Làm Thế Nào Để Chuyển Phiền Não Thành Bồ Đề? [Video]

Làm Thế Nào Để Chuyển Phiền Não Thành Bồ Đề? [Video]

Chuyển như thế nào? Ở đây là giác và mê, lúc mê là phiền não, sau khi giác ngộ là Bồ Đề. Chúng tôi nêu thí dụ dễ hiểu nhất! Dường như trong cuộc đời của mỗi một vị đồng học đều gặp phải người khác hữu ý hay vô ý hủy báng mình, quý vị nghe xong rất tức giận; đó là sanh phiền não. Người ta hủy báng quý vị, quý vị tiếp nhận. Trong tâm quý vị sanh sân hận, lại còn nghĩ cách báo thù, ấy là sanh phiền não. Nếu quý vị đã giác ngộ, quý vị chẳng thèm để ý. Càng hủy báng nghiêm trọng, quý vị càng niệm A Di Đà Phật, tôi thường nói quý vị phải cảm tạ người đó. Vì sao? Người ta tiêu nghiệp chướng thay cho quý vị! Quý vị thấy đó: Phiền não chẳng có thì Bồ Đề bèn sanh khởi! Trong những thí dụ giống như vậy đó, thì một niệm là giác hay mê; một niệm giác thì phiền não bèn chuyển thành Bồ Đề!

Trích Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Giảng Ký phần 6 (Tập 17)
Lão pháp sư Thích Tịnh Không chủ giảng
Video giảng sư: Ni sư thích nữ Như Lan
Trích từ bài pháp video Cẩm Nang Niệm Phật

5 Phúc đáp

 1. Ngoc Tam

  Nam mô A Di Đà Phật

 2. mây

  A DI ĐÀ PHẬT.
  Mây đang tìm hiểu đạo Phật.Xin hỏi các đạo hữu rằng Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh” Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh”có phải là một không? Hay là 2 quyển kinh này khác nhau?
  Mong nhận đc phúc đáp từ các đạo hữu!
  A DI ĐÀ PHẬT.

  • Xin Thường Niệm A Di Đà Phật

   Nam mô A Di Đà Phật. Kinh Vô Lượng Thọ gồm có ít nhất 5 bản gốc. Sau đó ngài Hạ Liên Cư bỏ ra 3 năm ròng rã để kết tập 5 bản dịch Vô Lượng Thọ của các đời Ngô, Ngụy, Hán, Ðường, Tống thành một bản hoàn chỉnh như ngày nay chúng ta hay trì tụng là Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh.

   A Di Đà Phật.

 3. Thu Bui

  Gửi bạn Mây .

  Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh ” Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng gíác ” là một đó bạn .

  A DI ĐÀ PHẬT

  • mây

   Cảm ơn đạo hữu Thu Bui nhiều nhe!
   Chúc đạo hữu an lạc!

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *