Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Cha Mẹ Cửu Huyền Thất Tổ Một Cách Trọn Vẹn Nhất?

Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Cha Mẹ Cửu Huyền Thất Tổ Một Cách Trọn Vẹn Nhất?

Trong kinh Phật có dạy rằng, người học Phật thì đức hạnh đầu tiên là “Hiếu dưỡng phụ mẫu”. Tại sao chúng ta lại nhắc tới sự hạnh hiếu dưỡng phụ mẫu? Vì xin thưa thật là chính ông bà, cha mẹ, những người thân kính quyến thuộc của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp vụng tu nên bị đọa lạc nhiều lắm. Ta thường gọi là hồi hướng công đức cho các chư vị vong linh, chứ thật ra thì ông bà, cha mẹ chúng ta nhiều lắm trong đó. Khi ta biết đường tu như thế này, thường thường là ông bà cha mẹ chúng ta nghe được thì họ mừng lắm, đang hằng giờ mong cầu đứa con, đứa cháu, tức là chúng ta, hồi hướng công đức cho họ. Nếu chúng ta không có công phu tu hành, không có công đức, hoặc có mà nhiều khi quên hồi hướng công đức cho họ, thì chính những người thân của mình lại nổi cơn sân giận nhiều hơn là người thường đó.

Nếu sau này có cơ duyên đi hộ niệm cho người ta, quý vị mới thấy được những điều này, là hầu hết những hiện tượng gọi là nhập thân báo đời, thì có thể nói hơn 90% là dòng họ của người đó. Không cha thì mẹ, không mẹ thì ông nội, ông ngoại, ông chú, ông bác gì đó… Thường thường là như vậy. Có những người rất là hung hãn. Tôi đã gặp nhiều trường hợp mà chính người thân nhập vào người thân, mà mỗi lần nhập vào như vậy thì họ cầm dao cầm búa đâm vào người. Dễ sợ lắm! Họ đánh người thân, họ tìm cách giết người thân đó, và mỗi lần như vậy, họ nói:

- Tại sao mày giết tao? Tại sao mày hãm hại tao? Tại sao tao có làm gì tội lỗi với mày mà mày đối xử tệ như vậy?…

Quý vị không tưởng tượng được đâu! Họ căm hờn như vậy. Đó là những trường hợp mình biết, còn những chuyện căm hờn khác xảy ra khắp nơi mà mình không hay.

Ví dụ như trong vô lượng kiếp của chúng ta, thì chúng ta có vô lượng vô biên ông bà cha mẹ đã bị đại nạn. Khi chúng ta tu hành như thế này thì thường thường những ông bà cha mẹ đó có thể cảm ứng được, cứ mong sao cho một đứa con một đứa cháu hồi hướng công đức. Bây giờ thứ nhất là thấy một đứa con một đứa cháu đang biết tu hành mà không chịu hồi hướng. Thứ hai là tu hành tà tà, tu hành giỡn giỡn, tu hành không vững, hồi hướng không có một chút xíu nào hết, làm cho họ càng ngày càng đau khổ hơn. Góp phần làm cho niềm sân hận nảy sinh ra.

Phật dạy người Phật tử đầu tiên là phải “Hiếu dưỡng phụ mẫu”. Nếu chúng ta biết niệm Phật, biết con đường về Tây Phương, thì sự hiếu dưỡng này phải cụ thể một chút, không phải cứ đợi tới tháng bảy mùa Vu Lan báo hiếu, tới làm một cái lễ gì đó gọi là báo hiếu! Không có bao nhiêu hết trơn! Mà hằng ngày chúng ta niệm Phật hồi hướng công đức, thành tâm hồi hướng thì tự nhiên công đức này biến Pháp giới.

Trong công cứ của chúng ta gọi là Cửu Phẩm Liên Đài, thì tờ đầu tiên chính là tờ “Báo Ân Niệm Phật”, trong đó có bốn câu:

Phật ân Thân ân.
Hạo thiên võng cực.
Dục báo chi đức.
Niệm Phật đệ nhất.

Có nghĩa là ân Phật, ân Cha Mẹ, “Hạo thiên võng cực” là lớn bao trùm cả pháp giới, lớn lắm, không có cách nào mình có thể diễn tả nổi. “Dục báo chi đức” là muốn báo đền cái công đức này, “Niệm Phật đệ nhất” là không có gì bằng niệm Phật hết.

Chúng ta niệm Phật ở đây không phải là chỉ tu riêng cho chúng ta đâu, mà tu luôn cho Ông-Bà, Cha-Mẹ, Cửu-Huyền Thất- Tổ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta nữa. Hằng ngày ráng cố gắng tinh tấn hơn, thay vì chúng ta dành thời gian đi chơi uổng lắm! Hãy dành thêm thời gian niệm Phật, thay vì chúng ta cứ nghĩ này nghĩ nọ, buồn khổ để làm gì?…

- Một cơn buồn xảy ra phá tan biết bao nhiêu công đức.
- Một sự lo âu nổi lên phá tan biết bao nhiêu công đức.
- Một sự khổ sở nổi lên nó nhập vào trong tâm chúng ta: Nếu không súc sanh thì cũng là ngạ quỹ, không ngạ quỹ cũng là địa ngục.

Cảnh khổ là cảnh tam ác đạo. Rơi vào đó thì làm sao có cơ hội ly khổ đắc lạc để đi về Tây Phương được?… Chính vì vậy, vì không biết tu nên nỗi khổ nó cứ đến, càng ngày càng thâm nhập vào chúng ta. Trong lúc ngồi trong Niệm Phật Đường thay vì ta nhiếp tâm niệm Phật quyết lòng về Tây Phương, thì những cái cảnh khổ đó cứ hiện ra trong lúc chúng ta đang niệm Phật, vô tình câu niệm Phật chúng ta không mang lại một công đức nào hết trơn. Chính vì không nhiếp tâm nên không có công đức. Không có công đức thì không hồi hướng được cho pháp giới chúng sanh, không có hồi hướng được cho ông bà cha mẹ…

Xin thưa thật, báo hiếu cha mẹ không phải cha mẹ còn sống mới báo hiếu, mà phải cần hồi hướng luôn cho cả cha mẹ ông bà đã qua đời rồi, tại vì ông bà cha mẹ của chúng ta nhiều khi không được sự hướng dẫn tu hành, nên thường bị đọa lạc, họ chờ từng ngày từng giờ… Đừng nên báo hiếu bằng cách chờ tới ngày giỗ kỵ làm vài con gà để cúng mà báo hiếu cha mẹ… Sai lầm vô cùng! Làm vậy cha mẹ mình càng ngày càng bị đọa lạc…

Khi chúng ta biết được báo hiếu không có gì khác hơn là quyết lòng quyết dạ vãng sanh về Tây Phương. Xin thưa thật công đức vãng sanh về Tây Phương chính là cái công đức báo hiếu triệt để. Tại sao vậy? Vì Hòa Thượng thường hay nói rằng, khi chúng ta vãng sanh về Tây-Phương thì ngày đó là ngày ông-bà, cha-mẹ, cửu-huyền thất-tổ của chúng ta thoát được cảnh tam ác đạo. Người ta đang chờ từng giây từng phút cái ngày chúng ta vãng sanh để cho họ thoát khổ. Tôi không nói là họ đi về Tây Phương, mà họ thoát được ba cảnh khổ. Mình biết rằng không phải ta chỉ có một ông cha, hai ông cha, ba ông cha, mà có tới vô lượng vô biên ông cha, vô lượng vô biên đứa con, vô lượng vô biên ông nội bà nội… họ thoát được. Cái công đức này lớn vô cùng lớn.

Chính vì vậy mà sắp tới đây chúng ta sẽ cố gắng tìm cách tăng thêm chương trình Tinh Tấn Niệm Phật. Thay vì một ngày, ta tiến lên hai ngày, tiến lên ba ngày, được bao nhiêu người tu bao nhiêu người. Để chi? Để góp phần với chư vị trên thế giới cùng nhau hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, giải bớt tai nạn và quyết lòng vững vàng đi về Tây Phương.

