Nghi Thức Niệm Phật

PHIÊN BẢN VIỆT VĂN Y phục ngay thẳng đứng hướng về bàn thờ Phật. Nếu nhà không có nơi thờ phượng có thể xoay mặt về hướng Tây (hướng mặt trời lặn). 1. ĐẢNH LỄ Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, … đọc tiếp ➝ Nghi Thức Niệm Phật