Chỉ Cần Giữ Kỹ Một Câu “A Di Đà Phật” Là Thành Công

Ngài Liên Tông Ngũ Tổ, Vĩnh Minh Diên Thọ thiền sư dạy: “Trong kinh nói quả vị của chín phẩm không ngoài hai tâm: định tâm và chuyên tâm. Người tu theo định tâm thực hành theo định quán trong 16 phép quán sẽ được thượng phẩm thượng sinh. Người tu chuyên tâm chỉ niệm … đọc tiếp ➝ Chỉ Cần Giữ Kỹ Một Câu “A Di Đà Phật” Là Thành Công