Một là giải cái ách nạn cho chính mình. Mỗi người chúng ta ai ai cũng đầy hết cả nghiệp ác trong này nè. Người ta chuẩn bị, người ta chờ từng giây từng phút mà khởi lên đó. Oan gia trái chủ của mỗi người nhiều lắm ở trong đó. Nếu chúng ta không thành tâm niệm Phật, không quyết lòng niệm Phật thì các vị đó không bao giờ đoạn đành bỏ quên cái mối thù sát sanh hại mạng của họ đâu. Chính vì họ không biết về nhân quả, nên họ không bỏ, họ không xả. Nghiệp ác này nó cộng vào cộng nghiệp của chúng sanh mà sanh ra tai nạn. Hòa Thượng Tịnh-Không nói, cái nạn tai trên thế giới của chúng sanh bây giờ lớn lắm rồi, tại vì trong vô lượng kiếp tới giờ ta đã làm nghiệp ác lớn quá rồi chứ không có gì cả.

Quý vị nghĩ thử coi, lập một cái Niệm Phật Đường lên tốn tiền, tốn bạc, tốn công, tốn sức, tốn đủ thứ… nhưng nhiều lắm cũng chỉ có năm người, mười người, hai chục người… tới niệm Phật mà thôi. Còn hàng vạn người khác không bao giờ niệm Phật đâu à!… Hàng triệu người khác người ta vẫn tiếp tục sát sanh hàng ngày. Nạn sát sanh giải không được.

Hiểu được điều này rồi, khi đến Niệm Phật Đường niệm Phật chúng ta phải trực nhớ là mình đang ở trong cái cơ hội vãng sanh thành đạo, thoát tất cả những ách nạn mà trong vô lượng kiếp chúng ta bị đọa đày. Khi mà thoát rồi, chúng ta sẽ có năng lực đi cứu độ chúng sanh, đi cứu cái ách nạn này. Cho nên muốn hết những nạn sóng thần, thì nhiều người vãng sanh về Tây Phương thì cái nạn này mới hết. Thực sự như vậy.

Một người mà vãng sanh thì người ta có thần thông đạo lực, họ đi giải cứu những ách nạn này. Chư Phật mười phương thay phiên nhau cứu độ chúng sanh, nhưng mà cứu không hết. Nạn tai nhiều quá! Chúng ta phải hiểu được như vậy thì ráng cố gắng mà tu để về cho tới Tây Phương Cực Lạc, hợp tác với chư Phật mười phương. Rồi khi ngài Di-Lặc hạ sanh xuống, mình cũng theo Ngài xuống đây hoằng dương Phật pháp cứu độ chúng sanh. Đây là sự thực!… Xin chư vị vững lòng tin tưởng. Tín-Hạnh-Nguyện, Tín-Hạnh-Nguyện mà đi.

- Nếu Lòng Tin chưa vững, nay tin cho vững đi.
- Nếu Sức Nguyện của mình sai lầm, nay nguyện lại đi. Càng vãng sanh sớm chừng nào càng hay chừng đó. Chính sức nguyện này là cái duyên rất đậm để chúng ta về Tây Phương.
- Còn Hạnh là gì? Làm lành lánh dữ là trợ hạnh. Niệm câu A-Di-Đà Phật thiết tha về Tây Phương chính là Chánh Hạnh.

Cho nên Chánh Hạnh, Trợ Hạnh phải phân minh. Một lòng một dạ ngày ngày trì giữ câu A-Di-Đà Phật. Quyết lòng! Người nào niệm năm ngàn thì ráng cố gắng lên bảy ngàn, tám ngàn câu A-Di-Đà Phật một ngày. Đã được tám ngàn rồi thì tại sao không tăng lên chín ngàn?… Tăng lên mười ngàn? Ngài Ấn-Quang Đại Sư đưa ra cái mẫu mực năm chục ngàn là tại vì Ngài thấy cái ách nạn của thế giới lớn quá đi! Ngài đã quỳ xuống lạy chúng sanh niệm Phật để mà tiêu tai giải nạn, để mà chính mình được thoát nạn.

Xin chư vị quyết lòng niệm Phật nhất định đi về Tây Phương thành đạo Vô Thượng cứu độ chúng sanh…

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Cư sĩ Diệu Âm (Minh Trị)

29 phúc đáp

 1. Từ ngày biết đến phật pháp đến nay con ngày nào cũng niệm A Di Đà Phật và hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ,ông bà tổ tiên và ba mẹ đã mất của e .Nhưng e không có thời khoá niệm Phật mà chỉ niệm thầm .Tối hôm qua e mơ thấy mẹ của em không có quần áo mặc mà vẻ mặt buồn rười rượi trong giấc mơ e đã đưa tiền cho mẹ e nói má đi mua quần áo mặc đi .Nhưng bà vẫn không đi mà đứng đó nhìn e lúc đó trong giấc mơ e đã đọc chú đại bi chứ không niệm phật được sáng dậy e biết mẹ e đã bị đoạ nhưng e không biết cứu mẹ e bằng cách nào đây lâu nay e cũng có làm việc thiện và hồi hướng công đức nhưng có phải những việc làm của e vẫn chưa đủ để cứu mẹ e có phải không? Rất mong cư sỉ cho e một lời khuyên.

  A Di Đà Phật.

 2. Nguyên

  Gửi bạn Bích Liên.

  Dựa vào giấc mơ của bạn thì mẹ bạn chưa Siêu, chưa bị đọa vào 3 đường ác ( địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh). Vì nếu đọa vào 3 đường ác rồi thì thần thức nhất định không thể về báo mộng được. Có lẽ mẹ bạn đang ở thân Trung Ấm, lý do là nghiệp ác và thiện chưa thành thục nên chưa đủ lực đưa mẹ bạn vào cảnh giới khác.
  - Vì vậy hãy làm như sau:
  Làm một mâm cơm chay, 1 dĩa trái cây, 2 cây đèn cầy, 2 ly nước lọc, 1 bát nhang.
  - Đọc tên mẹ bạn, ngày sinh tháng sính, năm sinh, ngày mất (âm lịch) rồi thỉnh mẹ bạn dùng cơm.
  - Ngoài ra bạn nên hằng ngày niệm Phật, trì chú hồi hướng cho mẹ, nếu có tiền nên đem in kinh tặng cho người khác… tất cả đều hồi hướng cho mẹ bạn.

  • Xin cám ơn bạn rất nhiều!
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Chanh Hanh

   Phật pháp nhiệm màu
   Nam Mô A Di Đà Phật

 3. Tài

  thưa chú Tịnh Thái.!
  chú cho con hỏi là khi mình thắp hương cho người đã mất mà mình muốn nói với họ một điêu gì đó,mà mình nói thầm trong tâm liệu họ có thể có năng lực hiểu được k ah?hay là mình phai nói ra tiếng ak?mong chú hoan hi trả lời dùm con ah?A Di Đà Phật

 4. toản

  Cho tôi xin hỏi: những oan hồn sao họ ko niệm A Di Đà Phật để mà siêu thoát được, xin cảm ơn.

 5. viên trí

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Mến chào các liên hữu
  Ngày xưa,tôi có đọc strong quyển “Tây Phương Xác Chỉ”,trong đó có đoạn bồ tát Tịch Căn nói:”Ai mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì cha mẹ trong bảy đời của người đó đều được sanh về cõi trời,đó mới chính là đại hiếu…”
  Thần thức sau khi ra khỏi thân tứ đại sẽ trở thành thân trung ấm,có ngủ thông:
  1:thiên nhãn thông
  2:thiên nhĩ thông
  3:tha tâm thông
  4:túc mạng thông
  5:thần túc thông
  Vì thế Cho nên bạn nghĩ gì trong tâm thì người quá cố vẫn hiểu được.
  Các oan hồn không niệm phật để về tây phương cực lạc có lẻ là do chưa có ai khai thị hoặc có mà họ không nghe thấy vì không đủ duyên vả lại trong tâm thức của họ lúc này còn quyến luyến gia đình,tài sản…hoặc có oan ức muốn tỏ bày cùng ai đó Cho nên chưa đi mà quanh quẩn ở gần đó,đợi khi nào giải quyết xong bầu tâm sự thì mới an lòng ra đi.
  Theo tôi nghĩ là vậy.Xin có đôi lời chia sẻ cùng quí bạn đồng Tu.
  Nam Mô A Di Đà Phật

 6. Tài

  người chết liệu có ngũ thông viên mãn như vậy luôn ak?A Di Đà Phật

 7. võ trung tín

  Hay quá, hay quá. Con phải niệm Phật nhiều nhiều nửa!!
  A Di Đà Phật.

