Vấn Đề Hộ Niệm Cho Người Sắp Lâm Chung

Hỏi: Con nghe nói hộ niệm vãng sanh, nhứt là cho người hấp hối sắp chết, nhưng con không hiểu phải hộ niệm như thế nào mới đúng cách? Và phải làm sao cho người chết được lợi lạc vãng sanh? Kính xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con được hiểu rõ. Đáp: … đọc tiếp ➝ Vấn Đề Hộ Niệm Cho Người Sắp Lâm Chung