Khai Thị Cho Người Bệnh Nặng

Khai Thị Cho Người Bệnh Nặng

Ông (bà) nên hiểu rằng không luận là người nào, hai việc bệnh khổ và tử vong là điều không thể tránh được. Nếu ông (bà) có bệnh khổ thì không nên để tâm vào bệnh khổ đó mà hãy chuyên tâm nhất ý niệm Nam mô A Di Ðà, niệm niệm rõ ràng, tưởng đến việc vãng sinh thì bệnh khổ tự nhiên giảm nhẹ bình thường.

Người niệm Phật chúng ta, đến giây phút lâm chung bất luận là việc gì đều nên buông xả để tâm được thanh thản nhẹ nhàng, chỉ nương tựa vào một câu Nam mô A Di Ðà, thanh minh rõ ràng, niệm niệm chấp trì danh hiệu thì khoảng 3 ngày, 5 ngày, cho đến 7 ngày được vãng sinh. Từ đầu chí cuối chỉ một tâm niệm cầu sinh Tây phương nếu có thể y theo lời tôi nói, thì tôi bảo đảm ông (bà) nhất định được vãng sinh, không nên giống như người thế tục không có sự hiểu biết đến lúc lâm chung nếu có bệnh khổ chỉ kêu mẹ kêu cha, chỉ cầu thiên thần, quỷ thần giúp đỡ, đây là sự mê lầm vô cùng lớn lao. Chúng ta cần hiểu rằng người niệm Phật lúc lâm chung, không luận có bệnh hay là không. Cốt yếu là nên cầu lòng từ bi của Phật A Di Ðà sớm đến tiếp dẫn. Còn Thiên, Thần, Quỷ chỉ nằm trong lục đạo luân hồi, là còn sinh tử, làm gì có sức mạnh năng lực mà ông (bà) cầu nguyện, cầu thoát khỏi sinh tử luân hồi?

Chỉ có lòng từ bi và 48 lời nguyện của Phật A Di Ðà cùng năng lực và thần thông quảng đại của Ngài mới có thể cứu độ chúng ta thoát ly sinh tử được. Nếu ông (bà) còn ôm lòng cầu nguyện thiên thần, quỷ thần giúp đỡ thì hãy nên xả bỏ đi, nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tây phương. Còn quý ông (bà) thọ mạng chưa hết thì niệm Phật có thể tiêu trừ nghiệp chướng của mình, như vậy bệnh cũng đã hóa vui rồi. Bằng ngược lại thọ mạng ông (bà) đã hết thì ông (bà) nhất định vãng sinh. Giá như niệm Phật chỉ cầu lành bệnh mà không cầu sinh Tây phương thì dù thọ mạng ông (bà) đã hết thì Tây phương khó mà sinh, hoặc thọ mạng chưa hết, bệnh nhất thời khó mà lành, song chẳng những không tốt mà sự khổ vì bệnh lại càng gia tăng. Ông (bà) cần hiểu rằng: Chúng ta sống ở cõi Ta bà ô trược này phải chịu nhiều khổ não hay sao? Nếu được vãng sinh thì thọ hưởng được nhiều vui sướng hay sao? Nếu ông (bà) còn có tâm cầu khẩn trời, thần, quỷ gia tâm giúp đỡ, điều này cho thấy ông (bà) còn sợ chết, nếu còn tâm sợ chết thì tâm ông (bà) cùng với tâm nguyện của Phật A Di Ðà cách xa nhau. Vì thế Tây phương khó mà sinh được, phải chịu khổ hải sinh tử mãi mãi, không có ngày xuất ly.

Nếu ông (bà) còn tâm sợ chết thì tự trách mình. Tại sao ta đã phát tâm niệm Phật, quyết chí cầu sinh Tây phương làm sao còn đeo mang tâm niệm sợ chết tự mình làm chướng ngại cho việc vãng sinh của mình? Vì vậy mình muốn vãng sinh thì nên khẩn thiết nhất tâm niệm Phật cầu Phật từ bi sớm đến tiếp dẫn.

Tóm lại bệnh khổ phát hiện lúc lâm chung, là do oan gia ác nghiệp nhiều đời của chúng ta sở cảm, họ hiện ra ngăn cản nên phát hiện thành nhiều loại khổ não khiến tâm chúng ta sinh phiền não, làm chướng ngại cho việc niệm Phật vãng sinh. Nếu chúng ta hiểu rõ được như vậy thì không bị các loại ma chướng sở chuyển. Ðiều tốt nhất là chúng ta nên chí thành khẩn thiết niệm Phật, niệm niệm không buông lơi, dồn hết tâm lực nương tựa vào danh hiệu Nam mô A Di Ðà Phật thì được vãng sinh Tịnh độ.

Trích Những Vấn Đề Cần Biết Khi Lâm Chung”
Biên soạn: pháp sư Thế Liễu
Dịch giả:Thích Tâm An

1 Phúc đáp

 1. Hoàng Nam

  Sổ Sinh Tử

  Theo những gì A Ngọc nhìn thấy,Sổ Sinh Tử có màu vàng nhạt, bề ngoài có một vài đường hoa văn, trên mặt có viết 3 chữ “Sổ Sinh Tử”, hình thức bao bì theo văn bản thời cổ xưa.
  Một quyển sổ màu vàng nhạt ghi lại tất cả Cát Hung Hoạ Phúc của linh hồn khi còn sống. Trên tay Phán Quan còn có một quyển sổ sinh tử đỏ nhạt chỉ khác ở màu sắc thôi.

  Một quyển sổ màu vàng nhạt ghi lại tất cả Cát Hung Hoạ Phúc của linh hồn khi còn sống. Trên tay Phán Quan còn có một quyển sổ sinh tử đỏ nhạt, ghi lại tường tận hồ sơ của linh hồn tại địa phủ; hình thức bao bì cũng như quyển vàng nhạt,chỉ khác ở màu sắc thôi.

  Thì ra tất cả đều đã sớm viết xong rồi! Mật mã vận mệnh nhân loại và tuổi thọ tăng giảm, xem sổ sinh tử nhìn thấu thiên cơ!

  Cảm ân Phật lực gia bị! Cưỡi hoa sen trắng xuất phát!

  A Di Đà Phật! A Ngọc hợp chưởng hướng phán quan hành lễ!