 8. Nam Mô A Di Đà Phật
  Bạn Tài ơi
  Thân trung ấm chỉ có tuổi thọ tối đa là 49 ngày thôi à,bạn muốn tìm hiểu chi tiết về thân trung ấm,mời đọc kinh Bảo Tích/Đại Bảo Tích hoặc tìm các bài pháp nói về thân trung ấm của thầy Thích Thông Lai ở Chùa Tầm Nguyên:

  http://www.chuatamnguyen.org
  or :

  http://www.quangduc.com/Taisanh/21sauthantrungam.html

  Mến chào bạn
  Nam Mô A Di Đà Phật

 9. Nhật Pháp

  Gửi bạn Bích Liên
  Theo như giấc mơ của BL và kinh Địa Tạng thì mẹ của bạn đang ở cảnh giới khổ, bạn nên theo như lời Phật dạy mà làm để giúp mẹ ra khỏi cảnh đó. Mình dẫn trích ra đây một đoạn của kinh:

  Kinh Địa Tạng – Phẩm 6 —

  “…..Phổ quảng, trong thì gian vị lai, những kẻ chiêm bao hay ngủ say, thấy các quỉ thần với bao nhiêu biến dạng buồn có, khóc có, rầu có, than có, sợ có, hãi có. Ấy toàn là cha mẹ con cái, anh em chị em, hay vợ chồng bà con, trong quá khứ một đời mười đời hay trăm đời ngàn đời, hiện ở trong đường dữ mà chưa được thoát khỏi, không biết hy vọng vào đâu làm phước cứu vớt, nên họ báo mộng cho những kẻ xương thịt trong quá khứ, trông mong làm phước để cứu họ thoát khỏi đường dữ. Phổ quảng, các người hãy vận dụng thần lực làm cho những kẻ xương thịt ấy biết đối trước tượng Phật đà hay tượng Bồ tát, chí tâm tự tụng kinh này hay cung thỉnh người khác tụng cho, số lượng phải ba biến hay bảy biến. Như vậy, những kẻ bà con còn ở trong đường dữ kia, hễ tiếng tụng kinh đủ biến chấm dứt, thì họ cũng được siêu thoát, mộng mị cũng không bao giờ còn thấy họ nữa. ….”

  Trong thời gian bạn va gia đình tụng kinh cho mẹ thì nhớ làm thêm những điều thiện cho mẹ. Bạn nên đọc hết bộ kinh Địa Tạng thì sẽ biết mình cần phải lãm gì để giúp mẹ.

  Chúc BL tin nơi Phật và đức Địa Tạng để cứu mẹ.

  NNP

  • Cám ơn bạn rất nhiều mình sẽ tìm kinh Địa Tạng để đọc.Mình rất tin Phật.Mình rất mong những việc làm của mình sẽ cứu được mẹ mình và cả người thân trong quá khứ của mình thoát cảnh khổ vãng sanh về Tây phương.
   Nam mô A Di Đà Phật.

 10. Ngươi tu luyện

  Kính gửi: Quý vị đồng tu

  Nếu ai ngồi cứ một chỗ đọc kỹ thuật trồng lúa hoặc sản xuất mặt hàng nào đó mà có được thứ mình cần bao giờ không? chắc chắn là không mà phải theo đó mà làm thì mới có kết quả.
  Kinh phật cũng vậy, đọc kinh thì phải theo lời kinh mà tu thì mới có lợi lạc chứ cứ đọc vẹt không thì chỉ như mò trăng đáy nước mà thôi.
  Niệm phật là một pháp tu thù thắng nhất, bởi vì: Dễ đọc, dễ nhớ, dễ thực hành. Nếu ai giữ được câu niệm phật càng nhiều thời gian trong ngày thì sẽ giảm bớt tạo nghiệp chừng đó. Nhưng để được vãng sanh Tây phương cực lạc thì chỉ khi đạt được bất niệm tự niệm mới chắc ăn, chứ mỗi ngày niệm chỉ được một chút thì không chắc đâu. Tổ Đỗ Nhuận đã có bài thơ:

  ” Xét ra niệm Phật dễ mà không
  Ý, khẩu buông lung giữ chẳng đồng.
  Miệng niệm Di-Đà tâm toán loạn.
  Dầu cho bể cổ vẫn là không”.

  Làm việc gì cũng phải quyết tâm thì mới hy vọng thành công, huống hồ là giải thoát là việc khó trong các việc khó.
  Một học sinh mỗi ngày phải mất thời gian cho việc học ít nhất 4 giờ và hơn 12 năm mới mong kiếm đựoc việc làm. Vậy mỗi chúng ta có mấy ai trụ được trong câu niệm phật nhiều hơn 4 giờ không mà cầu vãng sanh thì có phải khó lắm thay. Vì tất cả chúng ta niêu không niệm phật thì sẽ niệm ma ( tham sân si nổi lên làm cho con người nghĩ đủ thứ ) , mà niệm ma nhiều gấp nhiều lần thì có thể thành phật được không, thật là khó.
  Muốn vãng sanh thì phải hướng nội mà tu, mà luyện ( chịu khó niệm phật là tu luyện ) chứ hướng ngọai mà cầu là không được gì cả. Chứ niệm đựoc mấy câu mong phật độ thì không đựoc đâu. Nếu độ được thì phật và bồ tát đã độ rồi, vì các ngài là đại từ đại bi mà; nếu các ngài chờ độ cho người lễ lớn, khấn hay vậy các ngài là quan tham hay sao.
  Chúc mọi người tinh tấn niệm phật để hy vọng đựoc vãng sanh.

 11. Nam mô A Di Đà Phật,
  Mến chào Người Tu Luyện,
  Lời bạn nói rất chí lý,xem ra công phu của bạn cũng thuộc vào loại thâm hậu.Cũng giống như chị Liên Hương trong bộ phim Nghịch Duyên,vì hoàn cảnh cho nên phải xếp cất bàn Phật,không được niệm Phật ra tiếng mà chỉ niệm trong tâm.Tâm làm chủ,tâm an định thì niệm Phật mới có kết quả.
  Tuy nhiên đối với người sơ cơ,mới phát tâm thì làm sao có thể trong khoảnh khắc mà có thể ngồi kiết già 4 tiếng 1 ngày,giử tâm trụ vào câu Nam Mô A Di Đà Phật,bặt hết các duyên,không tán loạn?
  Chính vì thế cho nên trên bước đường tu cũng giống như mình trèo lên cái thang có 100 nấc,phải từ từ bò lên,không thể nào nhảy phốc một cái mà lên cao được.Người Tu Luyện đã ở nấc thứ 70,80 còn chúng ta (người sơ cơ) chỉ mới ở nấc thứ 10,20 thì phải cố gắng từ từ mà bò lên.
  Người sơ cơ cần phải nương nơi phương tiện để mà nhiếp tâm như là lể Phật,niệm ra tiếng,lần chuổi…vì khi tâm tán loạn thì cái thân,cái khẩu sẽ kéo trở về giống như người mục đồng chăn trâu,trong buổi đầu,trâu chưa thuần nên cần phải dùng sợi dây thừng cố sức mà giử không cho trâu chạy rong.Đến khi nào trâu thuần rồi thì người mục đồng sẽ nhẹ nhàng thảnh thơi dắt trâu đi ung dung tự tại.
  Chị Liên Hương trong phim Nghịch Duyên là hoàn cảnh bất đắc dỉ còn chúng ta được thuận duyên đây mà.

