Phật Thích Ca Giảng Về Tịnh Độ Pháp Môn Trong 28 Bộ Kinh

50 năm thuyết giáo, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cả vạn pháp môn. Trong đó, duy có pháp môn Tây phương Tịnh Độ, Đức Bổn Sư giảng dạy rất nhiều lần hơn cả và cặn kẽ hơn cả. Cứ đây mà xét, đủ thấy rằng pháp môn này rất thích hợp … đọc tiếp ➝ Phật Thích Ca Giảng Về Tịnh Độ Pháp Môn Trong 28 Bộ Kinh