Rộng Tu Công Đức Hồi Hướng Vãng Sanh

Trong kinh Quán Vô lượng thọ chép: “Phật bảo ngài A Nan và bà Vi đề Hy rằng nếu có chúng sanh nào nguyện cầu sanh về Tây phương Tịnh độ, nên phát khởi 3 tâm thì liền đặng vãng sanh. Ba tâm ấy là: 1. Chí thành tâm, 2. Thâm tâm, 3. Hồi hướng … đọc tiếp ➝ Rộng Tu Công Đức Hồi Hướng Vãng Sanh