  Theo như VT nghĩ thì tội hay phước vốn từ thân khẩu ý mà gây ra:
  Thân nghiệp tạo tội:
  Như là trong vô tình ta đạp chết con gián,con kiến…đó chính là vô ký nghiệp.Cũng giống như chuyện hoàng hậu,vợ của vua Lương Vỏ Đế,tiền thân là con dế ở gần chùa vì nghe kinh kệ mà kiếp sau được làm hoàng hậu,còn vị sư vô tình làm chết con dế nên kiếp sau bị trả quả vô ký nghiệp,bị nhà vua xử trảm trong lúc đang chơi cờ.
  Khẩu nghiệp tạo tội:
  Tên lính vào tâu nhà vua là có một vị sư vào yết kiến,vua không để ý gì cả,vì mãi mê chơi cờ,vua nói:”Giết nó đi!”.Thế là tên lính mang vị sư ra pháp trường xử trảm,sau kh chơi cờ xong vua hỏi vị sư ấy đâu rồi?Tên lính hầu thưa:”Lúc nảy bệ hạ bảo giết nó đi!Nên hạ thần đã mang ra pháp trường xử trảm rồi”.
  Vua nói”Giết nó đi!”là nói cái quân trên bàn cờ,vua không có truyền lệnh chém đầu vị sư,vua cũng không có ý đó,chỉ là khẩu nghiệp tạo tội mà thôi,tức là vô ký nghiệp.

  Ý Nghiệp tạo tội
  Thân không có,khẩu không có nhưng ý lại có,giống như mình đang xem phim Tiểu Lý Phi Đao chẳn hạn.Đến đoạn một số quân ác ôn bao vây,Tiểu Lý Phi Đao dùng một ngọn phi đao phóng một cái đứt cổ mười mấy tên ác ôn,lúc đó mình khởi tâm hoan hỷ với việc làm của Tiểu Lý Phi Đao tức là đã có ý sát sanh rồi vậy.Cửa Phật từ bi không thể sát hại chúng sanh,cho dù là quân ác ôn thì cũng nên điểm hóa để quay đàu là bờ chứ khong thể sát hại như vậy được.

  Thân nghiệp tạo phước
  Có nhiều cách nhưng ý VT muốn nói chính là dùng thân để lể Phật vậy.Lể Phật để trừ đi tâm cống cao ngạo mạn của ta.Lể một lể Phật,tội diệt hà sa.
  Có người nghĩ Phật đâu có ăn,cúng làm chi?Tuy là vậy nhưng nếu ta cúng thì ta được phước.
  Cũng như thời xưa đức Phật đi khất thực đâu phải là vì Ngài muốn có đồ ăn mà chính là Ngài muốn cho chúng sanh cúng dường cho Ngài để chúng sanh được phước báo và gieo duyên với Phật thời Phật mới độ được.

  Khẩu nghiệp tạo phước
  Có nhiều cách nhưng ý VT muốn nói chính là niệm Phật ra tiếng.Khi chúng ta niệm Phật ra tiếng thời biết đâu trong lúc ấy có con gián hay con kiến gì đó ở gần đâu đó nghe được,biết đâu chừng nó niệm theo mà được vãng sanh hay cho dù không có niệm theo nhưng giờ phút lâm chung mà nghe được danh hiệu Phật thời có thể sanh về cõi trời như kinh Địa Tạng nói.Hoặc người chung quanh ở gần đó nghe được rồi hoan hỉ phát tâm niệm theo…

  Ý nghiệp tạo phước
  Có nhiều cách,khởi thiện niệm cũng là tạo phước nhưng ý VT muốn nói chính là niệm Phật nơi tâm vậy.Tuy lúc đầu có hơi bị tán loạn không niệm Phật được nhưng mình nghĩ đến một câu nào đó trong kinh Phật gọi là niệm pháp hoặc mình khởi một ý niệm nghĩ về một vị thầy nào đó gọi là niệm tăng.Tuy là niệm pháp niệm tăng thì không bằng niệm Phật nhưng cũng còn đở hơn niệm ma.Ma ở đây là ý nói nội ma hay tâm ma.Ví dụ như người nghiện rượu thì nội ma chính là ma thèm rượu,ngoại ma là chai rượu và những người bạn nhậu vậy.

  Lời chư Tổ và lời của Người Tu Luyện dạy rất phải,nên hướng cái tâm vô trong mà niệm Phật nhưng đó là công phu cao,hàng sơ cơ chỉ e theo không nổi nên mới dùng phương tiện hướng ra ngoài,nhìn nơi bàn Phật liền nghĩ đến Phật,nghe tiếng niệm Phật liền nhớ đến Phật…
  Cổ nhân có câu:”Nhất tu thị,nhị tu sơn”.Theo VT nghĩ cũng là tùy căn cơ của từng người mà tự chọn tu thị hay tu sơn.Như người cảm thấy ở ngoài đời dể bị cám dổ,qua không nổi nên vào núi ẩn tu hoặc một ngôi chùa hẻo lánh để xa lánh hồng trần,phủi sạch phiền não mà chuyên tâm tu trì.Đó cũng là việc tốt nhưng ở nơi hoang vắng như vậy thì không có thử thách nên mình không biết đạo hạnh đã đến đâu.Một mai xuống núi chỉ e lại giống như chuyện “Thầy Sa-di nhớ cọp”.
  Còn những người tu thị thì mỗi ngày đều có thử thách,mỗi thử thách như là một bài test,nếu qua hết các bài test mà điểm cao thì đến kỳ thi final (lúc lâm chung) sẽ vững hơn.
  VT hiểu biết nông cạn nhưng cũng xin mạo muội có đôi lời chia sẻ cùng quý bạn đồng tu.
  Thôi,xin chào tất cả
  Nam Mô A Di Đà Phật

 12. Minh Triet

  Xin chào tất cả Liên hửu.cho con hỏi khi 1 người ở mỉ bệnh sắp mất làm sao hộ niệm hon 8h được?vì ở mỉ cảnh sát không cho dể như vậy.còn khi ở bệnh viện khi người mói mất thì họ cũng không cho mình hộ niệm,họ sẽ đưa người mất vào nhà xác để hút hết máu và lấy tất cả lục phủ ngủ tạng,vì họ sợ ô nhiểm.vậy có cách nào không.ai ở mỉ có trường hợp và có cách để giải quyết được vien mãn thì cho con bbiết.con cám ơn nhiều ạ.

 13. Nam mô A Di Đà Phật,
  Mến chào Minh Triết,
  Minh Triết ở Texas có phải không?Nếu mà phải thì VT nghĩ bạn nên tìm đến chùa Tịnh Luật,tu Tịnh Độ hoặc Làng A Di Đà của thầy Thích Thông lai ở chùa Tầm Nguyên ( http://www.chuatamnguyen.com )hoặc Linh Sơn An Lạc Viện của thầy Thích Trí Long (903)376-9775
  362 country road 4919,Quitman,TX 75783.
  Thầy rất welcome những người ở xa đến tham quan,tìm hiểu và ghi danh tu học,chỉ cần gọi cho thầy biết trước ngày giờ đến phi trường nào,chuyến bay số mấy,thầy sẽ cho đệ tử ra phi trường đón về rồi sắp xếp phòng cho ở tạm.Muốn biết chi tiết thì nên tìm hiểu ở các vị này,còn VT thì ở nam Cali,chỉ biết sơ sơ nhưng cũng xin mạn phép được chia sẻ cùng bạn đôi dòng tâm sự:
  Tùy theo luật của mỗi tiểu bang và policy của mỗi nhà thương hay nursing home đều khác nhau.Trước khi ký giấy tờ nên đọc kỹ rồi hãy check vào ô yes or no.Vì nó ảnh hưởng rất lớn đến người bệnh.Ví dụ như trường hợp bệnh nhân không thể thở bằng mũi,có cần cắt một cái lổ chỗ cổ rồi thọc ống vào phổi cho bệnh nhân tiếp tục hô hấp?Khi tim của bệnh nhân ngưng đập,có cần dùng máy nhồi tim?Và còn rất nhiều những câu hỏi tương tự,…Hai trường hợp nêu trên,nếu mà chọn yes là người bệnh sẽ bị khổ ải vạn trùng ba.Cầu sống không được mà cầu chết cũng không xong.Phải sống để chịu cực hình,đọa đày nhưng không nói được nên lời,ngước mắt nhìn con cháu trong uất nghẹn,muốn xin chúng nó hãy đểcho tôi được chết nhưng cũng không được,vì đứa con nó không hiểu,chỉ nghe người ta nói là “còn nước còn tát”,sống thêm ngày nào hay ngày nấy.

