẹ con rồi ạ. Nhưng do ở nhà con không biết tụng kinh nên hàng ngày con vẫn bật đài niệm Phật bên ban thờ riêng của mẹ và vẫn hàng ngày ra chùa tụng kinh theo các già trong chùa, không tụng kinh như trên. Như vậy có được không ạ ? Điều nữa là mẹ con ngày trước có 1 dây vàng tây nói cho con gái của con, nhưng sau khi mẹ con mất, con có bán dây đi và công đức 1 phần vào chùa, nhưng chưa có khai thị với mẹ con về việc đó. Vậy con phải làm như thế nào ạ ?

  • Cư sĩ Phước Huệ

   Kính chào bạn Triệu Huệ,
   Bạn hãy sắp xếp để tự mình và chồng niệm Phật, đọc kinh cho mẹ chồng thì sẽ tốt hơn rất nhiều cho bà. Đọc kinh rất dễ, bạn hãy lên mạng tìm “nghi thức tụng niệm” thì sẽ thấy, và cứ theo đó mà nghiêm trang cung kính đọc thôi, không cần phải lên xuống giọng gì cả. Ở nhà không có chuông mõ cũng không sao hết. Quan trọng là bạn có tâm chân thành,thiết tha, cung kính. Bạn có thể đọc kinh Địa tạng, kinh A Di Đà,..rồi hồi hướng công đức cho mẹ chồng. Nếu thấy không thuận tiện thì bạn chỉ niệm Phật không thôi cũng rất tốt, những lúc bạn không niệm Phật thì hãy mở máy, máy niệm Phật chỉ là phụ, chính yếu là người thân cần tự mình niệm Phật cho người mất.

   Về việc dây vàng, bạn cần đến trước bàn thờ mẹ chồng, thưa rõ với bà về việc đó và giãi bày với bà rằng bạn làm thế vì muốn giúp bà có thêm phước báo, giúp bà tái sanh tốt hơn nên cầu mong bà vui vẻ chấp thuận việc làm của bạn.
   Mong rằng qua việc này bạn cũng phát tâm tu tập thì thật là tốt vì ai cũng phải chết, không biết là lúc nào, mình nên tự mình tu tập để chuẩn bị hành trang là tốt nhất.
   Chúc bạn an lành.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 14. Diệu My

  Nam mô A Di Đà Phật

  Kính bạch quý thầy! Năm nay con 20 tuổi. Chồng con mới mất được 49 ngày. Con gửi anh vào chùa để tu hành từ lúc vừa mở cửa mã xong. Thất 49 ngày của chồng con con có làm lễ chay tăng cũng trúng ngày bát quan trai. Con cũng có phóng sanh, cúng áo tăng. Mọi nghi lễ điều đựơc chuẩn bị chu đáo hơn nữa tháng trứơc. Nhưng làm lễ vừa xong. Nhà con có chuyện xích mít cãi nhau lớn tiếng. Anh chồng con còn sát sinh. Hôm qua giờ con thấy lòng không yên.
  Qúy thầy cho con hỏi như vậy có sao không ạ. Có ảnh hửơng gì đến chồng con không ạ. Con phải làm gì ạ.
  Kính mong qúy thầy từ bi hoan hỷ chỉ giúp cho con.
  Nam mô a di đà phật.

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Chào bạn Diệu My!

   MD là người tu tại gia chia sẻ vấn đề cùng bạn như sau.

   Theo lời kể của bạn việc xích mích trong gia đình và anh chồng có sát sanh nhưng đã qua 49 ngày, nên bạn đừng quá lo lắng. Chuyện đã xảy ra qua cũng đã qua rồi, bạn chớ nên mang tâm sân phiền, việc nên làm là vì chồng và hàng thân quyến mà tiếp tục tụng Kinh, niệm Phật thì cho dù họ đang tái sanh ở đâu cũng nương nơi công đức này mà đặng thác sanh cõi an lành.

