Chánh Hạnh Niệm Phật Vãng Sanh

I.Thiền sư Đạo Xước lập Thánh đạo môn và Tịnh độ môn, nhưng bỏ Thánh đạo mà trở về Tịnh độ TRÍCH DẪN An Lạc Tập , quyển thượng ghi: “ Hỏi: Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, lẽ ra từ bao kiếp lâu xa đến nay đã gặp nhiều Phật, vì sao … đọc tiếp ➝ Chánh Hạnh Niệm Phật Vãng Sanh