  “Phán Quan! Hôm nay muốn hỏi vài vấn đề: truyền thuyết có người dương có thể xem sổ sinh tử tại địa phủ, có thật không? Sổ sinh tử có thật sự tồn tại chăng, nó là một quyển sách ra sao? Nghe nói người dương xem bói có thể xem ra những việc ghi trong sổ sinh tử? Ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu, trước khi sanh ra đã định sẵn hết rồi sao? Nếu như tuổi thọ đã được định sẵn thì những việc như chú ý sức khoẻ thân thể, sinh hoạt bình thường, ăn uống tiết chế, vận động nhiều v.v… những nhân tố này có làm cho tuổi thọ được định sẵn tăng thêm không? Hay là căn bổn không thể thay đổi được? Vận mệnh có khả năng thay đổi được không? Cầu xin thêm tuổi thọ có được không? Tuổi thọ tăng giảm có số lượng hạn chế không? Đa tạ phán quan!”.

  Phán quan trả lời: “Tại dương gian thật sự là có người có thể đến địa phủ xem sổ sinh tử, người có thể đến địa phủ xem sổ sinh tử tuyệt đối không thể là người thường, nhất định là có nhân duyên đặc biệt, người dương chưa hết tuổi thọ thì không thể nào đến địa phủ được. Đến được địa phủ chủ yếu có 2 loại người: Một loại là tùy thuận nghiệp lực mà đến, là loại khi còn sống phạm đủ các loại ác nghiệp,tùy theo nghiệp lực thọ báo mà không thể tự chủ được,nói chung là đều phạm 3 loại thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thân nghiệp bao gồm có 3 loại lớn sát sanh, trộm cắp, tà dâm; khẩu nghiệp gồm có 4 loại vọng ngữ, ỷ ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt; ý nghiệp gồm có tham, sân, si.

  Như trên là nghiệp mà chúng sanh dương gian thường phạm, thân có 3 nghiệp, miệng có 4 nghiệp và ý có 3 nghiệp, sau khi thọ chung hồn quy địa phủ, ở đây ta chỉ đơn giản đại khái nói rõ, nếu nói chi tiết thì có rất nhiều loại, tại đây không nói hết được. Còn có loại chúng sanh lúc còn sống sở tạo tác không thiện cũng không ác, tốt xấu bằng nhau, thọ chung liền sanh vào khu bình dân của quỷ đạo, đó là loại thứ nhất.

  Loại thứ hai là do Phật lực, nguyện lực, phúc đức lực mà đến, loại người dương này nhất định là người tu hành thân mang sứ mệnh đặc biệt tại nhân gian. Loại người tu hành này nghiêm trì giới luật thanh tịnh, tùy duyên đi khắp nơi cứu độ khổ nạn, làm hữu tình chúng sanh thoát khổ được vui, bọn họ vì cứu độ chúng sanh mà đi khắp nơi hoằng dương chánh pháp. Loại người tu hành này nếu vì cứu độ chúng sanh thì có thể đến địa phủ xem sổ sinh tử, nhưng sự việc như thế rất hiếm gặp.

  Sổ sinh tử tại địa phủ do phán quan quản lí, lúc bình thường đều do phán quan cầm giữ. Sổ sanh tử ghi lại phúc báo của mỗi người dù nhiều hay ít, ăn được bao nhiêu, mặc bao nhiêu, ruộng nhà gia tài, cha mẹ anh em chị em lục thân, bệnh tật tai nạn kiếp số, có bao nhiêu tuổi thọ đều ghi rõ tường tận.

  Ví dụ người nào, năm nào, tháng nào, ngày nào, giờ nào, phút nào, sẽ chết ở nơi nào, những điều này đều được ghi trên sổ sinh tử trước khi đầu thai sanh ra tại nhân gian, không thể tùy tiện thay đổi được; nếu như muốn thay đổi thì cần phải xem số liệu được cung cấp bởi câu sinh thần bên cạnh mỗi chúng sinh, lại qua sự phê duyệt của Minh Phủ Diêm Vương tối cao mới thay đổi được.

  Người dương xem bói thì có thể xem được những gì ghi trên sổ sinh tử. Thầy bói chỉ cần có được ngày tháng năm sinh chính xác, thì có thể bói ra cát hung họa phúc cả một đời của con người, nhưng chỉ có thể bói ra chứ không thay đổi được. Dương gian khắp nơi có kẻ tự xưng có thể thay đổi vận mệnh, tài vận, hôn nhân, sự nghiệp v.v… đa số là loại thủ đoạn lừa tiền cả; có rất nhiều người vì bị thầy bói nói đúng chính xác quá khứ hoặc số liệu gia quyến v.v… tâm sanh rung động, nghĩ rằng gặp phải cao nhân rồi; ngoài một vài thầy bói tinh thông thuật số có thể bói chính xác ra, còn lại rất nhiều tình huống là do thầy bói có linh thể nhập thân.

  Linh thể có tha tâm thông đẳng thần lực, có thể biết tâm niệm của người xem bói và một vài việc trong quá khứ,mà người dương không thể phân biệt được, cứ nghĩ mình may mắn gặp phải cao nhân, như thế cứ bán mạng làm theo lời thầy bói. Sau đó là một loạt hành động cải vận, nâng cao quan hệ nhân sự, nâng cao vận sự nghiệp, vận nhân duyên, vận sức khỏe, bày trận phong thủy v.v… hàng chục thứ hạng mục thay đổi vận mạng, nhưng không biết rằng tiêu phí cả đống tiền, cả đống thời giờ mà vận mạng đã được định sẵn chẳng thay đổi được chút nào, tai nạn vẫn cứ đến, bệnh thì cứ bệnh, cuối cùng rồi cũng chết.

  Muốn thay đổi vận mệnh, không phải đi tìm thầy bói giúp mình thay đổi mà phải tự dựa vào sức mình mà thực thi; tạo nhiều thiện công, tự cầu nhiều phúc, thì khỏi phải tìm thầy bói. Có phước thì tự có quí nhân giúp, tự có sức khỏe, gia đình, sự nghiệp, hôn nhân v.v… như ý, người khác chỉ có thể đứng bên cạnh nhắc nhở thôi. Hành thiện cần phải do bản thân tự mình làm lấy,luôn luôn nhớ lấy, sớm tối không gián đoạn, vậy thì cái vận mệnh đã định sẵn có thể thay đổi được, sổ sinh tử của cá nhân có thể viết lại từ đầu rồi!

  A Ngọc con nên biết, có một số người cứ trọn đời chú ý chăm sóc sức khỏe thân thể, sinh hoạt hợp lý, ăn uống tiết chế, ngủ đủ giấc, vận động nhiều v.v… những nhân tố này cũng không thể làm cho tuổi thọ tăng trưởng được, là căn bổn không thể thay đổi được; tuy nhiên bình thời chăm sóc tốt thì tự nhiên khỏi phải chịu khổ những bệnh thuộc xác thân.

