49 Ngày Sau Khi Chết Gia Quyến Nên Làm Gì?

49 Ngày Sau Khi Chết Gia Quyến Nên Làm Gì?

I. THỰC HÀNH THEO PHẬT PHÁP

– Điều căn bản và quan trọng nhất là gia đình nên y theo Phật pháp để giúp cho vong linh được siêu thoát.

– Trong đám tang người quá cố, khi nhập liệm, gia đình nên mang những đồ quý báu của người mất bố thí cho người nghèo rồi hồi hướng công đức ấy cho người chết.

– Nên làm lễ tang đơn giản, vì càng rườm rà càng hao tốn tiền của, sức lực một cách vô ích, người chết không những không được lợi ích gì, có khi còn phải gánh chịu thêm nghiệp quả xấu do thân nhân gia đình không biết tạo thêm nghiệp tội. Gia đình phải biết tiết kiệm phước, không được có bất cứ hành vi phung phí gạo, rau… Phải vì người chết mà tích phước, làm việc công đức như: cúng dường Tam bảo, phóng sanh, in kinh, cứu giúp người nghèo khổ… Đem những công đước này hồi hướng cho người vãng sanh, họ sẽ được lợi ích thù thắng, không gì sánh bằng.

– Từ lúc người chết ra đi cho đến 49 ngày, gia đình thân quyến chớ có sát sanh đãi đằng cúng tế, vì làm vậy người mất sẽ bị oan đối không được siêu thoát. Cả nhà ai nấy đều phải nhất luật giữ gìn trai giới, dù có khách khứa cũng không được thiết đãi rượu thịt, tránh làm các thứ ô uế khác như phải cữ việc vợ chồng, giữ ngũ giới thập thiện, tuyệt đối không được sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu.

– Gia đình tiếp tục luân phiên niệm Phật và khai thị nhắc nhở hương linh, thì nhất định sẽ giúp người thân mình được giải thoát.

– Đối với Pháp sư, gia đình nên chọn mời những bậc đạo hạnh chân chính. Còn những hạng phóng đãng phá giới và chỉ biết nhìn đến tài lợi, thì ta không nên cầu thỉnh. Nếu gia đình không biết đó là hạng pháp sư vi phạm giới luật, tịnh hạnh không nghiêm, không đúng đắn, ngông cuồng… thì người chết lúc này là thân trung ấm nên có sự cảm nhận rất bén nhạy, nếu biết kẻ ấy lừa gạt, người chết sẽ thất vọng sanh ra hối hận, tức giận, phải đọa vào khổ thú. Cho nên, gia đình phải cẩn trọng việc này.

– Trường hợp này, các thiện tri thức phải dùng những lời như sau đây mà khai thị cho hương linh: “Phật biết rằng thân của bậc tăng-già tên… tức là thân của Phật. Ngươi phải khởi ý tưởng rằng chỉ nương theo pháp, chứ không nương theo người. Mặc dù người tác pháp đó có lầm lỗi thế nào đi nữa, đều là do cái lỗi của ý thức chưa được trong sạch đó thôi. Tỷ như người soi gương, vì mặt mình không sạch, nên cái bóng trong gương cũng nhơ bẩn. Vậy thì biết chắc rằng sở dĩ kẻ tác pháp có sai lầm, đều do tâm niệm của ngươi chưa trong sạch vậy. Ngươi nên khởi tưởng như thế và phải hết lòng cung kính ái mộ, thì việc làm gì cũng đều biến thành Phật sự thanh tịnh và mình vẫn không mất lợi lạc”.

– Gia quyến trước khi rước Pháp sư làm Phật sự, cũng nên đối trước bàn hương linh mà khai thị bảy phen như thế, thì dù trong khi làm Phật sự có đôi chút sai lầm, cũng vẫn được.

II. CÁCH LÀM VIỆC PHƯỚC THIỆN

Điểm trọng yếu của việc phước thiện là phải lấy hạnh bố thí làm gốc. Để hương linh được lợi ích, gia đình đem di sản của người chết đi bố thí là tốt hơn hết. Nếu không, thì bố thí của cải của gia đình người thân hoặc của bà con, bạn bè mà giúp vào cũng được, người chết chắc chắn được lợi ích. Kinh Vô thường đã nói: “Sau khi người thân mất, gia đình nên lấy y phục mới mẻ của người chết, hoặc lấy những vật thọ dụng của kẻ còn sống: chia làm 3 phần, vì người chết đó mà cúng dường Phật-đà, Đạt-ma và Tăng-già (Tam bảo). Nhờ đó mà người chết dù nghiệp nặng cũng trở thành nhẹ và được công đức phước lợi thù thắng. Không nên đem những y phục tốt đẹp mặc cho người chết để đem đi tống táng. Vì sao? Vì không có lợi gì. Chỉ nhờ những công đức làm việc phước báu nói trên, người chết dù đọa vào Ngạ quỉ, cũng được hưởng rất nhiều lợi ích”. Trong kinh Ưu-bà-tắc cũng có nói: “Nếu người cha chết rồi bị đọa vào trong Ngạ quỉ, mà người con vì cha làm những việc phước đức, nên biết, người cha liền được hưởng thọ. Nếu được sanh lên Trời thì người chết không còn nghĩ đến vật dụng trong cõi Người nữa. Vì sao? Vì ở cõi Trời, người ta đã được đầy đủ bảo vật thù thắng rồi. Nếu phải đọa vào địa ngục, thì thân họ phải chịu bao nhiêu khổ não, không được thảnh thơi để nhớ nghĩ luyến tiếc mọi vật, vậy nên không được hưởng thọ. Kẻ đọa vào súc sanh, nên biết cũng như thế. Nếu hỏi tại sao ở trong ngạ quỉ người chết có thể liền được hưởng thọ lợi ích, thì biết vì người ấy sẵn có lòng tham lam bỏn xẻn, cho nên phải đọa vào ngạ quỉ. Khi đã làm ngạ quỉ, họ thường hay hối hận tội lỗi ngày trước, suy nghĩ muốn được lợi ích, bởi thế họ được hưởng lợi ích”.

Đấy là nói rõ chỗ lợi của quỉ thú, còn đối với công phu làm việc phước thiện, thật không luống uổng, vì không những kẻ chết, mà người sống hiện tại cũng chung phần được hưởng. Như trong kinh nói: “Nếu như kẻ chết đã thác sinh vào ác đạo khác, nhưng còn bao nhiêu bà con còn đọa trong ngạ quỉ, nếu người sống có làm việc phước đức, tức thì họ cũng đều được lợi ích. Vì thế, người có trí, nên vì ngạ quỉ mà siêng năng làm việc công đức”.

Lưu ý rằng khi lấy di sản của kẻ chết làm việc phước đức, trước hết phải xét rõ người ấy lúc còn sống, tính tình có bỏn sẻn không. Điều này rất quan trọng, vì khi thấy gia đình người thân đem di sản của mình ra làm Phật sự hay bố thí, thấy vật dụng đó bây giờ thành sở hữu của kẻ khác, người chết liền sanh lòng giận hờn, tiếc nuối, rồi khởi lên tà niệm, liền bị nghiệp lực dắt vào ác đạo. Cho nên thiện tri thức hoặc người thân gia đình phải khai thị cho người chết những lời như sau đây “Ông/bà tên… Nay ta vì ông/bà mà đem di sản của ông/bà làm Phật sự hay bố thí. Làm như thế, tức là lấy của cải hữu lậu làm việc vô lậu, nhờ ở công đức này, ông/bà sẽ được siêu sanh Tịnh độ, thoát khỏi cảnh sanh tử luân hồi. Ông/bà phải chăm lòng thành kính niệm Phật A-di-đà, cầu Ngài đến cứu độ cho. Đối với di sản, ông/bà cần phải rời bỏ, chớ nên bận lòng, phải hoàn toàn không mến tiếc tham đắm mới được. Vì những thế tài (tài sản thế gian) dù có hoàn toàn để lại, ông/bà cũng không thể thọ dụng được nữa. Như thế, đối với ông/bà, chúng đã thành vô dụng, còn luyến tiếc làm gì?”.

III. CÁCH SẮP ĐẶT CÚNG TẾ

Về cách sắp đặt cúng tế, thì rất kỵ việc sát sanh, vì việc sát sanh càng làm liên lụy khổ quả cho người chết. Thân trung ấm nếu một phen thấy được việc ấy lập tức bảo thôi; nhưng ngặt nỗi âm, dương cách trở, người thân gia đình không thể nào nghe được, vẫn trở lại sát sanh như thường. Kẻ chết không thể ngăn nổi sân niệm khởi lên, liền phải đọa vào địa ngục. Cho nên người sắp đặt cúng tế cần phải cẩn thận chú ý.

Nếu muốn cúng tế, thì nên dùng đồ chay, hương, hoa, sữa, bánh và trái cây, chớ dùng những đồ uế tạp và sát hại sanh vật. Kinh Địa Tạng đã nói: “Làm những việc sát hại, cho đến bái tế quỉ thần đã không có một mảy may phước đức, không có lợi gì mà còn kết thêm tội lỗi sâu nặng cho người chết. Dù cho người chết, đời sau hoặc đời này có thể chứng được Thánh quả, hoặc sanh lên Trời, nhưng khi lâm chung bị gia đình làm những ác nhân ấy (tức là nhân sát hại) làm cho họ phải liên lụy nhiều bề, chậm sanh về chỗ lành. Huống chi kẻ chết đó khi sống còn chưa từng làm một chút việc lành, chỉ một bề nương theo gốc nghiệp mà tạo tác, theo lý phải chịu vào ác thú. Nỡ nào gia đình người thân lại gây thêm nghiệp cho họ?”. Gia đình nên lưu tâm đến điều này.

PHẦN THAM KHẢO THÊM:

     1. Khai thị cho người bệnh

Bất luận người bệnh đã tắt thở hay chưa, đều phải khai thị. Xin gợi ý các lời khai thị như sau:

– Bài thứ nhất

“Kính thưa cư sĩ… A-di-đà Phật! Ông/bà nên buông xả vạn duyên, nhất tâm cầu sanh Tịnh độ nơi Tây phương Cực Lạc. Con cháu tự có phước phần riêng của họ. Thế gian này rất khổ, không nên lưu luyến. Thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà có bảy hàng cây báu, tám loại nước công đức, đất trải bằng vàng, vô cùng trang nghiêm đẹp đẽ không thể diễn tả hết được. Ông/bà nên lập tức phát nguyện đến thế giới Cực Lạc, một lòng cầu Phật từ bi đến tiếp dẫn ông/bà vãng sanh Tây phương. Chỉ khi gặp Phật A-di-đà hoặc thấy ánh hào quang màu vàng (kim sắc) ôn hòa của Tây phương Tam Thánh, ông/bà mới theo các Ngài đi. Ngoài ra, khi thấy bất cứ cảnh tượng nào khác, tuyệt đối không thèm để ý đến. Như vậy, ông/bà nhất định được vãng sanh về Tây phương. Bây giờ chúng tôi niệm Phật, xin ông/bà hãy cùng niệm Phật với chúng tôi”.

– Bài thứ hai

Nam mô A-di-đà Phật.

Phật tử…, pháp danh…

Sanh lão bệnh tử là con đường mọi người phải đi qua, không ai có thể tránh được. Đã có sanh ắt phải có tử.

Phật đã nói thể gian này là khổ, là vô thường. Lúc này, Phật tử hãy buông xả mọi việc, tâm không nên gợi lên những than hận hay cố chấp. hãy thành tâm niệm Phật với lòng tin và sự khẩn cầu sanh về Tây phương Cực Lạc quốc. Hãy niệm Phật với chánh niệm để tiêu tan nghiệp chướng, cho thân tâm được tự tại.

Hãy khẩn cầu với lòng thành kính. Nhất tâm niệm Phật, khẩu cầu đức Đại từ đại bi A-di-đà Phật đến tiếp độ, phóng quang soi sáng và dùng Phật lực để giúp người niệm A-di-đà Phật với chánh niệm.

Hãy khẩn vầu Phật A-di-đà đến tiếp độ, niệm niệm A-di-đà Phật, niệm niệm cầu sanh về Tây phương Cực Lạc quốc.

Nam mô A-di-đà Phật.

     2. Khai thị cho oan gia trái chủ

Nam mô A-di-đà Phật.

Phật tử…, pháp danh… từ nhiều đời nhiều kiếp đã gây ra nhiều oan gia trái chủ.

Ông/bà… và quí vị đã có duyên với nhau. Phật nói kết thân tâm pháp duyên là thù thắng nhất. Cho nên, quí vị nên kết thân tâm pháp duyên với ông/bà…, đừng nên gây chướng ngại cho ông/bà…, mà hãy cùng niệm Phật với chánh niệm để cầu sanh về Tây phương Cực Lạc quốc.

Giờ đây xin khẩn cầu quí vị và các thân hữu hãy nhất tâm niệm Phật để giúp đỡ ông/bà… được vãng sanh Tây phương Cực Lạc quốc, hoàn thành Phật sự. Vô lượng công đức sẽ hồi hướng cho quí vị thoát mọi khổ ải và được an lạc.

Cầu xin quí vị hãy vì nhân duyên thù thắng này mà phát tâm Bồ-đề, với lòng tin tưởng sâu sắc mà niệm Phật cầu sanh Tây phương Cực Lạc quốc, toại nguyện vô lượng Phật độ.

Nam mô A-di-đà Phật.

Trích Trợ Giúp Người Khi Lâm Chung
Tỳ kheo Thích Nhuận Nghi cẩn biên

594 Phúc đáp

 1. Nguyễn Thị Hoa Thắm

  Nam mô a di đà phật!
  Thưa Thầy, Bà nội chồng con mất hôm nay được 72 ngày. Hôm đưa đám bà về, đang làm thủ tục đưa vong linh bà lên bàn thờ thì con bị âm trong nhà nhập. Nguyên nhân là do các nghi thức cho người mất, gia đình làm không đúng nên âm trong nhà lên kêu cứu cho vong linh bà (Việc này sau 01 tuần gia đình con đi khắp nơi mới biết). Khi làm được việc rồi thì người con dần khỏe lại bình thường.
  Đến 49 ngày bà mất, con lại bị tiếp. Tức hôm đó gia đình con có mời pháp sư về làm lễ cầu siêu tại bàn thờ bà. Hôm đó con đi làm, đến giờ làm lễ ở nhà, đang làm ở công ty thì con có dấu hiệu bị âm báo bắt phải về nhà. Con về đến nhà, thầy đang làm lễ thì con khóc rất to, rồi đi thẳng vào ngồi trước bàn thờ trong khi đang làm lễ đó. Lúc đó con nhắm mắt lại thì thấy trời rất tối, trước mặt là một khoảng không lớn, tối thui không nhìn thấy hướng đi. Nhìn thấy tối bao nhiêu thì khóc to bấy nhiêu, đầu lắc ngầy ngậy. Thầy chùa làm lễ cho, đến đoạn cuối khi thầy bảo con cháu tập trung niệm “nam mô a di da phật”, niệm xong thì con thấy vui, nhắm mắt lại thì không còn thấy trời tối nữa.
  Xong lễ con nghe thấy bà nói với con và bảo con vào nằm, con vào nằm, bà bảo để bà cho con thấy và con được thấy “trước khi chưa làm lễ thì bà đi vào con đường mông lung, không có điểm đến, không biết đi đường nào. Nhưng sau làm lễ thì đi đến đâu có ánh sáng bao quanh người, đi đến đâu ánh sáng theo bao quang người tới đó”
  Sau đó bà có nói với con là muốn con niệm phật cho bà đến hết 100 ngày.
  Vài ngày sau có thầy cho gia đình con mượn cuốn kinh phật để tối đến con đọc trước bàn thờ bà, được mấy hôm thì thầy ấy đến lấy lại cuốn sách đó.
  Từ hôm đó tới nay đã hơn 10 ngày, đồng nghĩa tối đến con không niệm phật trước bàn thờ bà nữa. Mấy hôm nay con suy nghĩ rất nhiều, thấy áy náy, nhưng con không biết phải làm như thế nào, và đặc biệt là con rất hay bị nóng ruột, mà không biết vì sao mình nóng ruột, đặc biệt là mấy hôm nay con rất khó thở nữa.
  Thầy cho con hỏi:
  1. trường hợp như con là có căn nghiệp gì không ah?
  2. Còn 28 ngày nữa là hết 100 ngày của bà, theo ý nguyện của bà thì con có nên niệm phật trước bàn thờ bà nữa không a?
  3. Thầy có thể cho con bài niệm phù hợp từ giờ đến 100 ngày không a?
  Con rất mong giúp con sớm! con cám ơn Thầy!
  Nam mo a di da phat!

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Nguyễn Thị Hoa Thắm,

   Mong bạn hoan hỉ in Nghi Thức Khai Thị Cho Người Lâm Chung rồi hàng ngày thực hạnh để hồi hướng cho Bạ bạn nhé.
   TN
   ………………………………………………..
   NGHI THỨC KHAI THỊ CHO NGƯỜI LÂM CHUNG
   Nam Mô A Di Đà Phật!

   (Nghi thức này dùng khai thị cho (thân quyến, bạn bè, bố, mẹ, anh, chị, ông, bà, con cháu…) những phần (…) là người khai thị tự chọn cách xưng hô với người đã mất sao cho thích hợp.

