Ý Nghĩa Chân Thật Của Quy Y Tam Bảo

Đồng tu tiếp nhận tam quy không luận là bạn ở đạo tràng nào, không luận là vị pháp sư nào truyền thọ, việc này đều không hề quan trọng, quan trọng nhất là phải hiểu rõ ý nghĩa chân thật của tam quy. Tam chính là ba điều mục. Quy là quay lại, hồi … đọc tiếp ➝ Ý Nghĩa Chân Thật Của Quy Y Tam Bảo