   Tổ Pháp Nhiên dạy “Vì người chết mà Niệm-Phật hồi-hướng thì Phật A Di Đà phóng quang minh soi chiếu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Kẻ bị chìm trong ba đường dữ mà chịu khổ thì hết khổ. Người chết sau khi lâm chung được giải thoát”. Vậy hàng ngày bạn nên sắp xếp thời gian, có thể là buổi tối hoặc sáng sớm, ngồi dưới bàn thờ Phật mà niệm Phật (Nam Mô A Di Đà Phật/ A Di Đà Phật) nhiều thì 1000- 2000 câu… ít thì 200- 500 câu Phật hiệu, rồi hồi hướng cho người thân quá vãng được A Di Đà Phật tiếp dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc.

   Chúc bạn gắng tâm tu trì, đạt sự lợi ích chân thật nhé!

   Nam Mô A Di Đà Phật

 15. Ttruc

  Thầy cho con hỏi là ăn chay 49 ngày cho người thân đã mất. Người ăn chay có quan hệ chuyện vợ chồng được không ạ

 16. Thanh Hải

  A di đà Phật, bạch thầy cho con hỏi! Anh trai con bị đột quỵ qua đời được 1 tuần, con ở xa phải làm gì để anh con được siêu thoát ?

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Thanh Hải,

   Nếu nơi bạn ở có chùa hay niệm Phật đường, bạn có thể trong vòng 49 ngày, mỗi tuần thất lên chùa hay niệm Phật đường để nhờ chư Tăng Ni làm lễ siêu độ cho anh trai bạn. Trường hợp không có điều kiện, bạn hàng ngày có thể phát tâm ăn chay trường trong vòng 49 ngày để tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN liên tục không gián đoạn (mỗi ngày tối thiểu là 1 quyển nhỏ. Quyển lớn gồm 3 quyể nhỏ: thượng, trung, hạ), kết hợp niệm Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo để hồi hướng cho anh trai bạn, nguyện anh trai biết nắm bắt cơ hội này, phát tâm tu học, cùng niệm Phật để sanh về Tây Phương Tịnh Độ.

   Trong bài “49 ngày sau khi chết gia quyến nên làm gì” có rất nhiều trao đổi sẵn về chủ đề này, mong bạn hoan hỉ dành chút thời gian tham khảo để biết thêm chi tiết nhé.

   Nguyện chúc bạn phát tâm tu học để hướng dẫn anh trai đồng biết hồi đầu, cùng tu học để siêu sanh về cõi anh lạc.

 17. Nguyễn Thị Phương

  A DI ĐÀ PHẬT. BACH THẦY CHO CON XIN HỎI Ạ. CON SINH BÉ GÁI Ở TUẦN THỨ 28 Ạ. CHÁU NẰM LỒNG KÍNH GẦN 2 THÁNG,VỀ VỚI MẸ ĐƯỢC GẦN 2 THÁNG Ạ THÌ CHÁU BỊ BỆNH VÀ QUA ĐỜI. CON THÌ CHƯA GẶP TRƯỜNG HỢP NÀY , THẦY CHO CON XIN HỎI CON THỜ CÚNG CHÁU NHƯ THẾ NÀO THÌ HỢP LÝ Ạ. VÀ CON PHẢI LÀM GÌ ĐỂ TỐT CHO CHÁU DƯỚI CÕI ÂM Ạ. CON THẮP HƯƠNG CHO CHÁU CHỈ TOÀN SỮA BỘT PHA THUI Ạ. 1 NGÀY CON THẮP 6 LẦN VÀ CON BẬT ĐÀI TỤNG A DI ĐÀ PHẬT Ạ. MONG THẦY GIÚP CON Ạ

  • Lê Hương Giang

   Gửi bạn Nguyễn Thị Phượng.

   Xin chia sẻ với nỗi đau của bạn. Tuy nhiện, bạn không nên quá đau khổ, vương vấn nếu không vong linh của bé sẽ quyến luyến mẹ và khó siêu thoát.Sẽ lợi lạc hơn nếu bạn vì con mà tự mình tụng Kinh A Di Đà, Kinh Địa Tạng Vương và các việc Phật sự khác như phóng sinh,làm các việc phước thiện,in kinh, tống sách… tránh các việc sát sinh, cúng tế.

   Nguyện cho vong linh của bé được siêu thoát.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

Gửi hồi âm đến Thanh Thuy Bấm để hủy hồi âm.

Your email address will not be published. Required fields are marked *