Làm Thế Nào Biết Mình Thật Có Tín Nguyện Hạnh?

Trong phần trước tôi đã trình bày với các đồng tu, trong tất cả các pháp môn quý vị mà nhận biết pháp môn này, có thể tuyển chọn pháp môn này. Đây chính là cách tuyển chọn trí huệ cao nhất. Cho thấy cái trí huệ này trong pháp môn Tịnh Tông rất là … đọc tiếp ➝ Làm Thế Nào Biết Mình Thật Có Tín Nguyện Hạnh?