Giải Pháp Giúp Niệm Phật Lúc Ngủ

Sư hỏi vị tăng Hải Châu: “Niệm Phật có thường gián đoạn chăng?” Tăng đáp: “Hễ nhắm mắt ngủ liền quên mất”. Sư nghiêm mặt, quở: Nếu nhắm mắt liền quên thì niệm Phật như vậy dù có niệm một vạn năm cũng vô ích! Từ nay trở đi, ông cần phải trong lúc ngủ … đọc tiếp ➝ Giải Pháp Giúp Niệm Phật Lúc Ngủ