Niệm Phật Nếu Nghi Bốn Trí Sẽ Sanh Biên Địa

Chánh kinh: Phật bảo ngài Từ Thị: Nếu có chúng sanh dùng tâm nghi hoặc tu các công đức, nguyện sanh cõi ấy, chẳng hiểu rõ Phật trí, bất tư nghị trí, bất khả xưng trí, đại thừa quảng trí, vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí. Ðối với các trí ấy nghi hoặc … đọc tiếp ➝ Niệm Phật Nếu Nghi Bốn Trí Sẽ Sanh Biên Địa