Một Cư Sĩ Trẻ Bế Quan Niệm Phật 3 Năm Tự Tại Vãng Sanh [Video]

Nếu quý vị hỏi mấy năm thì thành Phật được, thông thường nói là ba năm. Quý vị có chịu làm hay không? Vì sao nói ba năm? Quý vị xem thử Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Vãng Sanh Truyện trong đó hầu như hơn một nửa số người đều niệm Phật ba năm vãng … đọc tiếp ➝ Một Cư Sĩ Trẻ Bế Quan Niệm Phật 3 Năm Tự Tại Vãng Sanh [Video]