  Ở Mỉ này y học quá tân tiến,chính vì tân tiến cho nên kéo dài tuổi thọ của con người,có nhiều cụ nằm ở nursing home (gắn đủ thứ ống tùm lum)sống thêm tới 9,10 năm,chính phủ tốn rất nhiều tiền cho medical làm các cụ cũng vì thế mà tổn phước lại bị hành hạ,đọa đày thêm.Trong khi nếu ở các nước lạc hậu nghèo nàn thì các cụ đã được đi lâu rồi.

  Người bố thí thân thể thời được công đức rất lớn nhưng hãy liệu cơm mà gấp chao.Tại sao?Một số người,lúc mà làm ID or driver license,trong cái form có phần donation bộ phận thân thể?Yes or no?Nếu mà đã chọn yes tức là bạn vừa tắt hơi thở là họ lập tức cắt mổ các bộ phận tim gan tỳ phế thận ngay lập tức để ghép cho người bệnh khác hoặc đưa vào hộp khử trùng đông lạnh để dành đó.Trong lúc này thần thức chưa xuất ra khỏi thể xác nên cảm thấy đau đớn vô cùng,sẽ hối hận,nổi sân rồi bị đọa.Cho nên những ai đã chọn donation bộ phận thân thể thì nên suy nghĩ lại,điều chỉnh giấy tờ cho hợp lý kẻo mai này ân hận cũng muộn màng.

  Ở Mỉ này có cái luật bảo vệ người già,vì sợ người già bị bạc đãi cho nên sau khi các cụ ra đi thì cảnh sát sẽ investigate xem lý do tại sao chết,rồi phỏng vấn,hỏi cung,hạch tội những đứa con trong nhà như là:Có cho cụ ăn uống đầy đủ không?Uống thuốc đúng giờ không?Tại sao bị emergency mà không call 911?…
  Thành thử ra biện pháp để khắc phục tình trạng đó chính là ta nên lập tờ di chúc trước,dịch ra tiếng Anh,ký tên để sẳn,bàn giậoli cho người thân và thông báo với nhà thương.

  Ở Mỉ này cũng có luật tự do tín ngưỡng.Đó chính là mấu chốt để chúng ta căn cứ vào đó mà lập tờ di chúc,Nội dung tờ di chúc là do mỗi người tự suy nghĩ ra rồi soạn lấy cho phù hợp với hoàn cảnh và tâm nguyện của mình.Thầy Thích Thông Lai đã soạn sẳn tờ Di Chúc để trên mạng,bạn có thể xem qua rồi tùy ý thêm bớt,bổ sung cho phù hợp.Nhưng cái ý chính là:
  Trong giờ phút lâm chung,trong vòng 8 đến 12 tiếng,vì lý do tôn giáo,tôi yêu cầu cho phép các thầy được hộ niệm cho tôi,tôi không muốn ai đó đụng vào người tôi,di chuyển thân xác tôi,tắm rửa thay y phục cho tôi trong lúc này.Tôi từ chối tất cả các cuộc phẩu thuật để duy trì mạng sống,tôi hiểu là làm như thế tôi sẽ chết.Tôi muốn được xuất viện và chết tại nhà…

  Sau khi có tờ di chúc rồi,bạn có thể ở nhà mà chờ chết,không phải vào nhà thương.
  Sau khi đã lâm chung,hộ niệm xong xuôi hết rồi,có thoại tướng vãng sanh rồi thì lúc đó hãy nên gọi cho cảnh sát hay nhà quàng.
  Nếu là trường hợp lâm chung ngay trong nhà thương hay nursing home thì mình có quyền yêu cầu họ,có một cái phòng riêng để hộ niệm.Bạn nên đọc kỹ Những Chuyện Niệm Phật Vãng Sanh Lưu Xá Lợi của cư sỉ Tịnh Hải,có trường hợp ở nhà thương được giử xác để hộ niệm tới 24 tiếng đồng hồ hoặc hơn nữa.

  Chớ nên gọi nhà quàng sớm,vì họ đến rất mau,khi họ đến là họ sẽ đưa xác vào phòng đông đá,lạnh dử lắm,lúc đó không có hộ niệm được nữa,rồi họ sẽ tắm rửa,thay y phục.Nếu là chọn hỏa thiêu thì họ sẽ hỏi bạn chọn hòm bằng gổ hay bằng giấy?VT recomment nên chọn hòm giấy cho rẻ tiền,để dư tiền làm công đức hồi hướng cho vong linh.Còn nếu chọn option chôn thì họ sẽ mổ bụng lấy hết tim gan tỳ phế thận,ruột,dạ dày…ra rồi đổ mạc cưa vào trong đó.

  Nhà quàng họ bày vẻ đủ thứ cho tốn tiền,có khi lên đến gần $20000 tới $30000 như chơi,nào là tiền hòm,tiền đất,tiền chôn,kim tỉnh,mộ bia,đặt hình lên mộ bia,hình màu hy không màu,tiền parking cho khách thăm viếng 1 ngày,2 ngày,tiền hoa tang,xe tang…cái nào không cần thiết,mình nên bỏ bớt nhưng cái option direct hỏa thiêu hay direct chôn là không nên chọn,vì tuy là rẻ,gọn nhưng lở thần thức chưa xuất ra mà đốt sớm,nóng chết người ta đi được,thần thức chưa xuất ra mà mổ bụng lấy hết bộ đồ lòng ra rồi đổ mạc cưa vô,ây da,đúng là chết tươi thiệt mà.

  VT khuyên các bạn nên chuẩn bị trước di chúc,hậu sự là hơn,kẻo chừng đó ân hận cũng muộn màng.
  Tại vì người đời phần đông cứ nghĩ là tắt thở rồi,tim ngưng đập rồi,có nghĩa là chết rồi,mà chết có nghĩa là hết rồi.Cho nên nhiều đứa con trong vô tình đã làm hại cha mẹ mà không biết.Lớp nào để cho nhà thương quần nhừ tử (còn nước còn tát) rồi đến phiên nhà quàng quần thêm mấy chập nữa (đưa vô đông đá,rồi mổ bụng bỏ mạc cưa…)
  Thậm chí có đứa ngây thơ đến nổi thường ngày thấy ba mẹ hay lạy Phật nên cũng đi tìm các thầy đến để phụ lo ma chay.Nhưng tiếc thay:

  1:Không tìm được chùa Tịnh Độ mà trúng nhằm chùa tu thiền,tu mật,các thầy đến tụng kinh,trì chú…
  2:Tìm trúng nhầm chùa mượn đạo tạo đời,các thầy ra giá $1000,$1500 …để tụng kinh cầu siêu và lo hoàn tất thủ tục ma chay.Đứa con vì thương cha mẹ,không tiếc tiền,cũng đành chìu theo.
  3:Chùa tu Tịnh Độ nhưng xen tạp,các thầy đạo hạnh không cao,chưa phải thật sự vì phổ độ chúng sanh,chỉ vì giử tai tiếng,thể diện cho chùa hoặc thiếu hiểu biết,nên có vị nói:”Cứ gởi tạm đó đi,sáng mai rồi chở xác lẩn quan tài tới chùa,thầy sẽ hộ niệm cho.”
  Lẻ ra người tu không nên nói lổi của kẻ khác,nói như thế có phải phỉ báng tăng không?Nhưng nếu khống nói ra thì chỉ e mai này nhiều người lại bị lâm vào tình cảnh như vậy vì hiện tại có một số chùa vẫn còn xem bói,rước ca sỉ,bán cơm gây quỷ…