  Thật ra tuyệt đại đa số chúng sanh không cách nào có thể thay đổi lớn vận mệnh của mình được, cứ như thế lặng lẽ đi dần đến cái chết, tùy theo nghiệp lực cứ tiếp tục lưu chuyển đến đạo lộ tương ứng. Đương nhiên là bất cứ chúng sanh nào hành thiện dù là một việc nhỏ nhoi không đáng kể làm gì, chỉ cần chân chính phát tâm lợi ích người khác, thì tương lai có khả năng hưởng được thiện báo rất lớn, do đó là thay đổi được vận mạng của mình rồi. Có hai loại người có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo của số mệnh đã định sẵn, đó là người cực ác và người cực thiện. Người cực ác, sau khi chết trực tiếp rơi vào địa ngục thọ báo; còn người cực thiện, hiếu cảm động trời,rộng tích âm đức, cứu khổ cứu nạn, phúc báo vô lượng vô biên tăng trưởng, lại có thể xông phá số mệnh đã định mà hướng thượng đề thăng, sau khi chết được sanh lên cõi trời hưởng thọ phúc lạc.

  Còn vấn đề con hỏi kéo dài tuổi thọ có thể đạt thành được, nhưng tuổi thọ gia tăng có hạn chế,cần như lý như pháp mà cầu. Gọi là như lý như pháp thì như bản thân không khoẻ, cần phải bổ sung thực phẩm để bồi dưỡng sắc thân, tuyệt đối không được sát sanh mà ăn thịt, việc này là việc mà âm luật nghiêm cấm tuyệt đối, không những không thể tăng tuổi thọ mà lại mắc thêm món nợ mạng sống chiêu cảm ác quả. Người cầu thọ cần nhớ kỹ một điều là phải ăn chay, nếu làm tổn hại mạng thì làm sao có trường thọ được? Mạng vật bị hại trong lòng nhất định phẫn nộ bất bình, chỉ đợi cơ hội, nhất định báo thù, vì thế ăn chay là căn bản của việc thêm thọ. Lại nữa là cần phải phát đại từ bi tâm cứu độ tất cả chúng sinh thoát khổ được vui, phát đại bồ đề tâm rộng độ tất cả chúng sanh, suốt đời giữ gìn ăn chay cùng phóng sanh. Nếu thật sự làm được như vậy thì dương thọ trong sổ sinh tử nhất định gia tăng, còn như con số gia tăng bao nhiêu thì tùy theo sự phát tâm lớn nhỏ cùng công đức ít nhiều mà quyết định.

  Trong sổ sinh tử trên tay ta có một số người không cầu xin mà được thêm tuổi thọ. Có người là chúng sanh bình thường, họ không có phát đại tâm cứu độ hữu tình; đơn giản là họ một niệm thật lòng có tâm giúp đỡ người khác, gặp cảnh bất bình hoặc phút chốc nguy hiểm tâm sinh xót thương mà cứu độ khổ nạn mạng sống chúng sanh, loại người này sẽ được câu sinh thần định kỳ hồi báo mà thành công được thêm thọ, nhưng bọn họ cũng không biết mình được tăng tuổi thọ, loại thêm thọ này thường là từ 6 năm đến 12 năm. Nếu có chúng sanh luôn tích lũy âm đức thật sâu dày thì cả một đời thọ dụng không hết, nên thường để qua những kiếp sau hưởng dụng quả báo trường thọ. Thọ mạng tại nhân gian có định số hết, âm luật thưởng phạt không thể bất chấp quy luật tự nhiên”.

  Vậy A Ngọc xin hỏi phán quan: “Phật Đà trong kinh điển dạy bảo đại chúng ăn ít ngủ ít thậm chí không ngủ mà tu hành, như thế có ảnh hưởng đến sức khỏe thọ mạng không?”.

  Phán quan nói : “Phật là người tu hành có đại trí tuệ trong vũ trụ,con đường mà chúng ta tu hành là những gì Phật đã từng bước một trải qua; Phật là người từng trải,tự nhiên biết được làm sao chỉ dạy đại chúng bước đi trên con đường đạo.Phật chỉ dạy đại chúng tu hành như thế tuyệt nhiên không ảnh hưởng đến sức khỏe thọ mạng đâu, chỉ có những kẻ phạm thân khẩu ý tam nghiệp, lại hoặc như không biết quý trọng thân thể, mặc sức tham ăn tham uống, cuộc sống ngày đêm lộn xộn, tâm trạng thất thường v.v… mới là nguyên nhân ảnh hưởng đến thọ mạng.

  Ăn ít ngủ ít đối với thân thể là một cách rất tốt để hài hòa, con người chúng ta thật sự có thể không ăn không ngủ đó. Con người nếu như có thể làm được mỗi một niệm hít thở tương ưng với đại tự nhiên, đạt đến trời người hợp nhất, tự nhiên khỏe mạnh trường thọ cũng có thể không ăn không ngủ, thì trở về trạng thái quang minh trong sáng như trước khi đầu thai rồi, nhưng người bình thường thì không làm được. Do đó Phật dạy đại chúng tuần tự ăn ít trước, ăn ít thì tự nhiên ngủ ít, sau đó mới không ngủ mà tinh tấn tu hành.

  Lúc nãy có nói một người ăn bao nhiêu là trước khi đầu thai đã định rồi, hiện tại ăn ít, đó là tích lũy phước báo đáng có của kiếp này lại, cứ như thế ăn ít ngủ ít thậm chí không ngủ mà tinh tấn tu hành, tất nhiên là ngày qua tháng lại sẽ tích lũy được phước báo to lớn cùng đại thiện quả, sao lại có thể ảnh hưởng thọ mạng được? Được rồi! A Ngọc con hiểu không?” Tôi gật đầu ra ý hiểu rõ.

  Phán quan nói: “Hôm nay đến đây ngừng được rồi, có vấn đề gì hoan nghênh lần sau vậy!”

  “Vâng ạ! A Di Đà Phật! Cảm ân phán quan!”

  A Ngọc hướng về phán quan hợp chưởng hành lễ! Cưỡi hoa sen trắng bay về!

  ĐỆ THẤT ĐIỆN HIỆN TRƯỜNG NGHE XỬ.

  Cảm ân Chư Phật Bồ Tát gia trì để con có cơ hội du địa ngục lần này, vừa tăng trưởng kiến văn lại kiên cố lòng tin với việc giữ giới. Thật ra từ nhỏ tôi đã có loại cảm ứng đặc biệt này, tức là những việc sắp phát sinh hoặc sẽ xảy ra trong tương lai tự nhiên xuất hiện trong giấc mơ của tôi, cảm thấy như mơ nhưng không phải là mơ. Tôi có thể biết rõ linh hồn mình xuất ra và nhìn thấy mình nằm trên giường, linh hồn xuất ra nhìn thấy những việc phát sinh thì có thể nhớ rõ, thường thì những điều này sẽ ứng nghiệm trong tương lai hay là một loại điềm báo nhưng chưa xảy ra thì tôi đã xử lý ổn thỏa rồi.

