Nhờ Bị Chủ Đuổi Niệm Phật Được Vãng Sanh

Ðời Tống, Việt Quốc phu nhân Vương thị là vợ của Hình Vương (chú của Tống Triết Tông). Bà hướng dẫn bọn tỳ, thiếp đồng tu Tịnh Ðộ ngày đêm không gián đoạn. Chỉ có một nàng thiếp biếng nhác nên bị đuổi bèn hối hận, buồn bực, ra sức tinh tấn lâu ngày chẳng … đọc tiếp ➝ Nhờ Bị Chủ Đuổi Niệm Phật Được Vãng Sanh