Thập Niệm Hồi Hướng

Cư sĩ Mã Vu tự Trọng Ngọc đời Tống, người huyện Hợp Phì. Cha là Trung Túc Công Mã Lương, làm thái thú Hàng Châu, được ngài Từ Vân Tuân Thức dạy cho pháp môn Tịnh Ðộ, cả nhà bèn thờ Phật. Cư sĩ gặp được vị Tăng tên Quảng Sơ truyền cho cuốn Thập … đọc tiếp ➝ Thập Niệm Hồi Hướng