Người Niệm Phật Có Cần Phải Niệm Thêm Chú?

Phật Tử hỏi: Kính bạch Thầy, như trong sách Thầy có nói về Chánh hạnh niệm Phật, không nên xen tạp, như hàng ngày công khóa sáng tối của con như sau: 7 biến Chú Đại Bi, kế đến niệm Phật 1 tiếng, kế đến 1 biến Bát Nhã Tâm Kinh, và kế đến 7 … đọc tiếp ➝ Người Niệm Phật Có Cần Phải Niệm Thêm Chú?