Vì Sao Thủ Dâm Là Một Trọng Tội Dẫn Đến Đọa Địa Ngục?

Phật Bồ Tát cứu độ chúng sanh cũng như biển lớn không rời sóng nước, không có ngưng nghỉ, niệm niệm tương tục, sóng sóng nối tiếp. Nguyện thiên hạ hữu tình có thể thể hội làm tốt phận sự của bản thân, giữ trọn năm giới để có được thân người, tự làm trong … đọc tiếp ➝ Vì Sao Thủ Dâm Là Một Trọng Tội Dẫn Đến Đọa Địa Ngục?