Then Chốt Của Công Phu Niệm Phật Thành Tựu Nằm Ở Điểm Nào?

Nói thật ra, công phu niệm Phật thành tựu được hay không then chốt ở chỗ chúng ta có thể buông xuống hay không? Chỉ cần chúng ta chịu buông xuống, không có một ai chẳng thành tựu; phàm những người không thành tựu đều là người chẳng buông xuống nổi! Không thể buông xuống … đọc tiếp ➝ Then Chốt Của Công Phu Niệm Phật Thành Tựu Nằm Ở Điểm Nào?