Người Niệm Phật Tâm Sanh Tử Không Thiết Tha Công Phu Không Thể Thành Một Khối

Điều cần yếu nhất trong sự tu hành là tâm tha thiết về việc luân hồi sanh tử. Tâm sanh tử không thiết tha, làm sao dám gọi là niệm Phật thành một khối? Nếu người quả vì sự luân hồi tha thiết, thì mỗi niệm như cứu lửa cháy đầu, chỉ e mất thân … đọc tiếp ➝ Người Niệm Phật Tâm Sanh Tử Không Thiết Tha Công Phu Không Thể Thành Một Khối