Vì Sao Có Cách Niệm A Mi Đà Phật?

Sáu chữ hồng danh đây nguyên là Phạn âm (tiếng Thiên Trúc). Hai chữ đầu (Nam Mô) nguyên âm là Namo, ta quen đọc liền vần Nam mô, là lời tỏ lòng thành kính, có nghĩa là Quy y (về nương) và Quy mạng (đem thân mạng gởi về). Chữ thứ sáu (Phật) nguyên âm … đọc tiếp ➝ Vì Sao Có Cách Niệm A Mi Đà Phật?