Tín – Nguyện – Hạnh và Cách Thức Niệm Phật

Niệm từ buổi mai khi mới thức dậy, cho đến buổi tối, cả ngày niệm không xen hở. Khi gần đi ngủ, ngồi xếp bằng, bán già, hay kiết già, chắp tay mà nguyện rằng: Con tin lời của Đức Phật A-Di-Đà, giữ một lòng niệm danh hiệu Phật, nguyện đời này bao nhiêu tội … đọc tiếp ➝ Tín – Nguyện – Hạnh và Cách Thức Niệm Phật