   (…) ạ! Đời người là bể khổ, là sanh-lão-bệnh-tử, ai ai trong cõi đời này đều phải trải qua con đường đó. Nay (…) đã mất thân người, nếu (…) thương (cha, mẹ, ông, bà, anh, em, vợ, con…), (…) nên buông xả vạn duyên nhất tâm cầu nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Thế gian này rất khổ, (…) không nên lưu luyến nữa. Thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà có cây bảy báu, nước tám công đức, đất bằng vàng ròng, vô cùng trang nghiêm đẹp đẽ không thể diễn tả hết được. (…) nên nghe lời (…) khuyên, nếu thương (…) , (…) hãy lập tức phát nguyện đến thế giới Cực Lạc, một lòng cầu Phật từ bi đến tiếp dẫn (…) vãng sanh Tây Phương. Điều quan trọng (…) cần biết: Chỉ gặp Phật A Di Đà hoặc thấy ánh hào quang màu vàng ôn hòa của Tây Phương Tam Thánh, (…) mới theo các Ngài đi. Ngoài ra, khi thấy bất cứ cảnh tượng nào khác, tuyệt đối không nên để ý đến. Như vậy (…) nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Bây giờ (…) sẽ khai thị cho các oan gia trái chủ của (…), kế đó sẽ niệm Phật, mong (…) hãy cùng nghe rồi nhiếp tâm cùng (…) niệm Phật theo.
   Nam Mô A Di Đà Phật!

   KHAI THỊ CHO OAN GIA TRÁI CHỦ
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   Quý vị oan gia trái chủ kính mến, (…) tôi (Pháp danh nếu có) từ nhiều đời nhiều kiếp đã gây ra nhiều oan thù với quý vị nhưng cũng nên coi đó là đã có duyên với nhau. Phật dạy kết thân tâm pháp duyên là thù thắng nhất, cho nên quý vị nên kết thân tâm pháp duyên với (…) tôi, đừng nên gây chướng ngại cho (…) tôi, mà hãy cùng nhau niệm Phật với chánh niệm để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Giờ đây xin khẩn cầu quý vị hãy nhất tâm niệm Phật, để giúp nhau cùng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hoàn thành Phật sự, thì vô lượng công đức này, sẽ hồi hướng cho quý vị thoát khỏi mọi khổ ải, được an lạc.
   Cầu xin quý vị hãy vì nhân duyên thù thắng này mà phát Bồ Đề Tâm, với lòng tin tưởng sâu sắc mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, toại nguyện vô lượng Phật độ.
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   PHẦN NIỆM PHẬT
   (Sau khi khai thị xong, bạn bắt đầu nghi thức niệm Phật trợ niệm.)

   NGUYỆN HƯƠNG
   (Vị chủ lễ (bạn hay người nào cũng được) thắp 3 cây hương, đưa hương lên trán, quỳ trước bàn Phật hay bàn thờ của gia tiên hay của (…) và khấn nguyện)
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   Hôm nay, đệ tử chúng con cung tựu Phật tiền, phát nguyện trì niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà. Chúng con nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ.
   Hồi hướng cho Hương linh:
   Phật tử… Pháp danh…(tên người, tuổi, ngày sinh, ngày mất) Phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Nguyện đem công đức này hồi hướng đến oan gia trái chủ, thân bằng quyến thuộc của Phật tử (…) cùng pháp giới chúng sanh đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật Đạo.
   Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. (Xá 3 xá, cắm hương vào lư và đứng dậy lễ Phật)

   KỆ TÁN PHẬT
   Đại Từ Đại Bi thương chúng sanh
   Đại Hỷ Đại Xả cứu muôn loài
   Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm
   Đệ tử chí tâm quy mạng lễ.

   LỄ PHẬT
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai, Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, Thường Trụ Tam Bảo. (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát. (1 lạy)

   KỆ NIỆM PHẬT
   Phật A Di Ðà thân kim sắc
   Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
   Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào
   Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc
   Trong hào quang hóa vô số Phật
   Vô số Bồ Tát hiện ở trong
   Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
   Chín phẩm sen vàng lên giải thoát
   Quy mạng lễ A Di Đà Phật
   Ở phương Tây thế giới an lành
   Con nay xin phát nguyện vãng sanh
   Cúi xin Đức Từ Bi Tiếp Độ.
   Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi A Di Ðà Phật.
   Kế đó niệm: (Nam Mô) A DI ĐÀ PHẬT hay A DI ĐÀ PHẬT . (Niệm liên tục theo nhịp tiếp dẫn chậm rãi, tối thiểu từ 30 phút đến 1 giờ hay càng nhiều càng tốt)
   Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

   HỒI HƯỚNG
   Nguyện đem công đức này
   Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
   Trên đền bốn ơn nặng
   Dưới cứu khổ tam đồ
   Nếu có kẻ thấy nghe
   Đều phát lòng Bồ Đề
   Hết một báo thân này
   Sanh qua cõi Cực Lạc
   Nam Mô A Di Đà Phật. (3 lần)

   PHỤC NGUYỆN
   (Vị chủ lễ xướng)
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   Thượng chúc Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận quốc thới dân an, thế giới hòa bình chúng sanh an lạc.
   Hôm nay… đệ tử chúng con hiệp cùng gia đình tang chủ, cung tựu Phật tiền, niệm Phật hộ niệm, nguyện đem công đức này hồi hướng cho Hương Linh:
   Phật tử… Pháp danh…, mất ngày… tháng… năm…, hưởng thọ…
   Ngưỡng nguyện Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Chư Đại Hải Chúng, từ bi gia hộ Phật tử… phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, tốc thoát u minh, siêu sanh Tịnh Độ.
   Nguyện đem công đức này hồi hướng đến oan gia trái chủ, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của Phật tử…, cùng pháp giới chúng sanh đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật đạo.
   Phổ nguyện âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật đạo
   Nam Mô A Di Đà Phật.

   TỰ QUY Y
   Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)
   Tự quy Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)
   Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)
   Nguyện đem đức công này
   Hướng về khắp tất cả
   Đệ tử và chúng sanh
   Đều trọn thành Phật đạo.
   HẾT

 2. Nguyễn Thị Ngọc Ánh

  Nam mô a di đà phật! Thưa thầy, e gái con vừa mất được mười ngày, e mất hưởng dương 33 tuổi, con gái của e con mới được hơn 11 tháng, gia đình chồng e con ko cúng cho e con vì họ nói nhà họ đang đi thuê, con thương e nên đã đưa e về nhà mình lo cúng bái cho e. Con thật sự không biết gì về khấn vái, chỉ biết thành tâm đọc kinh a di đà mong e con sớm được siêu thoát, vì mệnh e con lúc sống rất khổ. Thưa thầy con chỉ sợ do không hiểu rõ về Phật pháp mà con lại có thể gây ra những điều làm e ko đc siêu thoát. Từ lúc e gái con mất con thường xuyên ăn chay, niệm phật. Bố đẻ con nằm liệt giường hơn 3 năm nay con cũng đang chăm bố, con xin hỏi thầy con muốn thành tâm làm đệ tử của Phật, con muốn hồi hướng sám hối những nghiệp của con: tính con rất nóng, khi nóng giận hay ác khẩu nói năng làm đau lòng người khác. Con mong con có thể sửa đổi được khẩu nghiệp, mong cho e gái con sớm siêu thoát theo lời chỉ dạy của Phật a di đà về Tây phương cực lạc, mong cho bố con khoẻ, tâm bớt ưu phiền. Kính mong thầy chỉ bảo cho con ạ!

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Nguyễn Thị Ngọc Ánh,
   Việc bạn vì em gái đã mất mà thành tâm đọc kinh, niệm Phật, ăn chay đều đúng như pháp, bạn đừng lo ngại. PH xin nhắc thêm là cúng, hoặc làm giỗ cho em thì làm đồ chay nhé, và nhớ hồi hướng công đức các việc đọc kinh, niệm Phật,..cho em.
   Bạn thành tâm sám hối các nghiệp ác là bắt đầu làm đệ tử Phật rồi đó. Bạn hãy tìm hiểu về Tam quy, Ngũ giới cho kỹ rồi tìm đến một ngôi chùa, nhờ chư Tăng, Ni ở đó truyền Tam quy, Ngũ giới cho bạn. Trong lúc hiện tại, bạn hãy thành tâm đọc kinh, niệm Phật và tìm hiểu về nhân quả, vô thường, là giáo lý căn bản của Phật giáo. Từ đó, bạn hãy áp dụng vào đời sống hằng ngày để cuộc sống của mình và người thân được an vui. Bạn cũng hãy tìm hiểu về pháp môn Tịnh Độ để tự mình tu tập cầu sanh về cõi Cực lạc.
   Sân hận rồi buông lời ác khẩu rất là khó sửa, nhưng không phải không có cách. Bạn hãy gắng nhiếp tâm (tập trung hết tâm ý) niệm Phật trong mọi lúc (có thể), dần dần bạn sẽ kiểm soát được tâm ý của mình, cũng như nhờ lực gia hộ của Phật mà giảm và dứt được thói quen xấu đó.
   Bạn đang chăm bố bị bệnh, PH xin được tán thán lòng hiếu thuận của bạn. Để cho chữ hiếu được vẹn tròn, bạn hãy chia sẻ với bố về Tịnh Độ và khuyến khích ông niệm Phật cầu vãng sanh Cực lạc. Như vậy, bạn chẳng những chăm lo cho ông khi còn sống mà còn hỗ trợ để ông được thoát khỏi luân hồi nữa.
   Chúc bạn an vui.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Nguyễn Thị Ngọc Ánh

   Con xin cảm ơn lời chỉ dạy của Thầy, con sẽ cố gắng làm theo lời dạy của thầy, thành tâm niệm phật sửa đổi Khẩu nghiệp của mình! Nam mô A di đà Phật!

  • Cẩm

   Thưa thầy! Cho con hỏi, mẹ của bạn con mất nay được 21 ngày rồi. Con có thể đi ra thăm và thắp nhang cho bác ấy được không ạ?

   Đường Về Cõi Tịnh: Mong bạn hoan hỉ gõ tiếng Việt đủ dấu cho mọi người tiện theo dõi và chia sẻ.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Nguyễn Thị Ngọc Ánh,

   Tại Việt Nam, việc có người thân mới qua đời mọi nghi thức, thủ tục thăm viếng rất phức tạp. Nếu gia đình bạn của bạn không có sự phản đối, việc thăm mộ hẳn không có vấn đề, nhưng nếu họ không hoan nghênh mà bạn cố ra viếng một thì sẽ có những chuyện bất lợi cho bạn, nếu gia đình bạn bạn có những chướng duyên xảy ra sau này. Vì thế tốt nhất bạn nên có sự thoả thuận với phía gia đình người bạn thì sẽ tốt hơn.

   TN

 3. Hữu thành

  Nam mô a di đà phật,con xin chào thầy,thầy con muốn hỏi , có một người khách của con la nhà tâm lý học có nói với vợ con la vợ chồng con âm dương đảo lộn, cuối năm 2018 la vc con chia tay, sau này vợ con nuôi con 1 mình, la sao hả thầy, hay la con có nghiệp chướng , va làm thế nao có thể hóa giải dc dc nghiệp chướng, mong thầy giải đap giúp con va chi cho con cách khắc phục ạ

  • Trung Đạo

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Hữu Thành,

   Vợ chồng, con cái đều do duyên nghiệp mà thành. Duyên thì có thuận, có nghịch. Nghiệp thì có lành, có dữ. Thuận-nghịch, lành-dữ đều cho chính hai bạn bạn gây tạo. Muốn chuyển được nghiệp thì phải nhờ chính hai bạn thấu rõ nhân quả, thấu rõ cuộc đời là sanh tử vô thường. Vợ, chồng, con cái cho dù yêu thương, dành chọn cuộc đời cho nhau, nhưng khi thọ mạng mỗi người hết, mỗi người đều theo nghiệp mình gây tạo mà đi về cảnh giới của riêng mình. Hai bạn nếu thương yêu, quý kính nhau thì hãy nên trân quý những giây phút còn được bên nhau, làm hết thảy những gì mà người thân mong đợi, đừng nên nghe theo những lời phán bảo vô căn cứ của người khác mà tự huỷ hoại tương lai của bản thân.

   Trên đời, ngoài Phật, Bồ tát và các vị A la Hán đã chứng đắc mới có thể nhìn được quá khứ, vị lai của chúng sanh. Nhưng các Ngài nhất quyết sẽ không “phán” như nhà tâm lý học nọ đã phán với bạn, mà các Ngài sẽ khuyên bạn nên bỏ ác, hành thiện, phát tâm tu đạo để chuyển hoá tâm và nghiệp lực hiện tiền. Đó là con đường mà chư Phật, Bồ tát đã từng đi qua, vì thế bạn nên tin lời Phật, Bồ tát và nên tin chính mình thì tốt hơn.

   Không ai có thể phá vỡ hạnh phúc của hai bạn, nếu hai bạn quyết không rời nhau, trừ khi cả hai đều thấy sự có mặt của nhau là vô ý nghĩa, như thế thì chẳng cần ai phán thêm, mà hai bạn đã tự biết mình phải làm gì rồi.
   Mong hai bạn tự tin, ráng tu học đạo Phật để cuộc sống an lạc.

 4. Phạm Hương

  Thưa thầy hôm 20/3 con có hỏi việc con trai con sinh năm 2005 mất luc 16h52p ngày 25 /1 năm Đinh Dậu niệm 8h30 ngày 26/1 và nhập mộ 8h30 ngày 27/1 năm Đinh Dậu đến nay sắp 49 ngày.con phải làm gì và chuẩn bị những gì ạ . Kính thầy giúp con ạ

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Bạn nên vì người mất (con) mà làm những việc công đức: phóng sanh, bố thí, cúng dường, cùng thỉnh chư Tăng làm lễ siêu độ cho con.

   Đặc biệt tránh sát sanh cúng tế người mất vì như vậy đều khiến kẻ mất người còn sa đoạ.

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Bạn ơi trước tiên mình xin được chia buồn cùng bạn. Cho mình hỏi con bạn mất vì sao. Con mình bị tai nạn cháu mới 10 tuổi thôi. Đau đớn biết dường nào. Liệu con mình có đc tái sanh không bạn

 5. Nguyễn văn Thanh

  Kính thưa Thầy.
  Con là một Phật tử. Nam. Năm nay 65 tuổi. Hiện đang ở TPHCM. Con đã có gia đình và 4 con (1 Nữ, 3 Nam) đã lập gia đình, khôn lớn, thành đạt và có tất cả 10 cháu Nội, Ngoại.
  Vợ chồng con đang ở với người con trai Út. Khoảng 2 năm nay, con thường nghe Chánh Pháp (trên Youtube) do các Vị Hòa Thượng, Thương Tọa và Đại Đức giảng, tâm con rất hoan hỉ, và An lạc. Con chưa có duyên để Quy Y, nhưng con vẫn thường xuyên cúng Dường, Bố thí và lâu lâu có phóng sanh. Vì con cảm thấy gia đình con rất bình an, hạnh phúc.Con thường xuyên vào các Chùa gần nhà (Q 12) để cúng Dường, nhưng ít khi tiếp xúc với các Sư Trụ trì ( vì các Ngài rất bận Phật sự)
  Hằng đêm, trước khi đi ngủ con đều thắp hương ở các Bàn Thờ Phật thờ trong nhà, và niệm Phật (chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi, khoảng 30 lần (vì con không biết Kinh gì hết.)
  Hiện nay, ngày nào con cũng đều nghe Phật Pháp của các Giảng Sư giảng trên Youtube Khoảng 2 đến 3 thời (Nghe xong lại nghe lại)
  Con chưa ăn chay, vì chưa có duyên, nhưng con không trực tiếp sát sanh. Đối với con ăn gì cũng được, miễn là no thì thôi.Không quan trọng việc ăn cái gì ?
  Hôm nay, con muốn xin Thầy hoan hỉ chỉ dạy cho con làm sao để được tinh tấn trong Tâm, mỗi ngày mỗi thêm an lạc và chuẩn bị những gì trước khi cởi áo cũ mặc áo mới.
  Con mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con. Cầu xin Phật gia hộ cho Quý Thầy thân tâm luôn luôn an lạc
  Con Kính chào Thầy
  Con : Nguyễn Văn Thanh

  • NguyenPhu

   Kính chào đạo hữu.
   Thật đáng quy khi đạo hữu có niềm tin và thiện căn sâu dày về Phật pháp, nguyện cho đạo hữu và gia đình luôn luôn an lạc, luôn luôn được chư Phật gia hộ. Cuộc sống có rất nhiều phiền toái, nếu ta ko có một chỗ dựa một niềm tin vững chắc thì rất dễ bị kéo ra xa, phiền não cứ tìm đến rồi khiến cho tâm ta ko an lạc, đạo hữu hãy thường giữ cái tâm như hiện tại, thường xem kinh, thường nguyện được về với Phật, nổ lực xả bỏ những gì ko tốt trong nội tâm, thường xuyên giữ chánh niệm, cảnh tỉnh mình trong mỗi mỗi, chốn ta bà này đầy rẫy hiểm nguy, xung quanh ta phiền não luôn trực chờ ta mất cảnh giác rồi chúng sẽ nhảy vào mà làm cho ta đau khổ, ưu phiền, lo lắng….chúng ta muốn giữ được sự an lạc thì chúng ta phải thường xuyên cảnh tỉnh, giữ cái tâm của chúng ta trong chánh niệm, ta thường để trong tâm lời Phật dạy, thường hành nhũng lời dạy đó, và mỗi mỗi ta càng phải nổ lực xả bỏ những điều ko tốt, ko hay trong tâm mình, nếu chiến thắng được những điều ko tốt, những cái ngã sai lầm lệch lạc, những tên giặc tham, sân, si thì chúng ta mới thường an lạc, phải ngay nơi nội tâm mình mà cảnh tỉnh, đề phòng va buông bỏ chúng nó. Có một hạnh, mà khi ta làm theo, sức mạnh của hạnh đó vô cùng vĩ đại, hãy thường nuôi dưỡng tâm từ, thường hành hạnh từ bi, dùng sức từ bi để phá bỏ mọi lũ giặc tham sân si, giữ tâm ta thật chắc vào, đừng buông lỏng, đừng để tham, sân, si đánh lừa lôi kéo ta đi. Cả đời ráng thực hiện, thường nguyện với chư Phật, thường cầu vãng sanh, nếu tâm ta giữ được như vậy bền chắc, kiên cố thì cả đời ta an lạc, cuối đời ta sẽ thay một chiếc áo mới tốt đẹp hơn.

