Tham Quan Địa Ngục (Một Câu Chuyện Có Thật) [Video]

Tôi đã được xem qua những đĩa của Sa Di Ni Diệu Hân! Sa Di Ni Diệu Hân kể lại cô là người đã tu hành trong nhiều kiếp nên kiếp này cô được các vị Quỷ Vương theo bảo vệ và giúp đỡ cho Cô (Trong đó có vị Bồ Tát Tiêu Diện Đại … đọc tiếp ➝ Tham Quan Địa Ngục (Một Câu Chuyện Có Thật) [Video]