Kim Chỉ Nam Trên Con Đường Tu Tịnh Độ

1. NIỆM NIỆM tương tục (không gián đoạn) là như thế này: Thí dụ như có người ở nơi đồng vắng bị giặc cướp cầm gươm rượt theo muốn giết (dụ cho sanh tử, vô thường, không tha mạng sống). Người đó sợ hải quá, cắm đầu chạy riết, đến chỗ gặp một con sông … đọc tiếp ➝ Kim Chỉ Nam Trên Con Đường Tu Tịnh Độ