  Điều mà VT nói đều hoàn toàn có thật,VT có quen một sư cô,đã xuất gia lâu rồi nhưng she nói:”Bây giờ già quá,làm không nổi nên bị chùa đuổi ra”.Nghe ra sao mà thấy ngán ngẫm.
  Chính vì thế,ngay từ bây giờ hãy nên đi tìm chùa Tịnh Độ chân chính và ban hộ niệm chân chính giống như ban hộ niệm của cư sỉ Diệu Âm để gieo duyên,khi có hữu sự thời sẽ cần đến.
  Thôi,xin chào bạn
  Nam mô A Di Đà Phật

 14. Sorry
  http://www.chuatamnguyen.org
  chứ không phải
  http://www.chuatamnguyen.com

  Nam mô A Di Đà Phật

 15. Minh Triet

  Cám ơn Vien Trí nhiều lắm.vậy là mình yên tâm rồi.thân chào bạn

 16. Tuệ An

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Xin quý thầy cùng quý thiện tri thức giải nghĩa dùm cụm từ “Cửu Huyền Thất Tổ”. Có phải cũm từ này là của Phật Giáo hay là từ Đạo Khổng mà ra?

  Xin chúc mọi người thân tâm luôn an lạc,
  niệm chánh vững vàng.
  Tuệ An (nth)

  • Tuệ An

   Nam Mô A Di Đà Phật,
   Kẻ hạ cơ tìm được nguồn tham khảo rồi. Xin quý đạo hữu nếu ai có ý tìm biết xin tìm đến trang nhà: http://www.buddhismtoday.com/viet/hopthu/cuuhuyen-thatto.htm

   Xin rút định nghĩa từ trang nhà trên ra sau đây:

   “Cửu huyền: Chín đời: Cao, tằng, tổ, cha, mình, con, cháu, chắt, chít. Thất tổ: Bảy đời: Cao, tằng, tổ, cao cao, tằng tằng, tổ tổ, cao tổ.”

   Để biết chi tiết xuất xứ của cụm từ trên xin đọc trang tham khảo như đã nêu trên.

   Nam Mô A Di Đà Phật
   Tuệ An

 17. Nam mô A Di Đà Phật
  Mến chào Tuệ An
  Rất cám ơn bạn đã bỏ công truy tìm nguồn gốc và ý nghĩa của 4 chữ “Cửu Huyền Thất Tổ”.Như vậy là từ bấy lâu nay VT đã hiểu sai về 4 chữ này.
  VT muốn hồi hướng công đức cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp về trước của VT mà nếu dùng 4 chữ này thì không chính xác.Cha mẹ có công ơn sinh dưỡng,phận làm con thì phải lo báo hiếu phụ mẩu cho tròn,tiếc là đã luân hồi nhiều kiếp.
  Thôi thì rán lo niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương vậy.
  Vì trong quyển Tây Phương Xác Chi,Bồ Tát Tịch Căn nói:”Người nào vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì cha mẹ bảy đời của người đó nhờ công đức kia mà được sanh lên cõi trời”.
  Và VT cũng xin chân thành tán thán cái hạnh khiêm cung của bạn (lúc nào cũng tự xưng là kẻ hạ nhân,kẻ hạ cơ).Không biết là do tu luyện hay bẩm sinh mà có được?Đó là một hạnh rất tốt,là bồ tát hạnh giống như bồ tát Thường Bất Khinh vậy.
  Người càng nghĩ mình cao thì dể sanh cống cao ngạo mạn,đạo hạnh vì đó mà xuống thấp,cuối cùng bị oan gia trái chủ thừa cơ nhiểu hại giống như chuyện “Ngộ Đạt quốc sư và mục ghẻ nói tiếng người” vậy.
  Ngược lại người vô ngã vị tha,hy sinh bản thân mình,mang lại lợi ích,hạnh phúc cho kẻ khác hay cho chúng sanh thì sẽ thành tựu được công đức rất lớn.
  Giống như chuyện tiền thân của đức Phật Thích Ca,trong một kiếp nọ,Ngài là một đứa con,phụng dưỡng một bà mẹ.Ngày đầu,Ngài đi làm được 4 đồng,mang về đưa hết cho mẹ,ngày thứ 2,thứ 3,thứ 4…được 8,16,32…đồng cũng đều mang về giao hết cho mẹ.
  Cho đên một ngày kia,có người rủ Ngài đi xa làm kiếm được nhiều tiền hơn.Ngài về xin mẹ nhưng mẹ không cho.Ngài nhất quyết ra đi.Mẹ Ngài không nở xa Ngài nên quỳ xuống van xin và ôm chân Ngài nhưng Ngài nhất quyết ra đi và hất mẹ qua một bên.
  Ngài đi qua nhiều nơi rất đẹp,lần lượt có 4,8,16,32…cô tiên xinh đẹp ra chào đón Ngài rồi ca múa,dâng phẩm vật tiếp đãi Ngài rất nồng hậu.Sau đó Ngài đến một nơi rất ghê rợn,tự nhiên có một cái vòng lửa chụp lên đầu Ngài,khổ không thể tả.Sau đó Ngài mới hỏi quỷ sứ xem tại sao lại như vậy?
  Quỷ sứ trả lời:”Đó là quả báo Ngài phải thọ lảnh vì tội bất hiếu với mẹ”.
  Ngài hỏi tiếp:”Vậy phải đến bao giờ mới trả xong cái quả báo này?”
  Quỷ sứ nói:”Đợi đến khi trên đời có kẻ nào đó cũng phạm tội bất hiếu thì sẽ xuống đây thế chỗ”.
  Lúc đó Ngài liền nghĩ:”Vái trời cho ở trên đời có đứa nào đó bất hiếu với cha mẹ lẹ lẹ lên đặng xuống đây thế chỗ của mình”.
  Ngài vừa nghĩ thế xong thì có thêm một cái vòng lửa khác chụp lên đầu,lần này thì khổ càng thêm khổ.
  Sau đó Ngài nghĩ:”Khổ cở này mà đứa nào vô lảnh cũng chịu không thấu đâu.Thôi!Để ta ở đây lảnh luôn cái vòng lửa này trên đầu mãi mãi.Nguyện cho tất cả người con trên đời đều biết hiếu thảo với cha mẹ của mình”.
  Sau khi Ngài phát đại nguyện vừa xong thì cái vòng lửa và cảnh địa ngục đều biến mất,sau đó Ngài đã được hóa sanh lên thiên cung.
  Chính vì thế lợi cho mình mà hại cho người là tạo tội còn ngược lại hy sinh bản thân mình vì lợi ích của chúng sanh (vô ngã vị tha)là tạo ra công đức,phước báo.
  Thôi,xin chào bạn,chúc bạn bồ đề tâm kiên cố,thân tâm thường an lạc,sớm viên thành chánh quả.
  Nam mô A Di Đà Phật

 18. Tuệ An

  Nam Mô A Di Đà Phật,
  Kính chào đạo hữu Viên Trí
  Chắc cũng như VT, khi biết được 1 điều gì hữu ích, T.A. rất hoan hỹ khi được cơ hội chia sẽ cùng mọi người. Và đọc một câu hồi đáp của VT thì T.A cũng ít nhiều, học được thêm một điều lành.

  Hạ nhân vì T.A xét thấy khả năng mình hạn hẹp, không đủ sức để hoằng pháp lợi sanh, không có cái tài và không có tấm lòng quảng đại để cứu nhân độ thế. Tam tạng kinh điển thì ngút ngàn bao la như rừng như biển; cái mình biết thì không biết có đủ xứng là một hạt bụi nhỏ của cát sông Hằng chưa nửa. Làm sao sánh bằng các bậc thượng nhân, thượng thiện nhân, bậc thánh tăng, hiền tổ đã dấn thân đi trước.

  Hạ căn, hạ cơ vì T.A. xét thấy nếu không phải như vậy thì kiếp này chắc mình đã được ở Tây Phương Tịnh Độ hay là ở một nơi Phật Cư Độ nào rồi để mà an tâm tiến tu học thành Phật. Vì thế giờ còn ở đây lặn hụp trong vòng tham sân si; mỗi khi được định tâm đôi phút mà nghĩ lại những tội nghiệt mình đã phạm trong quá khứ, hay là miên tưởng đến muôn triệu kiếp tới còn phải lặn hụp trong vòng luân hồi mà đâm ra giật mình sợ hãi! Chưa hết mỗi ngày bị khảo với những chướng duyên, hay là phải lâm trận để gắn chuyển hoá các vọng tưởng đảo điên mê lầm đang vây phủ tâm mình, và v.v.. Cho nên biết làm sao hơn là cố gắng giữ một câu “Nam Mô A Di Đà Phật”, để mà trì niệm!

  Một câu Nam Mô A Di Đà Phật: Bao gồm cả tam tạng kinh điển, giúp giữ tâm ý trong sạch như lời chư Phật dạy, và vì hạ căn hạ cơ còn mang nhiều nghiệp từ nhiều kiếp trước hay là đã gieo thêm từ kiếp này; “Đới Nghiệp” vãng sanh một tia hy vọng để Tây Phương gắng bước.

  Phật, chúng sanh, tánh thường rỗng lặng
  Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
  Lưới Đế châu ví đạo tràng,
  Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời.
  Trước bảo toạ thân con ảnh hiện,
  Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.
  Nam Mô A Di Đà Phật

  Kính chúc VT thân tâm an lạc thường hằng
  Tuệ An

 19. laura

  Hello,

  Ba Laura vừa mất hồi tháng 3 và Laura đọc kinh A DI ĐÀ mỗi ngày. Laura phát tâm đọc luôn cho tất cả những hương linh chưa được siêu thóat, phi nhơn, ngạ quỉ và súc sanh vì mình đọc cho Ba mình tại sao không đọc luôn cho hết tất cả luôn.

  Vì khi đọc kinh bằng tiếng Việt Nam liệu những huơng linh ngoại quốc hiểu bài kinh A Di Đà của mình không?

  Còn Phi nhơn, Ngạ Quỉ có Thiên Nhỉ Thông để hiểu bài kinh A Di Đà không? Nếu không hiểu thì làm sao họ biết tu để thoát ra cảnh khổ được.

  Cám ơn rất nhiều cho sự giải thích của các bạn.

  • Xin chào Laura,

   Nếu mà bạn mở máy tụng hoặc tụng bằng khẩu ( tâm ý tán loạn, suy nghĩ mông lung ) thì có thể hương linh ngoại quốc không hiểu được nhưng nếu bạn dùng tâm chân thành, chí thành chí kính mà tụng thì chư hương linh ngoại quốc có thể sẽ có được lợi ích. Tại sao lại như thế là bởi vì ở cõi quỷ thần, họ còn có tha tâm thông, một người phàm khi khởi lên một niệm thiện ác thì chư quỷ thần đều biết rỏ. Ví dụ như bạn đang tụng kinh thì bỗng dưng có người thân quen ở xa đến, gỏ cửa, có tiếng chó sủa… lúc này bạn vẫn tiếp tục tụng nhưng trong ý thoáng nghĩ : ” Ah! Người ấy đến rồi, chắc là có quà cho mình, hãy mau mau tụng lẹ lẹ rồi ra đó xem sao… ” Với một ý nghĩ trong tâm như thế này thì miệng vẫn tụng, người tụng kinh chung với bạn không hề biết bạn có suy nghĩ đó nhưng cả thảy quỷ thần đều biết rất rỏ ý niệm này.

   Thuở Phật còn tại thế thì có một chàng thanh niên chăn bò ghé qua Tịnh Xá của Phật, Phật cho mời vào để ăn uống và đàm đạo, trong thời gian ấy thì con bò được cột bên gốc cây ở gần đó và vô tình con bò ấy đã nhìn thấy thân tướng trang nghiêm, hào quang rực sáng của Đức Bổn Sư… và sau đó sanh lòng ái mộ tôn kính. Ít hôm sau con bò chết và vẫn giử ý niệm ái mộ tôn kính Phật nên nhờ đó mà được thác sanh về cõi trời.

   Qua câu chuyện trên thì VT nhận thấy, cho dù là hương linh không có hiểu được bài kinh nhưng nếu như nhìn thấy hình tượng Phật trang nghiêm, nhang trầm nghi ngút, chuông mỏ ngân nga và nhất là hình ảnh bạn mặc áo choàng quỳ bên dưới, thành tâm cung kính lể bái… sẽ tạo cho hương linh một ấn tượng tốt đẹp, đó chính là sự tôn kính, thờ phượng lể bái, chư hương linh khi mà khởi tâm hoan hỉ với những điều ấy thì họ sẽ được lợi lạc rất nhiều.

   Trong bài kệ hồi hướng thì 6 câu sau: ” …Trên đền 4 ơn nặng, Dưới cứu khổ 3 đường, Nếu có ai thấy nghe, cùng phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh Cực Lạc Quốc “. Khi đọc bài ấy tức là mình đã hồi hướng công đức đi đến với tất cả chúng sanh rồi nhất là trong lúc mình tụng niệm mà có hương linh nào thấy nghe rồi sanh lòng hoan hỉ ( hoan hỉ với việc bạn tụng kinh thì cũng có công đức như là đã tụng kinh vậy ), có thể là chư hương linh cũng sẽ chấp tay quỳ gối ở gần đó để nghe và khởi lòng cung kính ( nếu như đã có duyên với Phật Pháp ).

   Nói tóm lại thì họ có thể hiểu được bài kinh hay không là do bạn có nhiếp tâm để tụng hay không. Cho dù là không hiểu được bài kinh nhưng 6 chữ hồng danh này khi mà họ nghe được và tin được thì chứng tỏ là họ đã từng gieo duyên với Tam Bảo trong nhiều đời nhiều kiếp về trước và nhờ thế mà họ sẽ được lợi ích rất lớn không riêng gì phàm phu mà cả các chúng sanh trong tam ác đạo nữa như là các bài viết sau đây:

   1:Gà Vãng Sanh
   2:Chuột Vãng Sanh
   3:Niệm Phật Cứu Được Thân Nhân Ở Địa Ngục
   4:Con Gái Vãng Sanh Cứu Được Cha Đã Mất 40 Năm Trong Cảnh Ngạ Quỷ

   Nam Mô A Di Đà Phật

 20. laura

  Cư Sỉ Viên Trí,

  Laura cám ơn VT thật nhiều cho lời giải thích vô cùng quí giá và những back-up links.

  Laura có một câu hỏi nữa là nếu Laura để MP3 của Thầy Trí Thoát tụng tất cả những bài kinh như A Di Đà, Pháp Hoa, Địa Tạng, Vu Lan, Phổ Môn,….suốt ngày thì liệu những lời tụng của Thầy qua MP3 có giúp ích cho các chư hương linh nhu nhưng lời tụng của Laura không? Laura không thể tụng hết tất cả những bài kinh đuọc vì quá dài nên để MP3.

