Dùng Tượng Phật Làm Đồ Trang Trí Mỹ Thuật Sẽ Bị Đọa

Trên sự thật, chúng ta cần phải xem tượng Phật như Phật thật và thành tâm cúng dường. Mỗi lần chiêm ngưỡng tượng Phật cần phải như thấy và kính lễ Phật . Dùng tâm thành kính nghiêm túc này để tỏ lòng thân cận, lễ kính và cúng dường tượng Phật. Có một phần … đọc tiếp ➝ Dùng Tượng Phật Làm Đồ Trang Trí Mỹ Thuật Sẽ Bị Đọa