Y Báo Và Chánh Báo Cõi Cực Lạc (Người Và Cảnh Vật Ở Thế Giới Cực Lạc)

Kinh Vô Lượng Thọ chép rằng: Đức Phật A Di Đà khi đương còn làm Tỳ kheo, tên là Pháp Tạng. Tỳ kheo Pháp Tạng nhắm mục đích trang nghiêm cõi Tịnh độ để dễ giáo hóa các loài hữu tình, nên đã từng xin với Đức Phật Thế Tự Tại dạy cho biết tướng … đọc tiếp ➝ Y Báo Và Chánh Báo Cõi Cực Lạc (Người Và Cảnh Vật Ở Thế Giới Cực Lạc)