Vị Sư 112 Tuổi Biết Trước Ngày Giờ Tự Tại Vãng Sanh Lưu Lại Thân Kim Cang Bất Hoại [Video]

Trong Đại Kinh Khoa Chú 2014, Hòa Thượng Tịnh Không luôn tán thán vị Hòa Thượng Hải Hiền: Lão Hòa Thượng Hải Hiền sống 112 tuổi, đó không phải là thọ mạng vốn có của ngài mà là A Di Đà Phật giúp ngài kéo dài tuổi thọ. Việc này Lão Hòa Thượng chính mình … đọc tiếp ➝ Vị Sư 112 Tuổi Biết Trước Ngày Giờ Tự Tại Vãng Sanh Lưu Lại Thân Kim Cang Bất Hoại [Video]