Làm Sao Để Tâm Được Thanh Tịnh Khi Niệm Phật?

Chúng ta đã quy hướng về Phật pháp, đã chọn pháp môn niệm Phật để hành trì, chúng ta đã củng cố niềm tin và cảnh sách nhau về lý vô thường để cùng nhau tinh tấn. Vấn đề còn lại của chúng ta là công phu niệm Phật như thế nào để thân tâm … đọc tiếp ➝ Làm Sao Để Tâm Được Thanh Tịnh Khi Niệm Phật?