Cõi Tây Phương Cực Lạc Có Thật Không?

Tịnh Độ là một cõi nước, nhờ nguyện lực và công đức tu tập nhiều đời của Phật A Di Đà mà có ra một thế giới thù thắng vào bậc nhất “mười phương cõi Phật cảnh nào cũng thua” – Sám Di Đà. Nhưng nhiều người cho rằng Tịnh Độ không có thật, nó … đọc tiếp ➝ Cõi Tây Phương Cực Lạc Có Thật Không?