Tọa Thiền Niệm Phật

A. Mục đích của phương Pháp tọa thiền. Tọa thiền là một phương pháp rất thông dụng, chẳng những trong đạo Phật mà ở ngoại đạo cũng vẫn có từ xưa. Tọa thiền tức là ngồi để tham cứu một vấn đề gì. Thế nên, tọa thiền không phải là một phương pháp chứng quả … đọc tiếp ➝ Tọa Thiền Niệm Phật