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Nguyễn Văn Thanh,
   PH không phải là Thầy, xin được góp thêm chút ý. Để chuẩn bị mặc một cái áo mới an lạc, giải thoát, bạn nên phát nguyện cầu vãng sanh về Cực Lạc. PH có để ý là bạn có niệm Phật, tuy nhiên không rõ là bạn có đang hành trì theo pháp môn Tịnh Độ không. Theo Tịnh Độ, khi mình có đủ tín, nguyện, và duy trì việc niệm Phật mãi cho đến lúc lâm chung thì mình sẽ được vãng sanh về cõi Cực Lạc của đức Phật A Di Đà. Về cõi đó rồi bạn sẽ không bao giờ bị đoạ lạc nữa, ngày đêm tự nhiên tinh tấn tu hành, cùng độ khắp người thân kẻ oán. Bạn hãy bỏ chút thời gian để đọc quyển Niệm Phật Thập Yếu của hoà thượng Thích Thiền Tâm (bạn gõ tên sách vào google là sẽ tìm được), sách này có đầy đủ những điều cơ bản về Tịnh Độ. Nếu bạn nhiếp tâm niệm Phật mọi lúc có thể (niệm thầm) thì tâm bạn chắc chắn sẽ ngày càng an lạc.
   Để được tinh tấn trong tâm, bạn hãy thường tự nhắc mình mạng sống vô thường, tất cả mọi thứ ta đang có, đang thấy đều vô thường,…từ đó mà nhiếp tâm niệm Phật, không buông lung tâm vào các việc khác nữa. Tinh tấn trong tâm là thường xuyên để ý tâm của mình, nó khởi lên ác niệm là mình biết liền và không bị lôi theo, rồi nhiếp tâm niệm Phật; tiến lên thêm một bậc, khi nó khởi ý dù ác, dù thiện,..mình cũng vẫn nhiếp nó vào câu Phật hiệu. Nếu cứ hành trì mãi như thế, chính là tinh tấn trong tâm và chắc chắn được an lạc.
   Chúc bạn thường tinh tấn, an vui.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Tâm Tịnh

   A Di Đà Phật
   Kính chào Chú,
   TT kính gửi chú một số đường link một số bài Pháp hay, quan trọng, chú đọc suy ngẫm kỹ nhé.

   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/06/hay-tu-mau-keo-khong-kip/

   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/12/su-thu-thang-cua-the-gioi-tay-phuong-cuc-lac/

   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2010/06/sinh-tu-la-viec-lon/

   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/doi-dong-to-bay/phap-tu-de-vang-sanh/

   https://hoasenvanno.wordpress.com/2015/09/03/tinh-do-vang-sanh-truyen-hoa-khai-kien-phat/

   Về hành trì tu tập, Hòa Thượng Tịnh Không dạy chúng ta đường tu cần phải chuyên nhất, đó là MỘT BỘ KINH, MỘT CÂU A DI ĐÀ PHẬT. Cứ thế mà hành trì. Vì vậy, bên cạnh việc NIỆM PHẬT, chú hãy thỉnh một cuốn KINH VÔ LƯỢNG THỌ (hoặc KINH A DI ĐÀ) về đọc tụng nhé.
   Nghi thức hành trì niệm Phật thì chú tham khảo ở đây (dùng phần tiếng Việt)

   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/doi-dong-to-bay/nghi-thuc-niem-phat-hang-ngay/

   Về cách niệm Phật, chú tham khảo ở đây

   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/doi-dong-to-bay/cac-phuong-phap-niem-phat/

   Chú cứ thường xuyên vào duongvecoitinh.com đọc tìm hiểu nhiều để tăng tín tâm nhé.
   Kính chúc chú tinh tấn!
   A Di Đà Phật

 6. Nguyễn Thị Lan

  Kính thưa Thây!
  Con có điều vô cùng trăn trở, rất mong nhận được lời phúc đáp của thầy ạ. Gia đình bên chồng nhà con có a trai của chồng mới mất do tai nạn giao thông và chưa được 49 ngày,hiện tại con đang mang bầu, dự sinh vào sau 100 ngày của a chồng vài ngày. Vợ chồng con hiện đang công tác xa nhà, nhưng đến khi sinh sẽ vê ở nhà chồng vì vợ chồng con chưa có điều kiện để ở riêng,trước khi mất thì a gia đình a chồng con đi làm ăn xa, cũng chưa có nhà riêng, nên mất đi thì đưa vê nhà chồng để thờ cúng.Vậy con muốn hỏi Thầy lúc sinh, con có nên để con nhỏ ở trong nhà hay không vì con sợ trẻ nhỏ mới sinh mà ở trong nhà đang có tang thì không tốt cho trẻ, con muốn về sinh ở nhà ngoại cho yên tâm (vì nhà ngoại gần nhà chồng), con mới lập gia đình chưa được 1 năm mà cưới xong thì con cũng công tác xa nhà nên mức độ thân thiết với bên chồng là chưa nhiều, về sinh trong trường hợp như vậy, bản thân con ở cũng thấy không an tâm và không thoải mái.Không biết con có lo lắng thái quá không nhưng con còn sợ a chồng con chết đột tử như vậy có khi nào nhập vào con nhỏ của con đang còn yếu bóng vía không thưa Thây? Kính mong Thầy cho con lời chỉ bảo ạ. Con xin chân thành cảm ơn Thầy!

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Nguyễn Thị Lan,

   *Cái tâm lo sợ của bạn mới thực sự đáng lo ngại, bởi khi tâm ấy thường khởi lên nó sẽ tác động trực tiếp lên đứa con trong bụng của bạn và nó sẽ có sự chiêu cảm không tốt cho thai nhi. Vì thế bạn phải nắm vững một yếu tố: Nhân ai nấy gieo. Quả của ai người đó gánh. Anh chồng bạn chết do tai nạn là do phước mạng không tốt nên phải gặp khổ nạn như vậy. Vợ chồng bạn nên phát tâm thanh tịnh để cùng gia đình chồng lo việc cúng thất tuần, đặc biệt là 49 ngày của người anh vừa mất sao cho thật chu đáo, đúng pháp, tất sẽ không thể có chuyện không lành xảy ra; nhưng nếu vợ chồng bạn chỉ lo ma, nghĩ quỷ… tất cái tâm này sẽ là nhân duyên tốt khiến cho người anh trai thêm hoảng loạn và từ đó không còn chánh niệm để hướng về cảnh giới an lành nữa. Lời khuyên của TN với hai bạn: phải tận tâm tận sức làm mọi phước thiện, cho dù đang ở nơi xa cũng nên ráng sức phát tâm để làm. Tâm chân thành, thanh tịnh sẽ cảm hoá được người anh. Lý do? vì có chư Phật và chư Bồ tát gia hộ.

   *Tâm bạn không tịnh, bất an thì dù bạn cho con bạn vào trong chùa, hay ở trước Phật, tâm ấy đồng là một. Vì thế bạn phải khéo léo khi có ý nghĩ hai mẹ con về bên nhà mẹ đẻ ở, bởi ý nghĩ này nếu chồng bạn, nhà chồng bạn không thông thì sẽ dẫn tới đụng độ không cần thiết và sẽ chiêu cảm tâm hoảng loạn của người anh mới mất, lúc đó mọi sự sẽ diễn ra phức tạp, thật khó lường. Điều quan trọng bạn nên làm là hàng ngày phát tâm niệm A DI ĐÀ PHẬT mọi nơi, mọi chốn, đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, nghỉ đều luôn nhiếp tâm niệm. Khi bạn niệm Phật, thai nhi sẽ đồng niệm theo, tâm niệm Phật là giác tâm (trong sáng) vì thế không ai có thể cản phá được.
   Chúc bạn ráng tỉnh giác để chuyển hoá phiền não trong gia đình, giúp cho cuộc sống bình an nhé.

   TN

 7. Nguyễn văn Thanh

  Kính gởi các Thầy :
  NguyenPhu – Cư Sĩ Phước Huệ – và Tâm Tịnh.
  Con đã nhận và đọc các lời chỉ dạy của các Thầy. Thật là quý hóa vô cùng. Con sẽ cố gắng hành theo các lời dạy của Quý Thầy. Con rất mang ơn.
  Cầu xin Chư Phật gia hộ cho Quý Thầy ngày càng tinh tấn trong việc tu tập.
  Xin kính chào
  Con : Nguyễn Văn Thanh

 8. XIN MỌI NGƯỜI TƯ VẤN DÙM

  HỒI CÒN NHỎ CON ĐI CHƠI TẾT VỚI ĐÁM BẠN.2 AANH EM CON THẤY RỒNG TẬN MẮT.CON RỒNG VỒ RỒI BIẾN MẤT.CON CHỈ THẤY ĐẦU RỒNG.ĐÁM BẠN CON THÌ KHÔNG THẤY.KHI ĐÓ CON RẤT HOẢNG SỢ.CON NÓI NHƯNG KHÔNG AI TIN.TỪ NGÀY NHÌN THẤY CON KHÔNG ĐƯỢC MAY MẮN.XIN THẦY TƯ VẤN DUM.

 9. XIN MỌI NGƯỜI TƯ VẤN DÙM

  DẠ THƯA THẦY.BA CON VỪA MỚI MẤT ÐƯỢC 4 TUẦN.NGÀY 13 THÁNG 4 LÀ TUẦN THỨ 5.TRONG 7 LẦN 7 LÀ 49 NGÀY.TUẦN NÀO CON CỦNG CẦU SIÊU CÓ MỜI THẦY VỀ CÚNG.CON RẤT LO LÀ KHI BA CON VỪA MỚI MẤT KHOẢNG 5 TIẾNG.BÀ CÔ CON NÓI CON LẤY RƯỢU LÊN VỆ SINH CHO BA CON RỒI MẶC ÁO VÀO.CON HƠI LO CON LÊN MẠNG NGƯỜI TA NÓI 8 TIẾNG MỚI ĐƯỢC.

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Chào bạn!

   *Việc cúng cầu siêu cho cha, bạn nên thỉnh chư Đức Tăng Ni. Giả như không có điều kiện thì người thân hãy tự mình đọc Kinh niệm Phật hồi hướng cho người mất. Hiện nay có rất nhiều người làm nghề cúng bái, sau đó thì nhận tiền từ gia đình người cần cúng bái- điều này cần hết sức cẩn trọng.

   *Thông thường người mất qua 8- 12 tiếng thần thức mới rời khỏi thân. 5 giờ sau khi mất thì đúng là không được chạm vào thân họ rồi.

   *Mọi việc ở đời cát, hung, họa, phước ra sao là chính ngay chúng ta, chúng ta tạo những gì sẽ nhận lại những ấy. Không ai, không có bất cứ thứ chi có thể mang may mắn hay rủi ro đến cho ta ngoài bản thân chúng ta. Hiểu Nhân quả thì cải tạo được vận mạng, không hiểu không tin thì mê mờ sẽ dễ dàng tạo nghiệp mà bị đọa lạc.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 10. Nguyễn Thị Lệ Thu

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT…..
  Bạch thầy… trước đây khi cha chồng con chưa mất con không bao giờ tìm hiểu về pháp Phật…. Đến khi cha con mất được 10 ngày rồi thì mới có người giúp con về cách hồi hướng cuo cha.Con nghe theo và bắt đầu tụng kinh Phổ Môn và kinh A Di Đà.Đến nay cha con đã qua 49 ngày rồi nhưng con vẫn muốn tụng kinh và ăn chay mãi mãi vì con nhận ra rằng trong cuộc đời con từ nhỏ tới giờ con đã tạo nhiều nghiệp ác. Con cũng rất mong được làm tất cả các việc thiện trong phạm vi mình có thể ạ…Bạch thầy! Vậy con xin thầy chỉ giúp là con sẽ tụng kinh gì ạ. Con lên chùa tụng thì thấy nhà chùa tụng cả Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nhưng có người mách cho con là tụng kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Địa Tạng. Con chưa có kinh nghiệm và khi tụng kinh con chưa đươc được nhập tâm. Vậy thì con có thể tụng Kinh đó được không ạ? Rất mong thầy chỉ giúp cho con… NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

  • Lê Văn Hiếu

   Nam mô a di đà phật
   Dạ thưa thầy cho con hỏi: anh trai con mất cách đây hơn 1 tháng do tai nạn. Gia đình con đã mời sư thầy đến cúng theo nghi thức phật pháp. Gia đình con mỗi tuần đều lập đàn niệm phật + ăn chay và không sát sinh. Cho con hỏi như vậy đã đủ chưa và tại sao anh con chỉ về mấy hôm đầu còn nay không thấy về nữa? Cho con hỏi lí do hay gia đình con còn làm sai chuyện gì ạ?
   Nam mô A Di Đà Phật

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Lê Văn Hiếu,

   *Gia đình bạn làm được vậy là rất tốt, anh trai bạn sẽ được trợ duyên rất nhiều và giúp cho hành trình tái sanh được thuận lợi.

   *Việc anh trai bạn không về nữa là một tín hiệu tốt, bởi nếu một người gặp khổ nạn, chắc chắn họ tìm cách trở về để thông báo cho người thân biết mà tìm cách giúp họ. Vì thế gia đình chớ nên lo ngại rồi tìm cách để mong cho anh bạn thường xuyên trở về thăm người thân, bởi làm thế là khiến cho anh bạn gặp thêm lưu luyến tình thân rồi quên đi hành trình tái sanh của chính mình. Việc tốt nhất gia đình bạn nên làm là tiếp tục làm mọi phước thiện, tụng kinh, niệm Phật…để hồi hướng cho anh bạn sớm ngày siêu sanh Cực Lạc Quốc. Được vậy mới thật là hoàn mãn.

   TN

 11. PHẠM DUY ANH

  A DI ĐÀ PHẬT, thầy cho con hỏi giờ người thân con mới mất, con rất muốn khai thị cho người thân mà không có cách gì về cạnh người thân được(VÌ Ở XA), Người thân ở xa đó không biết có nghe được lời khai thị của con không thưa thầy ? A DI ĐÀ PHẬT.

 12. Lê Phương

  A di đà phật! Thưa các thầy, cha con mất mới dc 7 ngày. Con thương cha nhiều lắm, vì cha mất đột ngột trong đêm, Hôm đó, cha ở có 1 mình. Mãi sáng mai 9h30 anh con mới biết. Cha đã lạnh cứng từ lâu. Trước đó, cha rất khỏe, không có dấu hiệu của bệnh tật. Cũng chưa bao giờ cha nguy kịch hoặc ốm nặng. Anh em con chỉ lo chăm sóc mẹ yếu. Nên lúc cha đi – nghĩ tới điều gì cũng hối hận. Con không biết cha mất giờ nào ! Và có nên làm lễ cầu siêu hay làm gì để cha được về nơi cửa phật. Cuộc đời cha khổ lắm, con chỉ mong cha được siêu thoát. Kính mong thầy rộng lòng từ bi, hướng dẫn con đúng đường để con có thể báo hiếu cho cha ! Dù đã muộn. Con chân thành cảm ơn!

 13. Chào bạn Lê Phương
  Xin được san sẻ nỗi đau khổ mất đi người thân với bạn.
  Nhớ lại công lao to lớn mà người cha đã làm cho con cái,ai cũng thấy thương xót cho cha mình và muốn làm tất cả để cha được thoát khổ,về với cõi Phật từ bi,an lạc.
  kinh Địa Tạng là “hiếu kinh”,nói về đạo hiếu thảo,do lòng hiếu thảo của phật Thích
  Ca với mẹ của Ngài mà Ngài đã tuyên thuyết.
  Địa Tạng bồ tát là vị bồ tát đời đời kiếp kiếp hiếu thảo với cha mẹ .ngài có nguyện lực độ sinh to lớn không gì có thể đo đếm được.
  vì thế,bạn nên thỉnh một bộ kinh Địa Tạng
  bồ tát bổn nguyện về,trong kinh có nói rõ ràng về việc người thân,con cái cần làm gì khi trong gia đình có người qua đời.
  Bạn nên vào trang web:dharmasite.net,đọc “kinh Địa Tạng bồ tát bổn nguyện thiển thích” do Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng,chắc
  chắn bạn sẽ biết cần phải làm gì để giúp cha thoát khổ,được sinh về cõi thiện lành.
  vài lời chia sẻ,mong bạn lưu tâm.
  thanh minh.

 14. Thủy

  Zạ thưa thầy…hết 50 ngày có cần thắp hương liên tục ngày thâu đêm ko ạ ?

 15. Thiện Nhân

  A DI ĐÀ PHẬT

  Gửi bạn Thuỷ,

  Bạn có thể thắp nhưng một lần trong ngày là đủ và nên tụng một thời kinh A DI ĐÀ rồi hồi hướng cho vong linh thì tốt hơn. Quan trọng là nên có sự khai thị cho người vừa mất để họ biết được con đường mà họ cần phải đi chứ không nên nương chấp nơi bàn thờ hay ngôi mộ, rồi đánh mất cơ hội siêu sanh của mình.

