Khuyên Người Niệm Phật (Trọn Bộ 4 Tập)

Tôi ngộ nhập vào Phật đạo bằng câu “A-di-đà Phật”. Đây là một duyên lành, thật tình cờ, giúp tôi thấy rõ chân lý giải thoát. Tôi bắt đầu tu học Phật từ đó và bắt đầu khuyên người niệm Phật cũng từ đó. Gặp người, tôi khuyên người niệm Phật. Cách xa, tôi viết … đọc tiếp ➝ Khuyên Người Niệm Phật (Trọn Bộ 4 Tập)