  Lúc trước toàn là những việc liên quan đến cá nhân và người nhà, lần này thì khá đặc biệt, tôi cần phải chia sẽ với tất cả hữu tình chúng sinh, để mọi người biết được sự quan trọng của ý niệm, có nghĩa là nếu muốn người khác không biết thì mình đừng có làm. Bên cạnh chúng ta, trong sinh hoạt thường ngày có nhiều điều sai lầm mà ta không biết. Giống như một đôi vợ chồng hợp pháp, song phương đều không có ngoại tình nhưng họ đều phạm tội tà dâm. Vì sao? Vì họ không giữ giới luật phi thời, phi địa, phi khí.

  Đêm hôm qua, tôi cảm thấy như nằm mơ xuất hồn du địa ngục, vừa đến địa ngục tôi cảm thấy âm khí rất nặng. Nam nữ ở đây đều đang chịu đau khổ, kêu gào thảm thiết, phát ra tiếng kêu lớn thất kinh, không có chút tiếng cười, không có tự do, trên người bị gông sắt khóa lại, có người bị quỷ sứ dùng hình cụ lôi đi, bị đánh, bị đâm. Địa ngục có quỷ sai, có phán quan, bọn họ cũng không cười, rất nghiêm túc, có người nhìn rất dữ. Chỉ có một bộ phận địa phủ quan viên nhìn có vẻ không dữ lắm, còn những quỷ sai khác thường rất hung tợn. Địa ngục không có ánh sáng, không giống nhân gian, khí trời đen lại có chút đỏ, rất khó hình dung, là một cảm giác rất không thoải mái.

  Lúc đó tôi vừa đến địa ngục đệ thất điện, đúng lúc địa phủ đang xét xử một vụ phạm tà dâm của hồn nam, được sự cho phép của phán quan mà vào dự thính. Ngay chính giữa đại điện là chủ quản tên Thái Sơn Vương, ông ta quản lý điện này, điện này có 16 địa ngục nhỏ đều do Thái Sơn Vương phụ trách quản lý. Lớn nhất trong địa ngục là Diêm La Vương. Diêm La Vương quản lý cả địa ngục, bao gồm thập điện, mỗi điện có một Vương, mỗi vị Điện Vương phụ trách quản lý 16 cái địa ngục nhỏ. Hai bên Thái Sơn Vương là hai vị địa phủ quan viên, một vị là phán quan, một là chấp hành quỉ sai cầm đao lớn và xiềng xích, bọn họ đều rất nghiêm túc nghe xử, không khí cảm giác âm u, lại có cảm giác mát nhẹ.

  Lúc này thấy Thái Sơn Vương rất hung dữ xét hỏi nam hồn phạm tội tà dâm khi còn sống; hồn này đang xảo biện, Thái Sơn Vương dùng tay vẽ một đường trên hư không hiện ra Nghiệt Kính Đài. Nghiệt Kính Đài hiện ra hồn nam lúc còn trẻ cùng vợ và người tình phi thời, phi địa, phi khí, đang xem sách sắc tình, đĩa phim sex v.v… tội tà dâm. Nam hồn kinh sợ cả người run rẩy, quỳ xin tha tội, nhưng đã quá muộn rồi, Thái Sơn Vương đã mệnh lệnh quỉ sai áp giải đến địa ngục ôm trụ đồng thọ hình.

  Quỉ sai cầm đao lớn dùng xiềng xích lôi tội hồn ra khỏi đại điện đi thọ hình, tôi cũng đi theo xem tình hình ra sao. Không xem thì không sao, một khi đã xem rồi thì ôi! Thật kinh người, toàn bộ hồn quỉ trong địa ngục này đều rên la thống khổ, mà số lượng thì rất nhiều rất nhiều, bọn họ rên la thê thảm mà không hề ngưng nghỉ được, sự đau khổ liên tục mà hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Tôi trông thấy vị nam hồn lúc nãy vui vẻ chạy đến trụ đồng, khi hắn ôm vào thì tức khắc rên la đau khổ. Tôi hỏi phán quan tại sao như vậy? Phán quan nói lúc nãy hồn nam thấy trụ đồng là mỹ nữ nên hắn rất vui vẻ nhưng khi ôm vào trụ đồng thì bị đốt cháy cả người, cho nên đau khổ rên la.

  Tôi tiếp tục hỏi phán quan sao gọi là phi thời, phi địa, phi khí? Thì ra dù là vợ chồng chính thức cũng phải giữ một số giới luật, nếu không cũng là phạm tội tà dâm. Phi thời là ngày đản sanh của Phật Bồ Tát hoặc 6 ngày chay trong mỗi tháng hay 3 tháng trường chay trong năm, không được quan hệ. Trong những ngày này như mùng một, mùng 10, 15, tứ đại thiên vương sẽ du tuần xem xét ghi lại thiện ác tại nhân gian rồi báo cáo cho Ngọc Đế. Phi Địa là vợ chồng quan hệ nên vừa đủ, ngoài giường nằm của vợ chồng không được quan hệ ở nơi khác như phòng khách, bếp, nhà vệ sinh, lộ thiên, trước tượng Phật v.v… Phi khí là ngoài bộ phận sinh dục ra không được hành dâm ở bộ phận khác, nếu không sẽ phải xuống địa ngục chịu khổ. Chịu hết khổ địa ngục còn phải đầu thai làm heo, chó, uyên ương, rắn v.v…

  Hiện tại khoa học phát triển, trên mạng internet có rất nhiều trang web sắc tình, không được xem, xem cũng là phạm, nhất định sẽ bị giảm trừ phúc, lộc, thọ. Tuy rằng chưa có hành động gì, ý niệm nhất động, câu sinh thần lập tức ghi lại hết. Mỗi người chúng ta đều có hai vị câu sinh thần, một vị ghi ác nghiệp, một vị ghi thiện nghiệp. Đương nhiên có người nói, một đời tôi chỉ quan hệ với bạn đời của mình thì không tính là phạm tội được, thật ra là sai. Phán quan nói: Làm người phải giữ gìn chân tinh khí, quan hệ quá độ sẽ làm tổn hao chánh khí của tự thân mình, khi nam nữ quan hệ hành dâm thì sẽ làm phát tán tà khí phá hoại chánh khí trong trời đất. Nếu như vợ chồng chánh thức có phạm phải những điều như trên như giới luật phi thời, phi địa, phi khí thì mau mau sám hối thay đổi và đem những điều này chuyển nói cho tất cả hữu tình làm cho mọi người biết giữ mình trong sạch, giữ lễ tiết, giữ nhân luân, làm cho chánh khí trong trời đất được quân bình.

  Nếu như lúc trước có phạm phải phi thời, phi địa, phi khí mà do người bạn đời ép bức, trong lòng không có ý hưởng lạc hành dâm, lại kịp lúc sám hối sửa lỗi, đồng thời lập nguyện về sau sẽ khuyến hóa người khác, như thế thì sẽ khỏi phải chịu khổ hình nơi địa ngục. Nếu như cố ý tìm cầu khoái cảm mà phạm giới, thì phải đọa địa ngục ôm trụ đồng, thọ báo xong bị đánh vào súc sanh đạo, lại chuyển sanh làm thân nữ hạ tiện.

  Dưới đây sẽ nói đến sự phân biệt phán xử đối với kẻ phạm giới tà dâm. Trước tiên là nam nữ chưa kết hôn, nếu nam nữ chưa kết hôn còn giữ được thân đồng tử (người nam nữ chưa từng quan hệ tình dục với người khác phái) xem sách sắc tình hay trang web sex, cũng là phạm tội tà dâm, sẽ bị giảm trừ phước, lộc, thọ. Nếu như xem một lần sẽ bị giảm tuổi thọ 1 tháng, nếu tiếp tục xem sẽ bị giảm thọ 1 năm hay hơn nữa, nếu như xem mà không có hành động và kịp thời sám hối thì có thể giảm nhẹ tội nghiệp.

  Nếu như chưa kết hôn mà quan hệ tuy là chỉ với một đối tượng dù sau đó đi đến kết hôn với người đó, cả hai cũng phải bị giảm trừ phước báo vì không giữ đúng lễ tiết.

  Nếu như chưa kết hôn mà quan hệ bừa bãi, có nghĩa là thường xuyên thay đổỉ đối tượng, hôm nay A, ngày mai B, ngày mốt C, hiện tại rất phổ biến trào lưu người nam càng có nhiều bạn gái càng tự hào, người nữ thì ngủ với nhiều người v.v… trường hợp như vậy sau khi mạng chung sẽ đọa địa ngục ôm trụ đồng, thời gian chịu khổ càng dài, sau đó luân hồi làm súc sanh, lại chuyển làm thân người trả nợ xưa. Nếu như đã kết hôn mà ngoại tình thì phải xem xét mức độ thương tổn mà định thời gian thọ hình cùng mức độ nặng nhẹ, ít nhất là ôm trụ đồng 1 vạn năm.

  Nếu như cưỡng hiếp, giở mưu kế làm người nữ mất trinh tiết, hay người nữ tham dâm, mạng chung đọa địa ngục này 2 vạn năm, sau đó lại vào địa ngục rên la thọ báo 1 vạn năm, lại sanh nhân gian trả nợ cũ. Nếu như tà dâm lại thêm độc hại người chết, đọa địa ngục này 4 vạn năm, sau đó sanh vào nhân gian trả nợ cũ.

  A Di Đà Phật! Nếu viết ra không hay thì đều là lỗi của kẻ hậu học không liên quan đến sự chỉ dạy của phán quan. Cảm tạ sự gia trì của Phật Bồ Tát cho con đến được địa ngục tham quan mà có thể viết ra đoạn văn này chia sẽ với mọi người. Nếu như có công đức, xin đem hồi hướng cho hư không pháp giới nhất thiết chúng sinh, xa rời dục vọng, giữ gìn giới luật thanh tịnh, cùng chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề.

  Cuối cùng cũng gặp được Nghiệt Kính tương truyền đã lâu – đứng trước Nghiệt Kính Đài không có người tốt!

  Cảm ân Phật lực gia bị! Ngồi hoa sen trắng xuất phát!

  A Di Đà Phật! A Ngọc chắp tay hướng phán quan hành lễ!

  “Hôm nay muốn thỉnh vấn phán quan: Nghiệt Kính Đài trong truyền thuyết là như thế nào vậy? Khi còn nhỏ tuổi, con thường nghe trưởng bối trong nhà nói chuyện, con người sau khi chết phải đi cõi âm địa phủ soi Nghiệt Kính Đài, không biết có thật không? Con rất muốn đi xem thử.”

  Phán quan giải thích nói: “Nghiệt Kính Đài là đặc biệt chuyên môn dành cho kẻ tạo ác nghiệp, tâm con người như một cái máy quay phim vậy, người dương mỗi ngày đã tạo bất cứ việc thiện ác nào đều bị máy quay ghi hình lưu lại hết cả, cũng trong âm thầm bị câu sinh thần ghi lại một phần.

  Chất liệu tạo thành Nghiệt Kính Đài là lấy từ thần mộc và pha lê báu, lại tập hợp linh khí âm dương của trời đất tụ hội mà kết thành. Linh khí âm dương của trời đất là dương đại diện cho thiện nghiệp quang minh. Người dương cả đời hành thiện nghiệp, thì linh tánh sáng rõ, đến trước Nghiệt Kính Đài hiện ra một mảng sáng ngời, không có hình ảnh chiếu hiện, do đó người thiện không cần soi Nghiệt Kính. Âm đại diện âm ảnh đen tối tức ác nghiệp. Người dương chỉ cần lúc sống làm bất cứ nghiệp ác nào, cho dù bí mật như thế nào, trong tâm của bản thân cũng sẽ rất rõ ràng tường tận, tất cả sẽ được thu vào trong A Lại Da thức, thu nhiếp vào trong gương lòng trong đáy tâm, trong nội tâm sẽ khắc ghi một mảng âm ảnh.

  Nghiệt Kính Đài vốn do hai khí âm dương hội tụ mà thành, một khi gặp âm tính ác nghiệp của tội hồn linh khí liền tiếp nối giao lưu lẫn nhau, lập tức chiếu hiện ác nghiệp cả một đời của tội hồn, tội hồn sẽ nguyên hình bại lộ, không còn giấu giếm được chút nào cũng không thể che đậy được nữa. Đúng với “Hoa Nghiêm Kinh” đã nói: Nếu ai muốn hiểu rõ, ba đời nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo”, đó là tâm hiện ảnh vậy.

  Chỉ cần tội hồn đứng trước Nghiệt Kính Đài, thì tất cả những bí mật tội ác lớn lớn nhỏ nhỏ cả một đời đều toàn bộ hiện ra chiếu lên; khi Nghiệt Kính Đài chiếu phim, thì tất cả chúng sanh đứng xung quanh Nghiệt Kính Đài đều thấy rõ từng chút tội ác ác hạnh của tội hồn. Rất nhiều tội hồn đều cảm thấy xấu hổ hối hận, khủng hoảng sợ sệt, nhưng mà đã quá muộn rồi, chỉ có thể bất lực bị quỷ sai hung dữ lôi đi, tiếp tục đi con đường lâu dài đau khổ của hình phạt địa ngục.