  TN

 16. Hằng

  A di dad phật, cha con vừa mất được 1 tuần, đã hỏa táng và xây cất mộ xong, thầy cúng dặn kiêng ăn 1 số thứ trong đó có bún, con muốn hỏi lý do tại sao ạ.
  Xin trân trọng cảm ơn thầy.

  • Trung Đạo

   A Di Đà Phật

   Bạn Hằng,

   Trong các kinh pháp Phật dạy TĐ chưa thấy kinh nào nói người chết không được ăn bún như vị nọ nói. Có lẽ đó là lối suy diễn theo nghi thức cúng mang màu sắc dân gian chứ không phải chánh pháp. Vì trong dân gian mọi người cho rằng người chết, ăn bún sẽ bị rối ruột? Người đã chết thì làm sao ăn mà sợ rối ruột? Muốn người chết có thể thọ hưởng đồ dâng cúng, người còn sống phải biết cách hiến cúng theo đúng nghi thức Phật dạy: tụng kinh, gia trì ấn chú… Tụng kinh là để khai thị, giúp người chết hiểu được nhân quả, sanh tử và sự vô thường, tử đó mà giác ngộ để tu đạo; gia trì ấn chú nhằm giúp vật thực của người phàm (đồ ăn, thức uống)biến thành hương thực tương xứng với cảnh giới của người chết, giúp họ thọ hưởng hương thực, nhờ đó mà no đủ. Vì thế việc cúng tế cho người chết nếu không đúng theo nghi thức Phật giáo, người chết không thể thọ hưởng, thay đó là người sống tự bày rồi tự ăn uống với nhau.

   Bạn đến được Đường Về Cõi Tịnh, TĐ mong bạn ráng tìm hiểu thật thấu đáo những bài viết liên quan và những chia sẻ của các đạo hữu, nhằm tìm ra sự khúc mắc rồi tu hành, trước giúp mình, kế giúp cho người còn, kẻ mất đồng được ích lạc.

 17. A di đà phật
  xin hỏi chư vị đạo hữu
  Như thế nào gọi là cảnh giới “chân không-diệu hữu”
  A di đà phật

 18. Nguyễn Khuê Trang-PD: Diệu Hạnh

  Nam Mô A Di Đà Phật

  Kính bạch thầy

  Mẹ chồng con vừa mất, ngày mai là thất đầu tiên của mẹ chồng con. Bên nhà chồng con theo đạo ông bà, cũng thờ phật nhưng không theo những lễ nghi mai táng của đạo Phật, mẹ chồng con lúc sống cũng chưa quy y phật. Nay gia dình chồng con nói lúc sống mẹ chồng con không ăn chay, nên bây giờ mất cũng không cúng chay mà cúng măn và lúc mất cũng không thỉnh thầy ở chùa xuống để cúng cho mẹ chồng con, chỉ nhờ thầy tụng. Cả nhà chồng con không ai ăn chay cả, vì con hiểu đạo, trong 49 ngày mình tránh sát sinh để không tạo nghiệp ác cho người thân của mình và con cái trong gia đình ăn chay, niêm phật và làm từ thiện để hồi hướng công đức cho mẹ đã mất. Con là dâu con, con ăn chay và làm từ thiện để hồi hướng công đức cho mẹ chồng con, như vậy mẹ chồng có hưởng được không?Ờ nhà chồng con chưa tin vào đạo phật, nên con chỉ nói với chồng con việc làm của con thôi. Con cũng muốn mỗi tối con tụng kinh, niệm phật ở nhà con để hồi hướng công đức cho mẹ chồng con được không? Và con không biết tụng như thế nào, con chỉ biết trì chú Đại Bi. Con rất mong thầy hướng dẫn cho con thêm để con hiểu Phật pháp. Con rất cám ơn thầy. Con Diệu Hạnh

  • Cư sĩ Phước Huệ

   Chào ban Diệu Hạnh,
   Bạn là dâu con mà có tâm hiếu như thế đối với mẹ chồng thì thật là đáng quý. Bạn vì mẹ mà làm việc thiện lành, đọc kinh, niệm Phật,..rồi hồi hướng công đức thì chắc chắn là mẹ chồng bạn sẽ được hưởng lợi ích đó. Gia đình đang cúng mặn thì bạn hãy khéo léo mua thịt, cá đã chết mà chế biến, như thế sẽ tránh được việc trực tiếp sát sanh. Ngoài ra, nếu có điều kiện thì bạn hãy phóng sanh để giúp người đã mất giảm được quả xấu do nghiệp sát mang lại.
   Bạn có thể tìm trên mạng các nghi thức đọc, tụng kinh rồi theo đó mà hành trì là được. Vì PH không có kinh nghiệm trong các phần nghi thức nên không dám góp ý, hy vọng huynh Thiện Nhân và các bạn sen khác sẽ có những chia sẻ tương ưng. Trước mắt, bạn cứ một tâm thành kính, chân thật đối trước Tam Bảo mà trì chú Đại Bi, niệm Phật, rồi hồi hướng công đức là được, không cần phải chờ đến lúc biết các nghi thức rồi mới làm.
   Chúc bạn tu tập tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 19. Khánh Ly

  A di đà phật….!
  Bố con vừa mất được 5 ngày, hôm nay 30 âm con đi lễ đền chùa cầu cho vong hồn bố con sớm siêu thoát thì nên cúng bái như thế nào ạ. Với lại con và mẹ con cần phải làm gì và kiêng những gì để bố sớm siêu thoát ạ? Bố con ra đi đột ngột quá, không có lời lẽ nào diễn tả được hết nỗi đau, mọi người bảo con muốn tốt cho bố thì không được khóc nữa, để bố không vướng bận duyên trần, bố mới siêu thoát được. Con mong thầy chỉ bảo con với ạ
  Nam mô a di đà phật…!

 20. Chào bạn khánh ly
  Bạn hãy vào website:dharmasite.net,đọc kinh ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN THIỂN THÍCH do hòa thượng TUYÊN HÓA giảng giải.
  chắc chắn bạn sẽ biết được cần phải làm gì để cha bạn được lợi ích.
  nam mô ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

 21. Ngọc

  Nam mô a di đà phật!
  Kính bạch thầy,
  Mẹ con vừa mất được đến nay là 25 ngày. Do lúc còn sống mẹ cũng hay lên chùa đọc kinh nên khi mẹ mất đc các cô chú đạo tràng về hộ niệm cùng gia đình cho mẹ được vãng sanh về tây phương cực lạc. Lúc mẹ con mất hơn 12 tiếng tay chân vẫn mềm mại, miệng như cười và gia đình con sờ trên đỉnh đầu mẹ thấy ấm lắm, các cô chú trong đạo tràng nói mẹ con dc vãng sanh theo đúng tâm nguyện của mẹ rồi mà con mừng lắm, con cũng phát tâm ăn chay cho mẹ 49 ngày và đi chùa dọc kinh cho mẹ. Nhưng do công việc và gia đình con nhỏ nên con không đi thường xuyên được, 1 tuàn con di dc 1-2 lần và ăn chay cho mẹ, nhưng vài ngày trước con có ăn bánh tráng trộn hành phi do nghe chú đó nói ăn chay ăn hành ko sao cả mọi người ăn tu ăn của chú hoài nên con ăn mấy lần, mà hôm nay con đọc trên mạng thấy ăn chay không ăn hành tỏi được nên con phân vân lắm, không biết con lỡ ăn vậy mẹ con có được vãng sanh hay không? Con cảm ơn thầy

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Bạn Ngọc thân mến!

   Mẹ bạn nếu vãng sanh thì đã vãng sanh rồi, đâu phải tới bây giờ (đã 25 ngày trôi qua) mới vãng sanh đâu nhỉ 🙂 Còn về việc bạn vì mẹ ăn chay, tụng Kinh, niệm Phật là điều tốt, nếu có phần công đức nào hồi hướng cho mẹ, chắc chắn mẹ sẽ được tăng phẩm vị (nếu đã được vãng sanh). Còn giả như (chỉ là giả như thôi nhé) người mất chưa được sanh Tây Phương thì cũng nhờ công đức nàu mà thác sanh vào cõi lành.

   Còn về việc ăn chay, ăn ngũ vị tân, thiết nghĩ việc gì cũng phải qua quá trình cố gắng và rèn luyện. Ví như người không chay trường thì tập ăn chay một tháng 2 ngày rồi từ từ tăng dần lên cho đến khi trường chay, khi đã trường chay thì kiêng luôn ngũ vị tân- đấy chính là sự rèn luyện. Trong quá trình ăn chay nên khởi lòng từ bi quán tưởng tới sự đau khổ của chúng sanh khi bị con người sẽ thịt lột da, đừng chỉ vì riêng ý nghĩ “ăn chay có công đức”, nếu chỉ nghĩ đến công đức thì nhất định việc ăn chay sẽ không được duy trì.

   Vài dòng cạn cợt chia sẻ. Chúc bạn nỗ lực tu hành!

   Nam Mô A Di Đà Phật

 22. Phạm thủy

  Nam mô a di đà phật
  Kính bạch thầy.
  Bố chồng con mới mất đk 1 ngày. Hôm nay gia đình con đưa bố ra đồng.con là phận dâu trưởng. Nhưng ở bên nước ngoài xa quê không về hương khói cho bố chồng con được. Nay con muốn lập 1 ban thờ nhỏ để thờ cúng hương hoa cho bố chồng con hết 100 ngày.cho tròn phận hiếu. Con kính mong bạch thầy có thể giúp đỡ hướng dẫn con lập ban thờ và khấn vái lễ nghi như thế nào cho đúng.con cảm ơn thầy.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Phạm Thuỷ,

   Có hai việc bạn cần nên làm:
   1. Nếu trong nhà đã có sẵn bàn thờ Phật rồi thì bạn chỉ cần load Nghi Thức Cầu Siêu Theo Tịnh Độ để in ra rồi hàng ngày phát tâm trì tụng để hồi hướng cho ông cụ.
   2. Nếu chưa có bàn thờ Phật, nay bạn muốn lập bàn thờ Phật để hàng ngày lễ cúng, bạn load thêm Nghi Thức An Vị Phật, in ra, làm theo đúng nghi thức, kế đó hàng ngày trì tụng Nghi Thức Cầu Siêu Tịnh Độ nói trên.

   I/
   NGHI THỨC AN VỊ PHẬT DÀNH CHO PHẬT TỬ TẠI GIA

   (Thắp đèn đốt hương, đứng ngay ngắn, chắp tay ngang ngực, chủ lễ mật niệm.)
   CHÚ TỊNH PHÁP GIỚI

   Án lam xoa ha. (3 lần)

   CHÚ TỊNH TAM NGHIỆP

   Án ta phạ bà phạ,
   truật đà ta phạ,
   đạt mạ ta phạ,
   bà phạ truật độ hám. (3 lần)

   (Quì ngay thẳng, cầm 3 cây hương dâng ngang trán, chủ lễ niệm)

   CÚNG HƯƠNG

   Nguyện đem lòng thành kính
   Gởi theo đám mây hương
   Phảng phất khắp mười phương
   Cúng dường ngôi Tam Bảo
   Thề trọn đời giữ đạo
   Theo tự tánh làm lành
   Cùng pháp giới chúng sanh
   Cầu Phật từ gia hộ
   Tâm Bồ Đề kiên cố
   Xa bể khổ nguồn mê
   Chóng quay về Bờ Giác.

   (1 tiếng chuông xá 1 xá)

   CẦU NGUYỆN

   Hôm nay, đệ tử chúng con nguyện ngôi Tam Bảo thường trú trong mười phương, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, chứng minh cho Phật tử: Tên họ……….pháp danh….
   lâu đời lâu kiếp, tâm tánh hôn mê,
   chẳng kể chánh tà, gây nhiều tội ác,
   tổn người hại vật, báng Phật, Pháp, Tăng, hôm nay một dạ chí thành, cung thỉnh và an vị tôn tượng Đức (Phật A Di Đà; Quán Thế Âm…)….
   ngưỡng mong đấng Từ Bi, nhủ lòng lân mẫn, gia hộ cho Phật tử:……………….đương đời tội chướng tiêu trừ, căn lành thêm lớn, giới chúng sanh, tu Đạo Bồ Đề, trang nghiêm phước huệ, một thời đồng chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
   Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát
   tác đại chứng minh.
   (1 tiếng chuông, xá 1 xá, đứng dậy)

   KHEN NGỢI PHẬT

   Đấng Pháp Vương vô thượng
   Ba cõi chẳng ai bằng
   Thầy dạy khắp trời, người
   Cha lành chung bốn loài
   Quy y tròn một niệm
   Dứt sạch nghiệp ba kỳ
   Xưng dương cùng tán thán
   Ức kiếp không cùng tận.
   (1 tiếng chuông, xá 1 xá)

   QUÁN TƯỞNG PHẬT

   Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng
   Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
   Lưới đế châu ví đạo tràng
   Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời
   Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
   Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.
   (1 tiếng chuông, xá 1 xá)
   (Đồng niệm)

   ĐẢNH LỄ

   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát,
   Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát,
   Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát,
   Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
   TÁN DƯƠNG CHI

   Cành dương nước tịnh nhiệm mầu
   Rưới tắt muôn vàn cảnh khổ đau
   Chư Thiên mát mẻ, tâm thanh tịnh
   Nhân thế vui tươi, cảnh an nhàn
   Cam lồ rưới khắp trần gian
   Lửa sân dứt sạch, sen vàng nở hoa.

   Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát.
   (3 lần, 1 tiếng chuông)

   KINH LĂNG NGHIÊM

   NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
   (3 lần, 1 tiếng chuông)

   Tâm Chánh Định như như bất động
   Phật Ba Thân nhân thế khó tìm
   Trăm ngàn muôn kiếp đảo điên
   Vô minh dứt sạch, chứng liền Pháp Thân.
   Nay con nguyền chứng ngôi Chánh Giác
   Độ chúng sanh như cát Sông Hằng
   Thân, tâm này nát như trần (bụi)
   Hồng ân chư Phật, chút phần báo ơn. (1 tiếng chuông)
   Cung thỉnh Thế Tôn lại chứng minh
   Đời năm trược con xin vào trước
   Một chúng sanh quả Phật chưa thành
   Con nguyền không chứng Vô Sanh Niết Bàn.
   Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi
   Giúp con dứt sạch sân, si, buồn, phiền
   Để sớm được lên miền Thượng Giác
   Ngồi Đạo Tràng bát ngát mười phương
   Hư không có thể tiêu tan
   Nguyện con kiên cố không hề lung lay. (1 tiếng chuông)
   Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật
   Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp
   Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng
   Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
   Nam Mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm
   Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
   Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát.
   (1 tiếng chuông)

   Lúc bấy giờ, từ nhục kế của Phật phóng ra hào quang trăm báu với hoa sen ngàn cánh.
   Trong mỗi hoa sen, có Hóa Phật ngồi, từ đảnh Hóa Phật phóng ra mười đạo hào quang trăm báu. Mỗi đạo hào quang hiện ra nhiều Thần Kim Cang Mật Tích, ông bưng núi, ông cầm xử vân vân, đứng khắp cõi hư không. Đại chúng trông thấy, vừa mừng vừa sợ, đều cầu Phật thương xót che chở, và một lòng lắng nghe Phật nói thần chú:
   (1 tiếng chuông)
   (Cần nhiếp tâm chánh niệm để tụng)
   Án, a na lệ, tỳ xá đề,
   bệ ra bạc xà ra đà rị,
   bàn đà bàn đà nể,
   bạt xà ra bàn ni phấn.
   Hổ hồng đô lô ung phấn, ta bà ha. (3 lần, 1 tiếng chuông)

   XƯỚNG SỚ

   Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. (3 lần, 1 tiếng chuông)

   Như Lai tướng tốt
   Không thể nghĩ bàn
   Con nay dâng sớ Cầu An
   Cúi xin Phật Tổ, lâm đàng chứng minh.
   Nam Mô Thánh Quan Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát (1 tiếng chuông)

   II/ NGHI THỨC CẦU SIÊU THEO TỊNH ĐỘ:

   A DI ĐÀ KINH
   NGHI THỨC
   CẦU SIÊU

   NGUYỆN HƯƠNG (Chủ lễ )
   Nguyện đem lòng thành kính,
   Gởi theo đám mây hương,
   Phưởng phất khắp mười phương,
   Cúng dường ngôi Tam Bảo.
   Thề trọn đời giữ đạo,
   Theo tự tánh làm lành.
   Cùng Pháp giới chúng sanh
   Cầu Phật từ gia hộ:
   Tâm Bồ-đề kiên cố,
   Chí tu học vững bền,
   Xa bể khổ nguồn mê,
   Chóng quay về bờ giác.

   Nay đệ tử chúng con dâng hết lòng thành hướng về Ngôi Tam Bảo, trì tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, tu hành công đức, ngưỡng nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ Hương linh: (tên họ, pháp danh, ngày tháng năm mất, tuổi thọ) được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ.
   Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát. (3 lần)
   (Chủ lễ xá 3 xá rồi cắm hương vào Lư hương)

   TÁN PHẬT VÀ QUÁN TƯỞNG
   Ðấng Pháp Vương vô thượng,
   Ba cõi chẳng ai bằng,
   Thầy dạy khắp trời người,
   Cha lành chung bốn loài.
   Quy y tròn một niệm,
   Dứt sạch nghiệp ba kỳ
   Xưng dương cùng tán thán
   Ức kiếp không cùng tận. (xá 1 xá)
   TÁN PHẬT
   Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng.
   Ðạo cảm thông không thể nghĩ bàn.
   Lưới đế châu ví đạo tràng,
   Mười phương Phật bảo, hào quang sáng ngời,
   Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,
   Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (xá 1 xá)
   ÐẢNH LỄ
   Chí tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo.
   (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ Nam mô Ta bà Giáo chủ Ðiều ngự Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật, Ðương lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, Ðại Trí Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-tát, Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi A-Di-Ðà Phật, Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Ðại Thế Chí Bồ-tát, Ðại nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh Ðại Hải chúng Bồ-tát. (1 lạy)
   TRÌ TỤNG
   (Ðại chúng ngồi thẳng lưng theo tư thế hoa sen. Duy Na và Duyệt Chúng khai chuông mõ. Từ đây chủ lễ xướng và đại chúng cùng tụng theo)
   TÁN LƯ HƯƠNG
   Kim lư vừa bén chiên đàn,
   Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương,
   Hiện thành mây báu kiết tường,
   Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền,
   Pháp thân toàn thể hiện tiền,
   Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho.
   Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

   CHÚ ÐẠI BI
   Nam mô Ðại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

   Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà La Ni.
   Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
   Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật da ra, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, ri đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Dả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà da, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.
   Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.
   Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

   Ðại từ đại bi thương chúng sanh,
   Ðại hỷ đại xả cứu muôn loài,
   Tướng hảo quang minh tự trang nghiêm,
   Ðệ tử chí tâm quy mạng lễ.
   Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo (3 lần).

