Người Hiểu Đạo Chớ Nên Xem Bói

Đa số mọi người thường rất thích xem bói, họ luôn cho rằng biết trước mọi việc sẽ cảm thấy an tâm hơn. Thực ra, xem bói không thể cải biến được số mệnh, chỉ có thay đổi cái tâm mới đắc được những điều tốt đẹp. Bạn không nên giao thiệp nhiều với những … đọc tiếp ➝ Người Hiểu Đạo Chớ Nên Xem Bói