Chín Phẩm Sen Vàng Trong Pháp Môn Niệm Phật [Video]

1. Thượng Phẩm Thượng Sanh: Nếu ai nguyện sanh về Cực Lạc và phát 3 loại tâm thì chắc chắn được vãng sanh. (Ba loại tâm: Chí thành, thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm.) Ngoài ra, còn có 3 loại chúng sinh sau đây cũng được vãng sanh: a) Có lòng thương không … đọc tiếp ➝ Chín Phẩm Sen Vàng Trong Pháp Môn Niệm Phật [Video]