   CHỦ LỄ XƯỚNG CẦU SIÊU:

   Ngàn tướng tốt đoan nghiêm mầu nhiệm,
   Trải tăng kỳ số kiếp chân tu,
   Mặt sáng tợ trăng tròn, mắt đẹp như sen,
   Khắp cõi Trời, Người đều cung kính.
   Một lòng lễ lạy Ðức tướng Như Lai,
   Ngợi khen mãi vẫn không sao cùng tận.
   Nay vì đệ tử….. quỳ trước Bảo điện, thiết lễ cầu siêu, dâng lời sớ bạch, nguyện đức Từ Bi xót thương chứng giám.
   TUYÊN ĐỌC SỚ CẦU SIÊU:
   Phục dĩ: Lòng từ bi quảng đại, Ðức Phật đã mở ra giáo pháp ba thừa, sức đạo pháp cao thâm, chư Tăng thường giải cứu, chúng sanh bảy loại. Nhờ vậy: Nguyện tuân phụng pháp xưa, xin tỏ bày thiện nguyện, sớ rằng:
   Nay tại (căn nhà số, đường phố, thành phố, quốc gia…), có các gia chủ:………..về (Chùa hoặc tại gia Lễ Phật), hiến cúng phúng kinh, thành tâm cầu nguyện, siêu độ vong linh, ngưỡng mong chư Phật chứng minh, rủ lòng từ bi tiếp độ chư vong linh: Họ tên… pháp danh… sinh năm…, hưởng thọ….. vãng sinh ngày…. tháng…. năm….
   cùng nhiều đời tiên tổ, từ ngày xa cách dương trần, đi vào âm cảnh Thăng trầm chưa biết, vui khổ nào hay!
   Vì vậy đã lâu rồi: chúng con đau lòng cho bao mảnh linh hồn chưa tỉnh ngộ, trên đá ba sinh. Nên mới nghĩ: ước mong gởi đôi phần tịnh chất có thần, trong sen chín phẩm. Do đó tất cả trai gia, xin mong ơn độ trì tiến bạt, hầu đáp nghĩa dưỡng dục sinh thành.
   Nay gặp ngày húy nhật (sơ thất, chung thất, giỗ đầu, rằm, tết…), con cháu thân nhân, xa gần quyến thuộc, thành tâm sắm sửa nghi diên, kính nhờ chư Tăng chú nguyện, Kinh Di Ðà phúng tụng, khổ đảo huyền cầu nguyện tiêu tan. Giờ này đạo tràng vừa mở, pháp sự tuyên hành, đầu đội sớ văn, dâng lên bái bạch:
   Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật, tác đại chứng minh.
   Nam Mô Trung Thiên Giáo Chủ Ðiều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mưu Ni Phật, tác đại chứng minh.
   Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật, tác đại chứng minh.
   Nam Mô U Minh Giáo Chủ Ðịa Tạng Vương Bồ Tát, tác đại chứng minh.
   Phục Nguyện: Sáng ngời hảo tướng, hiện hóa Phật đến cõi Ta Ba, Lồng lộng tràng phan, tiếp dẫn vong linh về miền Tịnh Ðộ. Cũng nhờ công đức này: gia chủ an khang, vong linh siêu thoát.
   Nay Phật lịch….ngày…. tháng… năm… đệ tử chúng con hòa nam thượng sớ.
   QUY Y HƯƠNG LINH
   (Nghi thức này chỉ dành cho vong linh chưa quy y Tam Bảo)
   Hương linh quy y Phật
   Hương linh quy y Pháp
   Hương linh quy y Tăng
   Hương linh quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn.
   Hương linh quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục.
   Hương linh quy y Tăng, bậc tu hành cao tột
   Hương linh quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y Thiên thần quỷ vật.
   Hương linh quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y ngoại đạo tà giáo.
   Hương linh quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y tổn hữu ác đảng.
   Hương linh quy y Phật, không đọa vào địa ngục
   Hương linh quy y Pháp, không đọa vào ngạ quỷ
   Hương linh quy y Tăng, không đọa vào bàng sanh.
   Hương linh đã quy y Phật
   Hương linh đã quy y Pháp
   Hương linh đã quy y Tăng
   Hương linh vốn tạo các ác nghiệp
   Ðều do vô thỉ tham, sân, si
   Từ thân, miệng, ý phát sinh ra
   Hương linh thảy đều xin sám hối.
   Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)
   PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH
   Cúi lạy đấng Tam Giới Tôn
   Quy mạng cùng mười phương Phật
   Con nay phát nguyện rộng
   Thọ trì Kinh Di Ðà (hay Kinh Ðịa Tạng, Kinh Niệm Phật)
   Trên đền bốn ơn nặng,
   Dưới cứu khổ ba đường,
   Nguyện cho người thấy nghe,
   Ðều phát lòng bồ-đề,
   Nếu một báo thân này,
   Sanh qua cõi Cực lạc,
   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

   KỆ KHAI KINH

   Phật Pháp cao siêu rất thậm sâu
   Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
   Con nay nghe thấy chuyên trì tụng
   Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

   Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát (3 lần)

   PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀ

   Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Ðức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, cấp Cô Ðộc nước Xá-Vệ, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội: đều là bậc A La Hán mọi người đều quen biết, như là:

   Trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Ðại Mục-Kiền-Liên, Ðại Ca-Diếp, Ma-Ha Ca-Chiên-Diên, Ma-Ha Câu-Hy-La, Ly-Bà-Ða, Châu-Lợi-Bàn-Ðà-Già, Nan-Ðà, A-Nan-Ðà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm-Ba-Ðề, Tân Ðầu-Lư-Phả-La-Ðọa, Ca-Lưu-Ðà-Di, Ma-Ha Kiếp Tân Na, Bạc-Câu-La, A-Nâu-Lầu-Ðà, những vị đại đệ tử như thế.

   Và hàng Ðại Bồ Tát, Văn-Thù-Sư-Lợi: Pháp-Vương-Tử, A-Dật-Ða Bồ Tát, Càn-Ðà-Ha-Ðề Bồ Tát, Thường-Tinh-Tấn Bồ tát… cùng với các vị Ðại Bồ tát như thế và với vô lượng chư Thiên như ông Thích-Ðề-Hoàn-Nhơn..v..v.. đại chúng cùng đến dự hội.
   Bấy giờ đức Phật bảo ngài Trưởng lão Xá-Lợi-Phất rằng: “Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, trong thế giới đó có đức Phật hiệu là A Di Ðà hiện nay đương nói pháp.
   Xá Lợi Phất! Cõi đó vì sao tên là Cực lạc?
   Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó tên là Cực Lạc.
   Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc có bảy từng bao lơn, bảy từng mành lưới, bảy từng hàng cây, đều bằng bốn chất báu bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc.
   Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc có ao bằng bảy chất báu, trong ao đầy dẫy nước đủ tám công đức, đáy ao thuần dùng cát vàng trải làm đất.
   Vàng bạc, lưu ly, pha lê hiệp thành những thềm, đường ở bốn bên ao; trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não.
   Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe: hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng, sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sánh trắng, mầu nhiệm thơm tho trong sạch.
   Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
   Xá Lợi Phất! Lại trong cõi nước của đức Phật đó, thường trổi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, ngày đêm sáu thời rưới hoa trời mạn đà la.
   Chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm, đều lấy đãy hoa đựng những hoa tốt đem cúng dường mười muôn ức đức Phật ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bổn quốc ăn cơm xong đi kinh hành.
   Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
   Lại nữa, Xá-Lợi-Phất! Cõi đó thường có những giống chim mầu sắc xinh đẹp lạ thường, nào chim Bạch hạc, Khổng-tước, Anh-võ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cọng-mạng; những giống chim đó ngày đêm sáu thời kêu tiếng hòa nhã.
   Tiếng chim đó diễn nói những pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần..v..v.. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!
   Xá-Lợi-Phất! Ông chớ cho rằng những giống chim đó thiệt là do tội báo sanh ra. Vì sao?
   Vì cõi của đức Phật đó không có ba đường dữ. Xá-Lợi-Phất! Cõi của đức Phật đó tên đường dữ còn không có huống gì lại có sự thật. Những giống chim đó là do đức Phật A Di Ðà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đấy thôi.
   Xá-Lợi-Phất! Trong cõi nước của đức Phật đó, gió nhẹ thổi động các hàng cây báu và động mành lưới báu, làm vang ra tiếng vi diệu, thí như trăm nghìn thứ nhạc đồng một lúc hòa chung.
   Người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.
   Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
   Xá-Lợi-Phất! Nơi ý ông nghĩ sao? Ðức Phật đó vì sao hiệu là A Di Ðà?
   Xá-Lợi-Phất! Ðức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiệu là A Di Ðà.
   Xá-Lợi-Phất! Ðức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên hiệu là A Di Ðà.
   Xá-Lợi-Phất! Ðức Phật A Di Ðà thành Phật nhẫn lại đến nay, đã được mười kiếp.
   Xá-Lợi-Phất! Lại đức Phật đó có vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử đều là bực A La Hán, chẳng phải tính đếm mà có thể biết được, hàng Bồ tát chúng cũng đông như thế.
   Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
   Xá-Lợi-Phất! Lại trong cõi cực lạc, những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thối chuyển.
   Trong đó có rất nhiều vị bực nhất sanh bổ xứ, số đó rất đông, chẳng phải tính đếm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên a-tăng-kỳ để nói thôi!
   Xá-Lợi-Phất! Chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó.
   Vì sao? Vì đặng cùng với các bậc Thượng thiện nhơn như thế câu hội một chỗ.
   Xá-Lợi-Phất! Chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên mà được sanh về cõi đó.
   Xá-Lợi-Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói đức Phật A Di Ðà, rồi chấp trì danh hiệu của đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày, một lòng không tạp loạn.
   Thời người đó đến lúc lâm chung đức Phật A Di Ðà cùng hàng Thánh Chúng hiện thân ở trước người đó.
   Người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của đức Phật A Di Ðà.
   Xá-Lợi-Phất! Ta thấy có sự lợi ích ấy nên nói những lời như thế.
   Nếu có chúng sinh nào, nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc.
   Xá-Lợi-Phất! Như Ta hôm nay ngợi khen công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của đức Phật A Di Ðà, phương Ðông cũng có đức A-Súc-Bệ-Phật, Tu-Di-Tướng Phật, Ðại-Tu-Di Phật, Tu-Di-Quang Phật, Diệu-Âm Phật; Hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Ðức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.
   Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương Nam, có đức Nhật- Nguyệt-Ðăng Phật, Danh-Văn-Quang Phật, Ðại-Diệm-Kiên Phật, Tu Di-Ðăng Phật, Vô-Lượng-Tinh-Tấn Phật… Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Ðức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.
   Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương Tây, có đức Vô Lượng-Thọ Phật, Vô-Lượng-Tướng Phật, Vô-Lượng-Tràng Phật, Ðại Quang Phật, Ðại-Minh Phật, Bửu-Tướng Phật, Tịnh-Quang Phật… Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Ðức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.
   Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương Bắc, có đức Diệm-Kiên-Phật, Tối-Thắng-Âm Phật, Nan-Trở Phật, Nhựt-Sanh Phật, Võng-Minh Phật… Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Ðức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.
   Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương dưới, có đức Sư-Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Ðạt-Mạ Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì-Pháp Phật… Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Ðức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.
   Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương trên, có đức Phạm-Âm Phật, Tú-Vương Phật, Hương-Thượng Phật, Hương-Quang Phật, Ðại-Diệm-Kiên Phật, Tạp-Sắc Bửu-Hoa-Nghiêm-Thân Phật, Ta La-Thọ-Vương Phật, Bửu-Hoa Ðức Phật, Kiến-Nhất-Thiết-Nghĩa Phật, Như-Tu-Di-Sơn Phật… Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Ðức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.
   Xá-Lợi-Phất! Nơi ý của ông nghĩ thế nào, vì sao tên là kinh: Nhất-Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm? Xá-Lợi-Phất! Vì nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó, và nghe danh hiệu của đức Phật, thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm, đều được không thối chuyển nơi đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác.
   Xá-Lợi-Phất! Cho nên các ông đều phải tin nhận lời của Ta và của các đức Phật nói.
   Xá-Lợi-Phất! Nếu có người đã phát nguyện, hiện nay phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Ðà, thời những người ấy đều đặng không thối chuyển nơi đạo Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác; nơi cõi nước kia, hoặc đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về.
   Xá-Lợi-Phất! Cho nên các thiện nam tử thiện nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia.
   Xá-Lợi-Phất! Như ta hôm nay ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của các đức Phật, các đức Phật đó cũng ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của Ta mà nói lời nầy: “Ðức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hi hữu, có thể ở trong cõi Ta Bà đời ác năm món trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, mà Ngài chứng được ngôi Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác, Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian khó tin này”.
   Xá-Lợi-Phất! Phải biết rằng Ta ở trong đời ác ngũ trược thật hành việc khó này: đặng thành bậc Vô Thượng Chánh Giác và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó!
   Ðức Phật nói kinh này rồi, ngài Xá-Lợi-Phất cùng các vị Tỳ kheo, tất cả trong đời: Trời, Người, A-Tu-La, v..v.. nghe lời của đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận đảnh lễ mà lui ra. Phật nói kinh A Di Ðà.
   PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀ

   TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
   Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.
   Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.
   Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức. Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.
   Bồ đề tát đõa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc a-nậu-đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề.
   Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hư. Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:
   Yết-đế, Yết-đế, Ba La Yết-đế, Ba La Tăng Yết-đế, Bồ-Đề Tát Bà Ha (3 lần)

   THẦN CHÚ VÃNG SANH
   Nam mô di đa bà dạ, Ða tha dà đa dạ, Ða địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ, A di rị đá tất đam bà tỳ, A di rị đa, tì ca lan đế, A di rị đá, tì ca lan đa, Dà di nị, dà dà na , Chỉ đa ca lệ ta bà ha ( 3 lần)
   TÁN PHẬT
   A Di Ðà Phật thân sắc vàng
   Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
   Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào
   Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc
   Trong hào quang hóa vô số Phật
   Vô số Bồ tát hiện ở trong
   Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
   Chín phẩm sen vàng lên giải thoát
   Quy mạng lễ A Di Ðà Phật
   Ở phương Tây thế giới an lành
   Con nay xin phát nguyện vãng sanh
   Cúi xin Ðức Từ Bi tiếp độ.
   Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ, Ðại Bi A Di Ðà Phật.
   Nam mô A Di Ðà Phật (108 lần)
   Nam mô Ðại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
   (3 lần)
   Nam mô Ðại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)
   Nam mô Ðại Nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)
   Nam mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)

   SÁM CẦU SIÊU CÚNG MẸ
   (Dùng khi mẹ mất)
   Mẹ ôi con rất đau lòng,
   Nhớ thương từ mẫu bế bồng nuôi con,
   Công lao khó nhọc mỏi mòn,
   Tanh hôi giặt rửa vì con ốm gầy,
   Con đau mẹ chạy thuốc thầy,
   Vái van chùa miếu đủ đầy cầu xin,
   Than ôi cốt nhục thâm tình,
   Biết sao trả đặng mẹ mình dày công.
   Bây giờ nhìn cảnh đau lòng,
   Mẹ đã về chốn non bồng xa chơi,
   Bỏ con lặn hụp biển khơi,
   Sống trong khổ não lụy rơi chan hòa,
   Biết đâu tìm kiếm mẹ già,
   Nhìn lên hương án trong nhà quạnh hiu,
   Cháu con thơ dại chít chiu,
   Như gà mất mẹ chạy kêu lạc đàn,
   Lòng con thương nhớ thở than,
   Cơm dưng ba bát vái van mẹ về,
   Cổ bàn dọn cúng ê chề,
   Nhìn sao chẳng thấy mẹ về uống ăn,
   Mẹ về vãng cảnh chị Hằng,
   Chúng con cúng giỗ làm văn tế ruồi.
   Nhắc thôi đau khổ ngậm ngùi,
   Nhớ thương từ mẫu sụt sùi lệ sa,
   Thành tâm thiết lễ trai gia,
   Một lòng cầu Phật Di Đà độ vong,
   Nguyện cầu Địa Tạng thương lòng,
   Cứu độ hồn mẹ thoát vòng oan khiên,
   Cầu Ngài Tôn giả Mục Liên,
   Ban cho Diệu pháp, Phật truyền lục thông,
   Xin Ngài thương xót gắng công,
   Cứu độ phụ mẫu tổ tông thoát nàn,
   Khỏi nơi địa ngục khóc than,
   Về nơi Cực lạc sen vàng điểm tên.
   Nguyện cầu phụ mẫu sớm lên,
   Liên hoa cửu phẩm nêu tên đời đời,
   Ở nơi Cực Lạc vui chơi,
   Hộ trì tang quyến thảnh thơi an nhàn,
   Nam mô Tịnh độ Lạc bang,
   Độ vong hồn đặng Tây phương mau về.
   Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát.

   SÁM BÁO HIẾU PHỤ THÂN
   (Dùng khi cha mất)

   Thành tâm báo hiếu con quỳ,
   Phụ thân nay đã biệt ly dương trần,
   Con chưa đáp được mười ân,
   Mà nay cha đã qua phần còn đâu!
   Nhắc thôi thêm thảm thêm sầu,
   Làm con chưa trọn được câu sanh thành.
   Từ nay cha đã khuất hình,
   Trước sau vắng vẻ gia đình quanh hiu,
   Bỏ con thơ dại chít chiu,
   Ðâu còn như sống mà kêu con về.
   Công lao khó nhọc nhiều bề,
   Ðêm ngày lo lắng nặng nề vì con,
   Ba năm nuôi dưỡng hao mòn,
   Chăm nom nuôi trẻ đâu còn rảnh rang.
   Lắm lần cầu nguyện vái van,
   Cho con khôn lớn nên đàng công danh,
   Rồi nay con được trưởng thành,
   Chưa hề báo đáp công sanh phần nào,
   Sanh thành dưỡng dục cù lao,
   Gia đình gánh nặng làm sao an nhàn,
   Sợ con lêu lổng sa đàng,
   Sợ vì bịnh hoạn lại càng lo âu,
   Cha không lên gác xuống lầu,
   Bỏ con vất vả đồng sâu nắng hè,
   Cha không xuống ngựa lên xe,
   Bỏ con đói rách chịu bề lang thang,
   Cha không dư dả bạc vàng,
   Bỏ con khốn khổ cơ hàn lều tranh,
   Nuôi con dạy dỗ học hành,
   Miễn cho con đặng trưởng thành nên danh.
   Thương con cha bỏ sao đành,
   Nay vì số phận cha đành biệt ly,
   Nhỏ còn thơ dại biết chi,
   Lớn khôn mới rõ cha thì dày công.
   Từ nay hết đợi hết trông,
   Thi hài cha gởi ra đồng cỏ xanh.
   Về thăm đâu thấy dạng hình,
   Bàn hương vắng vẻ đèn xanh nhang tàn.
   Lòng con thương nhớ thở than,
   Cơm dâng ba bát vái van cha về.
   Chứng cho con cháu đồng quỳ,
   Nguyện cha về chốn liên trì Lạc bang.
   Thành tâm con lập trai đàn,
   Nhờ ơn Phật Tổ chứng đàn khai kinh.
   Con cầu chư Phật chứng minh,
   Ðịa Tạng Bồ Tát thương tình độ vong.
   Con nay cầu nguyệân hết lòng,
   Cầu cho từ phụ thoát vòng khổ luân.
   Mới là đáp được thâm ân,
   Ơn cao như núi nghĩa gần biển sâu,
   Thành tâm khấn nguyện cúi đầu,
   Từ bi tiếp dẫn xin cầu vãng sanh,
   Nguyện cho hồn đặng an lành,
   Ðồng về Cực lạc đồng sanh sen vàng.
   Nam mô Tịnh độ Lạc bang,
   Ðộ vong hồn đặng Tây phương mau về.

   THẦN CHÚ THẤT PHẬT DIỆT TỘI
   Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha (3 lần)
   HỒI HƯỚNG
   Cầu siêu công đức hạnh nhiệm mầu,
   Thắng phước bao nhiêu con nguyện cầu,
   Tất cả chúng sanh trong pháp giới,
   Hướng về Phật Pháp tỏ đạo mầu.

   Nguyện cho ba chướng tiêu tan
   Phiền não dứt sạch, huệ căn sáng ngời
   Cầu cho con được đời đời,
   Hành Bồ Tát Ðạo, cứu đời lầm than.

   Nguyện sanh Tây Phương cõi Lạc Bang
   Chín phẩm sen vàng là Cha Mẹ
   Hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh
   Các vị Bồ Tát bạn lành với ta.

   Nguyện đem công đức này
   Hướng về khắp tất cả
   Ðệ tử và chúng sanh
   Ðều trọn thành Phật Ðạo.
   PHỤC NGUYỆN
   Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật tác đại chứng minh Phục nguyện: nguyện cho đệ tử chúng con, tâm đạo vững bền, đường dài không nản, bốn thể khinh an , thân tâm dõng mảnh, dứt hết các bệnh hôn ám , sớm tiêu nghiệp chướng, không nạn, không tai, không ma, không chướng. Chẳng hướng đường tà, thẳng vào chánh đạo, phiền não tiêu diệt, trí tuệ lớn dần, mau ngộ đại sự, nối huệ mạng Phật, độ khắp chúng sanh, báo ân Phật Tổ.
   Nguyện đem công đức thọ trì kinh chú, xưng tán hồng danh, hồi hướng siêu độ vong linh:….. vãng sinh ngày… tháng… năm…. tuổi, được vãng sinh Tịnh Ðộ.
   Khắp nguyện: người mất siêu thăng, kẻ còn phước lạc. Chúng sanh được thấm nhuần mưa Pháp. Tất cả mọi người đều trọn thành Phật Ðạo.
   Nam Mô A Di Ðà Phật

   TỰ QUY
   Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng.

   Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ Kinh Tạng, trí tuệ như biển.

   Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại.

   ÐẢNH LỄ
   Ðệ tử chúng con hôm nay, xin ghi nhớ công ơn quốc gia bảo hộ và Cha mẹ sinh thành, cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương (1 lạy)

   Ðệ tử chúng con hôm nay, xin ghi nhớ công ơn dạy dỗ của Sư trưởng và sự tác thành của thiện hữu trí thức, cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương (1 lạy)

   Ðệ tử chúng con hôm nay, xin thay mặt cho tất cả chúng sanh đang đau khổ trong ba đường ác đạo, cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. (1 lạy)

   PHÁP NGỮ SÁI TỊNH

   Cành dương nước tịnh rưới gia đường
   Linh thiêng thấm mát khắp mười phương
   Tiêu trừ cấu uế, tai ương
   Đức Từ phò hộ, tông đường bình an.
   Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát.

   (Chủ lễ làm phép Sái Tịnh xong, đồng tụng)

   KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT

   Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa,
   Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách.
   “Này Ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế”.
   “Này Ông Xá Lợi Phất, ‘tướng không của mọi pháp’ không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, nên trong ‘chân không’, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc.
   Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo, mộng tưởng, đạt tới cứu cánh Niết Bàn.
   Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.
   Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thuợng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư”.
   Vì vậy, liền nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa: “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”. (1 tiếng chuông)

   NGUYỆN AN LÀNH

   Nguyện ngày an lành đêm an lành,
   ngày đêm sáu thời luôn an lành,
   tất cả thời gian luôn an lành,
   ngưỡng mong Bổn Sư ban an lành.
   (1 tiếng chuông)
   Nguyện ngày an lành đêm an lành,
   ngày đêm sáu thời luôn an lành,
   tất cả thời gian luôn an lành,
   ngưỡng mong Tam Bảo giúp an lành. (1 tiếng chuông)
   Nguyện ngày an lành đêm an lành,
   ngày đêm sáu thời luôn an lành,
   tất cả thời gian luôn an lành,
   ngưỡng mong Hộ Pháp giúp an lành. (1 tiếng chuông)

   (Niệm mỗi câu dưới đây 3 lần, 1 tiếng chuông)
   Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (3 lần/1 chuông).
   Nam Mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát. (3 lần/1 chuông).
   Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần/1 chuông).
   Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
   (3 lần/1 chuông).
   Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần/1 chuông).

   SÁM PHÁT NGUYỆN
   Đệ tử chúng con từ vô thỉ
   Gây bao tội ác bởi lầm mê
   Đắm trong sanh tử đã bao lần
   Nay đến trước đài Vô Thượng Giác
   Biển trần khổ lâu đời luân lạc
   Với sanh linh vô số điêu tàn
   Sống u hoài trong kiếp lầm than
   Con lạc lõng không nhìn phương hướng
   Đoàn con dại, từ lâu vất vưởng
   Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng
   Xin hướng về núp bóng từ quang
   Lạy Phật Tổ đưa đường dẫn bước
   Bao tội khổ trong đường ác trược
   Vì tham, sân, si, mạn gây nên
   Thì hôm nay giữ trọn lời nguyền
   Xin sám hối để lòng thanh thoát.
   Trí huệ quang minh như nhựt nguyệt
   Từ bi vô lượng cứu quần sanh
   Ôi! Từ lâu ba chốn ngục hình
   Giam giữ mãi, con nguyền ra khỏi
   Theo gót Ngài vượt qua khổ ải
   Nương thuyền từ vượt bể ái hà
   Nhớ tới Ngài “bờ giác không xa”
   Hành thập thiện cho đời tươi sáng
   Bỏ việc ác cho đời quang đãng
   Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân
   Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng
   Con nguyền được sống đời rộng rãi
   Con niệm Phật để lòng nhớ mãi
   Hình bóng người cứu khổ chúng sanh
   Để theo Ngài trên bước đường lành
   Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ
   Chúng con khổ nguyện xin tự độ
   Ngoài tham lam, sân hận ngập trời
   Phá si mê trí huệ tuyệt vời
   Con nhớ Đức Di Đà Lạc Quốc.
   Phật A Di Đà thân kim sắc
   Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
   Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào
   Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc
   Trong hào quang hóa vô số Phật
   Vô số Bồ Tát hiện ở trong
   Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
   Chín phẩm sen vàng lên giải thoát
   Quy mạng lễ A Di Đà Phật
   Ở Phương Tây thế giới an lành
   Con nay xin phát nguyện vãng sanh
   Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ. (1 tiếng chuông)
   HỒI HƯỚNG

   An Vị công đức, hạnh nhiệm mầu
   Thắng phước bao nhiêu con nguyện cầu
   Tất cả chúng sanh trong pháp giới
   Hướng về Phật Pháp tỏ Đạo Mầu.
   Nguyện cho ba chướng tiêu tan
   Phiền não dứt sạch, huệ căn sáng ngời
   Cầu cho con được đời đời
   Hành Bồ Tát Đạo cứu đời lầm than.
   Nguyện sanh Tây Phương cõi Lạc Bang
   Chín phẩm sen vàng nơi hóa sanh
   Hoa nở, thất Phật, quả viên thành
   Các vị Bồ Tát bạn lành với ta.
   Nguyện đem công đức lành
   Đệ tử hướng tâm thành
   Cầu cho khắp chúng sanh
   Đều chứng thành Phật quả.
   (1 tiếng chuông)

   (Chỉ chủ lễ phục nguyện)

   PHỤC NGUYỆN

   Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật tác đại chứng minh.
   (1 tiếng chuông)

   Hôm nay, chúng con một dạ chí thành, trì tụng Kinh, Chú, niệm Phật công đức,
   cầu nguyện cho Phật tử tên:…………
   Pháp danh:……………đương đời phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu tan, tật bịnh bình an, thân tâm thường lạc, thiên thượng nhân gian, đều thành Phật quả. (1 tiếng chuông – Đồng niệm)
   Nam Mô A Di Đà Phật.

   TAM QUY Y

   Con nương theo Phật, cầu cho chúng sanh Tin chắc Đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

   Con nương theo Pháp, cầu cho chúng sanh Thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

   Con nương theo Tăng, cầu cho chúng sanh Kính tín hòa hợp, tất cả không ngại. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

   HẾT

 23. Phamhuuphu

  CON ĐỌC KINH SAO TÂM KHÔNG ỔN ĐỊNH.CON CỐ GẮNG SAO KHÔNG ĐƯỢC.CON SỢ KHÔNG THÀNH KÍNH PHẬT PHẠT. CON RẤT LO LẮNG.

 24. Tịnh Thái

  Phật không phạt chúng ta…khi chúng ta làm điều ác thì sẽ nhận ác báo, khi chúng ta làm điều thiện thì sẽ nhận thiện quả. Là Nhân Quả của chính mình quyết định, chứ Phật không phạt ai hết…bạn hiểu như vậy là Phật…buồn lắm đấy 🙂

  Bạn nên tìm hiểu Phật pháp một cách bài bản trtước khi bước vào Kinh Giáo, phần đọc Kinh nên để sau này, giờ bạn nên nghe các vị pháp sư giảng rõ về Phật pháp, về Nhân Quả, về Hiếu Đạo trước, rồi theo đó mà thực hành, tự nhiên sẽ được an lạc:

  Nhận Thức Phật Giáo: https://www.youtube.com/watch?v=pOt1rX9oXQc

  Tịnh Nghiệp Tam Phước: https://www.youtube.com/watch?v=VUb-tDLxBxE&list=PLEO6-WjESgwM8bxaPQEXfEsqHbV_yYAZE

  Cố gắng nghe đi nghe lại nhiều lần bạn nhé, chớ nên nghe qua loa rồi bỏ lỡ mất pháp bảo và pháp duyên quý báu đệ nhất mà ngay đời này ko mấy ai có được cơ hội nghe pháp như bạn vậy.

  Nam Mô A Di Đà Phật.

 25. Nguyễn Văn Tú

  Dạ, thưa thầy mẹ con mất đã được 3 tuần. Sinh thời mẹ con khổ lắm phải bôn ba kiếm sống nuôi ae con. Khi cuộc sống tốt hơn tí thì mẹ đã từ trần. Gia đình con không ai theo đạo phật và sự cầu siêu cho mẹ không ai tán thành. Con thương mẹ lắm, con muốn mẹ ở thế giới bên kia có cuộc sống tốt hơn và mẹ mau siêu thoát. Vậy bây giờ con phải làm sao, dạ nhờ thầy chỉ dẫn cho con.

 26. Nguyễn Thi Bích Thuỷ

  Con xin cảm on thầy rất nhiều ạ.Và con có một câu hỏi nửa là mổi khì con cúng cơm cho cha ăn 3 buổi sáng ,trưa ,chiều thi con thường mới cha ăn những vật thực mà con dâng cúng .như vậy cha con có hưởng đc thức ăn đó không ?hay phải cúng như thề nào cha con moi hưởng đc .Con mong thầy giup để con áp dụng hằng ngày mà cúng cho cha đung chánh pháp ạ. Nammoadidaphat,

 27. Anhle

  Thua thay.con trai con mới mất dược 11 ngày cháu bị đuối nước.con muốn cầu siêu cho con nhanh dược siêu thoát thì con nên làm thế nào ah. Hiện nay con dag đọc kinh a Di Đà trước bàn thờ con có dược ko ah

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Chào Anh Le

   Đọc Kinh A Di Đà cầu siêu rất tốt, lưu ý là nên đọc Kinh bản Việt dịch, chớ nên đọc Kinh bản Hán dịch. Ngoài ra mọi thời nên niệm A Di Đà Phật thầm nhắc con nên “buông bỏ duyên trần, cầu sanh Tây Phương, về Tây Phương rồi mẹ con sẽ không xa nhau nữa, giờ có ở cạnh mẹ cũng chỉ là tạm thời, mai sau không bao lâu nữa mẹ con cũng sẽ mỗi người mỗi ngã không được gặp nhau nữa”, bạn phải thường nhắc nhở như vậy mới mong con bạn có thể buông bỏ tham ái đặng siêu sanh. Vì thường các cháu còn bé, nhớ thương cha mẹ, đặc biệt là luyến nhớ mẹ, lúc “mất” cũng như lúc sống không rời mẹ.

   Bạn cũng nên hành thiện hồi hướng cho con, cúng tế chay lạc, chớ rượu thịt, sát sanh.

   Chúc bạn an lạc hành trì Phật pháp giúp con siêu sanh!

   Nam Mô A Di Đà Phật

 28. Lê nguyệt Ánh

  Thưa Quý Thầy,mẹ chồng con mới mất 10 ngày, con là dâu út nhưng vì bố mẹ chồng con ở với vợ chồng con nên bàn thờ vong được lập tại nhà con và hàng ngày việc cúng kính vẫn do vợ chồng con thực hiện, conmuốn cầu siêu cho mẹ chồng con sớm được siêu thoát thì nên thực hiện như thế nào. Con đã Quy Y tam bảo. Con xin cảm ơn Thầy.

 29. Nguyễn Hữu Tình

  Thưa thầy cho con hỏi bố con mất ngày 1/7/2017 âl. Theo thầy chùa được mời về thì thầy nói bố e mất trúng ngày xấu nên từ ngày mất đến 49 ngày không được cúng cơm, chỉ cúng trái cây và bánh nước thôi. Và 49 ngày mới mở cửa mã. Vậy thầy cho con hỏi nếu không cúng cơm thì bố con ở dưới kia có đói khổ không ạ. Và trong mâm ăn cơm của mẹ con con, con có bỏ chén và đũa cho bố liệu bố có ăn được không ạ

 30. Phạm Nguyễn Quốc Bảo

  Dạ Nam Mô A Di Đà Phật
  Con kính chào thầy
  Cho phép con được chia sẻ chút ít về thông tin gia đình mình ..
  Bà ngoại con vừa mới mất , sơ thất của bà hôm rằm tháng 7 , lúc sanh tiền bà thường xuyên đi chùa , hàng ngày đều niệm phật hồi hướng đầy đủ , tu niệm phật , tu bát quan trai bà đều thọ giới đầy đủ , bà của con là một người thương con thương cháu , rất hiền và tin sâu Phật Pháp , bà con bị tai biến liệt khoảng hơn 2 tháng nay , không nói được , gần như là không biết gì , trước lúc bà mất 3 ngày liên tục bà đều lận chuỗi hạt mà bà vẫn thường hay niệm và đeo trước đây, đến sáng ngày thứ 4 thì bà buông chuỗi khoảng hơn 1h sau thì bà đi . Bà đi rất nhẹ nhàng thanh tịnh , bà còn cười mỉm nữa, trước khi bà mất khoảng 1 tháng gia đình cũng đã lập đàn tràng tụng kinh Thuỷ Sám , và ban hộ niệm đến hộ niệm cho bà 7 ngày liên tục, nhắc về tang lễ của bà diễn ra trong sự thanh tịnh , không kèn nhạc chỉ bằng tiếng niệm phạt , câu kinh , bài kệ của Quý Tăng Ni Phật Tử các chùa mà cả gia đình theo tu tập , Ông ngoại con và cả gia đình rất xúc độg , nhìn bà ngoại được nhiều duyên lành như vậy đã giúp con phần nào khoả lấp được nỗi đau thấu tâm can của mình . Sau khi bà tắt hơi , tuyệt nhiên gia đình con để yên thân thể bà trong vòng 8 tiếng và đắp mền Quang Minh của cháu bà thỉnh ở Tây Tạng gửi về liên tục , khoảng qua 8 tiếng người nhà có sờ chân và đỉnh đầu bà thấy chân lạnh và đrnh đầu rất ấm . Con năm nay 17 tuổi , con phát nguyện ăn chay và tụg kinh hồi bướng cho bà hết 49 ngày , nhưng con chưa khấn nguyện trước bàn Phật , mà chỉ nguyện trong tâm như vậy có được không ạ? Và xin thầy cho con biết những điều con nói trên bà con có thể sanh về cảnh giới nào ạ? Con và cả gia đình luôn tha thiết bà có thể cho chúng con biết bà đang ở cành giới nào , để chúng con có thêm niềm tin sắt son , thêm niềm hạnh phúc .. và gia đình con cần phải làm gì nữa để hồi hướg cho bà ạ? Hiện tại con và cả gia đình hàng đêm tụng Địa Tạng cho bà đến hết 49 ngày ạ. Con mong nhận được câu trả lời từ quý vị ạ . Nam mô a di đà Phật

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Phạm Nguyễn Quốc Bảo,

   *Bà Ngoại bạn thật có phước khi xả báo thân được con cháu hộ niệm chu đáo. Để xác quyết chắc chắn bà bạn về cảnh giới nào với chúng ta – người phàm thì không ai làm được chuyện đó, nhưng căn cứ vào lời Cổ Đức dạy thì:

   Đảnh Thánh nhãn sanh thiên
   Nhơn tâm ngạ quỷ phúc
   Bàng sanh tất cái ly
   Địa ngục khước môn xuất.

   Ý là: Nếu thần thức thoát ra từ đầu sẽ sanh về cảnh Thánh (tức cõi Phật ); Nếu nóng vùng trán tức sanh cõi trời; nếu nóng vùng tim sanh cõi người; vùng bụng sanh ngạ quỷ; vùng đầu gối sanh súc sanh và lòng bàn chân sanh địa ngục. Đây là đúc kết của bậc Cổ Đức vì thế chúng ta lấy đó làm niềm tin để củng cố tâm đạo cho người còn sống mà ráng tinh tấn tu hành chứ không nên đi truy tìm cảnh giới ra đi của người mất mà sẽ gặp chướng ngại.

   *Bạn mới 17 tuổi mà đã có tâm đạo, phát tâm tụng kinh, hồi hướng cho bà 49 ngày là điều vô cùng đáng tán thán. Tuy nhiên khi đã phát nguyện cho dù ở nơi nào, đặc biệt là chánh nguyện thì phải tinh tấn thực hành theo đúng lời nguyện, được thế mới giúp cho bà bạn có thêm phẩm vị cao hơn cho dù bà đã về cõi Phật.

   *Điều bạn và gia đình nên làm là hàng tuần nên đến chùa thỉnh chư Tăng Ni làm lễ siêu độ cho bà liên tục cho đến hết 49 ngày (7 tuần), kết hợp tại gia tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, phóng sanh, bố thí, cúng dường Tam Bảo, tất thảy những phước thiện này đều hồi hướng cho bà, nguyện cho bà về Tây Phương Tịnh Độ.

   *Người thân mất là sự cảnh tỉnh người còn sống. Bà Ngoại bạn đã làm biểu pháp rất tốt cho cả nhà. TN hy vọng rằng ông Ngoại bạn cùng toàn thể gia đình sẽ lấy đó làm biểu pháp để cùng phát tâm chân chánh tu học, được thế bà Ngoại bạn chắc chắn sẽ hoan hỉ lắm.

   Chúc bạn tinh tấn tu học.

   TN

 31. Như quỳnh

  A di đà phật
  Thưa thầy! Mẹ chồng con mới mất 6 ngày, bà bị ung thư khi mất rất đau đớn. Con ở xa thường về quê thăm mẹ hàng tuần. Con với cháu vừa đi được 4 tiếng hay tin mẹ con mất. con thấy kể lại mẹ con vừa trút hơi thở thì mọi người lau rửa thay đồ cho bà luôn. Mẹ mất được một ngày con có nhìn mặt mẹ lúc trong quan tài con thấy máu miệng mẹ chảy ra mà trước lúc đấy mợ con nhìn mặt mẹ chưa thấy. Thưa thầy con suy nghĩ mãi không biết có phải mẹ muốn nói gì với con không và bà khi sống chịu bệnh tật đau đơns như vậy con nên làm gì trong 49 ngày để mẹ con được siêu thoát ạ

 32. Hương

  Thưa thầy con có chồng mới mất được 23ngày năm nay chồng con mới 39 tuổi con muốn hỏi phải làm thế nào để chồng con sớm được siêu sinh tịnh độ về cõi an lành cho chồng con sớm được siêu thoát con rất mong được sự chi dạy .và hoàn cảnh của con bây giờ thì lại đang phải đi sang nhật bản lao động nên con không biết phải làm sao để tốt cho vong linh chồng con

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Hoàn cảnh của bạn hiện thời thì nên niệm A Di Đà Phật mọi lúc mọi nơi rồi hồi hướng cho chồng. Bạn cũng nên khấn niệm vong linh chồng buông bỏ trần ai đau khổ, một lòng cùng niệm thánh hiệu A Di Đà Phật cầu Phật tiếp dẫn về Tây Phương Tịnh thổ, nơi ấy sẽ là nơi đại gia đình sum họp, không còn ly tan.

   Đồng thời tuần tự, cúng giỗ chồng cùng gia tiên phải thuần chay, tránh sát sanh đãi đằn đến cùng rượu thịt ca hát.

   Ngoài ra bạn nên tùy duyên mà cố gắng vì chồng mà làm các hạnh lành như phóng sanh, bố thí,…

   Nam Mô A Di Đà Phật

 33. Phạm Xuân Lương

  Con thưa thầy, mẹ con mất ngày 24/7/2017 Âm lịch, tính đến hôm nay là 13 ngày rồi, quê con ở miền trung nên không có niệm kinh phật gì hết, chỉ đến 49 ngày là mời thầy về cúng, vậy các con nên làm gì để mẹ con được siêu thoát, con cảm ơn thấy.

  Nam mo a di đà phật

 34. văn thạnh

  Sư thây cho con hơi me va em gai con.moi mất 20 ngay ma gđ con co 3loại đạo mà mẹ va e con cũng ko theo đạo nào hom bữa con theo ý ba con theo tin lành .me con luc con sông linh lam co phai con theo nghi thức tin lành me ko hiện về dc ko ạ .con thương me voi e gai con nhất h bố con ổng sung đạo tin lành quá.với lại con cũng ko theo đạo nào mà h cúng dc không thầy.ko biet lúc mất làm nghi thức tin lành mà h con thờ dc ko ạ

  • Nguyễn Thị Lựu

   Bạn Văn Thạnh thân mến,

   Trong khi chờ đợi quý thiện tri thức giải bày cặn kẽ cho bạn, mình xin có đôi lời. Theo mình hiểu, thì cho dù bất cứ ai, thuộc bất cứ tôn giáo nào đã làm nghi thức tang lễ cho người quá vãng, cũng tuyệt nhiên không ảnh hưởng gì đến sự tôn thờ của bạn dành cho họ; cho nên bạn hãy thờ cúng họ với tất cả lòng thành của mình. Theo lời Phật dạy trong kinh, những người mới chết rất cần sự trợ giúp từ người sống, đắc biệt là người thân trong gia đình để họ được sớm tái sanh về cảnh giới an lành, cãnh giới cao nhất là Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.

   Để giúp đở người thân mới mất một cách thiết thực đặc biệt là trong vòng 49 ngày, bạn phải phát tâm tu đạo, nghĩa là bạn phải thực hành lời Phật dạy bằng cách tránh làm các điều ác, hãy làm mọi việc lành rồi hồi hướng công đó cho người quá vãng ( họ chỉ có thể nhận được sự giúp đở của bạn bằng chính công đức mà bạn tạo ra). Cụ thể là tuyệt đối tránh sát sanh (ăn chay được thì càng tốt), phóng sanh, niệm hồng danh A Di Đà Phật, tụng kinh, bố thí, cúng dường, giúp đở người nghèo,…v.v…

   “Nghĩa tử là nghĩa tận”. Bạn nên cố gắng hết khả năng của mình đi nhé! Giúp cho người thân cũng là giúp cho chính mình vậy.

   Nam Mô A Di Đà Phật!

 35. Diễm Nguyễn

  Thưa thầy cho con hỏi, cha con vừa mới mất đây hưởng dương chỉ 53 tuoi, nhưng vì con đã có chuẩn bị dam cưới tư trc và cũng đặt nhà hàng xong hết. Con muốn hỏi nếu sau 49 ngày xả tang có được k, nhưng mẹ và mấy chị con vẫn muốn để tang. Nếu như vậy con có tổ chức đám cưới đc k, mẹ vs mấy chị có được đi đám và đưa con về nhà chồng ko? Nếu ko được cả gia đình bao gồm mẹ phải xả tang mới 49 ngày như vậy có gì k tốt cho người mất ko. Con mong nhận được hồi âm sớm, con cảm ơn

  • Trung Đạo

   A Di Đà Phật

   Bạn Diễm Nguyễn,

   1. Việc bạn hỏi là khá phức tạp và tế nhị bởi nó có liên quan tới tâm linh. Tâm linh của người tu đạo Phật khác với tâm linh của người không tu theo đạo Phật và đạo thờ tổ tiên. Do vậy để việc đám cưới, xả tang không gặp trở ngại theo luận lý thế gian, điều tốt nhất hai bạn nên thỉnh thị ý kiến của những vị Tăng có đức hạnh ở ngay tại nơi hai bạn cư trú, nhờ vị Tăng này đến hai gia đình giải thích thật thấu đáo về việc bạn hỏi thì sẽ tốt hơn cả.

   2. Việc ba bạn qua đời trước ngày cưới của hai bạn cho thấy hai bạn cũng hơi kém phước, nhưng sanh tử là chuyện thường tình của kiếp nhân sinh, do vậy gia đình hai bên đều phải hiểu rõ điều này thì việc tổ chức đám cưới sẽ không có gì trở ngại. Nhưng nếu một trong hai bên gia đình vì quá chấp trước trong chuyện sanh tử, ắt sẽ nảy sinh sự đụng độ khi tổ chức. Đám cưới tổ chức trong khi nhà có tang thật là việc không đặng đừng, do đó hai bạn cùng người thân cũng không nên vì thế mà tạo một không gian quá ảm đạm khiến cho ngày cưới mất đi không gian cần có, nhưng cũng không nên lạm dụng để sát sanh, chiêu đãi khách mời, bởi như vậy sẽ khiến ba bạn tổn phước vô cùng. Đây là điều khó, nhưng nếu hai bạn đều thông suốt, chắc chắn sẽ vượt qua được.

   4. Đám cưới của bạn, mẹ và các chị có nên tham dự đưa bạn về nhà chồng không? điều này bạn nên tham khảo ý kiến nhà chồng. Nếu nhà chồng và họ mạc bên chồng không phản đối, tất không có gì trở ngại. Nhưng nếu họ không chấp nhận thì gia đình bạn nên tôn trọng.

   5. Việc xả tang ngay sau 49 ngày thực là không nên, bởi như vậy sẽ khiến cho ba bạn rất phiền lòng vì ba bạn sẽ khởi nghĩ mọi người đã không quan tâm tới ông nữa. Điều này rất quan trọng, hai bạn phải khéo mà ứng xử, kẻo tổn hại tới cả hai bên và ba bạn.

   6. Việc để tang không phải là hàng ngày phải rầu rĩ để mọi người biết mình đang có tang, giống như lúc nào cũng có đám tang, đó chỉ là hình thức thế gian, hoàn toàn vô nghĩa. Ý nghĩa đích thực của để tang là người thân nguyện vì người vừa mất, làm hết thảy mọi phước thiện để hồi hướng, trợ duyên giúp họ trong vòng 3 năm giác ngộ mà giải thoát. Muốn thế bản thân hai bạn cũng phải tự mình giác ngộ để tu đạo và nguyện làm hết thảy phước thiện thì mới có cơ hội trợ duyên cho ba bạn được.

   Mọi chuyện hai bạn phải nên tuỳ duyên, chớ nên cưỡng cầu, được vậy thì hai chuyện hiếu, hỉ mới vẹn toàn.

 36. Lê Thị Vân

  Nam mô a di đà phật.
  Con kính chào thầy!
  Con có việc muốn thầy chỉ giúp : Ngày 12/8/2017 con sinh một bé trai. Nhưng vì con sinh thiếu hơn 2 tháng nên cháu yếu và mất sau đó 1 ngày tại bệnh viện. Gia đình con mang cháu về quê không qua nhà mà ra thẳng nghĩa trang chôn cất luôn Và cũng không mời thầy cúng làm lễ gì.Từ hôm đó tới nay gia đình con vẫn cúng cơm cho cháu. Trên ban thờ chúng con chuẩn bị một cái cốc đổ đầy gạo để cắm nhang. Đến 17/9 này là cháu mất được 35 ngày.Con muốn hỏi thầy gia đình con sẽ làm lễ 35 ngày hay 49 ngày a! Chúng con phải chuẩn bị những gì. Con định gia đình tự thành tâm cúng lễ và không mời thầy cúng có được không ạ.Nếu được thầy có thể cho con xin một bài cúng được không ạ.
  Con chân thành cảm ơn thầy!

 37. Phạm Hồng Diễm

  A di đà phật.
  Dạ thưa thầy con tên Hồng Diễm sinh 24.8.2001 . Ba con bị tai biến mất đến nay còn 1 tháng nữa là 100 ngày, hưởng dương 44t. Con ko hiểu nhiều về Phật giáo, con xin lỗi thầy, nhưng con mong thầy giúp con cách cầu bình an và giảm tội cho ba con. Vì con nghe mẹ nói thầy cúng nói ba con tội nặng lắm nên 2 năm mới được xây mộ, ba con còn mất cung tràng nữa nên rất xấu. Gia đình họ nội con lục đục bấy lâu nay ba con mất mới qua được 49 ngày vài tuần thì ông nội không muốn cho mẹ con về cúng cho ba con nữa. Con muốn rước ba con về ngoại để thờ cúng cho ba lắm vì để ông nội con lo cúng là ông nội sẽ không đốt giấy tiền và mở kinh phật cho ba con.
  Hôm nay mẹ về nội cúng cho ba con về thì kể ông nội bảo bay khỏi về chi mốt tao cúng được rồi, con mới nghĩ đến việc thờ này và tra mạng tìm hiểu. Giờ con mới biết là con tạo thêm nghiệp cho ba con nhiều lắm, con thật sự thừa nhận với thầy con đã từng làm nhiều việc xấu lắm…
  Thầy ơi giúp con cách rước ba con về nhà ngoại con để mẹ con con thờ cúng đầy đủ cho ba con và những việc cần làm để giảm nhẹ tội cho ba con với thầy ơi. Bây giờ con rối lắm, con sợ ba con ở dưới có bề gì là con bất hiếu tại con mà ra hết… con mong thầy giúp con để con có thể ăn năng hối lỗi và đưa ba con về chốn bình yên.
  Con xin cảm ơn thầy.
  Nam mô a di đà phật.

  • Cư sĩ Phước Huệ

   Chào bạn Phạm Hồng Diễm,
   Bạn là một người con có hiếu, bạn đừng quá lo lắng, PH xin chia sẻ vài điều như sau.

   – Việc thờ ba: PH không biết về nghi thức, nếu như vẫn không có ai chỉ bày nghi thức cho bạn thì cũng không sao hết, vì chính yếu vẫn là lòng thành của bạn. Bạn có thể lấy một tấm hình của ba (không có cũng không sao), một bát hương, một bình hoa, một ly nước sạch bày lên bàn, tủ (mà bạn định dùng để thờ). Bạn và mẹ trang nghiêm, cung kính thắp nhang rồi trình bày với ba, đại ý là gia đình bạn tạo thêm bàn thờ cho ba ở đây, để dễ bề làm các việc cúng giỗ, hồi hướng.

   – Tuy nhiên, việc thờ không phải là quan trọng nhất. Quan trọng là bạn và mẹ làm các việc phóng sanh, bố thí, mỗi ngày đều vì ba mà thành tâm tụng kinh, niệm Phật,..rồi hồi hướng công đức cho ông. Việc mở kinh trên bàn thờ chỉ là cách trong tình huống bất đắc dĩ, chính yếu vẫn phải là người trong nhà làm các việc thiện lành, có công đức như PH đã đề cập, rồi hồi hướng cho ông thì ông mới được hưởng lợi ích. Và tuyệt đối không sát sanh để cúng tế nhé, chỉ nên cúng chay. Nếu gia đình vì ông mà ăn chay, không sát sanh, rồi hồi hướng công đức đó cho ông thì rất tốt.