  Nếu có người suốt đời hành thiện tích đức, quang minh chánh đại, trong lòng không chút che đậy, trên người chứa đầy khí thuần dương chí thiện, đi đến Nghiệt Kính Đài chỉ hiện một mảng trắng xoá. Người mà cả đời hành thiện thì không cần đến Nghiệt Kính Đài, khi thọ chung sẽ căn cứ vào mức độ trong sáng của linh tánh mà trực tiếp siêu thăng, người có linh tánh càng trong sáng thì siêu thăng càng cao; có người sẽ siêu thăng đến các cõi Phật thổ có duyên với họ, có người sẽ được thiện thần có phước đức tiếp dẫn vãng sanh thiên giới. Nếu là linh thể không thiện không ác, sẽ bị trải qua sự thẩm lí của thập điện sau đó cho đầu thai sinh vào nhân gian, tùy theo phước báo sâu cạn mà đầu thai làm nam, nữ hoặc phú quí bần cùng thọ yểu v.v… còn những kẻ ác, sẽ bị đưa đến trước Nghiệt Kính Đài, ác nghiệp một đời hiện rõ trước mắt, sau đó xấu hổ bất lực mà bị quỉ sai lôi đi.”

  “A Ngọc con theo ta đi tham quan đại điện Minh Phủ Kính Nghiệp.”
  “Tuân mệnh, phán Quan!”

  Bây giờ nhìn thấy trước mặt có rất nhiều người. Có một cái gương lớn rộng hình bầu dục, phán quan nói đây chính là Nghiệt Kính Đài. Trên cùng của cái gương viết rằng “trước Nghiệt Kính Đài không có người tốt”, phán quan để tôi đo thử xem.

  Nghiệt Kính Đài cao khoảng 3,3 mét, rộng 1,8 mét, nhìn xem thấy có một cái đế gỗ hình chữ nhật màu xanh nhạt có khắc hoa văn nổi nâng đỡ Nghiệt Kính. Chính diện của Kính là pha lê báu, các bên của pha lê báu bị hoa văn nổi màu xanh nhạt bao lấy, mà pha lê báu là cái màn hình sẽ chiếu hiện hành vi tội ác cả một đời của tội hồn. Phần hoa văn nổi màu xanh nhạt phát ra u quang nhấp nhoáng, cùng với gương mặt hung dữ của quỷ sai bên cạnh, làm người ta cảm thấy rất kinh khủng! Lại thêm Nghiệt Kính Đài chiếu hiện tất cả ác nghiệp bí mật nhất mà không ai biết, chứng cứ rành rành, xem rồi mới tim gan muốn vỡ, gia tăng sự khủng hoảng nữa!

  Những tội hồn ở đây đều vừa mới qua đời, bọn họ đều cảm nhận được không khí của địa phủ, nên đa số đều mặt mũi sầu khổ. Vừa mới nghe thấy một nam hồn nói lúc sống tôi không có giết người cướp của sao lại lôi tôi đến đây? Thả tôi ra mau! Nhìn thấy hai quỷ sai hung ác lôi một người nam đẩy hắn đến Nghiệt Kính Đài, người nam vô cùng đau khổ bị ép quỳ xuống. Gương nghiệt rộng lớn lập tức hiện lên hình ảnh người nam tà dâm, không chỉ có một người nữ, đúng là không xem nổi nữa; cái này gọi là siêu cấp tà dâm, bỏ rơi vợ nằm trên giường bệnh thoi thóp mà chết. May mắn là những hình này không ảnh hưởng được đến tôi, nếu không xem xong phải đi rửa mắt rồi! Lúc này hai chân tội hồn đã run lập cập,bị quỷ sai lôi đi rồi.

  Lại xem một nữ tội hồn. Nữ tội hồn này trông dáng vẻ lịch sự, thuộc loại diện mạo đoan trang, không biết là đã phạm tội gì? Nghiệt Kính chiếu lên hình ảnh cô ta cùng bạn bè hủy báng một vị nam cư sĩ nghiêm trì giới luật hoằng pháp. Nữ tội hồn này tự thân có học Phật mà tri thức Phật học rất quảng bác,đáng tiếc là vì tâm sanh đố kỵ, cố ý hủy báng một vị nam cư sĩ nghiêm trì giới luật hoằng pháp, hủy báng vị nam cư sĩ này đã từng cưỡng bức người nào đó. Tại vì hủy báng thành công, dẫn đến không ai nghe pháp, nam cư sĩ chỉ có thể ẩn cư tu hành.

  Mức độ nữ tội hồn hủy báng nam cư sĩ này hơn bạn của cô ta. Bạn của cô ta tại vì không có tri thức Phật Pháp nhiều, thuộc loại thiếu trí tuệ, thấy người nói gì mình cũng nói vậy, chỉ theo người ta mà hủy báng. Còn tội hồn này mưu tính kỹ càng dồn hết tâm lực dùng đủ cách hủy báng nam cư sĩ, rốt cuộc dẫn đến nam cư sĩ ẩn cư tu hành.

  Nữ tội hồn cũng vì hủy báng dẫn đến ung thư cổ họng, cùng lúc phát bệnh khác, miệng và mũi trường kỳ chảy mủ, nằm trong bệnh viện vô nước biển đau khổ đến chết. Lúc này nữ tội hồn đã biết rằng đại nạn đã đến rồi, lập tức quỳ xuống xin tha. Quỷ sai hung dữ dùng cây chĩa đâm vào miệng cô ta nói: “Xem ngươi sau này có dám hủy báng Chánh Pháp đoạn huệ mạng của người hay không? Bây giờ đi gặp Diêm Vương!”

  Nữ hồn thật đáng thương! Sớm biết như vậy thì lúc đầu đừng có làm,phá hoại việc hoằng dương Chánh Pháp tức là đoạn đường giải thoát của chúng sanh hữu tình, đây là ác nghiệp nghiêm trọng phải trả báo nơi địa ngục. Âm luật có đủ loại hình phạt để trừng trị kẻ hủy báng, nhưng đến khi thọ hết quả báo địa ngục rồi thì thế giới này đã trải qua bao nhiêu năm tháng nữa!

  Tiếp theo ở đằng sau xếp hàng dài lê thê, tất cả tội hồn đều đang xếp hàng, tội hồn nhiều đến nỗi nhìn không thấy hết được, đều phải đến soi Nghiệt Kính Đài, có thể thấy nhân gian đúng là quá nhiều quá nhiều kẻ tạo ác nghiệp vậy! Hôm nay vì vấn đề thời gian nên xem án không được nhiều, thật ra xem “Nghiệt Kính Đài” này có một chút cực khổ, tại vì trong đó toàn những kẻ phạm giới không; trừ số ít là trẻ em ra, còn lại rất nhiều là những vụ huyết tanh kinh khủng, nào là cảnh tượng giết người đầy máu me, tàn hại người khác, đấu đá hơn thua v.v… ôi!!! Trong một lúc không thể phỏng vấn mỗi tội hồn được, tôi cũng không muốn tường tận miêu tả quá nhiều. Nếu mà miêu tả chi tiết, quyển “Âm Luật Vô Tình” này nhất định trở thành quyển sách siêu cấp kinh dị mất thôi.

