Hiện Tiền Tu Học Thế Nào Mới Tự Tại Vãng Sanh? [Audio]

Hôm nay tôi có duyên ở nơi đây, nhìn qua nhiều bạn đồng tu tôi cảm thấy vô cùng an ổn. Người học Phật ở Đài Loan ngày càng nhiều, đây là điều rất đáng mừng. Trong hai năm trở lại đây, tôi nhận thấy việc tu tập của nhiều bạn có tiến bộ rất … đọc tiếp ➝ Hiện Tiền Tu Học Thế Nào Mới Tự Tại Vãng Sanh? [Audio]