Tội Tà Dâm Là Gì Và Quả Báo Ra Sao?

Kinh Ưu-bà-tắc giới dạy rằng: “Nếu người nào có quan hệ tình dục vào thời gian không thích hợp[1], hoặc ở địa điểm không thích hợp[2], hoặc quan hệ với người đồng tính, hoặc với phụ nữ chưa chồng, đều gọi là tà dâm. Nếu quan hệ với vợ mình mà nghĩ tưởng đến vợ … đọc tiếp ➝ Tội Tà Dâm Là Gì Và Quả Báo Ra Sao?