Vài Chia Sẻ Về Vấn Đề Niệm Phật

Ngài Lý Bỉnh Nam (sư phụ của lão pháp sư Tịnh Không) nói rằng: Sáu chữ Hồng danh là vua trong các câu chú. Sáu chữ Nam mô A Di Đà Phật là bí mật không phiên dịch, đều chẳng phải văn tự Trung Hoa. Pháp này cao tột, hơn trì bất cứ lời chú … đọc tiếp ➝ Vài Chia Sẻ Về Vấn Đề Niệm Phật