Khi Lâm Chung Phật Thích Ca Hiện Ra Cũng Không Đi Theo

Khi chúng ta xả bỏ báo thân, ta có thể sẽ thấy rất nhiều người đến chứ không phải chỉ có A-Di-Đà Phật. Nên chuẩn bị trước! Chúng ta có thể thấy Ông Bà, Cha Mẹ. Chúng ta có thể thấy Quỷ Thần. Chúng ta có thể thấy Ma, thấy Quỷ, chúng ta thấy nhiều … đọc tiếp ➝ Khi Lâm Chung Phật Thích Ca Hiện Ra Cũng Không Đi Theo