Niệm Phật Cầu Vãng Sinh Có Ích Kỷ Không?

Hỏi: Có người nói, những người tu Tịnh Độ niệm Phật cầu vãng sanh về Cực lạc, thì những người đó thật là ích kỷ, chỉ nghĩ riêng cho mình được lợi lạc, mặc cho những người thân hay bạn bè nói rộng ra là tất cả mọi người ở cõi Ta bà nầy ai … đọc tiếp ➝ Niệm Phật Cầu Vãng Sinh Có Ích Kỷ Không?