  Một câu hỏi chót là VT có biết gì về “Nhịn ăn xã trược” như DVD sau:

  http://www.youtube.com/watch?v=oZ6ewi0ExqE

  Laura còn nhiêu oan trái với Ba của Laura nên muốn được sám hối qua cách “ Nhập Thất Nhiệm Mầu” này nhưng không thể về VN được. Nếu VT có biết gì về phương pháp này xin VT chỉ giùm Laura vì Laura đã biết cách ngồi thiền căn bản rồi và muốn biết thời khóa biểu mình phải làm gì mỗi ngày tại nhà của mình

  Xin cám ơn VT thật nhiều và xin chúc VT luôn tăng trưởng trí tuệ và công đức, luôn sống an lành trong ánh hào quang của Chư Phật

  • Xin chào Laura,

   Trường hợp để máy mp3 tụng thì nếu chư hương linh họ nghe rồi họ phát tâm tụng theo thì mới được lợi ích, còn nếu họ không thích nghe hoặc không chịu tụng theo thì không có lợi ích vậy. Có vài câu chuyện cho thấy hương linh yêu cầu mở kinh tụng cho họ nghe.

   Trường hợp mình tụng thì chắc chắn là chư hương linh được lợi ích rồi vì cho dù họ không thích nghe, không tụng theo hay không có mặt ngay lúc đó nhưng mình tụng thì sẽ được công đức, sau đó mình dùng công đức này hồi hướng cho họ vậy. Nếu mà Laura muốn cho vong linh ngoại quốc được hiểu ý nghĩa bài kinh thì VT có tìm được bản Kinh A Di Đà bằng Tiếng Anh đây. Laura ở Mỉ thì chắc là tụng / đọc bằng tiếng Anh đâu có khó gì, có phải không?

   Kinh nào cũng quá dài mà nhiều kinh quá, không biết tụng đến bao giờ mới xong…nếu mà như thế thì VT nghĩ chỉ cần niệm Phật là đủ rồi như là bài viết sau: Tu Tịnh Nghiệp Niệm Phật Tốt Hơn Tụng Kinh.

   Phương pháp ” nhịn ăn xả trược ” thì lúc nhỏ VT có xem qua một quyển sách chỉ dạy phương pháp này, cũng rất giống với đoạn video trên. VT chưa có thử qua nhưng VT nhớ lúc xưa anh của VT có vào thất mấy lần ( do vị thầy khác hướng dẩn ), kết quả tốt đẹp, không sao cả. Trước khi vào thất phải uống thuốc xổ, khi đang ở trong thất thì tới giờ nào đó là mình phải tập hít thở ( vận khí ). Phương pháp chi tiết thì VT nghĩ tốt hơn hết bạn nên tìm gặp thầy để được hướng dẫn kỷ lưỡng hơn chứ VT không dám, lở có sai sót gì thì sẽ bị đau bao tử… Tốt hơn hết là nên đến chỗ của thầy để được bảo đảm hơn. Nếu như không có sự hướng dẫn chu đáo mà mình tự ý làm liều thì lở không may có mệnh hệ gì thì quả là không hay cho lắm như là bài viết sau: Thời Nay Không Nên Tu Kiết Thất Niệm Phật Một Mình.

   Rất cám ơn Laura đã chia sẻ đoạn video này, nhờ thế mà VT như được mở rộng thêm tầm hiểu biết trong sự nhiệm mầu của Phật Pháp.

   Thời khóa biểu tu tập hằng ngày của mỗi chùa, mỗi tông phái đều có sự khác nhau. Tuy nhiên đối với đạo tràng tu Tịnh Độ nơi đây thì lấy niệm Phật làm chánh hạnh, tụng kinh, lể Phật làm trợ hạnh.

   Tuy là không thể về VN tham dự khóa tu nhập thất nhưng VT tin rằng mình ăn chay trường thì sẽ không có độc tố gì và hơn nữa mình có làm các việc công đức như phóng sanh, ấn tống kinh sách… và nhất là luôn niệm Phật ( Phật là đại y vương) thì chắc là sẽ không bị bệnh hoạn gì đâu. Với những công đức này có thể hồi hướng cho cha mẹ cửu huyền thất tổ, oan gia trái chủ,…và nương nhờ vào hồng ân Tam Bảo hy vọng rằng tất cả đều được âm siêu dương thới, tốc xả mê đồ, siêu sanh Tịnh Độ.

   Đối với đạo tràng nơi đây thì đa phần các liên hữu chỉ nguyện vãng sanh chứ không cầu phước báo nhân thiên hay cầu hết bệnh… như là cư sỉ Diệu Âm đã có trình bày như sau: Niệm Phật Cầu Hết Bệnh Sẽ Mất Phần Vãng Sanh.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 21. laura

  Kính chào VT,

  Laura xin cám ơn VT rất nhiều cho những thông tin thật quí báu mà Laura chưa bao giờ được đọc.

  Lý do Laura muốn đọc kinh là vì khi đọc kinh có phần Nguyện Hương, Đảnh Lể, Sám Hối nên Laura đã làm thay cho các chư hương linh vì họ đâu còn thân người để đảnh lể Phật được nữa. Laura cũng đọc bài Sám Hối cho họ vì có nhiều hương linh VN hay ngoại quốc chắc cũng chưa bao giờ biết sám hối là gì nên Laura làm thay cho họ luôn.

  Ngoài ra Laura cũng đọc bài “SÁM HỐI & QUI Y HƯƠNG LINH” để nhũng ai chưa được Qui Y Tam Bảo được Qui Y luôn. Sau đó Laura đọc CHÚ ĐẠI BI rồi đọc PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀ, đảnh lể 12 danh hiệu của Phật A DI ĐÀ, rồi đọc BÁT NHÃ TÂM KINH.

  Sau đó đến phần VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHÂN NGÔN, rồi đến PHỤC NGUYỆN, SÁM NGUYỆN và sau cùng là HỒI HUỚNG.

  Như VT đã nói, chư hương linh nhiều vô số biết đâu mà kể mà đọc kinh thì có nhiều khoảng xen kẻ giữa lời kinh nên vọng niệm dể phát sinh. Niệm Phật thì niệm liên tục không gián đoạn nên vọng niệm khó phát sanh hơn, Laura hoàn toàn đồng ý.

  Lúc sinh tiền, Ba, Mẹ Laura chưa bao giờ đọc bài kinh A Di Đà và chưa bao giờ đảnh lể các Ngài cho nên Laura làm thay cho Ba Mẹ. Khi làm thay cho Ba Mẹ và với một lời chú nguyện, Laura làm thay cho tất cả luôn, mình đâu có mất thêm thời gian đâu.

  Laura nhớ cách đây rất lâu, lần đầu tiên dự khóa thiền Vipassana 10 ngày. Laura lúc đó không biết Phật Pháp gì cả, ngồi thì cứ ngồi nhưng không biết tại sao. SƯ Nam Tông dạy khóa thiền cứ nói: “ ngồi thiền đi rồi sẽ được phước” Laura cứ theo hỏi tại sao ngồi thiền mà lại được phước, không hiểu gì cả, mà tại sao cứ ngồi nhắm mắt lại, không để vọng tưởng khởi lên thì sẽ được phước. Laura không hiểu nên bỏ không ngồi thiền nữa…..

  Mấy chục năm sau, Laura nghe CDs, DVDs mỗi nơi một chút, dần dần mới hiểu được tại sao ngồi thiền mà lại được phước.

  Và Laura cũng chắc rằng rất nhiều người cũng như Laura hồi xưa không hiểu tại sao ta ngồi thiền lại được phước, cũng như tại sao ta niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT thì được vãng sanh.

  Cũng tại vì Laura không đủ phước để hiểu được Phật Pháp ngay lúc ấy mà phải mất thời gian thật lâu mới hiểu được.

  Nhưng mình cũng còn đủ phước để hiểu được Phật pháp trong kiếp này, nếu không, con đường sanh tử luân hồi lang thang không biết sẽ về đâu.

  Một lần nữa, xin cám ơn VT thật thật nhiều cho những kiến thức quí báu mà Laura được học hỏi từ VT.

  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 22. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật…

 23. Mình mới ấn tống kinh và hồi hướng cho cửu huyền thất tổ hai bên nội ngoại. Mình đọc kinh Phật biết là rất tốt. Mình muốn trao đổi thêm với mọi người. Mong nhận hồi âm.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hoan hỉ viết tiếng Việt có dấu. Chọn kiểu gõ: TELEX VNI VIQR OFF

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>