   – Nghiệp ai nấy lãnh, bạn sẽ là người gánh chịu quả báo xấu do mình làm, chứ chẳng phải ba bạn. Dù gì đi nữa, chỉ cần bạn thành tâm từ đây về sau chấm dứt không làm các việc xấu ác đó nữa, và tích cực làm việc thiện lành, rồi hồi hướng chia sẻ công đức đến ba bạn, cùng toàn thể chúng sanh thì cả bạn và ba bạn đều được lợi ích to lớn.

   – Lời của thầy cúng vốn thường xuất phát từ hiểu biết không đúng, hoặc dối trá, cho nên bạn đừng nên tin theo. Hãy tìm hiểu thêm về nhân quả trong giáo lý Phật thì sẽ giúp ích cho bạn, cho ba hiệu quả hơn.

   – Chúng ta không biết sẽ chết lúc nào, bạn lo cho ba như thế là rất tốt, nhưng quan trọng nhất vẫn là lo cho mình, phải tu tập thiện lành như thế nào để khi chết được an ổn, tái sanh vào cõi lành. Mong rằng qua việc này sẽ giúp bạn biết sửa đổi cho tốt hơn, cũng như có sự tu tập thân, tâm nhất định để cuộc sống về sau được an lành hơn.
   Chúc bạn sớm tỉnh giác.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 38. luận nguyễn

  thưa thầy! mẹ con 89 tuồi sau khi mất, gia đình có mời 1 thầy hay đi cúng cho mọi nhà vè làm thủ tục cho mẹ con. tuy nhiên, lúc khâm liệm, nhập quan thầy ấy ko làm gì mà tất cả người nhà con tự làm, tự đưa mẹ con vào quan. mọi thứ thầy ays bảo ko được cho gì vào trong quan. về tâm linh, chúng con thấy ko ổn. vậy con muốn thầy cho gia đình con lời chỉ bảo để chúng con yẻn tâm ạ. kính thây!

  • Cư sĩ Phước Huệ

   Chào bạn Luận Nguyễn,
   Người nhà tự mình lo cho người chết và đưa người đó vào quan là hợp lý bởi vì đa phần chúng ta đều cảm thấy khó chịu khi người lạ chạm vào thân thể mình. PH nghĩ việc không cho gì vào quan cũng phù hợp với tinh thần Phật giáo. Bạn thấy không ổn có lẽ do bạn đã quen với tín ngưỡng dân gian là phải bỏ muối, gạo, vàng,..vào miệng người chết, hoặc đặt một nải chuối lên bụng,.. Theo tinh thần Phật giáo thì những việc bạn đã đề cập đều không ảnh hưởng gì xấu đến người chết. Tuy nhiên, những việc đó không quan trọng bằng việc giúp đỡ cho tâm linh người mất. Gia đình bạn nên cúng chay, tránh sát sanh. Chính yếu nhất vẫn là gia đình làm các việc phóng sanh, bố thí, mỗi ngày đều nhiếp tâm đọc, tụng kinh Phật, niệm Phật rồi hồi hướng chia sẻ công đức đó cho người đã mất. Nếu người chết có để lại của cải thì gia đình hãy thay mặt người mất dùng của cải, tiền bạc đó làm các việc phước thiện mà PH đã đề cập. Đó chính là cách đem lại lợi ích thiết thực cho tâm linh người mất. Mấu chốt của các việc đó là phải làm với tâm chân thành, chú tâm.
   Chúc bạn an lành.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 39. Thanh Thuý

  Thưa thầy . Ngoại con mất đã 49 ngày rồi. Gia đình con cúng cơm cho ngoại chay hay mặn quà cúng như thế nào vậy ạ. Cúng một ngày mấy lần a

  • Địa Tạng Bồ Tát dạy ; “Lại nữa, này ông Trưởng Giả! Sau khi những chúng sanh gây nghiệp tội như thế mạng chung, hàng cốt nhục quyến thuộc vì họ mà làm chay cúng dường để trợ giúp nghiệp đạo, thì khi thức ăn chưa làm xong cùng trong lúc đang làm, chớ có đem nước gạo, lá rau đổ vung vãi nơi đất, cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật và chư Tăng thì chẳng được ăn trước. Nếu ăn trái phép và không được tinh sạch kỹ lưỡng, thì người chết đó trọn không được trợ lực nào cả. Nếu có thể kỹ lưỡng giữ gìn tinh sạch đem dâng cúng cho Phật cùng Tăng, thì trong bảy phần công đức, người chết hưởng được một phần. Này ông Trưởng Giả! Vì thế nên những chúng sanh trong cõi Diêm Phù, sau khi cha mẹ hay người quyến thuộc chết, nếu có thể thiết trai cúng dường, chí tâm cầu khẩn, thì những người như thế, kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích cả.”

 40. Nguyễn Đức

  Kính chào Thầy, em dâu con sinh năm 1979 bị tai nạn giao thông và mất hôm 01/12/2017 (14 /10 Al). Để lại 2 đứa con còn thơ dại và nhiều dự định còn đang dở.Nghe nói giờ mất, ngày mất không tốt (khoảng 14gio -14.30). Mọi người khuyên nên làm lễ cầu siêu cho em ấy. Con không biết điều này như thế nào nhưng với lòng thành muốn xin thầy chỉ bảo cho con và gia đình những điều cần thiết để mong em ra đi được thanh thản linh hồn em được siêu thoát. Xin cám ơn Thầy.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Nguyễn Đức,

   TN xin thành tâm chia sẻ nỗi mất mát mà gia đình bạn đang phải gánh chịu. Nói cho đúng theo chân lý đạo Phật thì mỗi chúng sanh sanh-tử-tử-sanh đều gắn liền với phước nghiệp của riêng mình, người có phước lớn (tiền kiếp tạo nhiều phước thiện), kiếp hiện tiền thường được sống trường thọ, an nhàn; người tiền kiếp luôn tạo nghiệp bất thiện, kiếp hiện tiền thường phải gánh trả những báo ứng không may mắn hay còn gọi là đen đủi, rủi ro. Những điều này đều do mỗi chúng sanh tự làm rồi cũng tự gánh chịu, không liên quan tới ngày giờ hay tháng mất tốt hay không tốt. Sở dĩ có việc nói ngày giờ mất không tốt hay trùng tang, đều là nương theo lý thế gian, mà lý thế gian thì thường là mê tin và điên đảo. Do vậy để em dâu bạn thực có lợi lạc sau khi mất, điều tốt nhất, gia đình bạn nên thỉnh chư Tăng đến nơi em dâu bạn bị tại nạn, làm lễ rước hương linh em bạn về chùa và làm lễ an vị vong tại chùa để em bạn có nơi nương tựa về tâm linh. Nếu không thể làm được thì gia đình cũng nên thỉnh Tăng hay Ni trên chùa, hàng tuần (tính từ ngày mất) đúng ngày thứ bảy mỗi tuần, đều làm lễ siêu cho cho em bạn tại chùa hoặc tại nhà thật thanh tịnh theo đúng Phật pháp, kết hợp phóng sanh, cúng đồ chay tịnh rồi hồi hướng cho em dâu bạn.

   *Riêng phía gia đình nên thỉn một quyển KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, mỗi ngày phát tâm trì tụng tối thiểu một quyển kinh nhỏ trong quyển lớn, kết hợp niệm Phật thật thanh tịnh, khuyên em dâu bạn dũng cảm chấp nhận sự thật, bởi phước mạng của em bạn chỉ được đến vậy, chớ nên luyến tiếc thân mạng hay những chuyện còn lại của gia đình, mà hãy hoan hỉ chấp nhận, rồi cùng gia đình niệm Phật, tu hành theo, phát nguyện sanh về Tịnh Độ. Để giúp cho người bị tai nạn hiểu được nhân quả, hoan hỉ chấp nhận phước mạng của mình là điều khó, tuy nhiên gia đình phải phát tâm thật thanh tịnh làm mọi phước thiện và khuyên nhủ em dâu thì em dâu bạn mới có cơ hội siêu sanh về cõi an lạc.

   *TN luôn thường chia sẻ với các liên hữu, khi gia đình có người thân qua đời, ngay đó chúng ta phải nhận ra: đời là sanh tử vô thường, mạng sống chỉ trong gang tấc, nếu khi còn sống chúng ta không chịu giác ngộ để tu đạo, tạo công ích phước thiện để chuyển hoá nghiệp, ngay khi vô thường ập tới chúng ta sẽ đi theo nghiệp báo mà mình đã gây tạo mà phần lớn là tam ác đạo.

   *Người thân mất, biết lo cho người thân là vô cùng quý báu, nhưng chúng ta chớ quên chính bản thân mình cũng đang rất cần được độ. Vì thế muốn độ được người thân, ngay lúc này chúng ta phải giác ngộ để mau mau tu đạo để tự độ mình. Lý giản đơn là: mình không tự độ (không tự cứu) được mình, người thân mình cũng chẳng thể cứu được. TN mong rằng các liên hữu hãy sáng suốt để phát tâm tu đạo để trước là độ mình, sau là độ người. Được vậy mới thực là biết thương yêu, lo lắng cho nhau.

   Nguyện chúc gia đình bạn dũng mãnh tu đạo.

   TN

 41. vuong dinh binh

  bạch thầy ,bố con mới mất được 7 ngày còn có nằm mơ thấy bố con về hai bố con có nói chuyện với nhau ,con co hoi bô con bố có vui không bố con bảo vui ,bô co thiếu gì không bố bảo không ,con nhớ địa điểm hai bố con nói chuyện với nhau nó không phải là trên trời cũng không phải dưới đất mà bao quanh là một bầu sáng như giữa trời và đất vậy.điều đặc biệt trong mơ bố con có dặn là thay đổi giờ cúng cơm cho bố .bạch thầy cho con hỏi như vậy bố con đang ở cõi nào và con nên thay đổi thời gian cúng cơm vào giờ nào ,thường hàng này con cúng 2 bũa sáng từ 6 đến 7 giờ tối từ 17 đén 18 giờ .gia đình con hàng ngày vẫn hồi hướng và tụng kinh niệm phật cho bố con.cảm ơn thầy . nam mô a di đà phật

  • Tâm Tịnh

   A Di Đà Phật
   Chào bạn,
   Hiện tại vẫn còn trong 49 ngày, và hằng ngày gia đình vẫn Niệm Phật, Tụng Kinh hồi hướng cho bố như vậy là rất tốt, bởi cái này mới quan trọng, gia đình nên tiếp tục phát tâm hành trì tụng niệm cho bố được thêm công đức mà có thể tái sanh vào cõi lành. Ngoài ra nếu có thể nên làm thêm các công đức khác như Phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, Ấn tống Kinh sách… thì bố sẽ được 1/7 những công đức ấy (còn lại người làm được hưởng). Hãy nên tích cực làm các công đức để giúp bố sớm được siêu thăng, đấy là thể hiện chữ Hiếu lúc này, đừng bận tâm bố đang ở cảnh nào. Trong 49 ngày, bố đang rất cần công đức từ người thân để đặng được siêu thăng về cõi lành đấy. Giờ cúng cơm thì cứ tùy thuận gia đình sao cho thuận tiện là được, cứ tập trung làm các công đức cho bố, đây mới là cái bố đang thực sự cần.
   Nam Mô A Di Đà Phật

 42. vuong dinh binh

  nam mô a di đà phật.cảm ơn đức thầy,chúc thày luôn mạnh khỏe .nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát

 43. Giang Thiện Nguyễn

  Con chào Thầy ạk. Thầy ơi? Cho con hỏi. Mẹ con mới mất được hơn 1 tuần. Bây giờ hàng ngày con làm cơm cúng cho Mẹ con thì con đọc kinh phật nào là tốt ạk? Mẹ con ăn hay theo phật ạk. Mà con ko biết nhiều về việc này. Mong thầy giúp con để con tìm đọc cho Mẹ con ạk. Con cảm ơn Thầy.

 44. nguyễn thị chinh

  thưa thầy. bố nuôi con mới mất. con muốn tụng kinh cho bố con thì tụng kinh gì ạ. con cám ơn thầy

  • Nguyễn Đạt

   Nam Mô A Di Đà Phật.
   Thưa NTC, NTC thỉnh KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN ( ở chùa hay nhà sách phật giáo) , mỗi ngày phát tâm trì tụng tối thiểu một quyển kinh nhỏ trong quyển lớn, kết hợp niệm Phật thật thanh tịnh. Đồng thời làm nhiều việc thiện như phóng sinh, bố thí, cúng dường Tam Bảo, ấn tống kinh pháp, góp tiền dựng tượng phật,… hồi hướng công đức cho bố NTC sớm siêu thăng, sanh về Cực Lạc.
   Nam Mô A Di Đà Phật!

 45. Tuấn

  Trong 49 ngày thì phải kiêng chuyện nam nữ nếu nhà có tang à thưa thầy. Nếu không làm ở nhà thì có được không

 46. thảo

  Thưa thầy, Ba con mất được 50 ngày rổi, con nên niệm kinh gì để được vãng sanh ạ.

 47. Thiện Nhân

  A DI ĐÀ PHẬT

  Gửi bạn Thảo,

  Mong bạn hoan hỉ tham khảo trao đổi với bạn Linh Lan dưới đây để biết cách làm gì có lợi lạc cho Ba bạn nhé.

  Tham khảo:

  Làm gì hữu ích cho người thân mới qua đời

 48. Hạnh Nhi

  Con xin thầy giúp con, cha con mất nay nữa là 3 tuần ạ ! Nhà chỉ có con ăn chay và thành tâm cầu nguyện cho cha, còn mẹ và chị vẫn ăn mặn, vẫn sát sinh. Vậy thầy cho con hỏi, 1 mình con thành tâm vậy có đủ công đức và hồi hướng cho cha con không ạ ! Lúc cha con hấp hối, cha vẫn chưa chịu đi, khi các sư thầy lại tụng niệm và chỉ dẫn cha con đi theo Phật A Di Đà thì cha con liền đi. Và sau 8 tiếng niệm A Di Đà người cha con vẫn mềm như lúc sống chứ không cứng, ấm ở ngực như vậy có tốt không ạ ? Lúc cha con sống người cũng vốn hiền lành, không tham lam không hơn thua gì cả, con luôn muốn cha con sanh về cõi lành, con sợ cha con phải chịu đoạ đày. Và có người nói khi còn cúng trong 49 ngày thì không nên cúng những thứ có dây leo. Có đúng không ạ ??? Xin thầy hoan hỉ giúp con với ạ ! Con xin đội ơn !!!

  • Cư sĩ Phước Huệ

   Chào bạn Hạnh Nhi,
   Ngoài việc ăn chay, bạn nên thành tâm niệm Phật hồi hướng cho cha nhé. Tập trung tâm ý niệm Phật tạo công đức cho người mất là rất quan trọng. Nếu có điều kiện, bạn hãy làm thêm các việc phóng sanh, bố thí, ấn tống kinh điển,.. Phàm phu chúng ta thật không thể biết công đức hồi hướng bao nhiêu mới là đủ, vì còn tuỳ thuộc vào nghiệp lành, dữ ít nhiều, nặng nhẹ,.. của người mất. Bạn chỉ nên tập trung tận tâm, tận lực trong khả năng của mình là được.

   Cha bạn được nghe đến Phật A Di Đà thì liền đi, chứng tỏ ông có duyên với Ngài và cõi Cực Lạc. Phàm phu chúng ta không thể biết được cảnh giới tái sanh, tuy nhiên theo lời bạn mô tả tính cách của ông thì PH cho rằng có rất nhiều cơ hội để ông được sanh về cõi lành.

   Việc cúng trong 49 ngày, chỉ cần cúng chay thanh tịnh là ổn, PH nghĩ quan niệm không nên cúng những thứ có dây leo là theo tập tục, tín ngưỡng dân gian, nên bạn cũng không cần để tâm vào đó.
   Mong bạn và gia đình sớm vượt qua sự mất mát này và được Tam Bảo gia hộ an lành.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 49. tiến anh

  Nam mô a di đà Phật
  Thưa thầy, bà con mới mất đk 2 hôm nay và hiện tại gia đình con đang cúng hương ở nhà. Vì điều kiện nên gia đình con không thể cúng tuần đk thì có sao k ạ?
  và mọi nguoi trong gia đình cũng không biết phải làm sao cho đúng lệ, gia đình con có để 1 đài niệm ” Nam mô a di đà phật” cho bà. Thầy cho con hỏi trong 49 ngày can chú ý điều j nhất ạ. Lúc bà con mất cũng không có cơ hội được nói lên điều gì hết.
  con cảm ơn

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Tiến Anh,

   Mong bạn hoan hỉ đọc kỹ trao đổi bên dưới rồi cùng gia đình phát tâm làm theo để giúp bà bạn đủ phước duyên siêu sanh về cõi an lạc nhé.

   Làm gì khi người thân qua đời

 50. Kim Ngọc

  Dạ thưa thầy..! Ngoại con vừa mất cho con hỏi trong vòng 49 ngày ngoài việc cúng cơm chay ngày 3 bữa thì mỗi tối con thắp nhang xong con có thể ngồi trước bàn thờ ngoại niệm “A Di Đà Phật” được k ạ, tại con k thuộc bài kinh dài như trong sách.
  Và khi con đốt giấy tiền vàng bạc ngoài kêu tên ngoại con về nhận thì con có cần đọc ngày sinh ngày mất k ạ?

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *