Do Đâu Lão Hòa Thượng Tịnh Không Có Đầy Đủ Phước Báo, Trí Tuệ, Khỏe Mạnh Sống Lâu?

Tiên sinh Phương Đông Mỹ là một nhà triết học nổi tiếng trên thế giới, đích thực thông minh tuyệt đỉnh, nhưng trong mạng không có tiền. Sau khi tôi học Phật mới bỗng nhiên hiểu ra được, ngay trong đời quá khứ không có tu tài bố thí, mà chỉ tu những pháp bố … đọc tiếp ➝ Do Đâu Lão Hòa Thượng Tịnh Không Có Đầy Đủ Phước Báo, Trí Tuệ, Khỏe Mạnh Sống Lâu?