  Nói đến cùng,mọi người nên trân trọng thân người quí báu,giữ năm giới thập thiện tích nhiều phúc đức, giới hạn thấp nhất cũng là giữ được thân người, chớ để đọa lạc vào địa ngục, địa ngục thật là quá đau khổ quá đau khổ lắm, ngay cả nửa phút cũng chịu không nổi nữa!

  Phán quan nói: “Hôm nay đến đây là đủ, A Ngọc con về viết sách đi, khuyên bảo người đời cố mà tu thân dưỡng tánh, cố tạo thiện nghiệp, đừng nghĩ người không biết trời không hay mà tạo ác nghiệp rồi bị đọa lạc địa ngục. Cần phải biết rằng trước Nghiệt Kính Đài, bất luận ác nghiệp lớn nhỏ, đều sẽ hiện ra rõ ràng, mong người đời đừng tự chiêu âm luật vô tình báo!”.

  “A Di Đà Phật! Cảm ân phán quan!”

  A Ngọc hướng phán quan hợp chưởng hành lễ! Ngồi hoa sen trắng quay về!

  Cuối cùng cũng gặp được Nghiệt Kính tương truyền đã lâu – đứng trước Nghiệt Kính Đài không có người tốt!

  Cảm ân Phật lực gia bị! Ngồi hoa sen trắng xuất phát!

  A Di Đà Phật! A Ngọc chắp tay hướng phán quan hành lễ!

  “Hôm nay muốn thỉnh vấn phán quan: Nghiệt Kính Đài trong truyền thuyết là như thế nào vậy? Khi còn nhỏ tuổi, con thường nghe trưởng bối trong nhà nói chuyện, con người sau khi chết phải đi cõi âm địa phủ soi Nghiệt Kính Đài, không biết có thật không? Con rất muốn đi xem thử.”

  Phán quan giải thích nói: “Nghiệt Kính Đài là đặc biệt chuyên môn dành cho kẻ tạo ác nghiệp, tâm con người như một cái máy quay phim vậy, người dương mỗi ngày đã tạo bất cứ việc thiện ác nào đều bị máy quay ghi hình lưu lại hết cả, cũng trong âm thầm bị câu sinh thần ghi lại một phần.

  Chất liệu tạo thành Nghiệt Kính Đài là lấy từ thần mộc và pha lê báu, lại tập hợp linh khí âm dương của trời đất tụ hội mà kết thành. Linh khí âm dương của trời đất là dương đại diện cho thiện nghiệp quang minh. Người dương cả đời hành thiện nghiệp, thì linh tánh sáng rõ, đến trước Nghiệt Kính Đài hiện ra một mảng sáng ngời, không có hình ảnh chiếu hiện, do đó người thiện không cần soi Nghiệt Kính. Âm đại diện âm ảnh đen tối tức ác nghiệp. Người dương chỉ cần lúc sống làm bất cứ nghiệp ác nào, cho dù bí mật như thế nào, trong tâm của bản thân cũng sẽ rất rõ ràng tường tận, tất cả sẽ được thu vào trong A Lại Da thức, thu nhiếp vào trong gương lòng trong đáy tâm, trong nội tâm sẽ khắc ghi một mảng âm ảnh.

  Nghiệt Kính Đài vốn do hai khí âm dương hội tụ mà thành, một khi gặp âm tính ác nghiệp của tội hồn linh khí liền tiếp nối giao lưu lẫn nhau, lập tức chiếu hiện ác nghiệp cả một đời của tội hồn, tội hồn sẽ nguyên hình bại lộ, không còn giấu giếm được chút nào cũng không thể che đậy được nữa. Đúng với “Hoa Nghiêm Kinh” đã nói: Nếu ai muốn hiểu rõ, ba đời nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo”, đó là tâm hiện ảnh vậy.

  Chỉ cần tội hồn đứng trước Nghiệt Kính Đài, thì tất cả những bí mật tội ác lớn lớn nhỏ nhỏ cả một đời đều toàn bộ hiện ra chiếu lên; khi Nghiệt Kính Đài chiếu phim, thì tất cả chúng sanh đứng xung quanh Nghiệt Kính Đài đều thấy rõ từng chút tội ác ác hạnh của tội hồn. Rất nhiều tội hồn đều cảm thấy xấu hổ hối hận, khủng hoảng sợ sệt, nhưng mà đã quá muộn rồi, chỉ có thể bất lực bị quỷ sai hung dữ lôi đi, tiếp tục đi con đường lâu dài đau khổ của hình phạt địa ngục.

  Nếu có người suốt đời hành thiện tích đức, quang minh chánh đại, trong lòng không chút che đậy, trên người chứa đầy khí thuần dương chí thiện, đi đến Nghiệt Kính Đài chỉ hiện một mảng trắng xoá. Người mà cả đời hành thiện thì không cần đến Nghiệt Kính Đài, khi thọ chung sẽ căn cứ vào mức độ trong sáng của linh tánh mà trực tiếp siêu thăng, người có linh tánh càng trong sáng thì siêu thăng càng cao; có người sẽ siêu thăng đến các cõi Phật thổ có duyên với họ, có người sẽ được thiện thần có phước đức tiếp dẫn vãng sanh thiên giới. Nếu là linh thể không thiện không ác, sẽ bị trải qua sự thẩm lí của thập điện sau đó cho đầu thai sinh vào nhân gian, tùy theo phước báo sâu cạn mà đầu thai làm nam, nữ hoặc phú quí bần cùng thọ yểu v.v… còn những kẻ ác, sẽ bị đưa đến trước Nghiệt Kính Đài, ác nghiệp một đời hiện rõ trước mắt, sau đó xấu hổ bất lực mà bị quỉ sai lôi đi.”

  “A Ngọc con theo ta đi tham quan đại điện Minh Phủ Kính Nghiệp.”
  “Tuân mệnh, phán Quan!”

  Bây giờ nhìn thấy trước mặt có rất nhiều người. Có một cái gương lớn rộng hình bầu dục, phán quan nói đây chính là Nghiệt Kính Đài. Trên cùng của cái gương viết rằng “trước Nghiệt Kính Đài không có người tốt”, phán quan để tôi đo thử xem.

  Nghiệt Kính Đài cao khoảng 3,3 mét, rộng 1,8 mét, nhìn xem thấy có một cái đế gỗ hình chữ nhật màu xanh nhạt có khắc hoa văn nổi nâng đỡ Nghiệt Kính. Chính diện của Kính là pha lê báu, các bên của pha lê báu bị hoa văn nổi màu xanh nhạt bao lấy, mà pha lê báu là cái màn hình sẽ chiếu hiện hành vi tội ác cả một đời của tội hồn. Phần hoa văn nổi màu xanh nhạt phát ra u quang nhấp nhoáng, cùng với gương mặt hung dữ của quỷ sai bên cạnh, làm người ta cảm thấy rất kinh khủng! Lại thêm Nghiệt Kính Đài chiếu hiện tất cả ác nghiệp bí mật nhất mà không ai biết, chứng cứ rành rành, xem rồi mới tim gan muốn vỡ, gia tăng sự khủng hoảng nữa!

  Những tội hồn ở đây đều vừa mới qua đời, bọn họ đều cảm nhận được không khí của địa phủ, nên đa số đều mặt mũi sầu khổ. Vừa mới nghe thấy một nam hồn nói lúc sống tôi không có giết người cướp của sao lại lôi tôi đến đây? Thả tôi ra mau! Nhìn thấy hai quỷ sai hung ác lôi một người nam đẩy hắn đến Nghiệt Kính Đài, người nam vô cùng đau khổ bị ép quỳ xuống. Gương nghiệt rộng lớn lập tức hiện lên hình ảnh người nam tà dâm, không chỉ có một người nữ, đúng là không xem nổi nữa; cái này gọi là siêu cấp tà dâm, bỏ rơi vợ nằm trên giường bệnh thoi thóp mà chết. May mắn là những hình này không ảnh hưởng được đến tôi, nếu không xem xong phải đi rửa mắt rồi! Lúc này hai chân tội hồn đã run lập cập,bị quỷ sai lôi đi rồi.

  Lại xem một nữ tội hồn. Nữ tội hồn này trông dáng vẻ lịch sự, thuộc loại diện mạo đoan trang, không biết là đã phạm tội gì? Nghiệt Kính chiếu lên hình ảnh cô ta cùng bạn bè hủy báng một vị nam cư sĩ nghiêm trì giới luật hoằng pháp. Nữ tội hồn này tự thân có học Phật mà tri thức Phật học rất quảng bác,đáng tiếc là vì tâm sanh đố kỵ, cố ý hủy báng một vị nam cư sĩ nghiêm trì giới luật hoằng pháp, hủy báng vị nam cư sĩ này đã từng cưỡng bức người nào đó. Tại vì hủy báng thành công, dẫn đến không ai nghe pháp, nam cư sĩ chỉ có thể ẩn cư tu hành.

  Mức độ nữ tội hồn hủy báng nam cư sĩ này hơn bạn của cô ta. Bạn của cô ta tại vì không có tri thức Phật Pháp nhiều, thuộc loại thiếu trí tuệ, thấy người nói gì mình cũng nói vậy, chỉ theo người ta mà hủy báng. Còn tội hồn này mưu tính kỹ càng dồn hết tâm lực dùng đủ cách hủy báng nam cư sĩ, rốt cuộc dẫn đến nam cư sĩ ẩn cư tu hành.

  Nữ tội hồn cũng vì hủy báng dẫn đến ung thư cổ họng, cùng lúc phát bệnh khác, miệng và mũi trường kỳ chảy mủ, nằm trong bệnh viện vô nước biển đau khổ đến chết. Lúc này nữ tội hồn đã biết rằng đại nạn đã đến rồi, lập tức quỳ xuống xin tha. Quỷ sai hung dữ dùng cây chĩa đâm vào miệng cô ta nói: “Xem ngươi sau này có dám hủy báng Chánh Pháp đoạn huệ mạng của người hay không? Bây giờ đi gặp Diêm Vương!”

  Nữ hồn thật đáng thương! Sớm biết như vậy thì lúc đầu đừng có làm,phá hoại việc hoằng dương Chánh Pháp tức là đoạn đường giải thoát của chúng sanh hữu tình, đây là ác nghiệp nghiêm trọng phải trả báo nơi địa ngục. Âm luật có đủ loại hình phạt để trừng trị kẻ hủy báng, nhưng đến khi thọ hết quả báo địa ngục rồi thì thế giới này đã trải qua bao nhiêu năm tháng nữa!

  Tiếp theo ở đằng sau xếp hàng dài lê thê, tất cả tội hồn đều đang xếp hàng, tội hồn nhiều đến nỗi nhìn không thấy hết được, đều phải đến soi Nghiệt Kính Đài, có thể thấy nhân gian đúng là quá nhiều quá nhiều kẻ tạo ác nghiệp vậy! Hôm nay vì vấn đề thời gian nên xem án không được nhiều, thật ra xem “Nghiệt Kính Đài” này có một chút cực khổ, tại vì trong đó toàn những kẻ phạm giới không; trừ số ít là trẻ em ra, còn lại rất nhiều là những vụ huyết tanh kinh khủng, nào là cảnh tượng giết người đầy máu me, tàn hại người khác, đấu đá hơn thua v.v… ôi!!! Trong một lúc không thể phỏng vấn mỗi tội hồn được, tôi cũng không muốn tường tận miêu tả quá nhiều. Nếu mà miêu tả chi tiết, quyển “Âm Luật Vô Tình” này nhất định trở thành quyển sách siêu cấp kinh dị mất thôi.

  Nói đến cùng,mọi người nên trân trọng thân người quí báu,giữ năm giới thập thiện tích nhiều phúc đức, giới hạn thấp nhất cũng là giữ được thân người, chớ để đọa lạc vào địa ngục, địa ngục thật là quá đau khổ quá đau khổ lắm, ngay cả nửa phút cũng chịu không nổi nữa!

  Phán quan nói: “Hôm nay đến đây là đủ, A Ngọc con về viết sách đi, khuyên bảo người đời cố mà tu thân dưỡng tánh, cố tạo thiện nghiệp, đừng nghĩ người không biết trời không hay mà tạo ác nghiệp rồi bị đọa lạc địa ngục. Cần phải biết rằng trước Nghiệt Kính Đài, bất luận ác nghiệp lớn nhỏ, đều sẽ hiện ra rõ ràng, mong người đời đừng tự chiêu âm luật vô tình báo!”.

  “A Di Đà Phật! Cảm ân phán quan!”

  A Ngọc hướng phán quan hợp chưởng hành lễ! Ngồi hoa sen trắng quay về!

  Trích “Âm Luật Vô Tình” do Thượng Quan Ngọc Hoa trước tác.
  Mời các bạn đọc Âm Luật Vô Tình tại đây: https://iwantagoodworld.blogspot.com/2018/06/am-luat-vo-tinh-phan-1-ia-nguc-du-ky.html

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *