Đại Nguyện Lực Thứ 18 & 19 Của Đức Phật A Di Đà

Thưa các liên hữu Phật tử! Ai cũng biết đá nặng thì không thể qua biển được, nhưng có thuyền to chở qua thì dễ dàng. Chúng sanh cũng vậy, tội nhiều chướng nặng thì không thể liễu thoát sanh tử, nhưng có thuyền nguyện lực của chư Phật đưa qua biển sanh tử dễ … đọc tiếp ➝ Đại Nguyện Lực Thứ 18 & 19 Của Đức Phật A Di Đà