Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Cầu Vãng Sanh Cực Lạc

HỎI:Tôi thường trì thần chú Đại bi và niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm. Nếu tôi cố gắng niệm cho đến nhất tâm danh hiệu của Bồ tát thì khi lâm chung có được Ngài tiếp dẫn vãng sanh về Cực lạc không? (HOÀNG THỊ KIM, hkimgold…@yahoo.com) ĐÁP: Bạn Hoàng Thị Kim thân … đọc tiếp ➝ Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Cầu Vãng Sanh Cực Lạc