Nhờ Đâu Chúng Ta Tin Cõi Cực Lạc Là Có Thật? [Video]

Nhờ Đâu Chúng Ta Tin Cõi Cực Lạc Là Có Thật? [Video]

Theo kinh luận, người niệm Phật nên y theo ba lượng để củng cố lòng tin.

I. Thánh Ngôn Lượng: là giá trị lời nói của Phật, Bồ Tát trong các kinh luận. Đức Thế Tôn đã dùng tịnh nhãn thấy rõ y báo, chánh báo cõi Cực Lạc, và diễn tả cảnh giới ấy trong các kinh Tịnh Độ. Các bậc đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền đều ngợi khen cõi Cực Lạc và khuyên nên cầu vãng sanh. Người Phật tử nếu không lấy lời của Phật, Bồ Tát làm mực thước, thử hỏi còn phải tin ai hơn?

II. Hiện Chứng Lượng: là lối tìm hiểu do sự thấy

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Người Nào Niệm Một Câu Phật Tất Sẽ Thành Phật [Video]

Người Nào Niệm Một Câu Phật Tất Sẽ Thành Phật [Video]

Kinh Pháp Hoa nói:

Vào trong tháp miếu có thờ Phật tượng mà niệm một tiếng “Nam mô Phật” hay đưa tay lên hoặc cúi đầu xuống để tỏ lòng cung kính, đều được thành Phật.

Thế cho nên khi vào Phật điện cần phải nghiêm trang cung kính, không được mang đồ vật theo, và trông qua ngó lại, hoặc nói cười, khạc nhổ, nương tựa và ngồi nằm… Khi lễ Phật phải hết lòng chăm chú cho tỉnh thành

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Làm Thế Nào Để Tổng Tụng Hết 3 Tạng 12 Phần Giáo Điển Của Đức Phật? [Video]

Làm Thế Nào Để Tổng Tụng Hết 3 Tạng 12 Phần Giáo Điển Của Đức Phật? [Video]

Một câu A-di-đà Phật là tinh hoa cao rộng nhất của đức Phật thuyết pháp trong 49 năm; là con đường tắt trong đường tắt; là diệu pháp trong diệu pháp. Nương nhờ đại từ đại nguyện của đức A-di-đà Phật, nương nhờ sức Phật mà cắt ngang qua dòng trược lưu sinh tử, siêu thoát luân hồi quả báo.

Thời mạt pháp tu hành, nếu lìa khỏi pháp môn niệm Phật thì trong muôn ức người tìm không ra một người thành tựu. Niệm Phật có đầy đủ công đức không thể nghĩ bàn. Chúng ta nên chỉ theo một môn này mà thâm nhập. Đời này, kiếp này nên hết lòng

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Đại Thế Chí Bồ Tát & Niệm Phật Viên Thông Chương [Video]

Đại Thế Chí Bồ Tát & Niệm Phật Viên Thông Chương [Video]

Lúc bấy giờ, trong pháp hội Thủ Lăng Nghiêm, Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, cùng với năm mươi hai vị Bồ Tát đồng tu pháp môn Tịnh Độ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, mà bạch Phật rằng: ” Con nhớ hằng hà sa kiếp trước, có đức Phật ra đời, danh hiệu là Vô Lượng Quang. Trong một kiếp có mười hai đức Như Lai kế nhau thành Phật, vị thành Phật sau cùng danh hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Đức Phật kia chỉ dạy con pháp Niệm Phật Tam Muội. Ví như có hai người, một người chuyên nhớ, một người chuyên quên, hai người như thế, nếu có gặp nhau cũng như không gặp, dầu có thấy nhau cũng như không thấy. Nếu hai người đều tưởng nhớ nhau, cả hai người

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Các Thắc Mắc Thường Gặp Về Pháp Môn Tịnh Độ [Video]

Các Thắc Mắc Thường Gặp Về Pháp Môn Tịnh Độ [Video]

Trong suốt 49 năm thuyết pháp độ sinh, đức Phật đã tuyên thuyết rất nhiều giáo lý và ngày nay đã được chư liệt vị tổ sư kết tập lại thành tam tạng giáo điển, bao gồm kinh tạng, luật tạng, và luận tạng. Kể từ đó đã hình thành nên 10 tông phái (10 con đường tu tập) để giúp cho chúng sinh tùy theo căn cơ của mình mà lựa chọn để có thể tiến nhanh trên con đường hướng đến quả vị giác ngộ và giải thoát. Trong rừng giáo lý mênh mông bát ngát của Phật giáo có không biết bao là con đường, chứ không chỉ riêng 10 con đường mà thôi. Tuy nhiên 10 con đường này là 10 con đường chính nhất, 10 đại lộ để có thể

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
3/28Đầu...234...10...Cuối